PowerPoint-presentasjon

Report
SAMMENSATTE
LÆREVANSKER
LITT OM HVILKE TJENESTER VI BIDRAR MED
HVEM ER VI?
• Faggruppen Sammensatte lærevansker innehar
kompetanse knyttet til barn med forsinket utvikling
og store sammensatte lærevansker. Gruppen er
tverrfaglig og består av psykologer,
spesialpedagoger og sosionom.
• Disse er med i faggruppen: Anne N, Liv A, Anette,
Lars, Lisbeth, Ingebjørg, Inger Marie, Torill, Dagmar
Janne, Hege H, Heidi, Tove, Ragnhild, Aina, Siv
Merethe, Else Marie
HVILKEN KOMPETANSE ER I FAGGRUPPEN?
• Faggruppen har kompetanse spesielt innen
områdene:
• Forsinket utvikling/psykisk utviklingshemming
• Store samspill- og kommunikasjonsvansker
• Språkvansker
• Synsvansker
• Hørselsvansker
• ADHD/ADD
• Autismespekterforstyrrelser
SYNS- OG AUDIOPEDAGOG
Synspedagog
• - internhenvisning
• -øyenlege
• -persepsjonsvansker
Audiopedagog
• Utgangspunkt for audiopedagog er medisinsk
diagnose fra Øre-nese-hals (SUS)/hørselssenteret,
eventuelt helsesøster
FAGGRUPPEN ER INNDELT I ULIKE GRUPPER
SOM JOBBER MED FØLGENDE:
ASK-Alternativ og supplerende kommunikasjon
ADHD/ADD
Autismespekterdiagnose
IT i undervisningen
Prosjekt i samarbeid med Statped/vest «Asperger
syndrom i Stavangerskolen»
• Samarbeidsprosjekt med Fysio- og ergoterapi
tjenesten
•
•
•
•
•
FAGGRUPPEN ARRANGERER FLERE TYPER NETTVERK FOR
«SÆRSKILT TILRETTELAGT OPPLÆRINGSTILBUD»:
• Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger,
barnehage
• Nettverk for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for
barn med autisme
• Kursrekke for lærere og ansatte i skolen som jobber
med barn og unge med Asperger syndrom/
høytfungerende autisme.
NETTVERK, SAMARBEIDSMØTER OG KURS
• Rett hjelp tidlig(Kvello)
• Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger, barnehage
• ASK plan, kompetansehevingsplan
• Aspergerkurs
• Kurskveld på BUPA for foreldre med barn som nylig har fått Asperger/høytfungerende
autisme diagnose
• Ulike kurs innenfor Autismefeltet
•
TEFT (Tverrfaglig forum for førskolebarn)
• Oppfølging av prematurbarn
• Prosjekt med Østerlide, barn med store adferdsvansker, uten diagnose
• Barn med Downs syndrom, samarbeidsmøte med SUS
NETTVERK
Rett hjelp tidlig (Kvello)
Stavanger Kommune har etter en treårig prosjektperiode bestemt at alle byens
barnehager skal få tilført kompetanse ifht å identifisere barn i risiko for
skjevutvikling, så tidlig som mulig.
PPT er en del av en tverrfaglig gruppe sammensatt av rep. fra fysio/ergo,
helsesøster og barnevernstjeneste, -som etter observasjon i barnehagene skal
bidra til tidlig identifisering av barn med behov for hjelp.
PPT bidrar med observasjon i barnehagene, deltagelse i lesesirkler, og i
tverrfaglige stormøter hvor en drøfter observasjoner og eventuelle behov for
igangsetting av tiltak ifht barn som vekker bekymring. PPT bidrar også ifht
vurderinger av barnehagen på systemnivå.
Øyvind Kvello sin litteratur og forelesninger ifht barn i risiko, brukes
som teoretiske utgangspunktet og felles referanse for drøftinger rundt tiltak og
rett innsats tidlig.
NETTVERK FOR SÆRSKILT TILRETTELAGTE
AVDELINGER , BARNEHAGE
• Nettverk for pedagogiske ledere i spesielt tilrettelagte
avdelinger i barnehager i Stavanger kommune.
