Presentation (PPTX, Hebrew)

Report
1
‫התוכן‬
‫שליטה‬
‫ובקרת מבנה‬
‫התיעלות אנרגטית‬
‫‪ Smart Grid‬ישימות וסיכונים‬
‫‪2‬‬
‫• מערכות שליטה ובקרת מבנים‬
‫יתרונות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫קלות ופשטות בשלבי התכנון‬
‫שליטה בעומס‪ ,‬ניהול אנרגיה וחיסכון‬
‫גמישות לשינויים לאורך זמן‬
‫שילוב בין מערכתי לחסכון ויעול אנרגטי‬
‫אינטגרציה ל ‪Smart Grid‬‬
‫תקינה לתאימות בטיחות ובטחון‬
‫• מערכות שליטה ובקרת מבנים‬
‫מערכות בפרוטוקול בקרה תקני‬
‫•‬
‫)‪ - KNX (EIB‬פרוטוקול אירופי נפוץ מאוד‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ - LonWorks‬מערכת אמריקאית של ‪Echelon‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תקן ארה"ב‪ANSI/CEA-709.1-B :‬‬
‫תקן בי"ל‪ISO/IEC 14908-1-4 :‬‬
‫‪ - BACnet‬מערכת אמרקאית במקור‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫תקן בי"ל‪ISO/IEC1453 :‬‬
‫תקן אירופי‪EN50090, CEN EN 13321-1 :‬‬
‫תקן ארה"ב‪ANSI/ASHRAE 135 :‬‬
‫תקן ישראלי‪( 14543 :‬עדיין אינו תקן מחייב)‬
‫תקן ארה"ב‪ASHRAE/ANSI-135 :‬‬
‫תקן בי"ל ‪ISO 16484-5 :‬‬
‫• מערכות שליטה ובקרת מבנים‬
Management
level
BACnet
LonWorks
Field
level
KNX (EIB)
Automation
level
5
‫• מערכת שליטה ובקרת מבנים‬
‫פרוטוקול סטנדרטי פתוח‬
‫תקשורת ‪ BUS‬בין כל המערכות‬
‫פתרונות בקרה ושליטה לרמת הרכיב הבודד‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫מערכות מזוג אויר‬
‫תאורה‬
‫מתקנים ומערכות נוספות (מעליות‪ ,‬משאבות‪,‬‬
‫הסקה‪ ,‬מתקני קירור והקפאה וכו')‬
‫טעינת רכב חשמלי‬
‫• בקרת מבנה והתיעלות אנרגטית‬
‫וויסות עומסים והתאמה מדוייקת לצרכים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪7‬‬
‫שליטה בכיול טמפרטורה וברמת התאורה‬
‫בהתאם לנוכחות ולצורך‬
‫שליטה ברמת עמעום התאורה בהתאם לאור‬
‫טבעי‬
‫שליטה בהצללה לניצול‪ /‬חסימה של קרינת‬
‫השמש‬
‫• בקרת מבנה והתיעלות אנרגטית‬
‫השלת עומסים רב דרגתית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪8‬‬
‫במצב חרום וכאשר הגיבוי מוגבל‪ ,‬מבצעים‬
‫השלה מבוקרת לחיתוך שיא ביקוש‬
‫תכנון מערכת הבקרה להשלה מדורגת של‬
‫עומסים בהתאם לנקודת העבודה החדשה‬
‫אין צורך בתכנון שדות נפרדים לעומס חיוני‬
‫ובלתי חיוני – חסכון עלויות משמעותי!‬
‫בקרת מבנה והתיעלות אנרגטית‬
‫שליטה במקורות אנרגיה וניהול מערכות גיבוי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫מקורות אנרגיה למתקן‪ :‬חברת החשמל‪,‬‬
‫גנראטור (גז טבעי)‪ ,‬מערכת סולארית‬
‫ויסות והעברת העומס למקור האנרגיה הזמין‬
‫היעיל והזול ביותר‬
‫העברה רכה ומסונכרנת של המתקן או חלק‬
‫ממנו אל המקור הזול בהתאם לתעריף‬
‫המשתנה במהלך היום‬
