ارائه ارزش - آژانس تبلیغاتی کانون ایران نوین

Report
‫برنامه ریزی و اجرای کمپین‬
‫رویکرد کانون ایران نوین‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫کدها و ابزارها‬
‫اجرا‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫مزیت‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫ایده اصلی‬
‫پیام های خالق‬
‫ترکیب رسانهای‬
‫برنامه اجرایی‬
‫بازخورد‬
‫‪2‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫کدها و ابزارها‬
‫اجرا‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫مزیت‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫ایده اصلی‬
‫‪ ‬نفوذ در بازار‬
‫‪ ‬گسترش محصول‬
‫‪ ‬گسترش بازار‬
‫محصول‬
‫ای جدید‬
‫‪ ‬ارائه‬
‫ترکیب رسانه‬
‫‪ ‬برندسازی ‪ /‬تغییر جایگاه برند‬
‫‪ ‬مدیریت چرخه عمر محصول‬
‫پیام های خالق‬
‫برنامه اجرایی‬
‫بازخورد‬
‫‪3‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫‪ ‬ویژگیهای جمعیتشناختی‬
‫‪ ‬شیوه زندگی‬
‫پیام‪‬ها روفتارترکیب رسانه‬
‫‪ ‬ویژگیهای جغرافیایی‬
‫اجرا‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫مزیت‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫ایده اصلی‬
‫پیام ها‬
‫ترکیب رسانهای‬
‫برنامه اجرایی‬
‫بازخورد‬
‫‪4‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫پیام ها و ترکیب رسانه‬
‫اجرا‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫مزیت‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫ایده اصلی‬
‫‪ ‬مزایای‬
‫‪ ‬مالی‪،‬‬
‫احساس‬
‫‪‬‬
‫سانهی‪،‬ای‬
‫ترکیب ر‬
‫‪ ‬اخالقی‬
‫‪ ‬موقعیت رقابتی‬
‫‪ ‬نقاط مزیت‬
‫‪ ‬نقاط برابری‬
‫برنامه اجرایی‬
‫‪ ‬ویژگی های محصول‬
‫‪ ‬محصول اصلی‬
‫خورده‬
‫گسترش یافت‬
‫‪ ‬محصول فیزیکی و باز‬
‫پیام های خالق‬
‫‪5‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫ترجمه مسأله‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫اصلیی‬
‫ایده مرکز‬
‫پیام‬
‫پیام ها و ترکیب رسانه‬
‫آگاهی‬
‫اجرا‬
‫مزیت‬
‫ترکیب رسانهای‬
‫شناسایی‬
‫پیام های اصلی‬
‫توصیه‬
‫خرید‬
‫‪ ‬ایده مرکزی باید به مخاطبین هدف منتقل شود‪.‬‬
‫برنامه اجرایی‬
‫‪ ‬همه پیامها بر اساس این ایده اصلی یکپارچه خواهند شد‪.‬‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫بازخورد‬
‫‪6‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب برنامه‬
‫تبدیل‬
‫ترکیب رسانه‬
‫پیام‬
‫کدهاهاو وابزارها‬
‫اجرا‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫ترکیب رسانهای‬
‫‪ ATL ‬مزیت‬
‫تلویزیونی‬
‫‪( ‬تیزر‬
‫ارائه ارزش)‬
‫‪ ‬رادیو‬
‫‪ ‬تبلیغات محیطی‬
‫‪ ‬روزنامهها و مجالت‬
‫ایده اصلی‬
‫‪BTL ‬‬
‫‪ ‬کاتالوگ‬
‫‪ ‬بروشور‬
‫‪ ‬پیام‬
‫های پیام‬
‫کدهای‬
‫خالق ی‬
‫شخص‬
‫مستقیم‪/‬‬
‫‪ ‬بازاریابی مستقیم‬
‫‪ ‬ارسال ایمیل یا نامه‬
‫‪ ‬دیجیتال‬
‫برنامه اجرایی ‪ ‬وبسایت‬
‫‪ ‬فلش بنر‬
‫‪ ‬تیزرهای تحت وب‬
‫‪ ‬موتورهای جستجو‬
‫بازخورد‬
‫‪7‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫ترکیب‬
‫پیام‬
‫کدهاهاو وابزارها‬
‫اجرا‬
‫مزیت‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫پیام مرکزی‬
‫رسانه ‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سنجش و یادگیری‬
‫تلویزیونیسانهای‬
‫سناریوهایترکیب ر‬
‫سناریوهای رادیویی‬
‫طرحهای گرافیکی‬
‫محتوای دیجیتال‬
‫ایده های بازاریابی مستقیم‬
‫خالق‬
‫پیام‬
‫های پیام‬
‫کدهای‬
‫برنامه اجرایی‬
‫بازخورد‬
‫‪8‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫مزیت‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫ایده اصلی‬
‫پیام ها و ترکیب رسانه‬
‫اجرا‬
‫طرح و برنامه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بازخورد‬
‫‪‬‬
‫ترکیب رسانهای‬
‫زمانبندی طراحی‬
‫زمانبندی تولید‬
‫زمانبندی پخش و‬
‫اجرا‬
‫بودجه‬
‫پیام های خالق‬
‫برنامه اجرایی‬
‫بازخورد‬
‫‪9‬‬
‫درک مسأله‬
‫هدف کسب و کار‬
‫ویژگیهای بازار‬
‫هدف‬
‫چارچوب کمپین‬
‫تبدیل‬
‫(ارائه ارزش)‬
‫ایده اصلی‬
‫پیام ها و ترکیب رسانه‬
‫اجرا‬
‫مزیت‬
‫ترکیب رسانهای‬
‫‪ ‬سنجش اثربخش ی مالی‬
‫‪ ‬سنجش اثربخش ی ارتباطی‬
‫سنجشد و یادگیری‬
‫بازخور‬
‫پیام های خالق‬
‫برنامه اجرایی‬
‫بازخورد‬
‫‪10‬‬
www.irannovin.net
A full service advertising agency
‫ تماس گرفته یا به آدرس‬09309000302 ‫برای اطالعات بیشتر با شماره‬
:‫زیر ایمیل بزنید‬
[email protected]
11

similar documents