Role nestátních neziskových organizací v politice sociálního za*le

Report
Bydlení, chudoba
a bezdomovství
Praha 30.10.2014
Ilja Hradecký
Dnešní program
• Bezdomovství – co to je?
• Jaké jsou příčiny bezdomovství?
• Jaké je řešení?
CO TO JE BEZDOMOVSTVÍ?
Vnímání očima veřejnosti
Vnímání očima veřejnosti
TYPICKÝ BEZDOMOVEC:
• starší muž
• žebrá, občas vybírá popelnice
• posedává s jinými u stanice metra nebo u
supermarketu
• dělá kolem sebe nepořádek
• obtěžuje zápachem v tramvaji
• nechce pracovat
• nestojí o pomoc
• zvolil si svůj životní styl dobrovolně
Co je domov?
Co je domov?
Co je domov?
Co je domov?
Co je domov?
•
•
•
•
•
•
•
•
nocování pod střechou?
odpočinek ve vlastní posteli?
teplo, sucho, pohodlí?
stůl a židle, večeře a snídaně?
pocit ochrany a bezpečí?
vlastní klíče?
soukromí, místo pro vztahy?
blízký člověk
Potřeby lidí bez domova
Abraham Harold Maslow 1952
Pascale Pichon 1992
Co je pro bezdomovství
příznačné?
• nenaplněné lidské a osobní potřeby
• nesnadný přístup ke zdrojům
• chudoba
• snaha přežít
• společným znakem je absence domova
Život v neustálém pohybu
vnitrostátní migrace
den × noc
léto × zima
centrum – předměstí
přeshraniční migrace
příležitost × hrozba
ilegální migrace
jídlo × spánek
Dynamický proces
• pohyb v prostoru (absence místa pro
trvalé pobývání, vyhledávání zdrojů pro
přežití)
• pohyb v čase (den-noc, léto-zima,
příležitosti-hrozby)
• pohyb vertikální (ulice – noclehárna –
azylový dům – vězení – denní centrum
– nemocnice – ulice)
Veřejný prostor
Veřejný prostor
Veřejný prostor
BEZDOM
Veřejný prostor
• absence bydlení  nutnost užívat
veřejný prostor
• střídání míst pobytu (den – noc, léto –
zima)
• vznik konfliktů
– vzájemně s jinými bezdomovci
– se strážci pořádku
– s jinými osobami
• NIMBY-reakce (not in my backyard)
Vliv veřejného mínění
bezdomovci v „našem“ prostředí 
 zprávy o konfliktech 
 negace 
 nové konflikty 
 eskalace konfliktů 
 atd. 
 xenofobní prostředí
Přirozená potřeba domova
• mít možnost obývat určitý prostor
= fyzická oblast
• mít právní důvod obývání prostoru
= právní oblast
• mít svůj prostor umožňující vztahy
= sociální oblast
Tři oblasti vyloučení
Typologie ETHOS
Evropská typologie bezdomovství
a vyloučení z bydlení
• bez střechy
• bez bytu
• nejisté bydlení
• nevhodné bydlení
JAKÉ JSOU PŘÍČINY
BEZDOMOVSTVÍ?
Příčiny bezdomovství
• materiální (nezaměstnanost, dluhy, ztráta
živitele, oběť podvodu – chudoba)
• osobnostní (mentální, psychická, fyzická,
osamělost, závislosti – nezralost)
• vztahové (manželské, generační, domácí násilí,
zneužívání – absence podnětných vztahů)
• institucionální (propuštění z vězení, opuštění
dětské instituce – chybějící zakořenění)
• často souběh nebo kombinace více faktorů
Spouštěcí mechanismy
• dluhy (předluženost) a soudní exekuce
• propuštění z vězení a porušené vztahy
• útěk před problémy
• opuštění dětské instituce
• selhání vlastní osobnosti
• souběh a kombinace předešlých
Ohrožené skupiny osob
• osoby neschopné vytvořit
osobní vztahy
• osoby s chorobami
somatickými či
psychosomatickými
• osoby fyzicky postižené
• osoby týrané
• osamělí důchodci
• alkoholici, konzumenti
drog, patologičtí hráči
• osoby, které se při
nárazu životem snadno
destabilizují a hroutí
• osoby ve stavu deprese,
úzkosti, sklíčenosti
• ženy osamělé, s dětmi,
těhotné, vyštvané rodiči
z domova, ženy staré
• odchovanci dětských
domovů
• děti ulice, děti týrané a
jinak frustrované, děti
sociálně deprivované
• propuštění vězni
• migranti
• (+ vyloučené lokality)
Významná skupina
potenciálních bezdomovců
Děti v institucích:
• přibližně 20 tisíc dětí v institucích
• v institucích jen 41 oboustranných
sirotků,  0,6 %
• naopak téměř 5 % je na útěku
• hrozba exekuce za dluhy rodičů
• 580 tisíc dětí v neúplných rodinách
Děti v institucích
Průměrná délka pobytu dětí:
• v dětských domovech je 14,5 roku
• v dětských domovech se školou je
2,4 roku (některé děti až 17 let)
• ve výchovných ústavech je 1,3 roku,
od 1 měsíce až po 13 let
(MV 2010)
Bydlení po opuštění instituce
• návrat do původní rodiny
• někteří odmítají se do původní rodiny
vrátit
• nájem bytu (velmi zřídka)
• častější jsou veřejné ubytovny
• pobytové sociální služby
• podobným problémem je zajištění
zaměstnání
Rychlý průzkum
provedený v říjnu 2013 v NDC v Praze
ZKUŠENOST POBYTU V DĚTSKÉ INSTITUCI
• 28 % má zkušenost s ústavní výchovou
• z toho:
• 48 % klientů do 26 let
• 22 % klientů nad 26 let
• 31 % je déle než rok bez domova
• 23 % je méně než rok bez domova
JAKÉ JE ŘEŠENÍ?
