erp

Report
‫• دردهه ‪1960‬‬
‫• توجه روی کنترل موجودی انبار‬
‫• خروجی‪ :‬محاسبه مواد و مقادیر مورد نیاز براساس مقدار سفارش دریافتی و سیاهه مواد محصول‬
‫• معایب‪ .1 :‬حجم باالی انبارداری‪ .2 .‬در نظر نگرفتن بهر (‪ .3 .)Lot Sizing‬در نظر نگرفتن زمان تهیه مواد‬
‫(‪)Lead Time‬‬
‫• اواخر دهه ‪1960‬‬
‫• جدول زمانی مواد و قطعات مورد نیاز‬
‫• برنامه کالن تولید‪ :‬توسعه یافته پردازشگرهای سیاهه مواد‬
‫• خروجی‪ :‬برنامه زمانبندی شده تولید و خرید مواد‬
‫• رفع سه ایراد ‪BOM‬‬
‫• عیب‪ :‬در ابتدا به دلیل حجم محاسبات و پردازشهای گرانقیمت در فواصل بلند مدت اجرا می شد‪.‬‬
‫پردازشگرهای سیاهه‬
‫مواد‬
‫(‪)BOM‬‬
‫برنامه ریزی مواد مورد‬
‫نیاز‬
‫(‪)MRP‬‬
‫• دهه ‪1970‬‬
‫• ورود اطالعات خرید و تهیه واقعی مواد‪ :‬با ارتباط برنامه ریزان تولید و تدارکات سازمان‬
‫• ‪ :MRP‬اطالعات موادی که باید تولید شود‪ +MRP :Closed Loop MRP .‬اطالعات درباره آنچه‬
‫تواسنته تولید شود‪.‬‬
‫• به حداقل رسیدن پتانسیل بروز نارسایی در زنجیره تولید‬
‫• عیب‪ :‬تا اینجا به برنامه ریزی مواد مورد نیاز مرتبط با سفارش مشتری محدود است‪.‬‬
‫‪ MRP‬با حلقه بسته‬
)Bill of Material (BOM
(Material Resource Planning)MRP
‫• نیمه دوم دهه ‪1980‬‬
‫• افزودن ماژولهای مربوط به همه منابع مورد نیاز تولید‪ ،‬منابع مالی و برنامه ریزی توزیع محصول و ایجاد‬
‫ارتباط بین آنها‬
‫• افزایش بهره وری منابع و کارایی سازمان‬
‫• معایب‪ :‬مناسب برای ‪make-to-stock‬و نامناسب برای ‪ . engineer-to-order‬مناسب برای‬
‫سیستمهای فشاری نه کشش ی‬
‫‪MRP II‬‬
‫• اوایل دهه ‪1990‬‬
‫• ‪DSS + MRPII :ERP‬‬
‫• پاسخگویی به انواع نظامهای تولیدی ‪ETO ،ATO ،MTO ،MTS‬‬
‫• نقطه ارتباط ‪ SCM‬و ‪CRM‬‬
‫‪ERP‬‬
‫مزایای ‪ERP‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تنها مزیت رقابتی نیست‪ ،‬بلکه یک ضرورت است‪.‬‬
‫باعث جریان درست و به موقع اطالعات در سازمان می شود‪.‬‬
‫ابزار قوی برای برنامه ریزی و کنترل عملیات‬
‫بعض ی ویژگیهای سیستم ‪:erp‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫سازگاری با سازمان‬
‫یکپارچه کردن اطالعات‬
‫کاربری آسان‬
‫بانک اطالعاتی واحد‬
‫امنیت باال‬
‫قابلیت تغییر و توسعه و استقالل محلی‬
‫نیازمندیهای سازمان‬
‫• نیازمندیهای عمومی‬
‫• نیازمندیهای معماری نرم افزار‬
‫• نیازمندیهای کنترل سیستم‬
‫• نیازمندیهای کاربردی سیستم‬
‫تعاریف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :Make-to-stock‬محصوالت تولید و سپس انبار شده و به عنوان‬
‫موجودی در نظرگرفته می شوند‪.‬‬
‫‪ :Make-to- order‬به منظور کاهش موجودی انبار و‬
‫‪ customization‬تولید محصول تنها بعد از سفارش انجام می شود‪.‬‬
‫‪ :Assemble-to- order‬پیوند دو مدل تولیدی فوق‪ .‬محصول‬
‫سفارش ی شده است و سریع تحویل داده می شود‪.‬‬
‫‪ :Engineer-to- order‬محصول یکتا با توجه به مشخصات داده‬
‫شده توسط مشتری تولید می شود‪ .‬برخالف حالت استاندارد مشتری‬
‫درگیر مراحل طراحی و تولید نیز هست‪.‬‬
‫تعاریف‬
‫• ‪ :Push Strategy‬براساس پیش بینی نیاز است‪ ،‬فروشنده‬
‫محصولی را ارائه می کند و خریدار بدون برقراری ارتباط با‬
‫تولیدکننده آن را انتخاب می کند و میخرد‪.‬‬
‫• ‪ :Pull Strategy‬براساس نیاز واقعی مشتری است‪.‬‬

similar documents