prezentace vytvořená v MS PowerPoint

Report
Minerály a horniny
autor: David Hainall
O čem bude řeč …
• Charakteristika a obecné vlastnosti minerálů
a hornin.
• Tvar, fyzikální a chemické vlastnosti nerostů.
• Vnitřní a vnější
geologické děje.
• Přeměny hornin
a horninový cyklus.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quartz_Crystal.jpg (11. 11. 2010)
Nerosty
• Neživé přírodniny s určitým chemickým
složením, které se dá snadno vyjádřit
chemickým vzorcem.
• Nerostem může být prvek (uhlík, síra apod.),
většina nerostů jsou však sloučeniny (oxidy,
sulfidy, halogenidy, sírany, uhličitany,
a křemičitany).
• V zemské kůře je asi 3000 nerostů téměř vždy
v pevném stavu.
Tvary nerostů
• Nerosty vznikají krystalizací z roztoků nebo
roztavených látek (magmatu).
• Vytvářejí tělesa zvaná krystaly.
• Nerostům, které krystaly nevytváří, říkáme
nerosty beztvaré (amorfní).
• Krystaly třídíme podle prvků souměrnosti
(středu souměrnosti, os souměrnosti a rovin
souměrnosti) do 6 krystalových soustav.
• Tvar krystalu odpovídá vnitřnímu
pravidelnému uspořádání stavebních částic
nerostů (atomy, ionty, molekuly).
Krystalové soustavy
Trojklonná soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monoclinic.png (11. 11. 2010)
Jednoklonná soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triclinic.png (11. 11. 2010)
Kosočtverečná soustava Šesterečná soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orthorhombic.png (11. 11. 2010)
Čtverečná soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tetragonal.png (11. 11. 2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hexagonal.png (11. 11. 2010)
Krychlová soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cubic_crystal_shape.png (11. 11. 2010)
Vlastnosti nerostů
• Fyzikální vlastnosti (hustota, tvrdost, štěpnost
křehkost, kujnost, barva, lesk, vryp,
žáruvzdornost, elektrická vodivost
a magnetičnost).
• Chemické vlastnosti (rozpustnost ve vodě,
odolnost kyselinám, louhům atd.).
Stupnice tvrdosti nerostů
1.
2.
3.
4.
5.
Mastek
Sůl kamenná (halit)
Kalcit
Fluorit
Apatit
6. Živec (ortoklas)
7. Křemen
8. Topaz
9. Korund
10.Diamant
Horniny
• Skládají se obvykle z většího počtu minerálů.
• Jejich složení nelze vyjádřit jedním
jednoduchým chemickým vzorcem.
• Petrologie = věda zkoumající horniny.
• Horniny, které tvoří litosféru jsou výsledkem
dějů v litosféře – tzv. geologický dějů.
• Rozlišujeme vnitřní (zdrojem energie je teplo
v zemském nitru) a vnější (zdrojem energie
je slunce) geologické děje.
Vnitřní geologické děje
a vznik hornin
• Vnitřní energie Země
je příčinou toho,
že látky v hlubinách
Země jsou
v roztaveném stavu
(křemičitanová
tavenina = magma).
• Magma se dostává k povrchu nebo až na
povrch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pahoehoe_toe.jpg (14. 11. 2010)
• Při cestě k povrchu se magma ochlazuje
a krystalizují z něj nerosty a tvoří se pevné
horniny (vyvřelé horniny – vyvřeliny).
• Když magma vystoupí na povrch, rozlije se jako
láva a vytváří různé sopečné (vulkanické)
útvary.
• Horniny, které vznikly tuhnutím lávy na
povrchu, se nazývají vyvřeliny výlevné
(vulkanity).
• Tuhnutím a ochlazováním magmatu pod
povrchem vznikají tzv. hlubinné vyvřeliny:
např.: žula nebo gabro.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Granite_gran_violet.jpg0
(14. 11. 2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GabbroRockCreek1.jpg
(14. 11. 2010)
• Výlevné vyvřeliny: např.: čedič (tmavá,
jemnozrnná hornina, může obsahovat
větší krystaly pyroxenu nebo olivínu), znělec
(světlejší šedozelená barva).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BasaltUSGOV.jpg (14. 11. 2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aegirine-phonolite2-2005.jpg (14. 11. 2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panska_skala.jpg (14. 11. 2010)
• Hospodářsky významné nahromadění nerostů
nazýváme ložisko.
