K* ho*ch tri*n khai d* án

Report
Báo cáo thực tập tại trung tâm
DASI
Sinh viên thực hiên : Hồ Việt Anh
Hướng dẫn
: KS.Lê Anh Tuấn
1
Mục đích
I. Làm quen với phần mềm Ansys
Multiphysic
II. Tìm hiểu kết cấu trục hai dầm
2
Nội dung
I.Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn.
II. Giải một bài toán ứng suất phẳng của tấm kim loại bằng
phần mềm Ansys Multiphysic:
1. Xây dựng mô hình đối tượng.
2. Xác định thuộc tính của vật liệu .
3. Chia lưới và đặt tải tác dụng.
4. Giải bài toán.
III. Xây dụng mô hình dầm đầu của cầu trục kiểu dàn.
3
- Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số
để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình
vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể
-Cơ sở của phương pháp này là làm rời rạc hóa các
miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục
được chia thành nhiều miền con (phần tử). Các miền
này được liên kết với nhau tại các điểm nút
4
Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn
- Vấn đề cần giải quyết của bài toán được giải xấp xỉ dựa trên
các hàm xấp xỉ trên từng phần tử, thoả mãn điều kiện trên
biên cùng với sự cân bằng và liên tục giữa các phần tử.
- Phương pháp Phần tử hữu hạn thường được dùng trong các
bài toán cơ học để xác định trường ứng suất và biến dạng của
vật thể. Phần mềm ANSYS ứng dụng phương pháp này để
giải các bài toán mô phỏng
5
1. Xây dựng mô hình đối tượng trên Ansys
Bằng việc sử dụng chức năng mô phỏng trong Ansys ta có
mô hình đối tượng như sau:
6
 Chia lưới tự động:

Ưu điểm: Việc chia lưới
đơn giản dễ dàng cho
người mới sử dụng,
thường sử dụng cho mô
hình đơn giản
 Nhược điểm: không quản
lý được quá trình chia
lưới
8
 Sau khi chia lưới ta tiến hành đặt tải trọng
lên tấm:
+ Lỗ phía trên bên trái được cố định (gắn
với một trục cố định).
+ Phần phía dưới bên phải có lỗ chịu áp
lực và cho phép chuyển vị, ap lực phân
bố trên nửa dưới của lỗ.
9
10
Tìm hiểu kết cấu cầu trục :
- Tùy theo công dụng của trọng tải và tầm rộng
kết cấu kim loại cảu cầu trục có thể chia ra làm 2
loại : một dầm và hai dầm :
.Loại cầu một dầm dùng khi tải trọng nhỏ
(Q= 1…1,5t) và tầm rộng không lớn (L=5…15m).
.Loại cầu 2 dầm dùng khi trọng tải lớn hơn
5t và tầm rộn lớn hơn 8m.
11
12
Kết quả thu được
 Bước đầu tiếp xúc và làm quen được với phần
mềm Ansys Multiphysic.
 Xây dựng được mô hình 3D dầm đầu của cầu
trục kiểu dàn.
Hạn chế
Do thời gian thực tập ngắn nên em chưa có
điều kiện để tìm hiểu kĩ hơn phần mềm Ansys
và mô phỏng toàn bộ cầu trục kiểu dàn để tiến
tới kiểm nghiệp mô hình.
13
Em xin chân thành cảm ơn các thầy và
các anh trong trung tâm đã giúp chúng
em hoàn thành tốt đợt thực tập này!
14

similar documents