Základní kombinatorická pravidla (VY_32_INOVACE_MA.2.03)

Report
Škola:
Šablona:
Název projektu:
Číslo projektu:
Autor:
Tematická oblast:
Název DUMu:
Kód:
Datum:
Cílová skupina:
Klíčová slova:
Anotace:
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
CZ.1.07/1.5.00/34.0940
Lenka Šálková
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Základní kombinatorická pravidla
VY_32_INOVACE_MA.2.03
22. 11. 2012
Žáci středních škol
kombinatorika, pravidlo součtu, pravidlo součinu
Materiál slouží jako úvodní materiál k učivu kombinatoriky. Jedná
se o uvedení jednoduchých pravidel se kterými studenti vystačí
při řešení velké části kombinatorických úloh. Pro procvičování
možno použít dokument VY_32_INOVACE_MA.2.04.docx.
Základní kombinatorická pravidla
Kombinatorika
Při řešení mnoha praktických problémů utváříme
skupiny z prvků nějaké konečné množiny.
• rozvrh hodin z daných předmětů
• které týmy budou v turnaji hrát proti sobě
• chceme rozdat několik druhů cen mezi závodníky
Kombinatorika je obor matematiky, který se zabývá
uspořádáním daných prvků podle určitých pravidel do
určitých skupin.
[1]
Kombinatorika
16.století - různé hazardní hry, například vrchcáby
neboli hra v kostky.
Matematici se začali zabývat otázkami, jaká možná
seskupení mohou nastat při házení určitého počtu
hracích kostek, jaké jsou pravděpodobnosti výher, atd.
Kombinatorika - obor, který nalézá uplatnění v teorii
pravděpodobnosti, v teorii informací, ve statistice
a v dalších oborech.
[1]
Pravidlo součinu
Ve třídě je 17 děvčat a 13 kluků. Kolik máme možností
jak vybrat dvojici kluk holka, která bude mít projev na
maturitním plese?
17 možností, jak vybrat holku
13 možností, jak vybrat kluka pro už vybranou holku
celkem 17 ×13 = 221 možností
Pravidlo součinu
V prvních ročnících studují tyto počty studentů:
1.A 30 studentů, 1.B 33 studentů, 1.C 30 studentů a
1.X 22 studentů. Kolika způsoby je možné sestavit
delegaci, která obsahuje z každé třídy právě
jednoho studenta?
Delegaci je možné sestavit 30×33×30× 22 = 653400 způsoby.
Pravidlo součinu
V současnosti používané státní poznávací značky
automobilů mají tvar CPC-CCCC, kde C znamená číslici
od 0 do 9 a P písmeno z mezinárodní abecedy s 26
znaky. Kolik státní poznávacích značek je možné
sestavit? Kolik státních poznávacích značek bylo možné
sestavit u předcházejícího systému PPP-CCCC?
Číslice vybíráme z 10 možností, písmena z 26 možností.
Současný systém: 10× 26×10×10×10×10×10 = 26 000 000
Bývalý systém: 26× 26×26×10×10×10×10 =175 760 000
Pravidlo součinu
Počet všech uspořádaných k-tic, jejichž první člen lze
vybrat n1 způsoby, druhý člen po výběru prvního n2
způsoby atd. až k-tý člen po výběru všech předcházejících
členů nk způsoby , je roven n1∙ n2∙ ... ∙ nk.
Urči počet všech trojciferných čísel, ve kterých se žádná
cifra neopakuje.
1. cifra: 9 možností (nemůže tam být nula).
2. cifra: 9 možností (můžeme použít nulu, ale nemůžeme použít číslici vybranou na
první místo).
3. cifra: 8 možností (můžeme použít nulu, ale nemůžeme použít číslice vybrané na
první dvě místa).
celkový počet čísel: 9×9×8 = 648.