• Bakgrunnen for nettverket er at disse pedagogiske lederne
faller mellom to stoler når det gjelder kurs og
kompetanseheving. Ressurssenteret for styrka barnehager er
aldri inne i disse avdelingene, hverken med spesialpedagogisk
arbeid eller med kurstilbud.
• Det har vært avholdt 4 nettverk i løpet av året, 2 om høsten
og 2 om våren. Nettverkene foregår i Torgveien om kvelden.
• I høst har det vært 13 barnehager representert i nettverket.
NETTVERK FOR SÆRSKILT TILRETTELAGTE
AVDELINGER , BARNEHAGE
2013:
• April, seminar på Sola Strandhotell, tema etikk og
spenningsfeltet mellom spesped. og allmennped.
• Det har vært arranger et nettverk i september der Marianne
Fjetland kom og informerte om ICDP. International Child
Development Programes, foreldreveiledningsprogram
• Videre har vi hatt et dagsseminar i november som var
oppfølging av seminaret som ble avholdt i april. Det var det
samme temaet for begge seminarene. Seminardagen i
november var også virksomhetslederne invitert.
• Temaene fremover velges i samarbeid med deltagerne.
PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON
(ASK)
Stavanger kommune ved PPT og Statped vest
iverksetter et strukturert samarbeid innen områdene
 rådgivning
 informasjonsutveksling
 utviklingsarbeid
 kurs- og kompetansebygging knyttet til det
spesialpedagogiske feltet.
PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON
(ASK)
Målsetninger for prosjektet
Hovedmål
Kompetanseheving i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i
Stavanger kommune.
•
Delmål
1.Kompetanseheving for ansatte i PPT slik at de i og etter prosjektperioden bedre kan veilede og rådgi
personer som har faglig ansvar for barn med behov for ASK.
•
2.Kompetanseheving for ansatte i barnehager, på skoler og på Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud, slik at de tidlig skal kunne identifisere, igangsette og tilrettelegge tiltak for barn og
unge som har behov for ASK (0-16).
•
3.Kompetanseheving for ansatte i Fysio- og ergoterapitjenesten slik at de i og etter prosjektperioden kan
veilede og rådgi personer som har faglig ansvar for barn med behov for ASK.
•
Kompetansehevingen i kommunen skal bunne ut i opprettelsen av et tverrfaglig ASK team. Teamet skal
blant annet etablere et nettverk av fagpersoner som skal bistå ansatte som arbeider med ASK-brukere
(0-16 år) i barnehager, skoler, barneboliger/avlastning og i Fysio-og ergoterapitjenesten i Stavanger.
PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON
(ASK)
• ASK–team
• ASK–teamet skal være en tverrfaglig gruppe i Stavanger kommune,
sammensatt av representanter fra ressursgruppen, som på sikt skal
overføre kompetanse til fagpersoner som arbeider med barn og unge
som har behov for ASK. ASK-teamet skal være operativt fra 2016.
• Arbeidsformer
1. Kursrekker / Workshops
• 2. CASE drøftinger/ erfaringsutveksling
• Casedrøftingene betinger skriftlig samtykke fra foresatte, og
medlemmene i gruppa har taushetsplikt.
• 3. ASK-team og nettverksgrupper
• •
• •
Innhold og organisering av ASK-team
Innhold og organisering av nettverksgrupper
PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON
(ASK)
Oppstart/framdriftsplan
• Det første året i prosjektet må Statped vest ta ansvaret
for innholdet på samlingene. Stavanger kommune tar
det praktiske og tekniske ansvaret.
• Prosjektperioden er beregnet til 3 år.
• Prosjektperiode: 01.01.14 - 31.12.16
• Hyppighet på kompteansehevingen /samlinger : 3
samlinger i vårsemesteret og 2 samlinger i
høstsemesteret.
• Personene i ressursgruppen og andre ressurspersoner i
nærskoler og ordinære barnehagegrupper vil bli invitert
til kompetansehevingen.
