powerpoint presentatie Vlinder

Report
VLINDER:
VLAAMSE INDICATOREN VOOR ERASMUS
GEDECENTRALISEERDE ACTIES
ERASMUS, Infodag,
Brussel, 22 mei 2012
Magda Kirsch –Yves Beernaert:
Educonsult
1
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Context
 Doelstellingen van het Communiqué van Leuven/Louvain-La-Neuve :
buitenlandse leerervaring
 tegen 2015 voor 15% van alle afgestudeerden HO
 tegen 2020 voor 20% van alle afgestudeerden HO
 Verklaring Boedapest-Wenen
 Beleid Vlaamse regering i.v.m. Internationalisering HO
 Descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs van de Bologna
experts (2009-2011)
 Flamenco adviesnota i.v.m. de 20-20-doelstelling m.b.t. de
hogeronderwijsmobiliteit
 Advies over studentenmobiliteit, Vlaamse Onderwijsraad, raad Hoger
Onderwijs, 24 juni 2010.
Nota: het gaat hier telkens om de hogeronderwijsmobiliteit in zijn geheel.
De VLINDER – indicatoren hebben enkel betrekking op de
Erasmusmobiliteit
2
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Context
 Beleid Vlaamse regering i.v.m. Internationalisering HO
 De beleidsnota van Minister Smet 2009-2014 ‘Samen grenzen verleggen
voor elk talent’
 op einde van het academiejaar 2015-2016 dient 15% van de afgestudeerden in een
initiële bachelor- of masteropleiding een buitenlandse leerervaring van minstens
drie maanden te bezitten.
 Vanaf het begin van het Erasmusprogramma heeft Vlaamse regering een
substantiële bijdrage geleverd aan de Europese middelen voor
studentenmobiliteit.
 Bedoeling : een sociale correctie doorvoeren.
 Momenteel maandelijkse beurzen € 370 voor beursstudenten en bijna-
beursstudenten en € 310 voor de anderen.
 Gevolg : 72% studenten van ouders met gemiddeld of laag inkomen nemen deel aan
Erasmusmobiliteit tgo. 62% gemiddeld voor Europa (Otero, M.S. en Mc Coshan, A,
2006)
3
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Bijdrage Vlaamse Regering en EU voor
Erasmus (alle acties)
9.000.000
7.771.237
8.000.000
7.000.000
5.785.076
6.000.000
5.000.000
4.000.000
1.000.000
5.843.271
8.082.577
6.216.477
5.716.237
5.443.364
2.055.000
1.895.000
1.866.100
1.866.100
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
5.180.076
3.000.000
2.000.000
7.338.364
7.709.371
605.000
0
2007-2008
Vlaamse Gemeenschap
4
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Europese Commissie
Totaal budget
Doelstellingen indicatoren
 Inwinnen van systemische informatie op systematische manier
 Indicatoren opstellen voor Erasmus – voorlopig geen indicatoren voor
de totale uitgaande/inkomende mobiliteit;
 Voorlopig verhouding aantal mobiele Erasmusstudenten en aantal
afgestudeerden van hetzelfde academiejaar
 Nagaan of er een substantiële bijdrage wordt geleverd tot het




