Finans|Bergen - Sparebankforeningen

Report
Finans|Bergen
Et faglig samarbeid mellom finansmiljøet på
Norges Handelshøyskole og finansnæringen i
Bergen
Professor Guttorm Schjelderup
SPAREBANKFORENINGEN 27.10 2011
www.nhh.no
FINANS|BERGEN
• Visjon: Styrke finansforskningen og finansnæringen i Bergen
– Trinn to; nasjonalt tilsnitt
• Er utviklet med en arbeidsgruppe som består av
- Maria B. Helsengreen (Argentum)
- Inga Lise L. Moldestad (Holberg Forvaltning)
- Hallgeir Isdahl (Sparebanken Vest)
- Anders Skjævestad (Vital/DnB Nor)
- Jørund Vandvik (Nordea)
- Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest)
- Aksel Mjøs (NHH)
- Guttorm Schjelderup (NHH)
(samt Carsten Bienz, NHH, innledningsvis)
• Finans|Bergen organiseres rundt nettsiden: http://finansbergen.no
2
FINANS|BERGEN - perspektiv
• Historisk relasjon mellom Norges Handelshøyskole og Bergen!
– Forretningsstanden i Bergen skapte NHH!
– Lite systematisk samarbeid mellom NHH og næringslivet så langt
• Finansvirksomhet er kompetansekrevende
– Veldig mye vi ikke vet!
– Men forskerne vet mer enn næringslivet om noe (og vice versa)
– Kompetanseoverføring krever tett kommunikasjon
• Ambisjon: NHH tilfører lokalt næringsliv kompetanse utover
det som har vært utdanningsinstitusjonenes tradisjonelle rolle
3
Hva slags faglig relasjon
•Masteroppgaver
•Jobbmarked
•Seminarer
•Skreddersøm – begge veier!
•Faglig nettverk
4
MASTERMARKED
• Gjennom egen webportal kobles studenter, bedrifter og faglig stab
• Utveksle ideer om masterutredninger på problemstillinger og/eller
data knyttet til bedriften
• Bedriftene får tilgang til faglige utredninger som de ellers ikke har
tid eller kompetanse til å gjennomføre
• Studentene får anledning til å bruke faget sitt på praktiske
problemstillinger
• Hele prosessen er kvalitetssikret av staben på NHH på samme
måte som for alle masterutredninger fra NHH
5
Mulige masteroppgavetema
• Måling/risikostyring av verdipapirporteføljer – benchmarks og
allokering
• Vurdering av asset/liability-utfordringer
• Porteføljeanalyser
• Analyse av rådgivningskonsistens
• Kredittanalysemetodikk
• Avlønningsmodeller
• Covenants o.a. i lånekontrakter
• Verdsettelse av selskaper og porteføljer
• Konkurrentanalyser
• Prisingsmetodikk
• ++
Søknad: 15.3 & 15.10
-
Innlevering: 20.12 & 20.6
6
JOBBMARKED
• Finans|Bergen tilbyr gjennom webportalen et jobbmarked
– Sommerjobber/deltidsjobber til NHH studenter
– Spesifikke oppgaver/prosjekter for NHH studenter
– Heltidsjobber
• Studentjobb-relasjoner reduserer risikoen ved nyansettelse
– Kjent med hverandre gjennom masterutredninger og prosjekter
– Reduserer fallhøyden for begge parter
• Jobbmarkedet/mastermarkedet bygger relasjoner og
kompetanse
– Styrker finansnæringen
– Øker andelen studenter som velger å bli værende i Bergen
7
SEMINARER
• Finansseminarserien på NHH hadde 34 seminarer året 2010/11:
– 15 ”job market talks” fra nyutdannede internasjonale forskere
– 7 forskere fra de fremste amerikanske universiteter
– 12 europeiske toppforskere
• Pluss andre finansrelaterte konferanser og NHH-seminarer
• Toppforskere har stor formidlingsevne
– Faglig påfyll for både stab og medlemsbedrifter
– Kontakt med utenlandske forskere til bruk i kundesammenheng
• To store nettverksmøter for Finans|Bergen på NHH i året
– Faglig relevante
– Tema knyttet til hva næringen er opptatt av
– De beste foredragsholderne
8
Nettverksmøtene
•Lanseringsmøtet/Nettverksmøte juni 2011:
–TEMA: Finansiell stabilitet i Norge
–Hans Henrik Scheel, direktør, Statistisk Sentralbyrå
–Birger Vikøren, direktør, finansiell stabilitet, Norges Bank
Nettverksmøte 18 November, 2011:
–TEMA: Euroen; hva vil skje
– Professor Kai Konrad,
– Leder Max Plack Instituttets ”Public policy avdeling”
– Rådgiver til den tyske finansministeren
9
Seminartema - eksempler
• Financing Major Investments: Information about Capital Structure
Decisions
• Why do listed firms pay for market making in their own stock?
