3_System-hodnoceni

Report
Výroční konference ROP Severozápad
Systém hodnocení projektů
Výběr a hodnocení projektů
Cíl hodnocení
• výběr projektu splňujícího podmínky programu
• výběr projektu, který bude skutečně zrealizován, přinese
přidanou hodnotu, dosáhne naplánovaných výstupů a bude
udržitelný
• princip soutěže mezi předloženými projekty v rámci dané
oblasti podpory a daném kole výzvy
• limit = výše alokace
Výběr a hodnocení projektů
Důvody změn v systému výběru a hodnocení projektů
• audit f. Deloitte
• re-audit Evropské komise
• doporučení národních orgánů (NOK, PCO, AO)
Změna systému hodnocení projektů
• připomínky ze strany NOK, PCO, AO
• schváleno na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP
Severozápad dne 10. 9. 2012 usnesením č. 002/MV16/12
• akceptováno Evropskou komisí
Výběr a hodnocení projektů
Přehled změn v systému výběru a hodnocení projektů
• zrušení 3. fáze hodnocení tzv. Hodnotící komisí
• úprava výše bodů některých dílčích kritérií
• úprava/nové znění některých dílčích kritérií
• sjednocení vah hodnotících kritérií
• externí hodnotitelé vybíráni losem za účasti notáře
Výběr a hodnocení projektů
Přehled dokumentace, které se změna hodnocení týká
• Prováděcí dokument
• Příručka pro žadatele
• Příloha č. 4 Příručky pro žadatele – Přehled hodnotících
kritérií
Výběr a hodnocení projektů


