طرح مهندسی و جهادی کاهش تلفات

Report
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫کنترل سیستم مستلزم روئیت پذیری آن می باشد‬
‫روئیت پذیری مستلزم سنجش پذیری می باشد‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫‪ -‬سیستم اندازه گیری در شبکه برق از مهمترین اجزای آن می باشد که‬
‫سیستمهای پایش ‪ ،‬نمایش و کنترل بر آن مبتنی است ‪.‬‬
‫ در شبکه های هوشمند انرژی مدل مفهومی اندازه گیری متحول شده و به‬‫سمت انعطاف پذیری وتعامل دوجانبه و کامل پویا با تمامی اجزای شبکه اعم‬
‫از مولدها ‪ ،‬تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع و توزیع ‪ ،‬مصرف کننده ها و‬
‫لوازم مصرف کننده برقی و مولدهای تولید پراکنده و تجدید پذیر سوق پیدا‬
‫کرده است ‪.‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫شبکه های هوشمند‬
‫شبکه های هوشمند حاصل بکار گیری فن آوری های دیجیتال در شبکه الکتریکی می باشد که به عنوان راهکاری برای‬
‫استفاده از انرژی های تجدید پذیر ‪،‬بهبود قابلیت اطمینان ‪ ،‬کاهش هزینه ها ‪ ،‬اضافه کردن قابلیتهای جدید به سیستم‬
‫قدرت ‪ ،‬اتوماسیون شبکه ‪ ،‬تعامل دوجانبه با مصرف کننده ‪ ،‬استفاده از وسایل حمل و نقل برقی ‪ ،‬مدیریت سمت‬
‫تقاضا و‪ ...‬معرفی شده است ‪.‬‬
‫ایده شبکه هوشمند با نصب تجهیزات اندازه گیری پیشرفته ‪ AMI‬به منظور قرائت و کنترل لوازم اندازه گیری و بهبود‬
‫مدیریت سمت تقاضا وایجاد یک شبکه الکتریکی خودترمیم آغاز شد ‪.‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫شبکه های هوشمند‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫فوائد فراسامانه اندازه گیری هوشمند‬
‫‪.1‬‬
‫کاهش تلفات غير فني‪ :‬شناسايي و اعالم دستکاري در کنتور و استفاده غيرمجاز از شبکه‪ ،‬کاهش خطاي لوازم اندازهگيري و خطاي قرائت‬
‫‪.2‬‬
‫اندازه گيری دقيق جريان توان در شبکه و مشخص شدن تلفات بصورت دقيق برای قسمتهای مختلف شبکه‬
‫‪.3‬‬
‫مديريت تقاضا با موافقت مشترک (مديريت تعرفه)‪ :‬مديريت تقاضا بر اساس اعمال تعرفهههاي متفهاوت و متنهو و افهزايش مشهارکت در بهازار بهرن و در نتيجهه ب بهود ضهري بهار و‬
‫ب رهبرداري اقتصادي از تاسيسات توليد‪ ،‬انتقال و توزيع‬
‫‪.3‬‬
‫مديريت تقاضا و اعمال محدوديت در شرايط بحراني‪ :‬اعمال محدوديت در ديماند و کاهش مصارف غير ضروري در شرايط بحراني از وقو خاموشيهاي گسترده و ناخواسته به مشترکين‬
‫جلوگيري مينمايد‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫اصالح الگوي مصرف از طريق اطالع رساني به مشترک از ميزان مصرف و قيمت برق در زمانهاي مختلف‬
‫‪.5‬‬
‫بهبود سيستم وصول مطالبات و کاهش مطالبات معوقه‪ ،‬بدليل امکان قطع و وصل از راه دور مشترک‬
‫‪.6‬‬
‫کاهش هزينههاي قرائت‪ ،‬سرويس و نگهداري و قطع و وصل مشترکين‬
‫‪.7‬‬
‫امکان پيش فروش برق و آمادهسازي براي بازار خرده فروشي برق‬
‫‪ .8‬اجراي برنامههاي بر پايه قيمت (‪ )price- based- program‬با هدف هموارکردن منحني بار و قيمت ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫قيمت گذاري بر اساس زمان استفاده (‪)TOU‬‬
‫‪‬‬
‫قيمت گذاري پيک بحراني ( ‪)CPP‬‬
‫‪‬‬
‫قيمت گذاري زمان حقيقي (‪)RTP‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫فراسامانه اندازه گیری هوشمند‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫فراسامانه اندازه گیری پیشرفته‪AMI‬‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫قرائت خودکار کنتورها ( ‪ (AMR‬از سابقه ای حدودا ‪ 40‬ساله برخوردار است اما بخاطر عدم امکان تبادل دوسویه‬
‫اطلعات و ارسال فرامین به کنتورها و سایر نیازهای شرکتها ی توزیع و مشترکین برق ‪ ،‬شرکتها را به سمت استفاده از‬
‫فراسامانه اندازه گیری پیشرفته سوق داد ‪.‬‬
‫فراسامانه اندازه گیری پیشرفته شامل مجموعه ای از تجهیزات ‪،‬شبکه ها‪ ،‬سیستم های کامپیوتری‪ ،‬پروتکل ها و‬
