فهرست - farzaneganbam1.ir

Report
‫آزمون ورودی‬
‫واژه نامه‬
‫متن درس‬
‫معنی درس‬
‫اهداف آموزشی‬
‫پیام کلی درس‬
‫آزمون خروجی‬
‫روش تدریس‬
‫خودارزیابی‬
‫تهیّه‬
‫کنندگان‬
‫کادرامالیی‬
‫ایستگاه حدیث‬
‫دانش ادبی‬
‫تاریخ ادبیات‬
‫ایستگاه خنده‬
‫‪.2‬هستۀ گروه اسمی مفعول کدام است ؟‬
‫« مبادا گذر شتابان عمر را مسخره کنید‪».‬‬
‫‪.3‬نشانۀ « مد» در کدام واژه نباید بیاید؟‬
‫الف)دست آورد‬
‫ب) درآمد‬
‫ج) سرآمد‬
‫د) پیشآمد‬
‫‪.4‬متضاد واژه های زیر چیست؟‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫فهرس‬
‫ت‬
‫آشنایی با مفاهیم آزادگی و‬
‫آزادی‬
‫آشنایی با جامی و آثار‬
‫او‬
‫خوانش مناسب متن درس با لحن های مناسب‬
‫آشنایی با قالب شعری مثنوی و ویژگی‬
‫های آن‬
‫فهرست‬
‫‪.1‬ایفای نقش‬
‫‪.2‬بحث گروهی‬
‫‪.3‬قضاوت عملکرد و‪....‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫جامی‪:‬‬
‫نورالدین عبدالرحمان جامی شاعرونویسندۀمعروف ایرانی‬
‫هجری است‪.‬وی به مناسبت محل تولد درقرن نهم‬
‫خویش(جام)ونیزبه سبب دوستداری شیخ االسالم احمد‬
‫جام(جامی)تخلص کرد‪.‬‬
‫دیوان اشعار‪.‬هفت اورنگ{شامل هفت مثنوی به تقلید خمسه‬
‫نظامی } نفحات االنس وبهارستان ازآثار اوست‪.‬‬
‫فهرست‬
‫دلق ‪ :‬نوعی لباس پشمین که فقیران به‬
‫تن کنند‪.‬‬
‫عزّت ‪ :‬سربلندی‬
‫عطا ‪ :‬بخشش‬
‫فرازنده ‪ :‬افرازنده ‪ ،‬بلند کننده ‪ ،‬برپاکننده‬
‫فالن ‪ :‬واژه ای ست برای اشاره به شخص‬
‫غیر معلوم ‪،‬بهمان‬
‫کای ‪ :‬مخفّف « که ای »‬
‫نوازنده ‪ :‬آن که نوازش ومهربانی کند‪.‬‬
‫پندار ‪ :‬وهم ‪،‬گمان ‪ ،‬خیال‬
‫چاشت‪ :‬یک قسمت از چهار قسمت روز‬
‫که در آن چیزی بخورند‪.‬‬
‫پوکه ‪ :‬غالف فشنگ سرب وباروت‬
‫خمپاره انداز ‪ :‬نوعی سالح جنگی شبیه توپ‬
‫بيت ‪-1‬پير خاركش با لباس بشمي خشن توده اي از خار ها را براي‬
‫فروش بر پشت حمل مي كرد‪.‬‬
‫بيت‪-2‬در حالي كه مي لنگيد قدم برمي داشت ودر هر قدم خدا را شكر‬
‫مي كرد‪.‬‬
‫بيت‪-3‬اي كسي كه بربا كننده ي اين آسمان بلند هستي واي كسي كه‬
‫نوازش كننده ي دل هاي غمگين هستي‪.‬‬
‫فهرست‬
‫بیت‪-4‬هنگامي كه ازسرتا پایم را نگاه مي كنم مي بینم‬
‫كه چه بزرگواري كه در حق من انجام نداده ای!‬
‫در خوشبختي وسعادت را به روي من بازكردي‬
‫بیت‪ِ -5‬‬
‫ومرا به مقام‬
‫باالیي رساندي‪.‬‬
‫بیت ‪-6‬در توان من نیست كه تو را ستایش كنم وشكر‬
