ekonomia w praktyce

Report
Młodzież
owa
przedsiębi
orczość
UE o przedsiębiorczości
Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu
społecznym i gospodarczym.
Najlepiej kształtuje się je ucząc przez działanie oraz
doświadczanie przedsiębiorczości w praktyce.
na podstawie komunikatu KE z dnia 17 II 2006 r.
Szkoła praktycznej ekonomii –
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Celem projektu jest:
• zwiększenie skuteczności edukacji
uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
• kształtowanie kompetencji kluczowych,
zwłaszcza takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość,
• opracowanie innowacyjnych narzędzi
do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce.
Adresaci projektu
Użytkownicy projektu:
• nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz
przedmiotów ekonomicznych.
Odbiorcy projektu:
• uczniowie liceów i techników.
Produkt finalny
• Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”
do przedmiotu ekonomia w praktyce.
• Przewodnik dla nauczyciela - opiekuna
miniprzedsiębiorstwa.
• Vademecum dla ucznia.
• Platforma internetowa oraz użytkowe programy
komputerowe do zarządzania miniprzedsiębiorstwem.
Realizacja projektu :
I edycja
2011/2012
Testowanie produktu - 100 nauczycieli / 1200 uczniów
II edycja
2012/2013
Pilotażowe wdrożenie - 160 nauczycieli / 1920 uczniów
Od września 2013 r. program będzie dostępny dla
wszystkich liceów i techników w Polsce.
W projekcie mogą uczestniczyć licea i technika z całej Polski.
Program nauczania do przedmiotu ekonomia
w praktyce w liceach i technikach
• Łączy środowisko szkolne ze środowiskiem biznesu.
• Przygotowuje młodych ludzi do kontynuacji nauki na
kierunkach kluczowych dla gospodarki.
• Uczy przez działanie.
W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 program jest realizowany
jako innowacja pedagogiczna
Cele programu
„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”
• Przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
• Pokazanie szans i zagrożeń
wynikających z samozatrudnienia.
• Efektywne kształtowanie
postawy przedsiębiorczości i inicjatywności.
• Zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją
kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu
dla gospodarki.
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
nauka przez działanie
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej, w której:
• zakładają w szkole własną firmę zorganizowaną na wzór
spółki jawnej,
• szukają pomysłu na produkt i weryfikują go,
• przygotowują biznesplan swojego przedsięwzięcia,
• gromadzą kapitał,
• prowadzą działania marketingowe,
• organizują proces produkcji i sprzedaży,
• prowadzą dokumentację finansową,
• podejmują ryzyko biznesowe.
Zarzadzanie miniprzedsiębiorstwem
Kto pomaga młodym przedsiębiorcom?
• nauczyciel – opiekun,
• konsultanci ze środowiska biznesu,
• koordynator programu.
Materiały dla ucznia
• Vademecum dla ucznia – poradnik jak zorganizować i prowadzić
miniprzedsiębiorstwo.
• Teczki dla dyrektorów wraz z wzorami druków.
• Miniprzedsiębiorstwo - serwis internetowy dla zarejestrowanych
miniprzedsiębiorstw:
- biznesplan,
- program „Finanse miniprzedsiębiorstwa”,
- zarządzanie,
- ćwiczenia wspierające pracę zespołu uczniowskiego.
• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych:
- ABC działalności gospodarczej,
- serwis dotyczący działalności gospodarczej.
Materiały dla nauczyciela
Przewodnik dla nauczyciela zawierający:
• Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo –
zaproszenie do programu,
• Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
na zajęciach szkolnych,
• Działania miniprzedsiębiorstwa,
• Zadania edukacyjne,
• Warto wiedzieć,
• Vademecum dla ucznia.
Materiały dla nauczyciela
Pyta DVD zawierająca materiały do prowadzenia zajęć:
• filmy edukacyjne,
• prezentacje multimedialne,
• zadania edukacyjne.
Wszystkie materiały
dla nauczyciela dostępne są
na platformie internetowej.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Uczeń:
• przeżyje atrakcyjną przygodę edukacyjną,
• rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym
życiu takie jak: praca w zespole, organizacja pracy,
stosowanie narzędzi ICT,
• zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu małej firmy,
• oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej,
• zweryfikuje swoje osiągnięcia, umiejętności
i doświadczenia podczas Konkursu na Najlepsze
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Nauczyciel:
• otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia do pracy
z uczniami w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce,
• skorzysta ze wsparcia konsultantów ze świata biznesu,
• zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy - naukę
przez działanie w formie gry edukacyjnej,
• stworzy uczniom okazję do współpracy,
współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Szkoła:
• zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą
rozwój kluczowych kompetencji u uczniów,
• będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży
w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE,
• zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej
poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu,
• wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły,
zaangażowanej społecznie i promującej własnych uczniów
w środowisku.
Jak włączyć się do Projektu?
www.junior.org.pl

similar documents