‫• התממשקות אל ‪ Smart Grid‬ישימות וסיכונים‬
‫מערכת בקרת מבנה‬
‫‪10‬‬
‫• התממשקות אל ‪ Smart Grid‬ישימות וסיכונים‬
‫ראשית ‪ -‬הסכמה והצטרפות הארגון לתוכנית‬
‫התממשקות‬
‫שנית ‪ -‬יכולת התממשקות והגדרות סף לבקרת מבנה‬
‫העברת מידע דו כיווני בין הרשת והמתקן‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫חוסר אנרגיה ברשת‪ /‬מצב שיא ביקוש‬
‫• השלת עומסים מדורגת להקטנת הצריכה (טעינה‪,‬‬
‫מזוג אויר‪ ,‬עמעום תאורה)‬
‫עודף אנרגיה‪ /‬יצור ברשת‬
‫• הפעלת עומסים והגדלת הצריכה‬
‫•‬
‫התממשקות אל ‪ Smart Grid‬ישימות וסיכונים‬
‫•‬
‫שרידות ואמינות ציוד‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪12‬‬
‫ציוד ופרוטוקול נושא תו תקן ברמת השטח‬
‫תפקוד אוטונומי ברמת השטח למקרה כשל‬
‫תקשורת‬
‫אמינות ציוד בכל רמות הבקרה והתקשורת‬
‫שרידות גבוהה בכל שכבות הבקרה והניהול‬
‫שרתים בגיבוי חם זמין ברמת הניהול‬
‫השרתים ומערך הגיבוי על ידי הארגון ובאחריותו‬
‫• התממשקות אל ‪ Smart Grid‬ישימות וסיכונים‬
‫איומי ‪ Cyber‬למערכות בקרה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫חדירה של אנשים שאינם מורשים ישירות‬
‫למערכת ו‪ /‬או דרך רשתות התקשורת‬
‫‪Phishers ,Hackers ,Botnet ,Insiders‬‬
‫‪Spammers, Malware authors‬‬
‫גורמי פשע‪ ,‬גורמי טרור‪ ,‬גורמי מודיעין עוין‪,‬‬
‫מודיעין אזרחי‪ /‬מסחרי או סתם "בעלי עניין"‬
‫המעוניינים בגרימת נזק‬
‫• התממשקות אל ‪ Smart Grid‬ישימות וסיכונים‬
‫מודעות והגנה בפני איומי ‪ Cyber‬למערכות בקרה‬
‫– באחריות אנשי מקצוע מומחים בתחום‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪14‬‬
‫הסיכונים והנזק גדולים ככל שהמתקן גדול או‬
‫קריטי‬
‫מעטפת הגנה גם בצד המשתמש וגם בצד ספק‬
‫האנרגיה ו ‪Smart Grid‬‬
‫הגנה מפגיעה מתוך הארגון מלמטה למעלה‬
‫הגנה מחדירה חיצונית מלמעלה למטה‬
‫• התממשקות אל ‪Smart Grid‬‬
‫המשך‬
‫•‬
‫יציאה לרשתות תקשורת פתוחות ‪,TCP/IP ,WAN‬‬
‫‪ internet, Wi-Fi‬חושפת את המתקן לסיכוני סייבר‬
‫צריך לוודא‬
‫מערכות הבקרה והניהול יופעלו על רשת תקשורת‬
‫•‬
‫מאובטחת‬
‫חסימה מחדירה ‪ ,Fire Wall -‬הצפנה‬
‫•‬
‫גיבוי ותוכנית התאוששות מאסון ‪DRP -‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תכנון מערך אבטחת המידע ברשת הארגונית‬
‫ובאחריות הארגון‬
‫‪15‬‬
‫• סיכום‬
‫בקרת מבנה וניהול אנרגיה ‪ -‬חלק אינטגרלי‬
‫בשיקולי התכנון של כל מתקן‬
‫תכנון נכון וצופה עתיד ‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫משלב מערכות בקרה החל מרמת השטח ועד‬
‫לרמת הניהול‬
‫משלב את כל המערכות והתחומים תחת פרוטוקול‬
‫תקני אחיד‬
‫משקלל היביטי שרידות‪ ,‬גיבוי וסיכוני סייבר‬
‫שילוב בין מערכתי נכון משפר יעילות ומקטין‬
‫עלויות‬
‫•‬
‫‪16‬‬
17

similar documents