Presentasjon fra fagdag nov. 2014

Report
Fagdag om kommunestruktur: Lokaldemokrati
Lise Spikkeland og Frode M. Lindtvedt,
KS Lokaldemokrati og kommuneøkonomi
Disposisjon
• Regjeringens mål og verktøy
• Interessepolitisk ift stats- og styringsreform
– Oppgaveoverføring
– Redusert statlig styring
– Konsekvenser statlig organisering
• Lokaldemokratiutvikling
– Størrelse og lokaldemokrati
– Verktøy for å undersøke og vise status
– Hvordan lykkes med god lokaldemokratis styring
– Hvordan involvere innbyggerne,
nærdemokratiordninger
– Samarbeid, nettverksstyring, eierskap
REGJERINGENS MÅL OG VERKTØY
Kommunereformen og lokaldemokrati
• Målet med kommunereformen er et styrket lokaldemokrati
– Flere oppgaver og mer ansvar
– Mindre behov for statlig styring
 Løser det utfordringene med stat-kommune relasjonen?
• Reformen gir lokale demokratiutfordringer
– Færre folkevalgte
– Vanskelig å opprettholde samme nærhet til folkevalgte
 Nødvendig med demokratitiltak
• Politisk lederskap
• Nærdemokratitiltak
• Innbyggerinvolvering
Regjeringens opplegg for spørreundersøkelse og
demokratibistand
INTERESSEPOLITIKK: STATS- OG
STYRINGSREFORM
Kun kommunereform? Hva med stats –og
styringsreform?
Krav fra KS
• Klargjøre (nye) oppgaver
til kommunesektoren
• Beskrive tiltak for mindre
statlig detaljstyring
Hva gjør KS nå:
• Konkretisere oppgaveoverføring
• Konkrete tiltak for redusert detaljstyring
(innsigelser, klage, tilsyn, bemanningsnormer
mv.)
• Færre krav til rapportering og dokumentasjon
• Utrede avgrensning av Fylkesmannens og
direktoratenes rolle
• Utrede endringer i regional statlig organisering
Arbeid med hvilke oppgaver som kan overføres
• Fagdepartementene gir forslag til KMD ila høsten
• Ressursgrupper i KS med ekspertise fra kommuner
• Fylkesordførernes/-rådmennnes arbeid
• KS-administrasjonen utformer sak ultimo november
• KMD skriver stortingsmelding fra ca 1.12
• Ekspertutvalgets sluttrapport desember
• Hovedstyret om oppgaveoverføring 12.12.2014
• Regjeringens melding til Stortinget før påske 2015 (?)
• Stortingsbehandling før sommeren 2015
Ressursgrupper i KS om oppgaver til kommuner
(og regioner)
Barnevern
Rehabilitering
NAV
Rus/psykiatri
Helse/omsorg
Statped - SMI
Naturressurs- og
miljøforvaltning
Klima og
beredskap
Kommunalt
beredskap
Kultur
Oppgaver til regionalt folkevalgt nivå
«…Fylkesrådmannskollegiet bes, med bistand fra KS, om å
forberede et konkret forslag om hvilke oppgaver som bør
overføres fra staten og videreføres til et regionalt folkevalgt nivå.
Forslaget bør også skissere en timeplan for hvordan
regionreformen kan knyttes opp mot kommunereformen.
Forslaget bes lagt fram for fylkesordførerkollegiet i desember.»
TILSYN
• Funn:
– For ambisiøse systemkrav
– Tilsyn og direktorater sterkt definerende
– Samordningen ofte svak eller fraværende
– Liten læringseffekt
• KS:
– Tilsyn bør avgrenses tydeligere som
lovlighetstilsyn og samordnes bedre
– Fylkesmennene bør få mer handlefrihet
– Kommunesektoren bør involveres mer
VEILEDNING
• Funn:
– Omfanget oppleves som overveldende
– De fleste oppleves som faglig gode, men noen
tas i bruk for å vinne fram
– De fleste søker standardisering, også der
Stortinget legger opp til lokalt skjønn
• KS:
– Redusere omfanget
– Tydeligere formidle at ikke er rettslig bindende
– Mer hensyn til lokale prioriteringer og forhold
– Mer etterspørsels- og dialogbasert
Fjerne, forenkle, samordne
rapporterings- og dokumentasjonskrav
• Grunnopplæringen – ferdig høst 2014
• Helse og omsorg – ferdig vinter 2015
• Areal, plan og miljø – ferdig vinter 2015
Nye FoU-er vinter
2015
• Fylkesmannens
oppgaver og
direktoratenes
kommunerettede
oppgaver
• Samhandlingsutfor
dringer med
regional stat
LOKALDEMOKRATIUTVIKLING
Kommunestørrelse og demokrati
Hva betyr størrelse for lokaldemokrati?