Pravidlo součinu
Urči počet všech trojciferných čísel, ve kterých se žádná
cifra neopakuje a která:
a) se skládají pouze z lichých cifer
b) se skládají pouze ze sudých cifer
c) mají jako druhou cifru trojku
d) která mají liché cifry liché a sudé cifry sudé
Pravidlo součinu
1) Hloupý Honza cestuje z království Za Sedmero řekami do
království Za Osmero řekami. Cestou se musí zastavit v hospodě
U Draka. Z království Za Sedmero řekami vedou do hospody
čtyři cesty a z hospody do království Za Osmero řekami vedou tři
cesty. Určete počet způsobů, jimiž lze vybrat cestu.
a) Z jednoho království do druhého a zpět
b) Z jednoho království do druhého a zpět tak, že žádná cesta
není použita dvakrát.
2) V misce je 12 gumových bonbónů a 20 hašlerek. Anička si
může vybrat buď hašlerku, anebo gumový bonbón tak, aby
Pavla, která si po ní vybere jednu hašlerku a dva gumové
bonbóny, měla co největší možnost výběru.
Pravidlo součinu
1) Určete počet všech trojciferných čísel, jejichž
dekadický zápis je složen z číslic 0,2,4,5,6,7,8 (každá
z nich se může opakovat), která jsou dělitelná
dvěma.
2) Je dán čtverec EFGH a na každé jeho straně 2
vnitřní body. Určete počet všech trojúhelníku ABC,
jejichž vrcholy leží v daných bodech na různých
stranách čtverce EFGH.
Pravidlo součtu
Ve třídě je 17 děvčat a 13 kluků. Kolika způsoby může
třída vybrat jednoho zástupce do školní rady?
Jsou-li A1, A2, ... ,Ak konečné množiny s prvky
α1, α2, ... ,αk a jsou-li každé dvě disjunktní, pak
množina A1 ∪ A2∪…∪ Ak má α1 +α2 +... +αk prvků.
Určete počet všech přirozených dvojciferných čísel, v
jejichž dekadickém zápisu se nevyskytuje 0 a
zbývajících 9 číslic se každá vyskytuje nejvýše jednou
a) pomocí pravidla kombinatorického součinu
b) a) pomocí pravidla kombinatorického součtu
1) Ve třídě je 16 děvčat a 14 kluků. Urči, kolika
způsoby je možné zvolit ze studentů třídy samosprávu
tak, aby v ní byl jeden kluk a jedna dívka.
2) Ve třídě je 18 dívek a 11 chlapců. Kolika způsoby je
možné vybrat předsedu a místopředsedu tak, aby
alespoň jedním z nich byla dívka.
3) Urči počet všech čtyřciferných čísel sestavených
z různých cifer a dělitelných pěti.
4) Urči počet všech sudých čtyřciferných čísel
s různými ciframi.
Užitečné webové stránky:
Kombinatorika
http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/kombinatorika/
http://www.realisticky.cz/
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf
Pravděpodobnost
http://www.realisticky.cz/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/
Statistika
http://www.realisticky.cz/
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/8_Zaklady_statistiky.pdf
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/
Literatura:
CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia: kombinatorika,
pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků,
1993, 163 s. ISBN 80-701-5444-6.
FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá
gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometeus, 1998, 147 s. ISBN 80-719-6095-0.
KUBÁT, Eduard, Josef HRUBÝ. .: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Maturitní
minimum. Praha: Prometeus, 147 s. ISBN 80-719-6030-6.
JIRÁSEK, František, BRANIŠ. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory
SOU. 3., upr. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 1989, 479 s. Učebnice pro střední školy
(Prometheus). ISBN 80-719-6012-8.
PETÁKOVÁ, Jindra, BRANIŠ. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám
na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometeus, 1989, 303 s. Učebnice pro střední školy
(Prometheus). ISBN 80-719-6099-3.
Zdroje obrázků:
[1] Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz.
http://www.microsoft.com/enus/legal/intellectualproperty/Permissions/default.aspx
na www:
http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=hrac%C3%AD+kostka&ex=1#ai:MC900197610|
Archiv autora
Zápisy vzorců jsou mým vlastním dílem

similar documents