IPn Kariérní systém - Asociace ředitelů gymnázií České republiky

Report
Vypracovat kariérní systém učitelů a ředitelů škol
umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce
s návazností na motivující systém odměňování
podle transparentních pravidel.
• Definovat jednotlivé kariérní stupně v návaznosti na
víceúrovňový standard učitele.
• Definovat víceúrovňový standard pro ředitele.
• Vytvořit a ověřit obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání
pro každý kariérní stupeň a navržený systém pilotně ověřit.
• Navrhnout systém hodnocení realizovaných vzdělávacích
programů, včetně jeho financování.
• Vytvořit kritéria a stanovit podmínky pro pravidelné hodnocení
učitelů.
• Vytvořit nástroj pro vedení a hodnocení profesních portfolií a
navržený systém pilotně ověřit.
• Zpracovat návrh na harmonizaci relevantních právních předpisů
týkajících se profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena
pravidla pro všechny účastníky, stanovena práva a povinnosti
učitelů v oblasti jejich profesního rozvoje a nastaveny postupy,
které umožní rozeznat a odměňovat kvalitní práci učitelů a
ředitelů.
1. Celoživotní výkon standardních učitelských profesí
2. Cesta rozvoje profesních kompetencí k expertní
pozici
3. Cesta směřující k získání specializace
4. Cesta směrem k řídícím kompetencím a řídícím
pozicím ve školství
…a jejich kombinace
1.
SU pochopitelný pro učitele a ředitele
2.
Z popisů očekávaných kompetencí učitelů musí být explicitně či implicitně patrný růst kvality
pedagogické práce a náročnost jeho práce ve škole mezi jednotlivými stupni
3.
Formativní vliv SU a KS na každodenní školní praxi
4.
Využitelné při sebehodnocení učitele, kompetence musí být hodnotitelné interně ředitelem
i externím hodnotitelem – navazuje metodika hodnocení
5.
SU musí být „transparentní“, jednoznačný z pohledu „učitel splňuje“ x „učitel nesplňuje“
6.
Popisy očekávaných kompetencí musí odůvodňovat vyšší finanční hodnocení učitele
zařazeného do vyššího KS
7.
Kompetence učitele v SU musí být formulovány na „stejné úrovni obecnosti“
8.
Využitelný z pohledu ostatních dvou KA projektu – „vzdělávání“ a „portfolio“
Požadavky projektového rámce
• Karierní stupeň 1 učitel – „začátečník“
• Karierní stupeň 2 učitel – „standard“
• Kariérní stupeň 3 učitel – „expert“
• Kariérní stupeň 4 učitel – „rozsévač“
Požadavek MŠMT
• Zdůraznění kvality pedagogické práce učitele
• Oddělení specializovaných a funkčních pozic od
podmínek karierního postupu v užším slova smyslu
 Učitel začíná svou učitelskou dráhu v tzv.
adaptačním období, konfrontuje teoretické
poznatky z pregraduální přípravy s praxí, koriguje
své představy a získává první zkušenosti. Pracuje
pod vedením uvádějícího učitele.
 Doplňuje si své profesní kompetence v oblastech,
které spolu s uvádějícím učitelem identifikovali jako
nedostačující.
 Učitel se věnuje „standardním činnostem“.
 Udržuje si své profesní dovednosti, aktualizuje průběžně
své odborné znalosti.
 Nemá v dané chvíli ambice posunovat se kariérním
systémem ani směrem ke specializovaným činnostem,
ani směrem k funkčním pozicím, ani směrem
k expertním pozicím.
 Učitel je vnímán jako expert ve svém oboru. Průběžně
se zdokonaluje ve svém předmětu. Pomáhá svým
kolegům.
 Ve své práci dosahuje prokazatelně výborných výsledků,
pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči.
 Jeho práce pro školu je díky jeho kvalitám velmi obtížně
nahraditelná.



