Prva_pomoc

Report
Prvá pomoc
Všeobecné zásady prvej pomoci
(zhodnotenie stavu, život ohrozujúce
stavy, ťažké zranenia a nebezpečné
stavy)
ZHODNOTENIE STAVU
kontrola životných funkcií
ZHODNOTENIE STAVU
kontrola životných funkcií (vedomie, dýchanie, krvný obeh)
vedomie - skúšame reakciu na oslovenie, bolestivý podnet, jemné
potrasenie
dýchanie
- vidíme pohyby hrudníka
-počujeme, že postihnutý dýcha, ak priložíme ucho
tesne k nosu a ústam
-cítime dych postihnutého na tvári
krvný obeh
-sledujeme všeobecné známky krvného obehu –
sfarbenie kože, prítomnosť pohybov, reflexov, kašľa
( tep sa dá nahmatať na krčnej tepne alebo na vretennej tepne na
zápästí, v súčasnosti tep nehmatáme, aby nedošlo k omylu,
väčšinou dochádza súčasne k zástave dýchania i srdcovej činnosti)
ŽIVOT OHROZUJÚCE STAVY
ŽIVOT OHROZUJÚCE STAVY
•
•
•
•
Zastavenie dýchania a srdcovej činnosti
Bezvedomie
Závažné krvácanie
Šok
Bezvedomie
Bezvedomie
Stav, pri ktorom postihnutý nevníma okolie,
nereaguje na oslovenie, ani na bolestivé
podnety, vzniká pri nedostatočnom zásobení
mozgu kyslíkom.
1.Ak postihnutý dýcha, treba:
1.Ak postihnutý dýcha, treba:
Zavolať lekársku pomoc
Skontrolovať ústnu dutinu
• –či neobsahuje cudzie telesá - zvratky, zuby, protézu,...
ak áno, nakloniť hlavu nabok a vybrať prstami
• -či nie je zapadnutý jazyk, ak áno, po odstránení
cudzích telies tlačiť čelo dozadu, bradu nadvihnúť
dopredu a ústa otvoriť
Uvoľniť odev
Uložiť ho do stabilizovanej polohy –
ak je postihnutý
v bezvedomí, ale je obnovené dýchanie aj činnosť srdca
Stabilizovaná poloha:
Stabilizovaná poloha:
• 1.hlavu nabok smerom k nám
• 2.bližšiu ruku k nám ohnúť na zemi do pravého
uhla
• 3.vzdialenejšiu ruku ohnúť a pridržať ju pri líci
bližšie k nám
• 4.vzdialenejšie koleno pokrčiť
• 5.potiahnutím vzdialenejšieho kolena a ohnutej
vzdialenejšej ruky postihnutého otočiť nabok
k sebe
• 6.ruku pri líci nechať pod hlavou
2.Ak postihnutý nedýcha, treba:
2.Ak postihnutý nedýcha, treba:
Zavolať lekársku pomoc (u dospelého hneď, u dieťeťa po minúte oživovania)
Uložiť ho na tvrdú podložku a uvoľniť dýchacie cesty ako v bode 1.
Ak sa dýchanie neobnoví, treba vykonať umelé dýchanie :
•
1.ak sú dýchacie cesty bez cudzích telies, zdvihnúť bradu
a zakloniť hlavu
•
2.jednou rukou pridržiavať bradu, druhou stlačiť nos, zhlboka sa
nadýchnuť a ústami prudko vydýchnuť vzduch do úst postihnutého, pričom
sledujeme, či sa hrudník pohybuje nahor
3.sledujeme, či sa hrudník pohybuje nadol
•
4.u dospelých opakovať 14 až 16 vdychov za minútu, do
obnovenia dýchania
• U malých detí dýchanie do úst a nosa súčasne, slabšie a častejšie vdychy,
raz za 2-3 sekundy (teda asi 20-30 vdychov za minútu). Čím je dieťa
menšie, tým slabšie a častejšie vdychy.
