اینجا

Report
‫ففرارنی ف ر‬
‫تعریف‬
‫هایرساختمانی‬
‫مجموعهرارنی هایی رنرکهرسببرتغییررشفل رر‬
‫ایزیلیرورتغییرردررساخترنولیهرس گرهارمیر‬
‫شود‪.‬‬
‫تفففا یررارنی ففف های‬
‫ساختمانی‬
‫نیجادرساخترهایرج ی (ساختر انویفه)‬
‫ورمت وعیردررپوستهرزمینرمیرشود‪.‬‬
‫تلتونیفف یففارزمففینر‬
‫ساخترچیست؟‬
‫بخشیرنزرعلمرزمینرش اسی کهرساخترهایر‬
‫حاص رنزرتغییفررشفل رسف گرهفاررنردرر‬
‫نرتباطربارارنی ف های نیجفادرک ف ر‬
‫آنهاربررسیرمیرک ‪.‬‬
‫فلیر‬
‫فهرنزرعونم ف رنصف‬
‫فارکف‬
‫فاررر‪-2‬دمف‬
‫فففمردرر ‪-1‬اشف‬
‫ففف رمهف‬
‫عونمف‬
‫ارنی های ساختمانی دگرگونیرنن‬
‫‪-3‬م ترزمانرونردرآم نراشار‬
‫ننونع رتغییر رشفل ر ‪-1‬خمیری‬
‫س گرها‬
‫‪-2‬شل‬
‫عونمفف رمففو رردرر‬
‫میففزننرتغییففرنتر ‪-1‬ترکیب رو رباافت رسف گ ر‪-2‬اشفار ر‪-3‬دمفایر‬
‫محیطر‪-4‬آب‬
‫س گرها‬
‫ساخت رهای رنولیهر‬
‫چیست؟‬
‫ویژگففیرهففایریفف ر‬
‫محیطررسوبی‬
‫ساخترهایی رنرکهربهره گامرتشلی رس گرنیجادرمیر‬
‫شودر‪.‬مان رساخترهایرگ نز رنی‪،‬آذرآونری‪،‬صفححه‬
‫نی(سی روردنی ) ورتود رنیر(باتولیت)‬
‫‪-1‬موندررسوبیربفهرصفورترهیفهرهفایر‬
‫مونزیربرررویرهمرتهرنشینرمیرشفون ر‬
‫ورسپسرتب ی ربهرس گرمیرشون ‪.‬‬
‫‪-2‬هررهیهریارطبقهرجسمرورقهرمان ی‬
‫نسترطولرورعفر رآنردررمقایسفهربفار‬
‫ضخامتش بسیاررزیادرنست‪.‬‬
‫‪-3‬هیهرهاربهروسیلهرسفححیربفهرنفامر‬
‫سححرهیهرب یرنزرهیفهرمجفاوررخفودر‬
‫ج نرمیرشود‪.‬‬
‫‪-4‬دورهیففففهرمجففففاوررنزرن ففففرر‬
‫باافففت(ننففف نز رذرنت) ‪،‬ج س‪،‬رنفففگ‬
‫و‪....‬باریل یگررمتحاوترباش ‪.‬‬
‫تحاوتردرربااتروررنگرورج س‬
‫خیرر– بخاطررنی لهرمحیطررسوبگذنری دررتمامرگسترشری رهیهریلسانر‬
‫نیسترورهررمحیطررسوباترخاصرخودررنردنرد‪ .‬مثآل رسوباترم اطقر‬
‫خشلیرباررسوباترم اطقرکمرعمقردریاروریاربارم اطقرعمیقردریارور‬
‫یاربارم اطقربسیاررعمیقردریارارقرمیرک ‪.‬‬
‫ساخترهایر انویهرچیست؟‬
‫ت شرچیست؟‬
‫ننونعرت ش‬
‫بارونردرش نرت شربهرهیفهرهفایر‬
‫ناقی ر‪،‬ساخت رهفای رنولیفه ر(هیفهر‬
‫ب ی) نزرحالترناقیرخارجرش رور‬
‫ساخترهایر انویهررنربهروجودرمیر‬
‫آورن رمان رچین رخوردگی رهفا رور‬
‫رجسمیرتحترتفا یررنیرویفیر‬
‫هررگا‬
‫شلستگیرها‬
‫نزرخارجرقرنررگیردر‪،‬درردنخ رجسمر‬
‫همرنیروییربهروجودرمیرآی رکهربار‬
‫نیرویرخارجیرمقابلهرمیرک ‪،‬رنینر‬
