Welkom - Lentiz

Report
Welkom
Voorstellen mentor(en)
PTA en examenreglement
Waar gaat het mis?
Extra verlof
Telefoonlijst invullen
Eindexamen
=
Schoolexamen en Centraal Examen
• Schoolexamen:
- Het werk dat in de loop van het derde en
vierde jaar gedaan wordt.
- Georganiseerd en ingericht door de school.
• Centraal schriftelijke examen (CSE):
- Het schriftelijke examen aan het eind van
leerjaar 4.
- Georganiseerd en ingericht door de overheid.
Losse opmerkingen over het eindexamen
• De vakken die de leerlingen na leerjaar 3 laten
‘vallen’, spelen in leerjaar 4 geen rol meer.
• Van de vakken die de leerlingen meenemen naar klas
4, telt het gemiddelde schoolexamen-cijfer voor 50%
mee bij het vaststellen van het eindcijfer.
• Het cijfer van het centrale examen telt ook voor 50%
mee.
• De vakken van het CSE moeten een gemiddelde
opleveren van minimaal 5.5 punten
Een voorbeeld
• Aan het eind van leerjaar 3 besluit Marian om
aardrijkskunde (gemiddeld een 4) te laten ‘vallen’ en
om biologie (gemiddeld een 6,5) naar leerjaar 4 ‘mee
te nemen’.
- Aardrijkskunde en de 4 spelen geen rol meer.
- In biologie wordt centraal examen gedaan (6,9) De
6,5 van het schoolexamen wordt gemiddeld met de
6,9 van het centraal examen.
Het eindcijfer wordt dan (6,5 + 6,9) : 2 = 6,7,
afgerond tot een 7.
H.O.’s en P.O.’s
• Handelingsopdrachten (H.O.’s):
- Moet ‘naar behoren’ worden afgehandeld.
- Geen cijfer.
- Niet ‘naar behoren’, dan ook geen overgang of
diploma.
• Praktische opdrachten (P.O.`s):
- Het resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer.
- Herkansing wordt (meestal) niet toegestaan.
De zak/slaag-regeling
• Geslaagd:
! De cijfers van het CSE moeten een gemiddelde
opleveren van minimaal 5.5.
– Allemaal voldoendes
– één 5;
– twee vijven, maar wel minimaal één 7.
– één 4, maar wel minimaal één 7.
Mits:
* alle H.O.’s naar behoren zijn afgerond.
• het resultaat bij L.O. voldoende is.
•
CKV en het sectorwerkstuk voldoende zijn.
De rol van maatschappijleer 1
• Het vak staat met een cijfer vermeld op de eindlijst.
• Er wordt geen centraal examen in gedaan.
• Het vak telt wél mee bij de zak/slaag-regeling.
Het extra vak
• Het cijfer voor het extra vak kan als joker ingezet
worden bij een slecht cijfer voor een ‘vrij’ vak.
Dus niet bij een slecht cijfer voor één van de
verplichte vakken Ne en En en ook niet voor de
sectorgebonden vakken:
- wi en nask1 bij de sector techniek
- wi en ec bij de sector economie
- bi en mij2 bij de sector zorg en welzijn.
Een leerling heeft in jaar 3 en 4 de volgende gemiddelde SE
(school examen = toetsen van de toetsweek, toetsen tijdens
de lessen en het PO)
SE cijfer
Nederlands
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer 1
Maatschappijleer 2
Biologie
7,2
6,8
5,4
6,7
7,3
6,5
6,3
Deze leerling haalt vervolgens bij zijn CSE (centraal schriftelijk
examen in mei ) ook bepaalde cijfers.
Hieruit volgt het volgende overzicht:
SE cijfer
CSE cijfer
Nederlands
Engels
7,2
6,8
5,6
6,3
Geschiedenis
5,4
4,8
Aardrijkskunde
6,7
7,5
Maatschappijleer 1
7,3
Maatschappijleer 2
6,5
5,9
Biologie
6,3
4,3
gemiddelde CSE:
Deze leerling heeft nu een 5,7 gemiddeld voor zijn CSE. Dit
gemiddelde moet volgens de nieuwe wet een 5,5 zijn dus deze
leerling voldoet aan deze eis.
5,7
Daarna wordt er, op dezelfde manier als twee jaar geleden,
gekeken naar de gemiddelden per vak:
SE cijfer
CSE cijfer
Eind cijfer
Nederlands
Engels
7,2
6,8
5,6
6,3
6
7
Geschiedenis
5,4
4,8
5
Aardrijkskunde
6,7
7,5
7
Maatschappijleer 1
7,3
Maatschappijleer 2
6,5
5,9
6
Biologie
6,3
4,3
5
gemiddelde CSE:
7
5,7
Deze leerling heeft een 5 voor Geschiedenis en Biologie, maar ook
een compensatiepunt van bijvoorbeeld Engels. Deze leerling is
dus geslaagd.
Wanneer U vragen heeft of U bent het niet eens met
het examenregelement of u heeft een klacht over de
afhandeling van tentamens etc.
• Neem contact op met de secretaris van het
eindexamen: Renate Durand.
Wat kunnen ouders doen?
• Inleverdata (zie PTA-boekje) in eigen agenda
noteren.
• Dochter/zoon stimuleren om de opdrachten bijtijds
te maken.
(Onverwachte problemen kunnen dan nog opgelost
worden)
• Dochter/zoon helpen met het plannen van de
leerstof voor toetsweken en examen.
Extra
verlof
Spijbelen
Te laat komen

similar documents