3. Ak postihnutý nedýcha a nemá hmatateľný
tep, treba:
•
•
•
•
•
•
•
3. Ak postihnutý nedýcha a má zastavenú srdcovú
činnosť (väčšinou pri zástave dýchania dochádza aj
k zástave srdcovej činnosti), treba:
Zavolať lekársku pomoc (u detí minútu oživovať a potom privolať lekársku pomoc)
Uložiť ho na tvrdú podložku a uvoľniť dýchacie cesty ako v bode 1.
Vykonať umelé dýchanie s nepriamou masážou srdca (resuscitácia):
1.u dospelého zakloniť hlavu a na začiatku 30 stlačení hrudníka, potom 2 krát
vdýchnuť vzduch do úst postihnutého, potom znova 2 vdychy, opakovať tento
postup. Stlačenia hrudníka u dospelého vykonať dlaňami obidvoch rúk asi v strede
hrudnej kosti, do hĺbky 5-6 cm, rýchlosťou 100 stlačení za minútu. Opakovať 30:2.
U detí 5 úvodných vdychov, potom 30 stlačení hrudníka, potom 2
vdychy, postup opakujeme 30:2. U väčších detí stláčať hrudník dvoma prstami
alebo jednou dlaňou niekoľko cm, vdychy do nosa alebo do nosa i úst.
U novorodencov do 1 mesiaca 5 úvodných vdychov, potom 3 stlačenia hrudníka, 1
vdych a opakovať v pomere 3 stlačenia ku 1 vdychu. Hrudník stláčať dvoma prstami
do hĺbky 1-2 cm, vdychovať vzduch do nosa i úst súčasne.
2.ak sa dýchanie a činnosť srdca obnovia, uložiť do stabilizovanej polohy.
Mdloba
• Mdloba – krátkodobý stav bezvedomia,
spôsobený prechodným nedokysličením
mozgu
• Uložiť postihnutého do vodorovnej polohy, nadvihnúť nohy
• Zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu, studené obklady na čelo
a ruky
ŤAŽKÉ ZRANENIA A NEBEZPEČNÉ STAVY
ŤAŽKÉ ZRANENIA A NEBEZPEČNÉ
STAVY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Silné krvácanie
Šok
Dusenie
Topenie
Úpal
Popáleniny a obareniny
Omrzliny
Úraz elektrickým prúdom
Poranenie kĺbov
Poranenie kostí
Poranenie chrbtice
Poranenie lebky
Poranenie hrudníka
Silné krvácanie
1.krvácanie z vlásočníc
2.krvácanie z menších tepien a žíl
3. krvácanie z veľkých tepien
• 1.krvácanie z vlásočníc (odreniny, menšie
rezné rany)
• Ranu opláchnuť prúdom tečúcej vody, prípadne
vydezinfikovať okolie rany.
• Viditeľné a ľahko dostupné cudzie telesá odstrániť z rany.
• Menšie krvácanie zastaviť rýchloobväzom, väčšie krvácanie
zastaviť tlakom na gázovú podušku, obviazať
• 2.krvácanie z menších tepien a žíl (krv je
tmavočervená)
• Priložíme tlakový obväz, obviažeme, ak krv presakuje,
obväzy nevymieňame, ale priložíme ďalšie.
• Ak je v hlbokej rane cudzie teleso, nevyberáme, ale
obložíme ho obväzmi a obviažeme bez tlaku na tento
cudzí predmet.
• Poranenú končatinu zdvihneme nad úroveň srdca
• 3. krvácanie z veľkých tepien (krv je
jasnočervená, strieka v rytme pulzov)
• Stlačíme tepnu ku kosti priamo v rane, silno obviažeme , pri
strate väčšieho množstva krvi hrozí šok. Končatinu zdvihneme
nad úroveň srdca.
Šok
Šok
• Vzniká v dôsledku zlyhávania krvného obehu.