Učitel je vnímán jako lídr ve svém oboru i za hranicemi své školy.
Ve své práci dosahuje dlouhodobě výborných výsledků.
Angažuje se v profesních sdruženích, publikuje a lektoruje v rámci
svého předmětu, nebo v oblasti pedagogických nebo
psychologických věd či v oblasti manažerských dovednostech.
Je připraven hodnotit a vést ostatní učitele v jejich profesním
růstu i mimo svou školu.
Učitel, jeho
škola a její
okolí
Učitel a
jeho
osobnost
Učitel a
jeho třída
VYUŽITÁ DEFINICE
 Učitel disponuje osobnostními předpoklady a v potřebné míře též
odbornými a pedagogickými kvalitami nezbytnými pro úspěšné
zvládnutí učitelské profese.
 Reflektuje své pedagogické působení, je zodpovědný za svůj profesní
rozvoj v oblasti oborově předmětové, pedagogicko - psychologické a
manažerské..
VYUŽITÁ DEFINICE
 Učitel systematicky plánuje svou práci se třídou, zohledňuje při tom
vzdělávací a výchovné cíle stanovené v kurikulárních dokumentech i
individuální možnosti a potřeby žáků.
 Výchovné působení na žáky vnímá jako podstatnou složku své práce.
Promyšleně používá výukové strategie, které umožňují každému žákovi v
rozsahu jeho individuálních možností porozumět učivu, osvojit si žádoucí
kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení.
 Učitel hodnotí tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení.
Vede žáky k odpovědnosti za výsledky svého vzdělávání a výchovy.
VYUŽITÁ DEFINICE
 Učitel je aktivním členem školního společenství. Spolupodílí se na
rozvoji školy a zkvalitňování vzdělávání a výchovy v ní.
 Přispívá k vytváření pozitivního klimatu a image školy. Je si vědom
toho, že je nositelem kultury školy.
 Vnímá spolupráci s rodiči žáků jako jednu ze základních podmínek pro
výsledky učení žáků.
 Aktivně vyhledává příležitosti pro spolupráci s rodiči, odborníky a
dalšími partnery školy s cílem zvýšení kvality učení a výchovy žáků..
ROZPRACOVÁNÍ
 Splňuje nároky, které učitelské povolání vyžaduje. Je
osobním vzorem svým žákům jako člověk i jako
odborník.
 Plánuje svůj osobní profesní rozvoj se zřetelem
k potřebám školy a svým profesním zájmům a rozvíjí
své obecné a odborné kompetence ve vztahu k praxi
v oboru.
 Ve své práci využívá principy reflexivní praxe.
 Ovládá základní techniky vědecké práce.
ROZPRACOVÁNÍ
 Při plánování výuky i svého výchovného působení na žáky směřuje
k cílům stanoveným kurikulárními dokumenty, má na zřeteli očekávané
výstupy, učivo i kompetenční rozvoj žáků.
 Při práci se žáky využívá široké spektrum metod a forem výuky
s jednoznačným důrazem na aktivní učení žáků. Zohledňuje potřeby
a možnosti jednotlivých žáků.
 Výsledky učení žáků hodnotí s využitím aktuálních teoretických
poznatků. Hodnocení žákovy práce provádí dle jasných kritérií
a vztahuje jej k cílům učení. Přihlíží k individuálním možnostem žáka.
 Rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k hodnocení vlastní práce i práce
ostatních. Vede je k odpovědnosti za výsledky vlastního učení.
ROZPRACOVÁNÍ
 Přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy,
založeného na vzájemném respektu, sdílení společných
profesních hodnot a spolupráci. Dodržuje pravidla profesní etiky.
 Poskytuje rodičům vhodným způsobem všechny potřebné
informací o procesu i výsledcích žákova učení a výchovy.
Spolupracuje s nimi na partnerské rovině s cílem společně hledat
cesty k rozvoji dítěte. Usiluje o zapojení zástupců žáků do života
školy.
 Komunikuje s partnery školy a účelně s nimi spolupracuje.
KARIERNÍ STUPEŇ II.
K hodnocení práce
žáka využívá
dostupnou didaktickou
techniku.
K hodnocení výsledků
práce žáka využívá
připravené testy a
zadání, které
samostatně
vyhodnocuje.
KARIERNÍ STUPEŇ III.
KARIERNÍ STUPEŇ IV.
Připravuje a realizuje
srovnávací testy a
písemné práce ve svém
předmětu, vyhodnocuje
jejich výsledky a
zpracovává je do
doporučení vedoucích ke
zlepšení výsledků školy.
Podílí se jako autor či
expert resp. oponent v
přípravě a
vyhodnocování
celoplošných šetření
směřujících k ověřování
výsledků vzdělávání.
KARIERNÍ STUPEŇ II.
Má potřebné odborné
znalosti a dovednosti v
oboru, který právě učí.
Neztrácí kontakt s
vývojem svého oboru
a předmětu v praxi a
v oblasti oborově
didaktické.
KARIERNÍ STUPEŇ III.
KARIERNÍ STUPEŇ IV.
Zastává ve své škole
formální či neformální
pozici, z níž může
ovlivňovat odborný růst
svých kolegů (předseda
předmětové komise,
předseda metodického
sdružení…).
Pracuje jako odborný
pracovník v národních
a mezinárodních
projektech.
Aktivně se podílí na
činnosti odborných,
metodických a jiných
profesních sdružení.
 víceúrovňový standard pro učitele
 víceúrovňový standard pro ředitele
 návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu
ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních
stupňů a pozic - kariérní systém pro učitele
 Kritéria a metodika pro uznávání absolvovaného
DVPP, doktorandského studia, pedagogické praxe
 Stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a
požadavků na zajištění atestačního řízení.
 Stanovení a popis nových specializovaných činností

similar documents