• What drives the value of analysts’ recommendations: Earnings
estimates or discount rate estimates
• Monetary policy and risk-shifting: Evidence from the subprime
market
• Do national and international venture capitalists play well
together? A study of international venture capital investments
10
Skreddersøm
• Unike forskningsdata
– Feks forsikringsdata fra Tryg(Vesta) som koblet med
arbeidsmarkedsdata har blitt brukt til å analysere risikoaversjon
• Diskusjon av problemer, relevans og praksis
– Diskusjon av interbankmarkedet i Norge med innlånsenheten i
Sparebanken Vest
• Bransje - /bedriftsspesifikke møter
– Ressurser fra NHH og våre gjester kan inviteres til aktuelle fora
(ikke inkludert i medlemskontingenten )
• Generelle forskningsoppdrag
– SNF (www.snf.no) utfører omfattende oppdragsforskning også
for bedrifter
11
Organisering av Finans|Bergen
• Finans|Bergen koordineres gjennom en representativ
styringsgruppe med deltagere fra finansnæringen og NHH
• Rapportering for å sikre løpende utvikling av samarbeidet.
– Oversikt over hvordan forskningstilskuddet benyttes.
• Finans|Bergen gir et bidrag til forskningen i finans på NHH
gjennom en medlemskontingent for medlemsbedriftene
• Medlemskontingenten finansierer
– Aktivitetene i Finans|Bergen
– Forskningsseminarer, datakjøp, gjesteforskere,
forskningsaktiviteter
12
Aktiviteter ut 2011
• Fullt funksjonell webside:
– Oversikt
– Seminarer
– Masteroppgaver
– Jobbmarked
– Studenter registrerer seg/medlemsbedrifter registreres
• Konkretisert medlemsverving
• Markedsføring av mulighetene overfor studenter
• Høstseminar Finans|Bergen:Prof. Kai Konrad
13
Medlemskontingen
• Medlemskontingenten er skalert etter bedriftenes antall ansatte i
Bergen sist år, og utgjør årlig:
– kr. 25 000 for bedrifter med under 25 ansatte (≈ 34 stk)
– kr. 50 000 for bedrifter med fra 25 til 50 ansatte (≈ 5 stk)
– kr. 95 000 for bedrifter med over 50 ansatte (≈ 20 stk)
– Kontingentene gjelder i utgangspunktet per legal enhet, men
konserner kan ved å betale en tilleggs kontingent på kr 100
000 inkludere alle sine juridiske enheter i samme medlemskap
– Kontingenten for 2011 er 50 % av satsene
14
So what?
•Studenter og ansatte ved NHH har innlogging til
Finans|Bergen via sine jobb-innlogginger
–http://finansbergen.no
•Bedrifter oppfordres til å registrere seg på utdelt
innmeldingsskjema og enten levere det nå, eller
sende det inn i etterkant.
•Dette er et ”vinn – vinn” konsept – men det
krever også kreativt engasjement på tvers!
15

similar documents