Ole Jørgen Grann, KS

Report
Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging av
klimarelatert naturskade
Avslutningsseminar i pilotprosjektet
Gardermoen, 3. juni 2014
Ole Jørgen Grann, spesialrådgiver KS
Skadestatistikk til bruk i kommunal forebygging
• Nybrottsarbeid – viktig initiativ – første fase!
• Positivt at prosjektet identifiserer flaskehalser og drøfter
løsninger i hele «verdikjeden» - fra skade oppstår til anvendelse
av skadedata i kommunene:
• Berørte parter har ulike utfordringer
• Datakvalitet
• Personvern og offentliggjøring
• Bruk av data i kommunene
• Mulige «modeller»
Offentliggjøring av radonmålinger
•
Fylkesmannen i Oppland tvinger Lillehammer
kommune til å oppgi måleresultater for
enkeltboliger til alle som måtte ønske det.
Dette til tross for at retningslinjene fra
Statens strålevern lovet deltakerne full
konfidensialitet.
GD, 29. jan. 2013
•
Statens strålevern har i ettertid opphevet
retningslinjene de tidligere har gitt, og på deres
nettside står det nå i stedet:
•
Statens strålevern får jevnlig spørsmål om
opplysninger om radonnivåer som vi, eller
kommunene, sitter inne med er unntatt
offentlighet. Vi har utredet spørsmålet i lys av
offentleglova og personopplysningsloven og
konkludert med at det som hovedregel ikke er
grunnlag for å unnta opplysninger om
radonmåleresultater fra offentligheten."
Bruk av skadedata i kommunene
• Kommuner kjenner til utfordringene – økende oppmerksomhet og
mye godt arbeid pågår!
• Kompetanse, kapasitet, kunnskap, kapital og verktøy varierer
• Lokaldemokratisk handlingsrom
• Viktig å finne en ordning som er «god nok» - ikke altomfattende
• Mulige «modeller» - statlig medvirkning?
– Nasjonalt system – Hvem holder i databasen?
– Regional utprøving
– «Hot spots» – utvalgte skadeområder i byer og tettsteder
• Mer permanent ordning krever videreutvikling – fase II?

similar documents