‫فرآیندهای سازماندهی شده برای جمع آوری ‪ ،‬انتقال و تبادل دقیق اطلعات مصرف برق مشترکین برق می باشد ‪.‬‬
‫این سامانه شامل سه بخش کلی می باشد ‪:‬‬
‫ کنتور هوشمند (‪ )Smart Meter‬در سمت مشترک‬‫‪-‬‬
‫شبکه مخابراتی بین کنتور هوشمند و بهره بردار‬
‫‪-‬‬
‫نرم افزار مدیریت داده های اندازه گیری شده (‪Meter Data Mangement Application )MDMA‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫فراسامانه اندازه گیری پیشرفته‪AMI‬‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫کنتور هوشمند (‪)Smart Meter‬‬
‫کنتور هوشمند توانایی ثبت داده های مربوط به مصرف انرژی در هر ساعت را داشته و میتواند اتصال مشترک به‬
‫شبکه را قطع یا وصل نموده وهزینه واقعی مصرف برق را ارائه نماید ‪ .‬بسیار سریع و مطمئن بوده و بصورت خودکار بروز می‬
‫شوند ‪ .‬امکان کوچک سازی و نصب آنها در خارج از دسترس مشترک وجوددارد ‪.‬‬
‫این کنتورها مجهز به دوواسط می باشند ‪ :‬واسط قرائت برق وواسط مخابراتی (‪ . ) GW‬این کنتورها می توانند در‬
‫‪LAN‬و ‪ BAN ,HAN‬استفاده شوند ‪ ( .‬معماری مخابراتی برای شبکه های سمت مشتریان به تعدادی شبکه سلسله‬
‫مراتبی تقسیم می شوند که عبارتند از ‪ :‬شبکه محلی ‪LAN‬و شبکه ساختمانی ‪BAN‬و شبکه خانگی ‪) HAN‬‬
‫این کنتورها در اندازه و مدلهای مختلفی ساخته می شوند و عمل این شاخه از صنعت رادچار تحول عظیمی نموده اند ‪.‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫نمونه هایی از کنتورهای هوشمند (‪)Smart Meter‬‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫نمونه هایی از کنتورهای هوشمند (‪)Smart Meter‬‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫نمونه هایی از کنتورهای هوشمند (‪ )Smart Meter‬در جزیره هرمز‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫نمونه هایی از شبکه هوشمند (‪ )Smart Meter‬در جزیره هرمز‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫نمونه هایی از سلولهای خورشیدی نصب شده در خانه هوشمنددر جزیره هرمز‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫نمونه هایی از سیستم خانه کنترل خانه هوشمند در جزیره هرمز‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫شبکه مخابراتی فراسامانه اندازه گیری پیشرفته ‪AMI‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذيری انرژی الکتريکی‬
‫شبکه مخابراتی فراسامانه اندازه گیری پیشرفته ‪AMI‬‬
‫‪-‬‬
‫ن ايي شدن بسترهاي مخهابراتي‪ :‬يكهي از االشههاي بهزرر در پيادهسهازي ‪ ،AMI‬پيادهسهازي بسهترهاي مخهابراتي‬
‫ميباشد‪ ،‬با توجه به بررسيهای صورت گرفته و بخصوص نتهاي حاصهل از طرج های پهايلوت توصهيه ههای زيهر‬
‫قابل اجراست‬
‫‪‬‬
‫ن ههايي شههدن بسههتر مخههابراتي يههه ‪( LAN‬از كنتههور تهها جمعكننههده داده) بهها توجههه بههه بررسههيهاي انجههام شههده‪ ،‬بسههتر‬
‫مخابراتي انتخا شده براي اين يه‪PLC ،‬ميباشد‪ .‬اين بستر مخابراتي با توجه به تستهايي كهه روي شهبكه بهرن‬
‫محلهاي پيادهسازي صورت گرفتهه و همانهين پيشهرفتهاي فنهاوری‪ ،‬ايهن بسهتر مخهابراتي توسهط تمهام پيمانكهاران‬
‫قابل اجراست‬
‫‪‬‬
‫تکنولوژي ای ‪ SFSK ,OFDM, G3-PLC,‬در اينجا مطرحند که ‪PLC‬های پ ن باند مناس تر هستند‬
‫‪‬‬
‫ن ايي شدن بستر مخابراتي ‪ :WAN‬از آنجائيكه شركتهاي پيمانكار ملزم به معرفهي و عقهد قهرارداد بها شهركتهاي‬
‫فههراهم كننههده خههدمات مخههابراتي در يههه ‪( WAN‬ماننههد شههركتهاي اپراتههور مخههابراتي ايرانسههل‪ ،‬شههركت مخههابراتي‬
‫ايران‪ ،‬مبين يا همراه اول كه اين شركتهاي مخابراتي فراهم كننده بسترمخابراتي در كشور هستند) ميباشهند‪ ،‬ايهن‬
‫شههركتهاي بههه صههورت پيمانكههاران دسههته دوم در فههراهم نمههودن بسههتر مخههابراتي ‪ WAN‬بهها شههركتهاي پيمانكههار‬
