Digitální Česko

Report
Digitální Česko
Digitální budoucnost krok za krokem
Praha, 14. 10. 2013
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
1
Česká republika v roce 2020
Televize na přání
Knižní veletrh bez knih
Inteligentní domácnost realitou
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
2
Tři pilíře Digitálního Česka v. 2.0
Hlavní cíle aktualizované státní politiky v elektronických
komunikacích Digitální Česko v. 2.0 budou realizovány
prostřednictvím 17 opatření, která lze rozdělit do tří pilířů:
Internetová infrastruktura (hlavní předmět původního
Digitálního Česka)
Digitální služby
Vzdělávání – digitální gramotnost a e-skills
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
3
Internetová infrastruktura
Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí
k internetu, která umožní do roku 2020 přenosové rychlosti
alespoň 30 Mbit/s pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s
minimálně pro polovinu domácností
Efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových
uživatelů, k čemuž má vést Strategie správy rádiového spektra
s výhledem do roku 2020
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
4
Digitální služby
Podpora cenově dostupné legální nabídky digitálního obsahu
(filmy, hudba, e-knihy) – národní digitální distribuční platforma
Přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím
generovaným veřejným sektorem
Garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné
služby prostřednictvím zemského vysílání
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
5
Vzdělávání – digitální gramotnost, e-skills
Vzdělávání obyvatel s cílem zvýšit digitální gramotnost a rozvíjet
elektronické dovednosti a celoživotní učení tvoří jádro úspěšné digitální
ekonomiky založené na znalostech.
rozšiřování přístupu k informačním a komunikačním technologiím
rozvíjení znalostí ovládat moderní zařízení
osvojení technologií, což předpokládá školení a schopnosti v oblasti
informačních a komunikačních technologií umožňující ovládání
programových aplikací na různých platformách a zařízeních
zvyšování znalostí a informací potřebných ke kritickému hodnocení
obsahu všech mediálních nástrojů v rámci aktivního občanství
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
6
Subjekty, které se mají podílet na
naplňování cílů Digitálního Česka v. 2.0
Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost –
její pracovní výbor pro digitální agendu
Ministerstvo průmyslu a obchodu – jeho sekce digitální
ekonomiky
Jednotlivé resorty a úřady – MPSV, MK, ČTÚ, ÚOOÚ
Digitální šampión
Odborná veřejnost – ICT UNIE, Svaz průmyslu a dopravy,
Hospodářská komora, operátoři, poskytovatelé obsahu atd.
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
7
Možné zdroje pro financování cílů
Digitálního Česka v. 2.0
Strukturální fondy pro období 2014 – 2020 - OPPIK – prioritní
osa 4 – rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
informačních a komunikačních technologií – specifický cíl 4.1 –
zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
Národní program podpory projektů zaměřených na budování
přístupových sítí nové generace
Connecting Europe Facilities (CEF)
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
8
Aktuální úkoly evropské i národní digitální
agendy
Rozpracování oblastí specifikovaných v DČ v. 2.0
Návrh nařízení EP a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
Návrh nařízení EP a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(obecné nařízení o ochraně údajů)
Návrh směrnice EP a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné
úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická bezpečnost)
Cloud computing
Zelená kniha k doručování balíků
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
9
Evropská rada 24. – 25. října 2013
Digitální agenda
Jednotný digitální trh
Telekomunikační balíček
Digitální obsah
Zaměstnanost
Platební systémy
Kybernetická bezpečnost
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
10
Co chystají politické strany v podpoře IT a
internetu
Nepovedené projekty (IZIP, Opencard, registr vozidel )
Programy (Evropská digitální agenda, DČ, svoboda internetu,
otevřená data, internet do venkovských oblastí, financování
budování infrastruktury)
Organizační zajištění digitální agendy (samostatný úřad, MPO –
MV, Úřad vlády, funkční RVKIS
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
11
Děkuji za pozornost
[email protected]
www.mpo.cz
Digitální Česko v. 2.0
Cesta k digitální ekonomice
Sekce digitální ekonomiky
12

similar documents