ASPERGER KURSREKKEN
• Tilbudt 2x pr. år.
• Går over 4 ganger
• Innhold:
Innblikk i diagnosen og hva dette betyr for eleven
Hva et godt skoletilbud er for disse elvene
Struktur og forutsigbarhet
Gjennomgang av verktøyene : +/- skjema, sosiale historier,
tegneserie samtaler, IVAS, KAT kassen, Ping Pong.
• Kompetansemålene i norsk muntlig
• Informasjon til omgivelsene
• Utviklingsstøtte og tilrettelegging i skolen
•
•
•
•
TVERRFAGLIG SAMARBEID
Barn med Down Syndrom
• Årlig informasjonsutveksling mellom SUS,
ressurssenter for styrket barnehagetilbud,
helsestasjon og PPT.
• Målet er oppdatert informasjon de ulike gruppene i
mellom- om hvilket tilbud førskolebarn med Down
syndrom har i Stavanger Kommune .
SAMARBEID MED ØSTERLIDE
• To representanter fra PPT har deltatt i prosjektarbeid
med avdeling Barnehabilitering Østerlide og
kommunalt hjelpeapparat, ang. barn og unge
med alvorlige atferdsproblemer. Målsettingen med
prosjektet var: 1. kompetanseoppbygging og 2.
Utarbeidelse av forslag til rutiner for samarbeid.
• Prosjektet ble avsluttet i oktober 2013.
SAMARBEID/NETTVERK
Teft (Tverrfaglig forum for førskolebarn)
• En representant fra ulike fagfelt; helsestasjon, ergofysioterapitjenesten, barneverntjenesten, PPT, bestillerkontoret
Dette er de samme personene som danner korpset i Kvelloprosjektet. Ved behov deltar psykolog, fra helsestasjonen.
• Møtes på helsestasjon ca hver 6 uke, har da to saker til
drøfting hver gang. Barnehager melder saker. Som regel
anonyme saker, men det hender at foreldre er med.
• Mål å få drøftet en sak grundig og gi veiledning ifht. veien
videre. Det gis mulighet for å komme tilbake og drøfte en sak
etter utprøvde tiltak.
SAMARBEID/NETTVERK
Oppfølging av små premature barn i Stavanger kommune
• Barn med fødselsvekt på under 1500 gr. Tverrfaglig tilbud
blir gitt på helsestasjon ved 2,5 år og 5 år
• Deltakere: helsesøster, fysio, PPT ved 2,5 år. Ved 5 år er
også ergoterapeut med.
• Felles informasjon om barnets start på livet, helsesøster
tar SATS ved 2,5 år, fysio og ergo gjennomfører konkrete
oppgaver ifht. grov og finmotorikk , PPT observerer samt
snakker med foreldre ut fra deres tanker, det
som observeres samt kartlegging fra barnehagen
• Foreldrene er vanligvis svært takknemlige for tilbudet
TVERRFAGLIG SAMARBEID
• Et tverrfaglig samarbeid med Mestringssentert, SUS –
i forhold til ME og epilepsi.
AD/HD KURS – HØSTEN 2014
• Fra høsten 2014 håper vi at Stavanger PPT kan tilby
en kursrekke for skoler og barnehager i forhold til
temaet: Reguleringsvansker - ADD/ADHD
• Kursrekken blir et samarbeid mellom Statped Vest,
Fysio/ergo, BUPA og Stavanger PPT
AD/HD KURS – HØSTEN 2014
Kursrekke i reguleringsvansker, ADHD/ADD
Hvem er kursrekken et tilbud til?
• Tilbudet blir en kursrekke for lærere i grunnskolen og
pedagoger i barnehagen. Den enkelte
lærer/barnehagepedagog kan også vurdere å ta med
andre viktige ressurspersoner som er knyttet opp mot
barnet. Det kan for eksempel være en
assistent/miljøarbeider.
Organisering og omfang
• Kurset vil bli gjennomført ved Stavanger PPT. Det er tenkt
tre samlinger i hver kursrekke. Kursrekken blir holdt to
ganger i året, vårsemester og høstsemester.

similar documents