• Mezi nerosty rudných žil patří: galenit, sfalerit,
pyrit, siderit, uranit (smolinec), fluorit.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pichblende.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyriteespagne.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GalenaFromKansas.jpg
(14. 11.
(14.
(14.
2010)
11.
11.2010)
2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FluoriteValzergueFillonja
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SideriteBresil2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sfaleryt,_Rumunia.jpg
une.jpg (14.
(14.11.
(14.
11.2010)
11.
12010)
2010)
Vnější geologické děje a vznik
usazených hornin
• Hlavním zdrojem energie pro děje
na zemském povrchu je sluneční záření, spolu
s gravitací je příčinou působení vody, ledu,
větru i organizmů na nerosty a horniny.
• Působením vody, ledu, větru, změn teploty
a působením organizmů dochází k rozpadu
hornin a nerostů.
• Rozlišujeme mechanické
(většinou působením
změn teploty) a chemické
(působení vody)
zvětrávání hornin
a nerostů.
• Křemičitany (živce, slídy,
atd.) se mohou měnit
jílovité nerosty
(např. kaolinit).
Foto: Thomas Wilken,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Im_Salar_de_Uyuni.jpg
(14. 11. 2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:YehliuTaiwan-HoneycombWeathering.jpg (14. 11. 2010)
• Částečky rozrušených hornin se vlivem větru,
vody a gravitace přesunují do níže položených
míst a dochází k jejich
usazování (sedimentaci).
• Úlomkovité usazeniny
vytvoří po čase čočkovité
nebo deskovité těleso
– vrstvu.
• Základním znakem
sedimentů je jejich vrstevnatost, při stmelení
těchto vrstev vznikají slepence, jílovce, jílovité
břidlice apod.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slepenec_Vikst.JPG
(16. 11. 2010)
• Sedimenty organického původu: rašelina,
uhlí, ropy, zemní plyn (tzv. fosilní paliva).
• Sůl kamenná a sádrovec vznikaly většinou na
dně mělkých moří.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gips_3_Maroko.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slepenec_Vikst.JPG
(16.
( 16.11.
10.2010)
2010)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slepenec_Vikst.JPG
(16. 11. 2010)
Přeměny hornin
• K přeměně (metamorfóze)
dochází v hloubi zemské
kůry vlivem tepla a tlaku
– vznikají přeměněné
(metamorfované) horniny.
• Z jílovitých a písčitých
hornin může za poměrně nízkého tlaku
a teploty vzniknout např. fylit, při středním
tlaku a teplotě svor, při vysokém tlaku a
teplotě např. rula.
• Z vápence metamorfózou vzniká mramor.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PhylliteUSGOV.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MarbleUSGOV.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Augen-gneiss-2.jpg
(16.
(16.10.
11.2010)
2010)
(16.
11.
2010)
Horninový cyklus
• Horniny se mohou přeměňovat v nekonečném
koloběhu.
• Během miliónů let se původní vyvřelé horniny
měnily na usazené metamorfované a opět na
vyvřelé.
Shrnutí
• Nerosty = neživé přírodniny, jejichž složení lze
obvykle vyjádřit jednoduchým chemickým
vzorcem.
• Nerosty – prvky (uhlík, síra apod.) nebo
sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy, sírany,
uhličitany, a křemičitany).
• Nerosty vznikají krystalizací z roztoků nebo
roztavených látek (magmatu).
• Nerosty vytvářejí tělesa zvaná krystaly.
• Horniny se skládají obvykle z většího počtu
minerálů a jejich složení nelze většinou jedním
jednoduchým chemickým vzorcem.
• Horniny, které tvoří litosféru jsou výsledkem dějů
v litosféře – tzv. geologický dějů.
• Rozlišujeme vnitřní a vnější geologické děje.
• Rozlišujeme hlubinné vyvřelé horniny, výlevné
vyvřelé horniny a usazené horniny. Horniny
se mohou přeměňovat v nekonečném koloběhu.
• Během miliónů let se původní vyvřelé horniny
měnily na usazené metamorfované a opět
na vyvřelé.

similar documents