PPT prezentace - Eventworld.cz

Report
Kvalita – klíčový
parametr GEODAT?
Zdeněk Hotař
Kvalita – klíčový parametr GEODAT?
Definice z WIKIPEDIE:
Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku
„jaký?“ (latinsky qualis?)
Kvalita objektivní
- měřitelná, určitelná např. váha
Kvalita subjektivní
- závisí na uživateli a je zpravidla relativní
velký pes, malý slon
2
Kvalita – ortofotomap
Kvalita na příkladu ortofotomapy
… aneb jak dostat přesně to, co potřebujeme ???
4
Ortofotomapa – mozaikování
??? víte že, jeden mapový list se skládá z několika leteckých měřických snímků
(LMS)??? Jde o tzv. seamlines, kde se hledají vhodná místa pro spojení dvou LMS tak,
aby následné spojení nebylo zřetelné.
!!! takže, když dostanete datum snímkování středu mapového listu, tak to vždy nemusí
odpovídat skutečnosti (v případě, že se snímkování neprovedlo v jednom náletu, ale v
různých dnech). Zpracovatel ortofotomapy poskytuje datum s největším zastoupením
LMS v konkrétním mapovém listu.
2
1
4
3
5
8
9
5
7
6
Ortofotomapa - CHYBY
!!! Pokud se neprovede mozaika (nejsou snímky, tak je chyba jednoznačně vidět – viz.
ukázka na snímku)
7
Ortofotomapa – CHYBY
!!! Pokud je špatně provedená barevnostní (radiometrická) korekce snímků, tak to zjistíte při
přechodech jednotlivých řad.
!!! Nebo také tak, že si vedle sebe položíte lesy, nebo zastavěná území z různých míst a
porovnáte konzistenčnost těchto obdobných jevů – viz. ukázka na snímku.
8
Ortofotomapa – CHYBY
!!! Velkým nešvarem jsou mraky, nebo snímkování pod oblačností (nevidíte mrak, ale stíny,
které prakticky nelze odstranit jinak, než místo nasnímkovat znovu, částečně lze řešit
překrytem – pokud se mraky dostatečně rychle přesunují, ale ve většině případů to
nelze).
9
Ortofotomapa – CHYBY
!!! Geometrické chyby - polohová přesnost (nepřesnost)
Tyto parametry je nutné definovat na začátku projektu, kdy se musí přizpůsobit
konečným požadavkům (přesnost následného mapování – střední souřadnicové chyby
mapování v poloze a výšce vyjádřené jako střední kvadratická chyba – RMSE – Root
mean square errors, nebo jako mezní odchylky, nebo jako největší přípustná chyba.
10
Ortofotomapa – CHYBY
!!! Geometrické chyby - polohová přesnost (nepřesnost)
Na polohu má vliv definování vlícovacích bodů pro následnou analytickou
aerotriangulaci. Souřadnice vlícovacích bodků, které jsou nově určovány, musí být
určeny s polohovou a výškovou chybou dle technické specifikace výsledného díla v
národním systému.
Na ukázkách je patrné rozložení vlícovacích bodů a jejich vazba na letecké měřické
snímky
11
Ortofotomapa – CHYBY
!!! Kácení budov
Velký vliv na odstranění této chyby má použitá kamera (ohnisko) a také správné
definování příčného a podélného překrytu.
12
Ortofotomapa – rozlišení
!!! Výsledné rozlišení má vliv na možnost identifikace jednotlivých jevů. Pokud chcete
mapovat jevy menší než je výsledný pixel ortofotomapy, tak je nebudete schopni nalézt
a mapovat.
!!! Velmi důležité je, aby zadavatel mimo jiné definoval minimální případně maximální
odchylky v překrytech, elementu na snímcích, v odstupu náletových os atd.
Na ukázce je vidět, že snímkování letových os bylo přerušeno a z důvodu velmi
zaříznutého údolů byla jedna letová řada provedena v jiném směru v jiné výšce letu
13
Další informace o datech
Geodatabáze
14
8.3.2012
ZÁPATÍ PREZENTACE
Další informace o datech
!!! Plán snímkování je možné konzultovat se zadavatelem formou souboru *.KMZ v
prostředí Google Earth, kde je možné zkontrolovat vymezení a další parametry – viz.
ukázka
15
ZÁPATÍ PREZENTACE
16
8.3.2012
Děkuji za pozornost

similar documents