• 1.začiatok šoku – zvýšený tep, potenie, bledá,
studená, vlhká koža
• 2.rozvoj šoku – modrasté koncové časti tela,
rýchly, ale slabý tep, rýchle, plytké dýchanie,
slabosť, závraty, smäd, napínanie na zvracanie,
zvracanie
• 3.nedostatok kyslíka v mozgu – nepravidelný,
nehmatateľný tep, bezvedomie, zastavenie
srdcovej činnosti
Pomoc – Odstrániť príčinu šoku
Protišokové opatrenia:
• postihnutého položiť do vodorovnej polohy, zdvihnúť
nohy nad úroveň hlavy, asi 30 cm
• hlavu mierne nabok
• uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása
• prikryť postihnutého
• upokojovať ho
• ovlažovať pery vodou, nepodávať tekutiny
• každé 4 minúty kontrolovať tep a dýchanie
• pri nevoľnosti, ťažkom dýchaní a strate vedomia uložiť
do stabilizovanej polohy
• zabezpečiť lekársku pomoc
Dusenie
Dusenie
• Je spôsobené nedostatkom kyslíka v dýchacích
cestách, postihnutý zbledne, zmodrie, nemôže
hovoriť, upadne do bezvedomia, alebo podlieha
panike.
• Ak postihnutý vdýchol nejaký predmet, v predklone
ho 5 krát udrieme do chrbta, ak to nepomôže,
obchytíme ho zozadu, 5 krát zatlačíme hrudník
zopnutými päsťami smerom k sebe (Heimlichov
manéver)
Topenie
Topenie
Postihnutý môže byť v bezvedomí, nedýcha, zastaví sa
činnosť srdca. Vyprázdniť ústnu dutinu, poskytnúť
dýchanie z úst do úst (začať už pri vyťahovaní
z vody), prípadne nepriamu masáž srdca, po
obnovení dýchania a činnosti srdca uložiť
postihnutého do stabilizovanej polohy a privoláme
lekársku pomoc.
U ľudí topiacich sa začíname oživovanie vdychmi,
potom pokračujeme masážou srdca.
Úpal
Úpal
• Vzniká pri dlhodobom pobyte na slnku alebo v soláriu
postihnutý má bolesti hlavy, teploty, nevoľnosť, závraty,
napínanie na zvracanie, sčervenanie kože až pľuzgiere.
• Postihnutého premiestnime do tieňa, schladíme pokožku
vlažnou sprchou, studenými obkladmi, podávame chladené
nápoje po malých dúškoch, použijeme prípravky po
opaľovaní, pri ťažšom úpale vyhľadáme lekársku pomoc.
Popáleniny a obareniny
Popáleniny a obareniny
• Popáleniny väčšinou vznikajú suchým teplom,
obareniny vlhkým teplom.
• Stupne popálenín:
• 1.stupeň – sčervenanie, opuch kože bez pľuzgierov
• 2.stupeň – sčervenanie kože a pľuzgiere
• 3.stupeň – odumretie kožného tkaniva, odlupujúce
sa priškvary
Uhasíme horiaci odev vodou, prípadne nesyntetickou
prikrývkou, pri popáleninách 1. a 2. stupňa
ochladzujeme miernym prúdom tečúcej vody, alebo
studenými obkladmi, neodstraňujeme prilepené časti
odevu, odstránime prstene, hodinky, prekryjeme
sterilným obväzom, popáleniny 3.stupňa
neochladzujeme, len prekryjeme sterilným
obväzom. Rany nenatierame masťami! Podľa
závažnosti privoláme lekársku pomoc.
Omrzliny
Omrzliny
• Vznikajú pôsobením nízkej teploty,
najčastejšie sú postihnuté koncové časti tela.
• Stupne omrzlín:
1.stupeň – po zblednutí nastáva sčervenanie,
sfialovenie, strata citlivosti
2.stupeň – pľuzgieriky
3.stupeň – odumretie postihnutej časti, modrasté až
čierne sfarbenie, opuch
Postihnutého dopraviť do tepla, podávať teplé
nápoje, zohriať postupne postihnutú oblasť
pohybom končatín, teplými prikrývkami,
teplými kúpeľmi v 37-40 stupňovej teplote
vody, privolať lekársku pomoc.
