Lucie Hynková_I1.A - automat 01V oprava

Report
Autor prezentace: Lucie
Hynková, I1.A
Spuštění tl. F5
Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto)
Mgr. M. Tunturovová (IT)
4. Roztlačování a vlečení
10. Ovládání převodovky
5. Přenos sil
11. Snímače
6. Průběh sil
12. Akční členy
1. Úvod
7. ATF
2. Polohy vodící páky
8. Překrývání
3. Mechanická část
9. Přehled systému
Přehled
1. Úvod
7. ATF
2. Polohy vodící páky
8. Překrývání
3. Mechanická část
9. Přehled systému
4. Roztlačování a vlečení
10. Ovládání převodovky
5. Přenos sil
11. Snímače
6. Průběh sil
12. Akční členy
Přehled
Automatická převodovka s Tiptronicem se u automobilů značky Škoda poprvé
objevuje v nabídce pro vůz ŠkodaSuperb. Tato pětistupňová automatická
převodovka 01V řadí nejen automaticky, ale umožňuje také dávat pohybem
volicí páky signály k řazení dopředných rychlostních stupňů.
Jedná se o planetovou převodovku s hydrodynamickým měničem, který je
blokován v závislosti na jízdní situaci.
Součástí standardní výbavy vozů s automatickou převodovkou je informační
displej, na kterém se kromě jiného zobrazuje informace o zařazeném
rychlostním stupni nebo o aktuální poloze volicí páky.
Obsah
Přehled
Automatická převodovka 01V je určena pro vozidla s výkonem
od 110 do 150 kW.
Ve voze je umístěna stejně jako motor – podélně. Mechanická
část automatické převodovky pracuje na principu planetové
převodovky. Ovládání převodovky je elektrohydraulické.
Elektrickou část ovládání zajišťuje řídicí jednotka automatické
převodovky J217. Hydraulická část ovládání automatické
převodovky se děje v šoupátkové skříni. Ta je přišroubovaná
na převodovku zespoda a je překryta olejovou vanou.
Obsah
Přehled
Obsah
Přehled
Volicí páka v levé dráze volby
V této dráze volby je možno volicí páku
přesunout
do poloh P, R, N, D, 4, 3 a 2. Jízda na první
rychlostní stupeň nemůže být volena
řidičem. První rychlostní stupeň je řazen
podle potřeby
automaticky řídicí jednotkou automatické
převodovky J217.
V levé dráze volby je aktivní dynamický
řadicí program DSP.
Volicí páka v pravé dráze volby
Volicí páku je možno v poloze D přesunout do
pravé dráhy volby.
Proti příliš vysokým otáčkám motoru je
převodovka
chráněna softwarem řídicí jednotky
automatické
převodovky. To znamená, že se krátce
před dosažením maximálních otáček
automaticky
zařadí nejbližší vyšší
rychlostní stupeň.
Obsah
Přehled
Na rozdíl od dosud používaných
automatických převodovek 01M a 001
(JATCO) ve vozech Škoda, má
automatická převodovka 01V dvě
volicí dráhy.
Aktuální poloha volicí páky se
zobrazuje ve spodní části
informačního displeje (velký displej
uprostřed panelu přístrojů).
Obsah
Přehled
Obsah
Přehled
Hydrodynamický měnič momentů
Přebírá kroutící moment motoru
a předává jej dále do planetové
převodovky.
Mechanická energie motoru se
přitom přeměňuje
na energii proudícího ATF. Dále
následuje opět
přeměna na mechanickou energii,
která pohání
planetovou převodovku.
Ve skříni měniče momentů se nachází
–čerpadlové kolo
–turbínové kolo
–rozváděcí kolo,
–a přemosťovací spojka měniče momentů
Obsah
Přehled
Kombinací Ravigneauxova planetového převodu a
připojeného jednoduchého planetového převodu se
dosáhne 5 dopředných rychlostí a zpátečky.
Obsah
Přehled
U vozidel s automatickou převodovkou
nelze motor startovat roztlačováním
nebo roztahováním vozu.