Příčiny současného stavu
• nedostatek prevence a rané intervence
• nadměrná institucionální výchova dětí
• „odvaha k nulové toleranci“
• absence politiky sociálního bydlení
• počátky služeb a jejich vývoj
• stigmatizace
• NIMBY – reakce
Možnosti řešení – ETHOS
Možnosti řešení
• dokonalejší poznání problematiky
• prevence – terciární, sekundární,
primární
• terapie – sociální služby, zdravotní
péče, kaplanská služba, vzdělání,
zaměstnanost, sociální bydlení
• represe – je trvale účinná? je žádoucí?
• role a úkol veřejné správy
Komplexní model
• prevence: primární – sekundární
(systémová) – terciární (raná intervence)
• sociální intervence
- vícestupňový model (včetně bydlení)
- model housing first
• sociální bydlení v různé formě
• řešení chronického bezdomovství
• paralelní podpora základní práce
Prevence
• prevence je nejúčinnějším a nejméně
nákladným nástrojem
• u nás je dosud v začátcích
• odhad počtu osob bez domova, odhad
počtu ohrožených domácností
• pojmenování jevu, definice, typologie,
stanovení metodiky měření,
kvantifikace
• velké téma pro přítomnost
Prevence bezdomovství
• primární, zaměřená na veřejnost:
školství, výchova, informovanost
• systémová, zaměřená na ohrožené
skupiny: před opuštěním instituce,
dlouhodobě nezaměstnaní
• raná intervence: domácnosti
bezprostředně ohrožené
Primární prevence
• problémem jsou instituce pro děti
• účinná podpora přirozené rodiny raději
než odebírání dětí a tzv. umísťování do
institucí
• podpora náhradní rodinné péče raději
než institucí
• osvěta o rizicích bezdomovství, zejména
zadlužování, a jak jim odolávat
• v současnosti: domy na půli cesty
Systémová prevence
(sekundární)
• podpora domácností, kterým hrozí
ztráta vlastního nebo nájemního
bydlení
• pomoc dlužníkům nájemného
v obecních bytech
• obce mají plnit povinnost veřejné
správy vůči svým občanům
Raná intervence
(terciární prevence)
• aktuálně významná je podpora
poskytovaná domácnostem, které již
bydlení ztratily
• sociální služby v tzv. „holobytech“,
„domech hrůzy“ a ghettech
• terénní programy
• sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Příležitosti sociálních služeb
• Je žádoucí síť služeb sociální prevence
• Důležité je zajištění financování služeb
sociální prevence
• Domy na půli cesty pro současné
odchovance institucí
• Azylové domy s prvkem sociální péče
(senioři, invalidé, postižení)
• Kaplanská služba v sociálních službách
Sociální intervence
• vícestupňový model s propojením na
prevenci a bydlení
• současné sociální služby podle zákona
č. 108/2006 Sb.
–
–
–
–
–
–
terénní programy (streetwork)
nízkoprahová denní centra
noclehárny
azylové domy
domy na půli cesty
poradenství
Vícestupňový model – návrh
Sociální intervence
• model zaměřený nejprve na bydlení
(housing first):
 bydlení s podporou sociální práce
Model „nejprve bydlení“
Chronické bezdomovství
• dlouhodobé institucionální ubytování
• azylový dům se sociální péčí
• zařízení pro alkoholiky (wet hostel)
• bezprahové služby: hygiena, praní,
výměna ošacení, úschova věcí a
dokladů
Paralelní podpora
• zdravotnické služby
–
–
–
–
praktický lékař
gynekolog
stomatolog
psychiatr
• kaplanská služba
• potravinová pomoc (FEAD, potravinové
banky)
Příležitosti politiky bydlení
• Státní politika (sociálního) bydlení
• Bytová politika měst a obcí
• Návazné bydlení na azylové domy
s podporou
• Housing first
• Riziko zneužívání státní podpory
(byznys s chudobou)
Sociální bydlení
• Bydlení v bytě (ne ubytování v ubytovně
nebo instituci)
• Podpora sociální práce
• Podpora finanční; garance platby
• Chráněné bydlení pro (bývalé)
bezdomovce
• „Tréninkové“ bydlení
• Cíl: začlenění a stabilizace
Děkuji za pozornost
www.feantsa.org
www.azylovedomy.cz
www.nadeje.cz
[email protected]

similar documents