Jerzy Popiełuszko

Report
Ks. Jerzy Popiełuszko
Mała, biedna wieś Okopy na Podlasiu była
okolicą patriotyczną i mocno zaangażowaną w
antykomunistyczną partyzantkę. To tutaj 14
września 1947 roku przyszedł na świat chłopiec,
któremu nadano imię Alfons. Jego rodzice Marianna i Władysław - prowadzili gospodarstwo
rolne.
Wychowywany w ubóstwie, charakterystycznym
dla polskiej wsi z wczesnego okresu wprowadzania
władzy ludowej, Alek, bo tak go nazywano,
rozpoczął swoją szkolną edukację w 1954 roku.
Bardzo szybko zaczęło w młodym chłopcu dojrzewać
powołanie. Każdego dnia przed nauką szedł do
swego kościoła parafialnego w pobliskiej Suchowoli.
W wieku 11 lat został ministrantem.
W suchowolskim liceum, w którym naukę
rozpoczął w 1961 roku, był uczniem przeciętnym,
jednak szczególnie uprzejmym i wyczulonym na
krzywdę ludzką. Po maturze wstąpił do Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w
Warszawie, gdzie opiekę nad nim sprawował prymas
Polski kardynał Stefan Wyszyński. Przyszły ksiądz
starał się być blisko prymasa, ucząc się od niego
stosunku do ludzi i otoczenia.
Służbę wojskową Alfons Popiełuszko rozpoczął
jesienią 1966 roku. Jednostka, w której „szkoleni” byli
przyszli księża, znajdowała się w Bartoszycach. Służba
ta była wielką próbą charakteru. Szykany za praktyki
religijne były codziennością, a kary za złamania
zakazów dotkliwe. Kleryk Popiełuszko przeszedł przez
tę „szkołę życia” bez skazy. Siła ducha wygrywała z
aplikowanym na siłę ateizmem. Wojsko opuszczał
jednak ze zrujnowanym zdrowiem.
Święcenia kapłańskie, już jako Jerzy Popiełuszko (imię
zmienił w 1971 roku), otrzymał 28 maja 1972 roku z rąk
prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Mszę
prymicyjną odprawił w Suchowoli. Wkrótce po tym został
wikarym w parafii Świętej Trójcy w podwarszawskich
Ząbkach, następnie zaś w Aninie. Było to dla niego ogromne
wyzwanie – chciał być sobą i być blisko ludzi, którym
służył. Był doskonałym organizatorem. To zjednywało mu
sympatię i gromadziło wokół niego ciepłych, życzliwych
ludzi. Odznaczał się przy tym wszystkim niezależnością
postępowania i sądów oraz odwagą ich głoszenia.
W 1978 roku ks. Jerzy Popiełuszko przeniesiony został
na warszawski Żoliborz do parafii Dzieciątka Jezus. Tam w
skrajnie niekorzystnych warunkach lokalowych uczył dzieci
religii. Wkrótce potem nastąpiła kolejna zmiana. Księdza
przeniesiono do kaplicy Res Sacra Miser na Krakowskim
Przedmieściu, gdzie stał się duszpasterzem przyszłych
medyków. Dzięki zaletom charakteru zyskał sympatię i
zaufanie pracowników służby zdrowia, którzy szybko uznali
go za swojego kapelana. Ks. Jerzy zaangażował się wówczas
także w ruch obrony życia poczętego.