‫همكاري مينمايند‪ .‬با توجه به امكانسنجي كه شركتهاي پيمانكار و شركتهاي مخابراتي انجام دادهاند و همانهين‬
‫ماهيت اين طرح‪ ،‬توسعه بستر مخابراتي ‪ WAN‬براي ‪AMI‬امكان پذير بوده و قابل توسعه به كل كشور ميباشد‪.‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذيری انرژی الکتريکی‬
‫‪MDMA‬فراسامانه اندازه گیری پیشرفته ‪AMI‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ MDMA‬شامل سخت افزار و نرم افزارهايی است که توانهايی تجزيهه و تحليهل داده ههای مربهوط بهه مصهرف در‬
‫ساعت مشترکين را دارا بوده واين داده ها را از کنتور جمع آوری می کند و از طريهن شهبکه مخهابراتی ارسهال و‬
‫دريافت می نمايد ‪.‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫‪MDMA‬فراسامانه اندازه گیری پیشرفته ‪AMI‬‬
‫‪-‬‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫‪-‬‬
‫تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده یا در حال نصب در برخی کشورها‬
‫نام کشور‬
‫تعداد کنتورهای نصب‬
‫شده‬
‫تعداد کنتورهای‬
‫در حال نصب‬
‫تعداد کنتورها‬
‫تا سال ‪2020‬‬
‫آمريکا‬
‫اسپانيا‬
‫‪2‬ميليون کنتور‬
‫هلند‬
‫‪ 15‬ميليون کنتور گاز و برن‬
‫کره جنوبی‬
‫‪ 80‬درصد مشترکين‬
‫اين‬
‫بيش از ‪ 260‬ميليون کنتور‬
‫انگلستان‬
‫‪ 53‬ميليون کنتور گاز و برن‬
‫عران‬
‫‪ 4‬ميليون کنتور‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫تجزیه و تحلیل آمار مشترکین و تاسیسات شرکتهای توزیع برق ظرفیت نهفته در این بخش برای کاهش تلفات را نمایان تر‬
‫می سازد ‪:‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری‬
‫انرژی‬
‫الکتریکی‬
‫تجزیه و تحلیل آمار مشترکین و تاسیسات شرکتهای توزیع برق ظرفیت نهفته در این بخش برای کاهش تلفات را نمایان تر می سازد ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫حدود ‪ 30‬میلیون کنتور نصب شده که ساالنه ‪ 1.5‬میلیون به آن اضافه می شود و ‪ 500‬هزار کنتور نیز تعویض می گردد ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 568‬هزار دستگاه ترانسفورماتور توزیع که نیاز به نصب دستگاه اندازه گیری دارند ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 11800‬دستگاه فیدر فشار متوسط که لوازم اندازه گیری قرائت از راه دور روی آن نصب شده است ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫چندین هزارحط منشعب از خطوط بیست کیلوولت‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫با توجه به توپولوژی شبکه توزیع برق در ایران پتانسیل کاهش تلفات غیر فنی یا اقتصادی از ‪ %15‬تا حدود ‪%10‬یعنی به میزان حداقل ‪ %5‬در‬
‫برقهای غیر مجاز و لوازم اندازه گیری دستکاری شده و یا معیوب وجود دارد ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫این میزان تلفات معادل ‪ 11000‬میلیون کیلووات ساعت انرژی می باشد که بهای آن با نرخ مخفف معادل ‪ 5400‬میلیارد ریال و با نرخ خرید‬
‫تضمینی برق حدود ‪ 16000‬میلیاردریال می باشد ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫میزان سوختی که باید این مقدار انرژی را تولید کند معادل ‪ 3600‬میلیون مترمکعب گاز وقیمت آن حدود ‪16500‬میلیارد ریال می باشد ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫در صورتی که بخواهیم کلیه کنتورهای موجود در شبکه را با کنتور هوشمند تعویض نمائیم سرمایه گذاری حدود یک تا یک ونیم میلیارد‬
‫دالر یعنی معادل ‪ 33000‬تا ‪50000‬میلیارد ریال مورد نیاز می باشد‪.‬‬
‫طرح مهندس ی و جهادی کاهش تلفات‬
‫سنجش پذیری انرژی الکتریکی‬
‫نمونه کنتور و ادوات حفاظتی‬
‫نصب شده برای ترانسفورماتور بیست کیلوولت‬
‫مسیر تعالی سال ‪1405‬‬
‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬
‫هرمزگان‬
‫مسیر تعالی سال ‪1405‬‬
‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬
‫هرمزگان‬

similar documents