Andrej Svorad a Benedikt

Report
NAŠE SVETLÁ
- SLOVENSKÍ SVÄTCI Z DÁVNEJŠÍCH ČIAS
SVÄTÝ ANDREJ SVORAD
A BENEDIKT
TÍTO DVAJA SVÄTCI ŽILI NA
PRELOME 10. A 11. STOROČIA.
BOLI PRAVDEPODOBNE
BENEDIKTÍNI. NA ZOBORE PRI
NITRE MALI SVOJ KLÁŠTOR, ALE
ŽILI PUSTOVNÍCKYM ŽIVOTOM
NA SKALKE PRI TRENČÍNE.
ANDREJ SVORAD BOL STARŠÍ,
NARODIL SA OKOLO ROKU 980
A POCHÁDZAL Z JUŽNÉHO
POĽSKA (ASI DEDINA TROPIE PRI
MESTE NOWY SĄCZ).
Svätý Andrej Svorad a Benedikt
DÔVODOM JEHO PRÍCHODU NA
ÚZEMIE SLOVENSKA BOLA
PRAVDEPODOBNE OBRANA
STAROSLOVIENSKEJ LITURGIE.
ŽIL AKO PUSTOVNÍK
NA SKALKE PRI TRENČÍNE.
ZOMREL OKOLO ROKU 1030.
JE PRÍKLADOM HRDINSKÝCH ČNOSTÍ,
NAJMÄ ODRIEKANIA (ASKÉZY),
POKORY A LÁSKY K PRÍRODE
A ROZJÍMANIA. JE PATRÓNOM
NITRIANSKEJ DIECÉZY.
UCTIEVANÝ JE AKO VYZNÁVAČ.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt
SVÄTÝ BENEDIKT (BEŇADIK)
BOL ŽIAKOM ANDREJA
SVORADA NA SKALKE.
PRAVDEPODOBNE
POCHÁDZAL Z PONITRIA.
PO SMRTI SVOJHO UČITEĽA
DUCHOVNÉHO ŽIVOTA
ANDREJA SVORADA
ŽIL EŠTE TRI ROKY,
KEĎ HO PREPADLI ZBOJNÍCI
A ŽIADALI
OD NEHO PENIAZE.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt
NIJAKÉ VŠAK NEMAL,
PRETO HO ZBOJNÍCI ZABILI
A MŔTVE TELO HODILI DO
VÁHU. PO ČASE SI
OBYVATELIA VŠIMLI NA
BREHU VÁHU SEDÁVAŤ
ORLA, AKOBY NIEČO
POZOROVAL. TAKTO SA
NAŠLO BENEDIKTOVO
TELO, KTORÉ POTOM
POCHOVALI.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt
PLTNÍCI PO VÁHU SI
V MINULOSTI UCTIEVALI
SV. BENEDIKTA AKO
SVOJHO PATRÓNA.
AJ ON JE PATRÓNOM
NITRIANSKEJ DIECÉZY.
OBIDVOCH SVÄTCOV
V LITURGICKOM
KALENDÁRI UCTIEVAME
17. JÚLA.
Svätý Andrej Svorad a Benedikt
SVÄTÁ ALŽBETA UHORSKÁ
NARODILA SA
V MAĎARSKOM
SÁROSPATAKU
ALEBO V BRATISLAVE
V 13. STOROČÍ.
BOLA DCÉROU
MAĎARSKÉHO
KRÁĽA ANDREJA II.
A V RANOM VEKU JU
ZASNÚBILI S DURÍNSKYM
ZEMSKÝM GRÓFOM
ĽUDOVÍTOM IV.
Svätá Alžbeta Uhorská
ALŽBETA SVOJ DUCHOVNÝ
ŽIVOT OZDOBILA
VÝRAZNOU ČNOSŤOU
LÁSKY K CHUDOBNÝM.
PO ŠIESTICH ROKOCH
MANŽELSTVA JEJ MUŽ ZOMREL
A ALŽBETA SA POTOM CELKOM
VENOVALA CHUDOBNÝM.
VYBUDOVALA PRE NICH
NEMOCNICU
A SAMA IM SLÚŽILA.