W maju 1980 roku ks. Jerzy Popiełuszko został
rezydentem w parafii św. Stanisława Kostki, znajdującej się
nieopodal centrum warszawskiego Żoliborza . W okresie
rodzenia się do życia „Solidarności” kościół ten stał się
jednym z ważniejszych w Warszawie miejsc spotkań
robotników, z którymi ksiądz Jerzy szybko znalazł wspólny
język. Podczas strajku w Hucie Warszawa odprawił dla
nich mszę św. Jak sam stwierdził, Kościół, który
kilkadziesiąt lat pukał do bram wielkich zakładów w
komunistycznej Polsce, nagle się w nich znalazł.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pomagał
ludziom prześladowanym. Uczestniczył w procesach
aresztowanych, a także organizował rozdział
przywożonych z zagranicy darów. Od 28 lutego 1982
roku celebrował w swojej parafii msze św. za
Ojczyznę. Kilkakrotnie brał też udział w
czwartkowych mszach „Solidarności” w kościele w
Mistrzejowicach, w Krakowie. W wygłaszanych
kazaniach bronił godności człowieka i godności
narodu, a przede wszystkim wzywał do dawania
chrześcijańskiego świadectwa w trudnej i bolesnej
rzeczywistości.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zapoczątkował pracownicze
pielgrzymki na Jasną Górę. Pierwszą z nich odbył we
wrześniu 1983 roku wraz z robotnikami Huty Warszawa,
natomiast kolejne organizowane były już dla pielgrzymów
z różnych części Polski. W 1984 roku w trzecią niedzielę
września wyruszyła piesza pielgrzymka ludzi pracy z
krakowskich Mistrzejowic, którą wspólnie z Popiełuszką
zorganizował pracujący tam ksiądz Kazimierz Jancarz.
Aktywność ks. Jerzego nie mogła być akceptowana przez
komunistów, tak jak nie były przez nich akceptowane prawda i
uczciwość, o których przecież tak często mówił. Coraz ściślej
zaczęła księdza oplatać sieć Służby Bezpieczeństwa. Nie
zdoławszy wyłączyć go z działalności duszpasterskiej poprzez
wywieranie nacisków na jego kościelnych przełożonych,
rozpoczęto zastraszanie. Nasilały się też zorganizowane ataki
prasy i środków masowego przekazu, za którymi stał aparat
bezpieczeństwa i propagandy PRL.
19 października 1984 roku po mszy w parafii Świętych
Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, w drodze do
Warszawy, ks. Jerzy Popiełuszko wraz z prowadzącym
samochód Waldemarem Chrostowskim zostali zatrzymani w
miejscowości Górsk, a następnie uprowadzeni przez trzech
przebranych w uniformy milicji drogowej funkcjonariuszy SB.
Po upływie tygodnia -30 października z zalewu koło tamy we
Włocławku wyłowiono zwłoki ks. Jerzego. Jego ciało było
okaleczone do tego stopnia, iż z trudem udało się dokonać
identyfikacji.
Przewóz ciała księdza z Białegostoku na miejsce
wiecznego odpoczynku przy kościele św. Stanisława
Kostki w Warszawie stał się wielką manifestacją
wiary i jedności. 3 listopada 1984 roku odbył się
uroczysty pogrzeb zamordowanego. Mszę
odprawiono w zupełnej ciszy. Nie doszło do
żadnych wystąpień.
Zaraz po śmierci księdza Jerzego wśród wiernych zaczęło
narastać przekonanie, że był on męczennikiem prawdy, ponieważ
zginął z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa. Swoim
życiem głosił nie tylko prawdę o złu, które się działo w Polsce, ale
przede wszystkim świadczył o zbawczej roli Jezusa Chrystusa. 19
grudnia 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret
beatyfikacyjny ks. Popiełuszki jako męczennika za wiarę, a 6
czerwca 2010 roku w Warszawie, na placu Piłsudskiego, podczas
mszy beatyfikacyjnej, której przewodniczył abp Angelo Amato,
Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła
katolickiego.
To ten, który był wspaniały,
to ten, który pocieszał świat cały,
to ten, który był tak bardzo kochany,
został bestialsko zamordowany.
Jak można tak potraktować bliźniego?
Chyba nigdy nie pojmę tego.
To smutne i wiem,
że łza się w oku kręci niejednemu,
lecz warta jest pamięci,
ofiarujmy ją księdzu Jerzemu.
Krystian Raczkowski kl. 3a

similar documents