Kant (1724-1804) a szépr*l és a zsenir*l

Report
Kant (1724-1804) a szépről és a
zseniről
• Előzmény: a felvilágosodás ízlés-felfogása
– Az ízlésítélet individuális és szubjektív.
– Sensus communis: közízlés.
– Nincsenek abszolút egyetemes mércék.
– Az ízlés az ízlésítéletek gyakorlásával kiművelhető.
Kant a szép fogalmáról Az ítélőerő
kritikájában (1790)
• Kant kritikai művei:
- A tiszta ész kritikája – ismeretelmélet
- A gyakorlati ész kritikája – morálfilozófia
- Az ítélőerő kritikája – összeköti a természeti
szükségszerűségek birodalmát a
transzcendentális szabadság birodalmával.
A szép analitikája
• Fordulat a szép értelmezésében:
– Kant nem a klasszicista normatív esztétikából, hanem az
ízlésítéletből indul ki.
– A szép metafizikai értelmezésének (lásd Platón: az érzékeink
korlátait kell legyőznünk, hogy közel kerülhessünk a felsőbbrendű
szellemi szépséghez) elutasítása.
– Autonóm szép-fogalom: a szép és a jó különválasztása, a szép
fogalma önmagában.
– A szép tapasztalata az ember kiváltsága: az embereknek nincs
szükségük túlvilágra, halhatatlanságra, örökkévalóságra, hogy a
szép abszolút pillanatát élvezhessék.
– Kantnál a szép fogalma a természeti szépre és a művészi szépre
egyaránt vonatkozik.
• Az ízlésítélet meghatározása minőség szerint:
– Esztétikai ítélet, nem megismerési, illetve logikai.
– Alapja kizárólag szubjektív.
– Az ízlésítéletet meghatározó tetszés minden érdek nélkül
való (2.§).
– A szép és a kellemes megkülönböztetése (3.§): a kellemes
gyönyört kelt, nem puszta tetszést vált ki.
– A jótól is különbözik a szép (4.§).
– „Kellemesnek nevezi valaki azt, ami benne gyönyört kelt; szépnek azt,
ami neki pusztán tetszik; jónak pedig azt, ami megbecsülésnek,
méltánylásnak örvend.” (5.§)
– A minőségi megközelítésből következő meghatározás: „Az
ízlés az a képesség, hogy egy tárgyat vagy
megjelenítésmódot egy minden érdektől mentes tetszés
vagy nemtetszés által ítéljünk meg. Az ilyen tárgyat
szépnek nevezzük.”
•
Az ízlésítélet meghatározása mennyisége szerint:
– A szép az, amit fogalmak nélkül egy általános tetszés objektumaként
jelenítünk meg (6.§).
– A szép és a kellemes ebből a szempontból:
• A kellemesnél mindenkinek megvan a maga személyes (érzéki) ízlése,
erről nem érdemes vitázni.
• A szép megítélésében általános érvényűség működik:
„Mert az ember nem nevezhet szépnek valamit, ha az csupán neki
tetszik. Vonzó és kellemes sok minden lehet számára, ezzel nem is
törődik senki; ha azonban valamit szépnek nyilvánít, akkor ezáltal
ugyanazt a tetszést várja el másoktól is: nem pusztán a saját
szempontjából ítél, hanem mindenki nevében ítél, s ekkor a szépségről
úgy beszél, mintha az a dolgoknak volna a tulajdonsága.” (7§)
• Az ízlésítéletben egy általános hang előfeltételeződik, amely
feltételezi az egyetértést (lásd sensus communis) (8.§).
– A szépnek a mennyiségi mozzanatból következő meghatározása:
„Szép az, ami fogalom nélkül általánosan tetszik.”
• Az ízlésítélet meghatározása a benne rejlő célok szempontjából:
- Az ízlésítélet alapja egy tárgy (vagy egy tárgy megjelenítésmódja)
célszerűségének formája (11.§).
- Az ízlésítélet független a tökéletesség fogalmától (15.§).
- A szépség két fajtája: (16.§)
- szabad szépség: nem előfeltételez fogalmat arról, hogy a tárgynak minek
kell lennie (tiszta szépség): pl. virágok, geometriai vagy egyéb díszítések,
szöveg nélküli, hangszeres zene;
- járulékos szépség: előfeltételez fogalmat arról, hogy a tárgynak minek
kell lennie; előfeltételezik a cél fogalmát: pl. egy épület, egy ember
szépsége.
- A szép ideálja: az emberi alak esetében az erkölcsi tartalomnak a
kifejeződése: pl. lelki jóság, tisztaság, erő, nyugalom stb. Ez túlmutat a
puszta ízlésítéleten.
A szép meghatározása a célszerűség szempontjából: „A szépség egy tárgy
célszerűségének formája, amennyiben ezt a célszerűséget bármiféle cél
megjelenítése nélkül észleljük a tárgyon.” (17.§)
• Az ízlésítélet a tárgy feletti tetszés modalitása
(jellege) szerint:
– Az ízlésítéletben elgondolt szükségszerűség:
példaszerűség (18.§).
– Közös érzék előfeltételezése: általános helyeslés
elve (20-22.§).: szubjektíve általános elv; a közös
érzék egy puszta eszmei norma.
– A szép e mozzanatból következő meghatározása:
„Szép az, amit fogalom nélkül egy szükségszerű
tetszés tárgyaként ismerünk meg.”
A fenségesről
• Fenséges az, ami összemérhetetlenül nagy.
• Felette áll az érzékek mércéjének: pl.
valamilyen félelmetes természeti jelenség.
• A fenséges végső soron nem a természetben
rejlik, hanem csak elménkben, amennyiben
képesek vagyunk tudatára ébredni önmagunk
fölényének a bennünk lévő természettel és a
rajtunk kívüli természettel szemben is. (28.§)
A művészet általános jellemzése
Kantnál
•
•
•
•
A művészet különbözik a természettől.
A művészet különbözik a tudománytól.
A művészet különbözik a kézművességtől (43.§).
A szép művészetről:
– „A szépnek nincs tudománya, hanem csak
kritikája, és úgyszintén nincs szép tudomány, csak
szép művészet.” (44.§)
– A szép művészet olyan művészet, amely
egyszersmind természetnek látszik. (45.§): a
művészet alkotásában nincs kínos aprólékosság,
nem valamiféle szabályok követése.
• A szép művészet a zseni művészete (46.§):
– „A zseni az a tehetség (természeti adomány), amely a művészetnek a
szabályt adja.”
– A tehetség a művész veleszületett produktív képessége.
– „A zseni: tehetség olyasvalaminek a létrehozására, amihez nem adható
meghatározott szabály”. A zseni legfőbb tulajdonsága az eredetiség.
– A zseni alkotásának emellett mintának, példaszerűnek kell lennie. A
megítélés etalonjául vagy szabályául szolgál.
– „A zseni maga nem tudja leírni vagy tudományosan bemutatni, hogy
miképpen hozta létre alkotását, hanem mint természet adja a
szabályt.”
– „A természet a zseni által nem a tudománynak írja elő a szabályt,
hanem a művészetnek, s ennek is csak annyiban, amennyiben szép
művészetnek kell lennie.”
– A szép művészethez képzelőerő, értelem, szellem és ízlés szükséges.

similar documents