АТД.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
Цээжний гаднаас хийх автомат
тохируулагт дефибрилляц
1
Хичээлийн зорилт
• Дефибрилляцийн тухай ойлголт
• Дефибрилляц хийх заалт
• Автомат тохируулагт дефибриллятор
(АТД) хэрэглэх тухай мэдлэг, дадал,
чадвар эзэмших
F2
Дефибрилляцийн үйлчлэх
механизм
• Тодорхойлолт
“Цэнэгэн сэдээлтийн дараа 5 сек дотор зүрхний
ховдлын жирвэлзэл / ховдлын тахикарди
(ХЖ/ХТ) арилж хэвийн хэм сэргэхийг
дефибрилляц” гэнэ.
• Зүрхний булчинд тархмал, түр зуурын хэт
туйлшрал үүсгэнэ.
• Сэрэх чанартай төвүүдийн хэвийн агшилтыг
сэргээнэ.
Дефибрилляц
Дефибрилляцийн үр дүн хүчтэй
цахилгаан цэнэгийг миокардаар
хэрхэн нэвтрүүлэхээс хамаарна.
Үйлчлэх цахилгаан цэнэгийн урсгал нь:
• Электродын байрлал
• Хэнхэрцгийн эсэргүүцэл
• Цэнэгийн хүчдэл
• Биеийн жин
F4
Хэнхэрцгийн эсэргүүцэл нь:
• Электродын хэмжээ
• Электродын цээжинд наалдаж
хүрэлцэх талбайн хэмжээ
• Электродыг наалдуулж
нягтруулсан байдал
• Амьсгалын мөчлөг
F5
Дефибрилляторын аппарат
• Хийц:
– Цэнэгийн үүсгэвэр
– Цэнэг хуримтлуулагч
– Электродын хийц
• Хэлбэр
– Гар тохируулагт
– Автомат тохируулагт
– Нэг мөчлөгт, хоёр мөчлөгт (фазтай)
F6
Цэнэгийн урсгалын хэлбэр
Уруудан дуусах синусоид
хэлбэрийн нэг фазтай
долгион
(СХНФД) F7
Хоёр фазтай огтлогдсон
огцом тасрах долгион
(ХФООТД)
Хоёр фазтай дефибриллятор
• Дефибрилляцид бага цэнэг хэрэглэнэ
– Овор багатай, хүчин чадал сайн
– Тээвэрлэхэд хялбар, хөнгөн
• 200 J хүчдэлээр давтан цохиулж
жирвэлзлийг арилгах нь хүчдэлийг
өсгөн нэмэгдүүлж цохиулдаг нэг фазын
дефибриллятораас илүү үр дүнтэй
F8
Эмнэлгийн нөхцөлд
дефибрилляторыг хэрэглэх зорилго
• “ЗАА хийх үүрэгтэй эмнэлгийн бүх
ажилтнууд дефибрилляц хийхэд
суралцаж, баталгаажсан, энэ
төхөөрөмжөөр хангагдсан байх ёстой”
• “Өвчтөн үхэдхийн унаснаас хойш
эмнэлгийн аль ч хэсэгт 3 минутын
дотор дефибрилляц хийх боломжтой
байх шаардлагатай”
F9
Автомат тохируулагт дефибриллятор
• Зүрхний хэмийг
задлан шинжлэх
бололцоотой
• Цэнэг хураах,
цохилт хийхэд
бэлтгэдэг
• Цохиулах заалттай
жирвэлзлийг 100%
алдалгүй тогтоодог
F10
Автомат тохируулагт
дефибриллятор
Давуу талууд:
• Суралцахад амар, хэрэглэхэд хялбар
– ЗЦБ-ийн мэдлэг шаардлагагүй
• Жирийн иргэд ажиллуулах боломжтой
• “Нийтэд хүртээмжтэй дефибрилляц”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гол хэрэгсэл
F11
Автомат тохируулагт
дефибриллятор
• Наалдамхай электродыг
цээжинд бэхлэнэ.
• Дуут зааврыг дагаж мөрдөнө
• Өвчтөнд хүрэхгүй байх
агшинд зүрхний хэмийг
автоматаар шинжиж
тогтооно.
• Цэнэгээр цохиулж эмчлэх
хэм байвал аппарат өөрөө
цэнэглэгдэнэ.
• Зарим тохиолдолд гар
аргаар удирдаж болно.
F12
\АТД\
\АТД\
\АТД\
F14
Гар тохируулагт дефибриллятор
Дараах онцлогтой:
• Тусламж үзүүлэгч ЗЦБ-ийн
өөрчлөлтийг тайлж
уншина
• Тусламж үзүүлэгч цэнэгийг
хуримтлуулж,
цахилгаанаар цохиулах
үйлдлийг хийнэ
• Кардиоверси эмчилгээний
үед синхрон (эвсүүлсэн)
хэлбэрийг нь хэрэглэж
болно.
F15
Дефибрилляторын аюулгүй
ажиллагаа
• Цахилгаанаар цохиулах агшинд
өвчтөнд шууд болон шууд бус замаар
хүрэлцэхгүй байх
• Өвчтөний цээжийг хуурай болтол арч
• Их урсгалаар хэрэглэж буй
хүчилтөрөгчийг дефириллятороос
холдуулах
F16
Цохиулах эрчим
• Нэг мөчлөгт дефибриллятор
хэрэглэхдээ 360ж, хоёр мөчлөгт
дефибриллятор хэрэглэхдээ 150 –
200ж-ийн эрчмийг сонгож авна.
F17
Дүгнэлт
• Зүрхний жирвэлзлийг эмчлэх цорын
ганц үр дүнтэй арга нь дефибрилляц
юм.
• Дефибрилляцийг цаг алдалгүй, үр
дүнтэй, аюулгүй байдлаар хэрэглэх
шаардлагатай.
• Технологийн шинэ ололтыг
ашигласнаар дээрх аппаратын
үзүүлэлт сайжирч, хэрэглэхэд хялбар
болсон байна.
F18
Aсуулт байна уу?
F19

similar documents