5
realiseren van de Europese en Vlaamse beleidsdoelstellingen i.v.m. de
mobiliteit van studenten HO;
Nagaan of er een positieve evolutie is van de Erasmusmobiliteit van
studenten, lectoren en ander personeel;
Nagaan hoe Vlaanderen presteert in vergelijking met het Europese
gemiddelde;
Deze resultaten ter beschikking stellen van beleidsverantwoordelijken,
stakeholders in het HO, sociale partners en de pers;
Formuleren van aanbevelingen aan het beleid;
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Voorstelling van de indicatoren
 Aan de hand van de indicatoren nagaan of de beoogde doelstellingen
worden gehaald en hoe de nationale beleidsverantwoordelijken en de
Europese Commissie kunnen bijdragen om deze doelstellingen te
halen.
 Net zoals bij VRIND- indicatoren aan de hand van kleuren weergeven
in hoeverre de doelstellingen werden gehaald:
 EPOS zal gebruik maken van reeksen die grafisch worden voorgesteld.
Voor de eerste VLINDER indicatoren zal EPOS gebruik maken van
gegevens die in het verleden werden verzameld;
Legende
Doelstelling gerealiseerd of haalbaar
Goede richting
Stabiel of middenpositie
Eerder in tegengestelde richting of doel moeilijk haalbaar
Negatieve ontwikkeling, verder van doel
6
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Voorgestelde Indicatoren
 Indicatoren i.v.m. Erasmus studentenmobiliteit
 Uitgaande studenten
 SMS - SMP
 HS - Univ
 Inkomende studenten
 Indicatoren i.v.m. Erasmus lectorenmobiliteit
 Uitgaande lectoren en ander personeel
 STA – STT
 HS -Univ
 Inkomende lectoren en ander personeel (STA en STT)
 Indicator IP
7
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Studentenmobiliteit:
Uitgaande studentenmobiliteit SMS – SMT
Inkomende studentenmobiliteit SM
8
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
9
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Indicator: uitgaande Erasmus studentenmobiliteit
Evolutie Erasmusmobiliteit
10
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Uitgaande Erasmusmobiliteit
Indicator
% Erasmusstudentenmobiliteit
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
% totale Erasmusmobiliteit
11
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Erasmusmobiliteit HS
Erasmusmobiliteit univ
Vergelijking Vlaamse studentenmobiliteit met
gemiddelde voor Europese ruimte
12,00%
10,13%
8,57%
10,00%
8,00%
6,00%
4,51%
3,76%
4,00%
1,56%
2,00%
0,75%
0,00%
SM 2009-2010
SMS 2009-2010
VL
12
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
EUR
SMP 2009-2010
Top 5 Landen: uitgaande studentenmobiliteit
SMS
SMP
30%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0%
ES
FR
2007-2008
13
IT
2008-2009
DE
2009-2010
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
PT
NL
FR
2007-2008
ES
2008-2009
UK
2009-2010
DE
Evolutie beursbedragen per maand
600
502
398
500
400
300
493
281
70
339
136
296
293
100
95
95
183
201
198
283
200
100
211
203
0
14
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Eur. Bijdrage
Vl. Bijdrage
Gemiddelde duur van de VL. Erasmusmobiliteit
6
4,94 5,12
4,85 5,05
4,84
5,07
4,74 4,95
5
4
3,60
3,44
3,55
3,64
3
2
1
0
2007-2008
15
2008-2009
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
SM
2009-2010
SMS
SMP
2010-2011
SMS mobiliteit per studiegebied:
3%
2%
Landbouw-en Diergeneeskunde
9%
Onderwijs
15%
12%
Gezondheid en Welzijn
16%
5%
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
9%
11%
10%
Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen en bouw
19%
Humane Wetenschappen en Kunsten
8%
41%
40%
Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen en Rechten
0%
Deelname VL. Erasmusmobiliteit 2009-2010 (SMS +SMP)
16
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
% afgestudeerden per studiegebied 2009-2010
40%
45%
Verhouding onderwijstaal – mobiliteit
naar landen met deze taal
4%
6%
pt
de
8%
11%
7%
7%
it
22%
21%
fr
20%
es
en
58%
6%
0%
10%
20%
% onderwijstaal
17
23%
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
30%
40%
50%
% mobiliteit naar landen met deze taal
60%
Vergelijking Europees gemiddelde
18
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Indicator: Inkomende studentenmobiliteit
Evenwicht inkomende uitgaande studenten
3983
4000
3500
3260
3482
2965
3243
3514 3521
3656
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007-2008
2008-2009
Inkomend
19
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
2009-2010
Uitgaand
2010-2011
Indicator inkomende studentenmobiliteit:
Evenwicht landen van bestemming/oorsprong
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Spanje
Polen
Italië
Frankrijk
2008-2009 Inkomend 2008-2009 Uitgaand
2009-2010 Uitgaand
20
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
2010-2011 Inkomend
Turkije
2009-2010 Inkomend
Duitsland
Mobiliteit van lectoren en ander
personeel:
STT - STA
21
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
22
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Evolutie Erasmusmobiliteit Vlaamse
lectoren en ander personeel
7,0%
6,1%
6,0%
5,3%
4,5%
5,0%
4,0%
3,3%
3,0%
2,1%
2,0%
1,3%
1,0%
0,2%
0,3%
0,03%
0,0%
ST
STA
STT
ST-Uni
2007-2008
23
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
STA-Uni
2008-2009
STT-Uni
ST-HS
2009-2010
STA-HS
STT-HS
Gender balance lectorenmobiliteit
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
24
49%
41%
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
46%
53%
44%
26%
ST
STA
STT
Lectorenmobiliteit per studiegebied
199
118
118
Humane Wetenschappen en Kunsten
105
Gezondheid en Welzijn
87
83
Ingenieurswet., industriële wet.,bouw
87
Onderwijs
34
150
159
117
101
95
32
26
36
Natuurwet., Wiskunde en Informatica
16
16
Diensten
6
Landbouw-en Diergeneeskunde
12
18
116
3
Ongekend
28
0
0
Algemene programma's
0
54
20
2009-2010
25
189
156
Social wet, Handelswet. en Rechten
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
40
60
2008-2009
80
100
2007-2008
120
140
160
180
200
Landen van bestemming lectorenmobiliteit
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ES
FI
2007-2008 STA
26
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
NL
2008-2009 STA
FR
2009-2010 STA
PT
Globale beoordeling studentenmobiliteit
SMS
SMP
4% 1%
3% 0,8%
29%
29%
66%
67%
uitstekend
27
goed
voldoende
onvoldoende
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
uitstekend
goed
voldoende
onvoldoende
Bronnen











28
El Meziane, H. (2011). Sudenten: Go International. Antwerpen: VOKA
European Commission –DGEAC (2011). Erasmus – Facts, Figures & Trends,The European Union support for student and
staff exchanges and university cooperation in 2009/2010. Brussels: European Union
Kirsch, M. et al. (2009). Analyse van de verslagen van de Vlaamse Erasmusstudenten 2005-2008.Brussel: EPOS
Otero, M.S. en Mc Coshan, A. (2006). Survey of the Socio-Economic Background of Erasmus Students. ECOTEC
2010/voorpublicatie%20statistisch%20jaarboek/voorpublicatie%200910.htm
http://www.samenvlaanderen.be/media/upload/vision/30_Onderwijs_2009_2014.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2009-2010/statistisch%20jaarboek%2020092010/Statistisch_Jaarboek_2009-2010_Pagina_509-553.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-laNeuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
http://www.flamenco-vzw.be/files/Flamenco_wg%2020-20_adviesnota_mei%202.pdf011
http://www.vliruos.be/
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012
Hartelijk dank voor uw aandacht!
29
Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

similar documents