Management výzkumné činnosti I: Současnost a teorie

Report
MANAGEMENT VAV:
SOUČASNOST A TEORIE
Ing. Jiří Franek
Olomouc, 3.11.2010
Osnova
•
•
•
•
Úvod
Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV
Procesy managementu
Osnova
•
•
•
•
Úvod
Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV
Procesy managementu
Úvod
• Co je to věda, výzkum a vývoj
• Věda není „nezávislou proměnnou“, ale je
otevřeným systémem ve společnosti se silnou
zpětnou vazbou. Je mocně ovlivňována
vnějším okolím a její rozvoj je obecně
spoluutvářen významnými myšlenkami
kulturního prostředí. „Multikolinearita“
(A. Toffler in Prigogine. I, 1977)
Osnova
•
•
•
•
Úvod
Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV
Procesy managementu
Výzvy věku síťové inteligence
• Vývoj lidské společnosti,
– Evoluce
• Vlny
– Zemědělská
– Průmyslová
– Postindustriální
– Informační, znalostní ?
Výzvy věku síťové inteligence
• Současný svět prochází postupný přechodem od
informační společnosti ke společnosti znalostní.
Podle se informační společností obvykle rozumí
společnost, kde kvalita života i perspektiva
sociálních změn a ekonomického rozvoje v
rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití
• Postupným uvědomováním si hodnoty znalostí,
která začíná převažovat nad hodnotou informací,
volně přechází ke společnosti znalostní.
Vodáček, L., Rosický, A.: Informační management. Pojetí, poslání a aplikace.
Management Press, Praha, 1997, ISBN 80-85943-35-2
Výzvy věku síťové inteligence
Dvanáct odpovídajících témat ve vztahu ke konkurenční
strategii podniku:
•
•
•
•
•
1. Kvalifikace
2. Digitalizace
3. Virtualizace
4. Molekularizace
5. Integrace/síťová
orientace
• 6. Zánik mezičlánků
• 7. Konvergence
• 8. Inovace
• 9. Role zákazníka10.
Bezprostřednost
• 11. Globalizace
• 12. Nerovnosti
Osnova
•
•
•
•
Úvod
Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV
Procesy managementu
Teorie systému v aplikaci VaV
•
•
•
•
•
Teorie systému
Faktory působící na systém
Fáze růstu organizace
Manažer a tým
Klasifikace myšlenkových směrů
managementu
Teorie systému
• Základním projevem určitého celku jeho
chování vůči svému okolí, které je
představováno reakcí systému na působení
vstupních podnětů – stimulů z okolí.
• Zákonitosti chování systému jsou nezávislé
(relativně) na prvcích, z nichž je systém
sestaven, a určující pro jeho průběh je
upořádání vazeb mezi prvky, tj. struktura
systému.
Teorie systému
OKOLÍ
Stimuly
•Informace
•Materiál
•Finance
•Pracovníci
SYSTÉM
Transformace
Zpětná vazba
OKOLÍ
Reakce
OKOLÍ
Reakce
Zboží a služby
Faktory působící na systém
• Externí
– Ekonomické
– Politické
– Sociální
• Demografické změny
• Změny v chování společnosti
• Konkurence
• Interní
– Organizační kultura, chování atd.
Fáze růstu organizace
• Krize vedení
– Majitel (zakladatel) vs. Manažer
– Případová studie RKL Media
Fáze růstu organizace
• Krize autonomnosti
– organizační struktura
– dělba práce v organizaci
– delegování
Fáze růstu organizací
• Krize řízení
– Střet zájmových skupin
– Majitelé (akcionáři)
– Management
– Zaměstnanci
Fáze růstu organizace
• Krize „červené pásky“
– společnost
– společenská odpovědnost firem CSR
– další zájmové skupiny
Manažer a tým
• Management a leadership
• Motivace, dispozice a pracovní prostředí
• Kompetentnost
Manažer a tým
• Vlastnosti manažera
– odpovídající intelektuální úroveň,
– organizační schopnosti,
– vědomí odpovědnosti,
– umění rozhodovat,
– integrita osobnosti.