– Deltakelse i valg, mellom valg og lokal samfunnsbygging?
– Det lokale representative demokratiet
– Statlig regulering og kontroll
– Sammenslåing eller samarbeid
Hva kan folkevalgte gjøre selv?
– Lokal styring
– Innbyggermedvirkning og nærdemokratiordninger
– Identitet
– Lokale folkeavstemninger
Konklusjon: Det er mulig å oppnå gode resultater både i store
og små kommuner. Store og små kommuner har ulike
demokratiske kvaliteter.
17
Godt lokaldemokrati med høy tillit har vi når…
1. innbyggerne kjenner seg godt representerte,
2. de folkevalgte setter dagsorden, styrer
ressursbruken og er ombud for innbyggerne, og …..
3. kommunen leverer det som er lovet.
Hvordan står det til med
lokaldemokratiet?
Lokaldemokratiundersøkelsen
Hvorfor:
• Få et godt bilde av tilstanden i den enkelte kommune
• Få frem behov for endring og utvikling
Hvordan:
• Innbyggere: 15 spørsmål
• Folkevalgte: Samme 15 + egne
www.bedrekommune.no – spørsmålene og svarene på allerede
gjennomførte undersøkelser
Andre undersøkelser
Meningsmålingsinstitutter
Konsulentselskaper
Kommunekompasset (KS v/KSK og SKL)
KMD – vinteren 2015: opplegg for
innbyggerundersøkelse. Knyttet til høringsinstituttet
og § 10 i Inndelingslova
20
Lokal demokratisk styring: Hva virker i praksis?
SPESIELT VIKTIGE
Intern kultur preget av tillit og
åpenhet
• Åpenhet, innsyn og inkludering
• Ordførerens rolle er viktig
Tydelige ansvarslinjer og god
rolleavklaring
IKKE ENTYDIG PÅ TVERS AV
KOMMUNENE
Politisk styringsmodell
Delegering til politiske utvalg og til
administrasjon
Målstyring
Interkommunalt samarbeid
• Delegeringsreglementet!
Møteledelse
Informasjonstiltak forutsetning for
Kanaler for innbyggerdeltakelse
• Delegering og målstyring
Møteledelse
• Tiltak for borgernærhet
• Innsyn gir tillit og nødvendig for å
holde de styrende ansvarlige
Hvordan legge til rette for
deltakelse og tilhørighet
Hva slags nærdemokratiordninger finnes?
Hva er erfaringene i Norden?
Sivilsamfunn
Nærdemokratiorgan
(strukturert relasjon med kommunen)
1. Frivillige organisasjoner 2. Foreningsbasert
med et bestemt
lokalutvalgsmodell
geografisk nedslagsfelt
(Arena for sivilsamfunnet innenfor
bestemte geografiske områder)
3. Organ med delegert
beslutningskompetanse og
tjenesteansvar (et ytre ledd av
kommunen)
Velforeninger,
beboerforeninger
Funksjon:
Grendeutvalg,
lokalsamfunnsutvalg, utviklingslag
Funksjon:
Bydeler
* Fri og uavhengig
* Informasjon
Innbyggeraktivitet
* Initiativ
* Delegert ansvar for budsjett eller
tjenester
* Ivareta interesser
* Diskusjonsfora
* Fellesskap-og
identitetsskapende
* Link mellom folkelig engasjement
og representative organer
* Varierende relasjon til
kommunen
* Fellesskap-og identitetsskapende
Funksjon:
* En viss beslutningskompetanse
Rapportens fokus
Samarbeid, eierstyring, nettverksstyring, selskapsstyring

similar documents