Administrativní kontrola
•
Kontrola přijatelnosti
•
Kontrola formálních náležitostí
Hodnocení projektů dle výběrových kritérií
•
•
Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na
horizontální témata
Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu včetně
výsledků projektu
Výběr a hodnocení projektů
Kontrola přijatelnosti
• provádí nezávisle 2 pracovníci OAP
• dle kritérií přijatelnosti hodnotí odpověďmi ANO – NE
• pro splnění musí být všechny odpovědi ANO
• v případě neshody obou pracovníků rozhoduje třetí arbitrážní
hodnocení vedoucího OAP
Výběr a hodnocení projektů
Specifická kritéria přijatelnosti
• projekt je v souladu s globálními, specifickými a horizontálními
cíli programu,
• projekt je v souladu se zaměřením dané prioritní osy a
konkrétní oblasti podpory,
• projekt je v souladu s kvantifikovanými cíli na úrovni prioritní
osy a oblasti podpory,
• projekt je v souladu s finančním rámcem oblasti podpory,
• vybrané indikátory jsou v souladu s cílem projektu.
Výběr a hodnocení projektů
Kontrola formálních náležitostí
• provádí nezávisle 2 pracovníci OAP
• dle kritérií přijatelnosti hodnotí odpověďmi ANO – NE
• pro splnění musí být všechny odpovědi ANO
• v případě, že se vyskytnou formální nedostatky, které je
možné odstranit (chybějící podpis, chybějící příloha, atd.), je
žadatel vyzván, aby do 5 pracovních dnů tak učinil
• v případě neshody obou pracovníků rozhoduje třetí arbitrážní
hodnocení vedoucího OAP
Výběr a hodnocení projektů
•
•
Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na
horizontální témata
Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu včetně
výsledků projektu
I. Fáze hodnocení – Způsobilost žadatele
Váha 
1. Schopnosti a zkušenosti žadatele
0,5
2. Horizontální témata
0,5
II. Fáze hodnocení – Technická a finanční kvalita projektu
3. Kvalita a proveditelnost projektu
0,5
4. Výsledky projektu
0,5
 Váhy jednotlivých skupin hodnotících kritérií v IS MONIT7+
Výběr a hodnocení projektů
V obou fázích jsou prováděna
• 2 samostatná hodnocení projektu
• výsledky jednotlivých fází hodnocení se sčítají
• výsledek se nesmí lišit o více jak 10 procentních bodů
(arbitrážní hodnocení)
• výpočet průměru (v případě arbitráže se počítá z hodnocení
arbitra a hodnocení, které je arbitrážnímu blíže)
• arbitrážní hodnocení projektu
•
I. fáze vedoucí ÚORP
•
II. fáze externí expert
Výběr a hodnocení projektů
I. Fáze – Způsobilost žadatele
Hodnotitel
•
pracovníci OAP
•
v řádně odůvodněných případech může hodnotit i vedoucí ÚORP
Výběr hodnotitele
•
výběr provádí vedoucí ÚORP
Hodnotící kritéria
•
zkušenost žadatele s relevantními projekty (předchozí realizace
obdobných projektů)
management a pracovníci (organizační zajištění projektu v různých
fázích realizace projektu, kvalifikační předpoklady, zkušenosti,
úspěchy, technické vybavení)
finanční zdraví žadatele (rozvaha, zisk, ukazatele finanční
analýzy...)
zda při přípravě a realizaci projektu je respektován princip
partnerství
soulad projektu s rozvojovými strategiemi
zda projekt přispívá svými prostředky k naplnění cílů Lisabonské
strategie (tzv. earmarkingu)
jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj
jaký je dopad akce na rovné příležitosti
•
•
•
•
•
•
•
 Relevance příslušné fáze hodnocení po přepočtu na vážené body.
Váha
34 % 
Výběr a hodnocení projektů
II. Fáze hodnocení - Technická a finanční kvalita projektu
Hodnotitel
•
hodnotí 2 externí experti
Výběr hodnotitele
•
experti vybíráni losem za účasti notáře
Hodnotící kritéria
•
finanční a ekonomické hodnocení projektu (ekonomická
efektivnost projektu, ekonomický přínos, efektivnost vložených
prostředků)
•
technická proveditelnost
•
časová proveditelnost
•
kvalita rozpočtu (hodnocení rozpočtu, relevance částek
vzhledem k aktivitám)
•
rizikovost projektu (identifikace rizik a návrhy protiopatření na
jejich zmírnění nebo odstranění)
•
udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu,
hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní)
•
analýza trhu a cílové skupiny
•
multiplikační efekty
•
vazba na indikátory (výstupy, výsledky)
 Relevance příslušné fáze hodnocení po přepočtu na vážené body.
Váha
66 % 
Výběr a hodnocení projektů
Vyřazení projektu z procesu hodnocení
• výsledek posouzení finančního zdraví v kategorii F – finanční
zdraví je zcela nedostačující (u organizací zřízených
obcí/krajem je fin. zdraví stanoveno dle zřizovatele; pokud u
NNO nebo organizace založené obcí/krajem nelze podle
pravidel ROP SZ finanční zdraví vyhodnotit, získává 0 bodů)
• podnikatelský subjekt nesplňuje podmínku 2leté a delší
historie
• ke dni předložení projektové žádosti nebyl v OR, ŽP, případně
jiném registru zaregistrován předmět činnosti vztahující se
k projektu
• žadatelem společnost s akciemi na doručitele
Výběr a hodnocení projektů
Vyřazení projektu z procesu hodnocení
• nesplnění určené prahové úrovně celkového bodového
hodnocení (min. hranice 65 % vážených bodů)
• v odůvodněných případech zcela jasného pochybení,
nesrovnalosti, nebo nevyhovujících parametrů projektu na
základě jasné a nezvratné argumentace, odůvodnění
hodnotitele – pracovníka OAP nebo experta (příkladem může
být naprosté neplnění indikátorů)
Výběr a hodnocení projektů
Přiřazování expertů k projektům
• losem
• za účasti notáře
• seznam expertů
• seznam přidělovaných projektů
• notářský zápis
• možnost účasti zástupců NOK, PCO a AO
• informace o tom, který projekt hodnotí konkrétní expert, nesmí
být nijak zveřejněna
Výběr a hodnocení projektů
Výběr expertů - kritéria
• odborná způsobilost a profesní zkušenosti v dané profesní
oblasti
• znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomiky
• zkušenosti s přípravou nebo hodnocením projektů
• nezávislost a nepodjatost
Výběr a hodnocení projektů
Nezávislost a nepodjatost expertů
• nesmí mít podepsanou pracovní smlouvu s RR SZ
• nesmí být členy VRR a MV ROP SZ
• nesmí být žadatelem o dotaci z ROP SZ
• nesmí být poradcem jiného žadatele o dotaci z ROP SZ v
dané oblasti podpory
• vyloučení střet zájmu nebo podjatosti
• podpis „Etického kodexu“
Děkuji Vám za pozornost

similar documents