Struktura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Report
Jest ona najwyższym organem Stowarzyszenia. W jej skład, zgodnie ze
Statutem KSM wchodzą: prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym
delegacie Stowarzyszeń Diecezjalnych.
W skład rady wchodzą również: generalny ks. asystent i księża
diecezjalni. Obecnie asystentem generalnym jest ks. Zbigniew
Kucharski, a asystentem w Diecezji Łomżyńskiej- ks. Robert
Śliwowski.
Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Rady, w skład którego
wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz
generalny ks. asystent powoływany na to stanowisko przez
Konferencję Episkopatu Polski. Procedurę wyboru oraz prawa i
obowiązki Prezydium Rady określa Statut Stowarzyszenia oraz
Regulamin Rady.
Na szczeblu krajowym działa także Komisja Rewizyjna wybierana na
2-letnią kadencję przez Krajową Radę. W skład komisji wchodzą:
przewodniczący, zastępca i członek. Prawa i obowiązki Komisji określa
Statut i Regulamin.
Krajowa Rada ma obowiązek zbierania się przynajmniej
raz w roku.
-realizacja bieżących celów Rady
-wykonywanie postanowień Rady
-zwoływanie Rady
-przedstawianie Radzie propozycji działań ogólnopolskich i
kierunków formacyjnych
-reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu
krajowym i zagranicznym, wobec władz kościelnych i
świeckich
-czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia
-kontrola działalności finansowej
-składanie sprawozdań ze swej działalności wobec
Krajowej Rady Stowarzyszenia
-występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o
nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia
KSM w diecezji jest powoływane
przez biskupa specjalnym
dekretem, nadając mu tym
samym osobowość prawną
kościelną. Biskup mianuje
jednocześnie ks. Asystenta jako
swego przedstawiciela do pracy
w Stowarzyszeniu, który
wchodzi w skład Zarządu
Diecezjalnego.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Diecezjalny Zjazd
Stowarzyszenia, w którym zgodnie ze Statutem biorą udział prezesi
oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci
oraz- z wyboru- po jednym delegacie wybranym podczas zebrań
oddziałów lub kół.
Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd
Diecezjalny Stowarzyszenia wybierany podczas Zjazdu zgodnie
ze Statutem oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego.
Diecezjalny Zarząd KSM tworzą: prezes , z-ca prezesa, sekretarz,
z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ksiądz Asystent.
Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do
Krajowej Rady.
W skład Zarządu w Diecezji Łomżyńskiej wchodzą:
-prezes Łukasz Orzoł (KSM Rzekuń)
-z-ca prezesa Emilia Sasinowska (KSM Zambrów św.
Józef)
-skarbnik Ewelina Bednarczyk (KSM Rzekuń)
-sekretarz Justyna Kordek (KSM Myszyniec)
-delegaci: Beata Gwara (KSM Kadzidło) i Arkadiusz
Choromański (KSM Zambrów św. Józef)
Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas
diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w
składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i
obowiązki określa oraz Regulamin.
W skład Komisji Rewizyjnej w Diecezji Łomżyńskiej
wchodzą:
-przewodniczący Krzysztof Gołaś (KSM Myszyniec)
-członkowie: Martyna Grzyb (KSM Kadzidło) i Adam
Milewski (KSM Zambrów św. Józef)
Obowiązki
poszczególnych
członków Zarządu
Diecezjalnego
określa Regulamin
Prac Zarządu
Diecezjalnego.
Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną
stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd
Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który wyznacza do opieki nad
oddziałem ks. Asystenta.
Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków,
które raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo
oddziału oraz 3-osobową komisję rewizyjną.
W skład kierownictwa wchodzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz,
z-ca sekretarza oraz skarbnik. Ich obowiązki określone są w
Statucie.
KEP (biskup przewodniczący komisji) → KSM (PKR
KSM i Komisja Rewizyjna → diecezja (biskup
ordynariusz) → KSM Diecezjalny (Zarząd i
Diecezjalna KR) → Dekanat (ks. Dziekan) → Okręg
(Rada Okręgu, Prezydium RO, Ks. Asystent Okręgu)
→ Parafia (ks. Proboszcz) → Oddział/Koło
(Kierownictwo, Komisja Rewizyjna, Sąd koleżeński,
Zastępy, Sekcje)
Prezentacja wykonana przez
KSM Łapy

similar documents