Při vlečení musí být volicí páka v poloze „N“.
Rychlost vlečení nesmí být větší, než 50
km/h. Při vlečení na větší vzdálenost musí
být vozidlo vpředu zdviženo.
Obsah
Přehled
Ravigneauxův planetový převod
spojka A
pohání velké centrální kolo
spojka B
pohání malé centrální kolo
spojka E
pohání unašeč
brzda C
drží v zabrzděném stavu malé centrální kolo
brzda D (volnoběžka D)
drží v zabrzděném stavu unašeč
Obsah
Přehled
Připojený jednoduchý planetový převod
spojka F
pohání centrální kolo
brzda G
drží v zabrzděném stavu centrální kolo
Obsah
Přehled
Automatická převodovka 01V je naplněna speciální kapalinou určenou pro
automatické převodovky.
Tento speciální olej plní následující funkce:
– chladí hydrodynamický měnič momentů
– maže a chladí mechanické části
převodovky (řadicí elementy, ozubená
kola, ložiska)
– přenáší tlak k hydraulickému řízení
– přenáší tlak k ovládání řadicích prvků
Chladič ATF je součástí chladiče chladicí
kapaliny.
Obsah
Přehled
Automatické převodovky se od mechanických odlišují především ve třech hlavních
bodech:
1. Pro rozjezd vozidla se nepoužívá spojka.
2. Při řazení rychlostních stupňů se nepřerušuje přenos síly od motoru.
3. Rychlostní stupně se mění automaticky
1. Rozjezd bez spojky
U automatických převodovek slouží jako
rozjezdový prvek hydrodynamický měnič
momentů. Běží-li motor ve volnoběžných
otáčkách, je měnič momentů schopen
přenášet pouze velmi malé kroutící
momenty.
2. Řazení bez přerušení přenosu síly od motoru
Aby bylo možno u mechanických převodovek
změnit rychlostní stupeň, je nutno
sešlápnutím pedálu spojky přerušit přenos
síly od motoru do převodovky. Zrychlení
vozidla se v tom okamžiku blíží k nule.
Obsah
Přehled
Výstupní moment převodovky
Kroutící moment převáděcí spojky
Otáčky motoru
Kroutící moment přebírající spojky
3. Automatická změna rychlostních stupňů
U automatických převodovek nezávisí
řazení rychlostních stupňů na vůli řidiče,
ale provádí se zcela automaticky. Okamžiky
řazení jsou dány řadícím programem a jsou
závislé zejména na dvou veličinách –
rychlosti jízdy a poloze škrtící klapky
Obsah
Přehled
Snímače
Akční členy
CAN-BUS hnacího ústrojí
Snímač vstupních otáček
převodovky G182
Panel přístrojů K
Snímač výstupních otáček
převodovky G195
Řídící jednotka automatické
J217
Spínač brzdových světelpřevodovky
F
Ukazatel polohy volící
páky Y6
K-vedení
Snímač teploty oleje v
převodovce G93
Řídící jednotka
motoru J
Spínač Tiptronicu F189
Multifunkční spínač F125
Řídící jednotka ABS
J104
Elektromagnetické ventily N88 až N90
tlakové regulační ventily N215 až N218
Diagnostická zásuvka
Relé blokování spouštěče J207
Žárovka couvajícího světla
Elektromagnet
vlevo, vpravo M16, M17
blokování volící páky N110
Kontrolka volící páky
P/N K142
CAN-BUS
hnací ústrojí
Obsah
Přehled
Řídicí jednotka automatické převodovky J217
Na základě došlých informací ze snímačů ovládá svými
signály akční členy. Řídicí jednotka automatické
převodovky J217 je umístěna pod kobercem v nožním
prostoru před sedadlem spolujezdce.
Řízení automatické převodovky je zajištěno tak, aby při výpadku nějakého vstupního
signálu byl tento signál nahrazen signálem jiným.