Úraz elektrickým prúdom
Úraz elektrickým prúdom
Prerušiť elektrický prúd alebo odsunúť
postihnutého od zdroja nevodivým
predmetom, poskytnúť umelé dýchanie,
prípadne masáž srdca, ošetriť popáleniny,
privolať lekársku pomoc.
Poranenie kĺbov
Poranenie kĺbov
• Podvrtnutie nastáva natiahnutím alebo natrhnutím
kĺbového púzdra, kosti kĺbu sa vrátili na pôvodné
miesto, poranená oblasť je bolestivá, opuchne,
objavia sa modriny.
• Vykĺbenie nastáva vysunutím kostí kĺbu z pôvodnej
polohy, nastáva zmena tvaru kĺbu, opuch, ostrá
bolesť.
• Znehybníme kĺb alebo celú končatinu, kosti v kĺbe
nenaprávame, priložíme studený obklad,
zabezpečíme lekársku pomoc.
Poranenie kostí
Poranenie kostí
• Zlomeniny vznikajú prasknutím alebo zlomením kostí,
rozlišujeme otvorené a zatvorené zlomeniny. Postihnuté
miesto je bolestivé, deformované, opuchnuté, prejavujú
sa príznaky šoku.
• Pri otvorených zlomeninách najprv zastavíme krvácanie a
priložíme tlakový obväz.
• Znehybníme kĺb a kosť na obidvoch stranách, pri
poraneniach dolnej končatiny ju fixujeme o zdravú
končatinu, hornú končatinu fixujeme šatkovým závesom.
Nehýbeme postihnutým miestom. Privoláme lekársku
pomoc.
Poranenie chrbtice
Poranenie chrbtice
Môžu zanechať trvalé následky. Postihnutý má bolesti
v oblasti chrbtice, poruchy hybnosti končatín,
poruchy dýchania. Postihnutým nehýbeme! Ak leží
na chrbte, znehybníme krčnú chrbticu tak, aby hlava,
krk a chrbtica boli v jednej osi. Hlavu držíme. Pri
bezvedomí udržiavame voľné dýchacie cesty, hlavu
nezakláňame. Ak nemá základné životné funkcie,
začneme resuscitovať, pričom druhý človek mu fixuje
hlavu. V prípade nutnosti obrátenia pretočíme
postihnutého s pomocou 3-5 ľudí, pričom hlavu, trup
a končatiny udržiavame v jednej priamke.
Poranenie lebky
Poranenie lebky
• Často vzniká otras mozgu, pomliaždenie mozgu,
zlomenia lebky. Prejavmi sú bezvedomie, bolesti
hlavy, závraty, zvracanie, poruchy dýchania, výtok
z nosa, uší, úst.
• Pri vedomí uložiť postihnutého na chrbát, podložiť
hlavu a zabrániť pohybom.
• Pri bezvedomí udržiavať voľné dýchacie cesty,
prípadne začať resuscitovať.
• Pri krvácaní z ucha tekutinu nechať vsakovať do
obväzu.
Poranenie hrudníka
Poranenie hrudníka
• Pri otvorenom poranení hrudníka môže dôjsť k spľasnutiu
pľúc (pneumotorax).
• Postihnutý má bolesti pri hlbokom nádychu, plytké dýchanie,
nasávanie vzduchu cez ranu. Posadíme ho a podoprieme,
postihnutú stranu prekryjeme fóliou prelepenou z 3 strán,
zabezpečíme lekársku pomoc. Pri ťažkosti s dýchaním otočiť
na poranenú stranu, aby sa uľahčilo dýchanie zdravej polovice
pľúc. Ak sú zlomené rebrá, znehybníme hrudník obväzom.

similar documents