Prednáška č.11

Report
1.Obrábanie – výroba rotačných plôch
Prednáška č.11
Sústruženie je najrozšírenejší spôsob
obrábania a predstavuje až 30-40% celkovej
prácnosti v strojárskej výrobe

Súčasný sortiment sústruhov s ručným aj
automatickým ovládaním umožňuje obrábať
súčiastky od nízkych hmotnosti po niekoľko
ton
Sústružením je možné obrábať:
- vonkajšie a vnútorné valcové plochy
- vonkajšie a vnútorné kužeľové plochy
- tvarové plochy
Na sústruhoch je možné:
- vŕtať
- vystružovať
- rezať závity
- sústružiť rovinné a guľové plochy
Je metóda strojného obrábania, pri ktorej
hlavný rezný pohyb je rotačný a vykonáva ho
obrobok
 Nástroj vykonáva pohyb do rezu
 Pracovný pohyb nástroja je buď rovnobežný
s osou obrobku – pozdĺžny posuv alebo v
smere kolmom – priečny posuv
 Rezná rýchlosť pri sústružení sa definuje ako
obvodová rýchlosť, meraná na obrábanej
ploche

Pre sústruženie sa používajú rôzne druhy
sústružníckych nožov
Delíme ich:
a) podľa druhu materiálu reznej časti noža
- z nástrojových ocelí
- zo spekaných ocelí
- z reznej keramiky
- zo super tvrdých materiálov (diamant...)
b) Podľa tvaru noža a spôsobu jeho upínania

a
b c
d
e
f
g
h
a – hladiaci nôž
f – uberací nôž stranový
b – uberací nôž priamy
g – vnútorný rohový
c – uberací nôž rádiusový h – vnútorný uberací
d – rohový nôž
e – uberací nôž ohnutý
Spôsob upínania závisí na tvare obrobku, jeho
veľkosti a pomeru priemeru obrobku k jeho
dĺžke, hmotnosti druhu obrábacieho stroja a
pod.
 Najčastejšie upíname obrobok do
trojčeľusťového alebo štvorčeľusťového
skľučovadla

Obrobok musí byť pevne upnutý, opretý o
stenu skľučovadla a upíname ho za dlhšiu
časť
 Ak ho upneme za krátky koniec, vyvŕtame na
druhom konci strediacu jamku a oprieme ho
hrotom koníka
 Dlhšie a tenšie obrobky upíname vždy medzi
hroty
 Materiál nie je vždy presne vyvalcovaný a
preto túto časť za ktorú budeme upínať,
najprv osústružíme

Sústružíme najčastejšie pravým nožom od
koníka k vreteníku
 Ak má mať predmet vysústružené osadenie s
ostrým rohom, použijeme nôž stranový
 Je vhodné vždy obrobok hrubovať a potom
dokončíme na čisto hladiacim nožom
 Ak bude súčiastka ešte brúsená, potom
necháme prídavok na brúsenie
 Ak sústružíme otvor, musí cez otvor nôž
ľahko prejsť

Pri sústružení je buď ručný posuv alebo
používame strojový posuv
 Ak sústružíme veľkú plochu, musíme najprv
voliť malý nábeh nástroja, aby sa nástroj
nepoškodil
 Obyčajne sa sústruží pravým uberacím
nožom a pri jemnom sústružení hladiacim
nožom

Na obrábanie dier sa najčastejšie používajú
osové nástroje (vrtáky, vyhrubníky, vystružníky)
 Upínajú sa buď do kužeľovej dutiny pinoly
koníka, skľučovadla vŕtačky alebo do upínacích
puzdier
 Vyvŕtané diery sa zväčšujú sústružníckymi
nožmi

Na sústruhoch sa režú závity závitovými nožmi
 Menej náročnou metódou je rezanie závitov
závitníkmi a závitovými čeľusťami
 pri sústružení závitov sa používajú jednoduché
závitové alebo hrebeňové nože
 Na univerzálnych sústruhoch možno rezať
závity rôznej veľkosti a tvarov
 Požadované stúpanie sa nastavuje podľa
tabuľky posuvov

Sa vyrábajú či už z hľadiska pracovných
možností, presnosti, výkonu, rozmerov a stupňa
automatizácie
Sústruhy delíme z konštrukčno-technologického
hľadiska:
- hrotové
- čelné
- revolverové
- zvislé
- špeciálne

1 – lôžko
2 – vreteník
3- suport
4 – koník
5 – prevodový mechanizmus
6 – vodiaca skrutka 7 – vodiaca tyč
Čiapka na hlave
 Vlasy stiahnuť
 Prstene a retiazky sú zakázané
 Povinná pracovná obuv

[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004,
ISBN 80-89066-72-0 , 142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania , Alfa.
,Bratislava 1988, 063-563-87 TTZ , 832s.
[3] PROXXON, Dostupný z WWW: <http://www.euroshopy.sk/proxoonzariadenie-pre-sustruzenie-v-hrotoch-pre-pd-230-e/> [online] [22.1.2013]
[4] NajNARADIE, Dostupný z WWW: <http://najnaradie.sk/tovar/nozesustruznicke-hm-10-mm-11-ks/> [online] [22.1.2013]
[5] PROTES-UNI s.r.o., Dostupný z WWW: <http://www.obrabaciestroje.sk/88sklucovadla/ > [online] [22.1.2013]
[6] RAMES, Dostupný z WWW: <http://www.remes.sk/sk/detail/mini-sustruhc2-300> [online] [22.1.2013]
[7] Veda-technika, Dostupný z WWW: <http://cz-maturita.tym.cz/strojnitechnologie/22-cep-vyrobni-dokumentace.php [online] [22.1.2013]
[8] KADO, Dostupný z WWW:
<http://www.pracovneodevykado.sk/pracovneodevy/eshop/1-KDE-NASNAJDETE/144-4-PANOPLY> [online] [22.1.2013]

similar documents