Svätá Alžbeta Uhorská
ZOMRELA 24-ROČNÁ
A POCHOVANÁ
JE V MARBURGU.
V ROKU 1235 JU VYHLÁSILI
ZA SVÄTÚ.
LITURGICKÁ SPOMIENKA
SV. ALŽBETY UHORSKEJ
(DURÍNSKEJ) SA SLÁVI
17. NOVEMBRA. UCTIEVANÁ
JE AKO PATRÓNKA
CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI.
Svätá Alžbeta Uhorská
SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI
V 17. STOROČÍ SA ODOHRALI
OSTRÉ POLITICKÉ, VOJENSKÉ
A NÁBOŽENSKÉ ZÁPASY
MEDZI JEDNOTLIVÝMI
NÁRODMI ALEBO RODMI.
SITUÁCIU V UHORSKU EŠTE
ZHORŠOVALO TO,
ŽE SA DOŇ TLAČILI TURCI
A SEDMOHRADSKÉ KNIEŽATÁ
SA K NIM PRIDÁVALI PROTI
HABSBURGOVCOM
VO VIEDNI.
Svätí košickí mučeníci
NAJVÝRAZNEJŠÍM SPOMEDZI NICH
BOL GABRIEL BETHLEN,
KTORÝ SA V TÝCHTO ZÁPASOCH
CHCEL STAŤ UHORSKÝM KRÁĽOM.
SVÄTÍ KOŠICKÍ MUČENÍCI BOLI
CELKOVE TRAJA A ICH MENÁ SÚ:
MAREK KRIŽIN,
MELICHAR GRODZIECKI
A ŠTEFAN PONGRÁCZ.
VŠETCI TRAJA POLOŽILI SVOJ
ŽIVOT, PRETOŽE ODMIETLI
ZRIEKNUŤ SA KATOLÍCKEJ VIERY.
Svätí košickí mučeníci
MAREK KRIŽIN
POCHÁDZAL
Z CHORVÁTSKA,
BOL ČLENOM
SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ.
SPOLUPRACOVAL
S KARDINÁLOM
PETROM PÁZMÁŇOM,
KTORÝ HO POSLAL NA
VÝCHODNÉ SLOVENSKO,
ABY TAM POMÁHAL PRI
DUCHOVNEJ OBNOVE.
Marek Križin
MELICHAR GRODZIECKI
POCHÁDZAL Z VEĽMI
NÁBOŽNEJ SLIEZSKEJ
RODINY. PO REHOĽNÝCH
SĽUBOCH V REHOLI
JEZUITOV A PO ŠTÚDIÁCH
SA STAL KAPLÁNOM
CISÁRSKYCH VOJAKOV
NA VÝCHODNOM
SLOVENSKU.
Melichar Grodziecki
ŠTEFAN PONGRÁCZ
POCHÁDZAL
Z VÝZNAMNÉHO RODU
V SEDMOHRADSKU.
AJ ON SA STAL
JEZUITOM,
PO SKONČENÍ ŠTÚDIÍ SA
OCITOL V JEZUITSKOM
KOLÉGIU V HUMENNOM.
Štefan Pongrácz
UTRPENIE VŠETKÝCH TROCH
JEZUITOV SA ODOHRALO OD
3. DO 7. SEPTEMBRA 1619.
BETHLENOVE VOJSKÁ ICH
KRUTO MUČILI A ŽIADALI
OD NICH ODPAD
OD KATOLÍCKEJ VIERY
A PRIJATIE KALVÍNSKEJ VIERY.
VŠETCI TRAJA JEZUITSKÍ KŇAZI
SI HRDINSKY ZACHOVALI VIERU
A ZNIESLI AJ KRUTÉ MUČENIE
A POTUPU.
Svätí košickí mučeníci
PÁPEŽ PIUS X.