Nouzový režim automatické převodovky znamená:
– všechny elektromagnetické a tlakové regulační ventily jsou bez proudu a pomocí
pružin jsou uvedeny do klidové polohy;
vpřed může vozidlo jet jen na 4. rychlostní stupeň
– je možno zařadit zpátečku
– hydraulický systém pracuje s maximálním tlakem
– nespíná přemosťovací spojka
– nefunguje Tiptronic
Obsah
Přehled
Snímač výstupních otáček převodovky G195
Je umístěn na skříni převodovky vzadu na pravé
straně a snímá výstupní otáčky převodovky
indukčním způsobem. Pomocí výstupních otáček
převodovky vypočítává řídicí jednotka
automatické převodovky J217 rychlost vozidla.
Snímač teploty oleje v převodovce G93
Sleduje teplotu ATF. Je Umístěn v kabelovém svazku
na šoupátkové skříni. Kabelový svazek je v neustálém
kontaktu s ATF. Je-li snímač teploty oleje v převodovce
vadný, není možno jej vyměnit samostatně, nýbrž jen
spolu s kabelovým svazkem. Snímač je odpor PTC. To
znamená, že se jeho odpor se zvyšující se teplotou
také zvyšuje.
Obsah
Přehled
Spínač Tiptronicu F189
Je integrovaný ve vodicí liště symbolové vložky,
která se nachází v krytu ovládání řazení.
Pomocí signálů ze spínače Tiptronicu F189 dochází
k řazení příslušných rychlostních stupňů
pohybem volicí páky v pravé dráze volby:
– směrem k (+) o jeden rychlostní stupeň nahoru
– směrem k (–) o jeden rychlostní stupeň dolů
Upozornění:
Při servisních pracích dbejte nejen
na pečlivou demontáž i montáž
krytu volicí páky, ale i na pevné
uchycení feromagnetické látky.
Špatná montáž může být příčinou
nesprávného fungování Tiptronicu.
Řiďte se pokyny v příslušné dílenské
příručce.
Obsah
Přehled
Relé blokování spouštěče J207
Je umístěno pod krytem přístrojové desky
na straně řidiče nad reléovým boxem na
přídavném 13místném nosiči relé.
Toto relé je ovládáno multifunkčním
spínačem F125 a zabraňuje startu motoru
je-li volicí páka v polohách R, D, 4, 3, 2 a
ve dráze Tiptronicu.
Obsah
Přehled
Elektromagnetické ventily N88 až N90 a tlakové regulační
ventily N215 až N218
Jsou umístěny na šoupátkové skříni, která je překryta
olejovou vanou převodovky.
Upozornění:
V šoupátkové skříni jsou ještě
integrovány:
• hydraulické ventily
• olejové kanály
• volicí šoupě pro polohy R, D, 4,
3a2
Elektromagnetické ventily N88 až N90
Jsou dvoupolohové buď otevřené nebo zavřené.
Podobně jako polohy vypínače „zapnuto“ a
„vypnuto“.
Obsah
Přehled
Tlakové regulační ventily N215 až N218
Zaujímají plynule všechny polohy mezi
„otevřeno“ a „zavřeno“. Tlak oleje lze takto
plynule nastavovat, podobně jako třeba
hlasitost rozhlasového přijímače.
Obsah
Přehled
Upozornění:
K ovládání automatické
V tabulce jsou uvedeneny odkazy
převodovky 01V jsou použity
na příslušné Dílenské učební
známé funkční součásti, které již pomůcky. Prosíme, abyste využili
byly popsány v předchozích
těchto podrobných informací.
Dílenských učebních pomůckách.
Úkoly tlakových regulačních ventilů:
N215
Reguluje celkový tlak ATF v závislosti na podmínkách jízdy pro
činnost celé převodovky.
Jeho správná činnost má vliv na klidné plynulé
řazení.
N216 a N217
Tyto ventily regulují prostřednictvím hydraulických
ventilů tlak ATF tak, aby spojky brzdy jemně spínaly
a rozepínaly.
N218
Tento ventil reguluje tlak pro spínání a rozepínání
přemosťovací spojky.
Obsah
Přehled

similar documents