Postopek diplomiranja na FT UM.ppt

Report
Postopek diplomiranja
na FT UM
Predavanje 23. 1. 2015
PRAVILNIKI IN NAVODILA
Pravilnik o postopku priprave in zagovora
diplomskega dela na dodiplomskem študiju
Fakultete za turizem,
Navodila za pripravo diplomskih del na FT UM,
Navodila za pripravo dispozicije na FT UM,
Pravilnik UM o izdelavi diplomskih del vseh
stopenj v tujem jeziku.
POMEMBNI DATUMI
5. in 12. 3. 2015 predavanje prof. Rosija o pripravi
diplomskega dela (diplomski seminar).
31. 3. 2015 ROK ZA PRIJAVO TEME diplomske
naloge
če teme ne prijavite, vam
jo določi Komisija za diplome FT UM (KŠZ FT UM).
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
1. Študent izbere MENTORJA in TEMO diplomskega dela
(somentor po potrebi).
2. Mentor:
 NOSILEC ali IZVAJALEC predmeta,
 HABILITIRAN za predavanja in vključen v izvedbo predmeta, s katerega
področja je diplomska naloga,
 SOMENTOR – lahko tudi asistent, mora biti vezan na področje
predmeta, LAHKO iz GOSPODARSTVA.
3. TEMA:
 Iz nabora predlaganih tem,
 Po dogovoru z mentorjem,
 Mora biti vezana na predmete, ki jih mentor pokriva.
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
4. študent prinese v referat:
 Prijavo teme diplomskega dela (priloga 1),
 Soglasje mentorja (priloga 2),
 DISPOZICIJO diplomskega dela.
Navodila za pripravo dispozicije diplomskega dela na FT UM!
5. Komisija za diplome (KŠZ) pregleda (5 dni):
 Da SOGLASJE,
 Predlaga SPREMEMBO teme ali MENTORJA ali
SOMENTORJA.
6. Dekan FT UM predlaga spremembe ali podpiše Sklep o
diplomskem delu.
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
ROK za dokončanje diplomskega dela: 30. 9.
2015 (oz. konec tekočega štud. leta!).
Možnost podaljšanja za 1 leto!
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
Diplomsko delo mora biti pripravljeno skladno
z Navodili za pripravo diplomskih del na FT
UM.
Poglejte si jih, preden začnete.
Uporabljajte jih sproti!
Obseg: vsaj 75 000 znakov brez presledkov
(cca. 29 strani).
Vezava: modro platno oz. podoben material
in srebrne črke (po možnosti cgp UM).
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
Dosledno citiranje in navajanje.
Plagiatorstvo je nedopustno in
se preverja s sistemom DKUM (Statut UM,
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
na UM, Navodila o postopku ugotavljanja
plagiatorstva).
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
Pomoč pri pripravi diplomskega dela:
Diplomski seminar (prof. Rosi),
Navodila za pripravo diplomskih del na FT UM
(nasveti in tehnična navodila)
Mentorji, somentorji,
Asistenti,
Postopkovno: Referat za študentske zadeve FT
UM
Če ste v dilemi, vprašajte TAKOJ!
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
 JEZIK: slovenščina.
Diplomsko delo mora biti lektorirano s strani
strokovnjaka! (izjava o lekturi se veže k
diplomi).
Diploma v TUJEM JEZIKU:
Lahko za tujce ali Erasmus študente,
Najmanj 5 % dela mora biti v slovenščini,
Lektura!
 ZAGOVOR: v slovenščini (Pravilnik UM).
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
 ko je dipl. delo končano in ima študent
zaključene vse obveznosti na študiju:
7. Študent naloži dipl. delo v sistem DKUM
(ugotavljanje plagiatorstva, Navodila UM).
8. Spiralno verzijo diplome, poročilo DKUM ter
izjavo mentorja o ustreznosti zaključenega
dela (Priloga 5) študent odda asistentu v
tehnični pregled (asistenta določi mentor).
Asistent preverja skladnost z Navodili FT UM.
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
 ko ima študent potrdilo asistenta, da je naloga
tehnično urejena:
9. V referat odda 4 (5, če je somentor) izvode vezane
naloge +
 Izjava mentorja o ustreznosti (priloga 5),
 Potrdilo o lekturi (priloga 7),
 Potrdilo o istovetnosti el. in tiskane verzije (priloga 6),
 vsaj 2 izvoda morata biti trdo vezana (odda se lahko
najkasneje na dan zagovora), ostalo lahko spirala,
 Najkasneje na dan zagovora naložiti končno el.
verzijo diplome v bazo DKUM.
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
10. ZAGOVOR:
 Referat izda študentu UPN za plačilo dipl.
listine (plačilo do zagvora).
 V roku 5 dni dekan FT UM imenuje Komisijo za
zagovor (najmanj 2 člana: predsednik in
mentor), datum in kraj.
 Zagovor je v slovenskem jeziku.
 Študent pripravi največ 20 minut predstavitve
(skupen čas ne sme presegati 45 minut).
 Zapisnik o zagovoru diplomskega dela je
osnova za Potrdilo o diplomiranju.
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
10. ZAGOVOR:
 Zagovor diplomskega dela je slavnostni
vrhunec študija, ko študent dokaže svojo
pripravljenost za delo v stroki.
 Slovesen trenutek, na katerega se je
potrebno dobro pripraviti.
 Po uspešnem zagovoru je študent vpisan v
knjigo diplomantov in postane član alumni
kluba FT UM.
Postopek priprave in zagovora diplome
Pravilnik o postopku priprave in zagovora dipl. dela
11. SVEČANA PODELITEV DIPLOME:
 Plačana listina.
 Trije termini podelitev (določi Senat UM).
 Če v določenem terminu ne bo dovolj (več kot
5) diplomantov, se podelitev prestavi na
naslednji termin.
 Vabilo s protokolom.
 Povabljeni tudi najbližji.
SREČN0!
Še en nasvet: če se vam kjerkoli, kadarkoli, karkoli zalomi –
VPRAŠAJTE TAKOJ!

similar documents