Úvod do Teorie her

Report
Úvod do Teorie her
Vztah mezi reálným světem a teorií her není úplně
ideální. Není úplně jasné, jak přesně postavit
herněteoretický model a jak potom aplikovat
koncepci řešení a využít optimální strategii.
Otázka zní - čím se vlastně teorie her zabývá?
Pokusím se tuto otázku rozšířit na to, co se vlastně
věda snaží dělat, abych ukázal, že teorie her má
celkem výlučné postavení mezi ostatními
ekonomickými teoriemi.
Čím se věda zabývá
Tři stupně odpovědí:
1)“Člověk na ulici“ - věda je žárovka, plastické hmoty,
počítače, atomové bomby, antibiotika atd. – pohled
praktických aplikací
2) Vzdělanější lidé (včetně mnoha vědců) - zdůraznění
predikční síly vědy (pokud věda nemá predikční sílu, pak
není falsifikovatelná a pak to není věda)
3) Obecný pohled - Na té nejzákladnější úrovni se ve vědě
snažíme pochopit náš svět. Predikce jsou vynikajícím
prostředkem pro testování našeho chápání, a jakmile
souhlasí, jsou aplikace nevyhnutelné. Ale základním cílem
vědecké činnosti zůstává porozumění světu samotnému.
Jak posuzovat vědecké teorie
Vědecké teorie musíme soudit podle toho, jak dobře nám
umožňují pochopit naše pozorování, jak dobře „pracují“.
Jak se zvyšuje počet pozorování a rozšiřuje jejich
charakter, tak se vyvíjejí a mění staré teorie, nebo jsou
nahrazeny úplně novou a rozdílnou teorií. Starých teorií
se nezbavujeme proto, že jsou vyvrácené, ale proto, že již
nefungují. Dokonce se může stát, že vedle sebe budou
existovat dvě konkurenční teorie, které se používají
současně. Typickým příkladem je Newtonovská a
Relativistická mechanika. Další názornou ukázkou je
Vlnová a Částicová teorie světla. Tyto teorie mají svou
užitečnost v různých oblastech a mohou fungovat vedle
sebe.
Srovnání Newtonovské a Relativistické
mechaniky
Většina vědců, kteří shledávají pravdivou
relativistickou mechaniku, přesto nadále využívá
Newtonovy zákony pro každodenní použití.
Proč?
Selhání Newtonovské mechaniky
Na první pohled velmi jednoduchá úloha je analyticky
neřešitelná. Přitom z hlediska matematiky a teorie
diferenciálních rovnic je řešení příslušných rovnic zaručeno a
je dané. Příčina nemožnosti nalezení analytického řešení
spočívá především ve složitosti řešení – pro daný systém
rovnic není k dispozici dostatečný počet integrálů pohybu,
které by řešení zjednodušily, a ve velmi citlivé závislosti na
počátečních podmínkách, což vede ke k chaotickému chování
systému. Toto chování je sice předvídatelné, ale po relativně
krátké době učiněné předpovědi neodpovídají chování
systému – v systému vzniká deterministický chaos. Tento
problém, ač na první pohled čistě fyzikální, je velmi přesným
přiblížením toho, o co se teorie her pokouší a částečně i
vysvětlením, proč nemá dostatečnou predikční sílu.
„Problém tří těles“
Na obrázku je zobrazena počítačová
simulace průběhu potenciální
energie pro tři pohybující se objekty.
V bodech M1 a M2 jsou umístěna dvě
ze tří těles, která mají ve srovnání
s třetím tělesem větší hmotnost, a
třetí se pohybuje v poli, jehož
potenciální energie je zobrazena na
obrázku. Obrázek je nutné chápat
trojrozměrně, neboť pohyb tří těles
už není omezen na rovinu. V bodě B
je tzv. sedlový bod a v bodech M1 a
M2 má potenciální energie minimum.
V bodech A, C, D, E jsou tzv. librační
body, tj. body, v nichž jsou navzájem
vykompenzovány gravitační a
odstředivé síly

similar documents