ICH VYHLÁSIL ZA
BLAHOSLAVENÝCH
V ROKU 1905 A
JÁN PAVOL II. V ROKU
1995 ZA SVÄTÝCH.
ICH LITURGICKÁ
SPOMIENKA SA
V CIRKVI SLÁVI DŇA
7. SEPTEMBRA.
Svätí košickí mučeníci
SVÄTÝ BYSTRÍK
PODĽA ROZŠÍRENEJ TRADÍCIE
BOL SV. BYSTRÍK BISKUPOM
V NITRE V PRVEJ POLOVICI
11. STOROČIA. ÚDAJNE HO
TAM ZA BISKUPA USTANOVIL
KRÁĽ SV. ŠTEFAN. PO JEHO
SMRTI VZNIKLO POHANSKÉ
HNUTIE PROTI KRESŤANSKEJ
POLITIKE UHORSKÝCH
KRÁĽOV.
Svätý Bystrík
BISKUP BYSTRÍK PRECHÁDZAL
LOĎKOU CEZ DUNAJ PRI
BUDAPEŠTI. VTEDY HO
POHANSKÍ POVSTALCI
ZRANILI ŠÍPMI, NÁSLEDKOM
ČOHO BYSTRÍK NA TRETÍ DEŇ
ZOMREL. JE VZOROM
HORLIVOSTI ZA VIERU
A ZA JEJ ŠÍRENIE.
JEHO SPOMIENKA PRIPADÁ
NA 24. SEPTEMBER.
Svätý Bystrík
SVÄTÝ MOJŽIŠ UHORSKÝ
(MOJSEJ UHRIN)
TENTO GRÉCKOKATOLÍCKY
SVÄTEC POCHÁDZAL
Z VÝCHODNÉHO
SLOVENSKA ALEBO ZO
ZAKARPATSKEJ UKRAJINY.
ŽIL NA PRELOME 10. A 11.
STOROČIA. ŽIL SVÄTÝM
ŽIVOTOM V MNÍŠSKOM
RÁDE, ÚČINKOVAL
V KYJEVSKEJ RUSI.
Mojsej Uhrin
Z JEHO ŽIVOTA SA ZACHOVAL
OPIS JEHO ZÁPASU S PONUKOU
ISTEJ BOHATEJ ŽENY, KTORÁ HO
CHCELA DOSTAŤ ZA MUŽA.
MOJŽIŠ UHRIN VŠAK V KAŽDOM
JEJ POKUSE OBSTÁL A ZA SVOJU
ČISTOTU PODSTÚPIL MNOHÉ
UTRPENIA. JEHO TELESNÉ
OSTATKY SA UCHOVÁVAJÚ
V KYJEVSKO-PEČERSKEJ LAVRE.
Mojsej Uhrin
SVÄTÝ MAURUS
BOL BÁSNIKOM A PROZAIKOM,
AUTOROM ŽIVOTOPISU
SVÄTÝCH ANDREJA SVORADA
A BENEDIKTA A BISKUPOM
V PÄŤKOSTOLÍ (PÉCS).
POCHÁDZAL Z OKOLIA NITRY.
VZDELANIE ZÍSKAL
NA ZOBORE, V TAMOJŠOM
BENEDIKTÍNSKOM KLÁŠTORE
BOL UČITEĽOM.
JEHO SPOMIENKA SA SLÁVI
25. OKTÓBRA.
Svätý Maurus
UŽIVOTNENIE:
UŽIVOTNENIE:
UŽIVOTNENIE:
UŽIVOTNENIE:
UŽIVOTNENIE:
UŽIVOTNENIE:
VO VOĽNOM ČASE SI
NÁJDI PODROBNEJŠIE
ŽIVOTOPISY SLOVENSKÝCH
SVÄTCOV A PREČÍTAJ SI
O NICH NIEČO VIAC.
SNAŽ SA OSVOJIŤ SI ČNOSTI
SLOVENSKÝCH SVÄTCOV:
LÁSKU K PRÍRODE,
ROZJÍMANIE, SVEDECTVO
VIERY, POMOC CHUDOBNÝM,
ČISTOTU A LÁSKU
K ZASVÄTENÉMU ŽIVOTU...
VYBER SI SPOMEDZI
TÝCHTO SVÄTCOV
JEDNÉHO ZA SVOJHO
PRIATEĽA A OSOBITNE SI
HO UCTIEVAJ.

similar documents