Klasifikace myšlenkových směrů
managementu
• 1. etapa (vědecké řízení, pracovní
postup)
• 2. etapa (plánování, nové metody)
• 3. etapa (spolupráce, konkurence)
• 4. etapa (flexibilita, komunikační
technologie, intelektuální kapitál)
Osnova
•
•
•
•
Úvod
Výzvy věku síťové inteligence
Teorie systému v aplikaci VaV
Procesy managementu
Procesy managementu
•
•
•
•
Plánování
Organizování
Vedení lidí
Kontrola
Procesy managementu
TOP
P
O
V
K
STŘED
1. LINIE
Plánování
• Strategie
– je podnikatelská koncepce, styl pod. chování, který
přivede pod. ke současného stavu ke stavu
cílenému.
• Cíl (budoucí stav)
– Hierarchická soustava
– SMART
• Plán
– je písemný dokument, který je časově vymezen.
Plánování
• Hierarchie plánování:
1.
2.
3.
4.
Strategie
Dlouhodobý plány
Roční taktické plány
Krátkodobé operační plány
• Realizace
• Kontrola
Organizování
• Identifikace a klasifikace pořadových činností
• Seskupování činností potřebných pro dosažení
cílů
• Zabezpečení horizontálního a vertikální
koordinace (propojení v org. struktuře).
• Organizační struktury
Organizování
• Organizační struktury
– liniově organizační struktury,
– funkcionální organizační struktury,
– liniově štábní organizační struktury,
– Divizionální,
– organizační struktury s pružnými prvky(maticová
struktura)
Vedení lidí
• Vedení lidí má za úkol řídit pracovní výkon a
rozvoj pracovníků
• Řízení
• Hodnocení a kontrola
• Odměňování a motivace
• Rozvoj lidí
• Komunikace, pracovní atmosféra
Vedení lidí
• Manažer vědeckovýzkumného útvaru má za
úkol skloubit formální i neformální metody
řízení. Jeho cílem je zabezpečit vysokou
úroveň motivace, zápalu a orientaci
pracovníků na splnění cílů. Musí řídit jejich
rozvoj, ale také dávat pozor na to, aby tím
neutlumil jejich inovační potenciál.
Kontrola
• Kontrola v užším pojetí znamená zjišťování
odchylek realizace od plánu. V širším pojetí na
ni můžeme nahlížet jako na komplex činností
zahrnující rozpočetnictví, audit, plánování,
využití informační techniky aj.
Kontrola
1.
2.
3.
4.
5.
získávání a výběr informací
ověření správnosti
hodnocení procesů
závěry a návrhy opatření
zpětná kontrola
Kontrola
• Specifika VaV
– Časová náročnost vs. stanovené termíny
– Výsledky tvůrčí činnosti jsou špatně
předvídatelné
– Podnikový čas vs. čas VaV
– Některé procesy nelze přerušovat (nové
metody bezdotykové kontroly )
Virtuální organizace
• Dnešní směr komunikace, globálních operací a
rozvoje virtuálních technologií stále více
usnadňuje vznik virtuálních organizací a
postupně maže některé nevýhody oproti
klasickému VaV. Virtuální organizace dnes již
překonávají klasické VaV.
Virtuální organiazce
Výhody:
• Flexibilita s možností měnit konfiguraci
pracovního prostředí
• Členové týmu nemusejí pracovat ve stejný čas a
na stejném místě
• Mají náročný rozvrh a daná pravidla práce
(termíny), mohou pracovat okamžitě
• Snižují čas na vývoj (uvedení na trh)
• Efektivnější rozhodování na úrovni VaV
Virtuální organizace
• Výběr členů nezáleží na místě (mohou využít
talenty ze všech koutů světa)
• Vyšší produktivita, rychlejší vývoj
• Vyšší míra volnosti (časové flexibility)
• Vysoká míra koheze
• Snadný management práce a monitoring
• Využívání zdrojů z celého světa
• Akceschopnost a reakce na měnící se prostředí
• Seberegulace a sebekontrola
• Nástroj pro globální spolupráci a vývoj
Virtuální organizace
Nevýhody
• Nedostatek fyzické interakce
• Strukturovaný, kontrolovaný a formální proces
• Možné komplikace z důvodu velké vzdálenosti
(časové zóny, kultura apod.)
• Komplementarita technologií (připojení
k internetu apod.)
Virtuální organizace
• Různé myšlenkové procesy závislé na
národnosti a kultuře
• Odpor pracovníků k většímu využvání
technologií (náročnost programů apod.)
• Kulturní diversita může mít dopad na
výkonnost týmu
• Členové týmu potřebují zvláštní školení a
motivaci
• Riziko spojené se závoslotí na ICT
Děkuji za pozornost

similar documents