‫نعمت هاي تو را به جا آورم‪.‬‬
‫بیت‪-7‬نوجواني كه به جواني خود مغرور شده بود در‬
‫حالي كه فكر و خیال باطل داشت به پیر مرد نزدیك شد‪.‬‬
‫فهرست‬
‫بیت‪-8‬شكر گزاري هاي پیر مرد به گوشش رسیدوگفت‬
‫اي پیرمردكم عقل ساكت شو‪.‬‬
‫بیت ‪-9‬درحالي كه خاربرپشت داري و لنگ لنگان قدم‬
‫برمي داري سعادتت چیست وبزرگواري توكدام است؟‬
‫بیت‪-10‬فرق بزرگواري وذلت وخواري را نمي داني‬
‫وعمرت را در خارکشی هدر داده اي‪.‬‬
‫بیت‪-11‬پیر مرد گفت ‪:‬چه بزرگواري از این بهتر كه من‬
‫محتاج تو نیستم‪.‬‬
‫فهرست‬
‫بیت‪-12‬كه اي فالني به من چاشت یا شام بده ویا نان وآبي‬
‫كه بخورم وبیا شامم‪.‬‬
‫بیت ‪-13‬خدا را شكر مي كنم كه مرا خوار و پست نكرد‬
‫وبه انسان پستي مثل تو گرفتار نكرد‪.‬‬
‫بیت‪-14‬با این همه نا تواني به من بزرگي آزاد زیستن و‬
‫رهایي از نفس را داد‪.‬‬
‫فهرست‬
‫مفهوم کلی وپیام شعر‪:‬‬
‫‪ .1‬احترام به بزرگان‬
‫‪ .2‬دوری از غرور وخود خواهی‬
‫‪ .3‬آشنایی با آداب واخالق در زندگی فردی و اجتماعی‬
‫فهرست‬
‫ازنظر پیرخارکش عزت وآزادگی چیست؟‬
‫‪ -‬باتوجه به شعرشخصیت پیروجوان را باهم مقایسه کنید‪.‬‬
‫‪ -3‬چگونه می توان به عزت وآزادگی رسید؟‬
‫فهرست‬
‫مثنوی(دوگانی)‪:‬شعری که هربیت آن قافیۀجداگانه دارد‪.‬درون مایه آن‬
‫حماسی‪،‬اخالقی‪،‬عاشقانه و‬
‫عارفانه است‪.‬تعداد ابیات این نوع قالب شعری حداقل ‪ :‬دوبیت حداکثر‪ :‬ندارد ‪.‬محدودیتی‬
‫برای شاعردرسرودن اشعار دراین قالب شعری وجود ندارد‪ .‬به همین دلیل مناسب ترین‬
‫قالب برای سرودن منظومه های بلندمی باشد‪ .‬ازمهم ترین مثنوی های فارسی می توان‪:‬‬
‫«شاهنامه فردوسی»‪« ،‬بوستان سعدی»‪« ،‬مثنوی معنوی مولوی»‪«،‬لیلی ومجنون نظامی‬
‫» را نام برد‪.‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫برخی کلمات به دو شکل به کار می روند ‪:‬‬
‫((خرف‪،‬خرفت)) ((خورش‪،‬خورشت))‬
‫هنگام نوشتن امال ‪ ،‬الزم است به نحوۀ تلفظ گویندۀ این‬
‫گونه کلمات توجّ ه کافی داشته باشیم‪.‬‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫معلم یعنی طنین الالیی کودکانه‪.‬‬
‫معلم یعنی نجوای صدای عشق در گوش بی‬
‫تجربه زمانه‪ ،‬یعنی غوطه ور شدن در امواج‬
‫طالیی دریای دانش‪.‬‬
‫معلم یعنی بی نهایت دلدادگی‪ ،‬یعنی ردپای‬
‫رسالت خداوند …‬
‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫دوستداران علم‬
‫فهرست‬

similar documents