‫نیرویردنخلیررنرت شرمیرگوی رکهر‬
‫عام رنصلیرتغییرررشل ردررس گرهار‬
‫بهرحسابرمیرآی ‪.‬‬
‫‪-1‬اشاری کهرنیروهایررخارجیربهرسمتر‪.‬‬
‫همرعم رمیرک‬
‫کهرنیروهایرخارجیرنزرهمردوررمیرشون ‪.‬‬
‫‪-2‬کششی‬
‫‪-3‬برشی حرکترنیرویرخارجیرشبیهرلبهر‬
‫هایرقیچی‪.‬‬
‫‪-1‬بعضیرنزرموندرپسرنزررا رت شربهر‬
‫حالترنولرخودربازرمیرگرددرکهربفهر‬
‫آنرکشرسانریفارنهسفتی رگحتفهرمفیر‬
‫شود‪.‬‬
‫ففایر‬
‫ففترهف‬
‫حالف‬
‫‪-2‬بعضیرنزرموندرپسرنزررا رت شربهر‬
‫فوندر‬
‫ففرمف‬
‫مختلف‬
‫حالترنولربازنمی گرددرکفهربفهرآنر‬
‫پففسرنزررافف ر‬
‫خمیرسان یارپالستی رمیرگوی ‪.‬‬
‫ت ش‬
‫تغییررشل رمفوندرطبعفیردررشفرنیطر‬
‫مختلفرکفشرسفانرورخمیرسفان وریفار‬
‫ترکیبیرنزرآنردورنست‪.‬‬
‫نرنزرخفودرحالفترکفشرسفانر‬
‫‪-1‬نبت‬
‫نشانرمیرده ر‬
‫‪ -2‬بارنازنیشرت شربفهرمرحلفهرنیر‬
‫وقتففیرجسففمیر میررس رکهردررآنرتغییررجسمرغیفرر‬
‫تحترت شرقرنرر قاب ربرگشترمیرشود‪.‬‬
‫میرگیرد‪-3 .....‬پسرنزررا رت شرجسمرحالترخمیریر‬
‫نشانرمیردهف رورکفامالربفهرحالفتر‬
‫نولیهربازنمی گردد‪.‬‬
‫‪-4‬بارنازنیشربیشفتررتف شر‪،‬مفاد ر‬
‫دررصورتیرکهربارحرنرتردندنرمالیمرهمرن رباش ‪.‬‬
‫‪-1‬نبت نرسف گرهفاردرربرنبفررتف شر‬
‫ونک شر ونک شرکشرسفانرنزرخفودرنشفانرمفیر‬
‫سففف گر ده ‪.‬‬
‫ها ربهر ‪-2‬بارندنمهرت شررونکف شرسف گربفهر‬
‫ت ش‬
‫ت شرخمیفریرمفیرشفودرمان ف رچفینر‬
‫خوردگیرهار‪،‬درزهارروگس ها‬
‫نفففففوعر‬
‫ونکففف شر‬
‫سفف گردرر‬
‫برنبفففرر‬
‫ت ش ربفهر‬
‫چففففففهر‬
‫عففونملیر‬
‫بسفففتگیر‬
‫دنرد؟‬
‫‪-1‬اشاررهمهرجانبه‬
‫‪-2‬دما‬
‫‪-3‬زمان‬
‫‪-4‬آبریارمحلولرهایردیگر‬
‫تعریفرچین‬
‫ننونعرچین‬
‫چینرهارخمی گی هایرموجودردرر‬
‫س گرهاربررن فررونکف شرهفایر‬
‫خمیریرنست‪.‬‬
‫فرر‬
‫فطرباع ف رتغییف‬
‫فاراقف‬
‫فینرهف‬
‫چف‬
‫وضعیترهیهرهایرس گیرمیرشون ر‬
‫‪.‬‬
‫‪-1‬ت رشیب‪:‬‬
‫نگررقسمتیرنزرهیهرهایررسفوبیرنزر‬
‫حالترناقیرخارجرشون رورپایینرترر‬
‫یاربفاهتررنزرسفححرنصفلیررقفرنرر‬
‫گیرن ‪.‬‬
‫‪-2‬تاق یس‪:‬‬
‫نگررهبهرهایررسوبیرطوریرخمرشون ر‬
‫کهرهیهرهایرقف یمیرتفرردررمرکفزر‬
‫چینرقرنررگیرن‬
‫‪-3‬ناودیس‪:‬‬
‫دررصورتیلهرهیهرهفایرج یف ترردرر‬
‫مرکزرچینرقرنررگیرن ‪.‬‬
‫ننونعر‬
‫شلستگی‬
‫نهمیتررمحالعهر‬
‫درزهارورگس رهار‬
‫دررزمینرش اسی‬
‫‪-1‬درز‬
‫‪-2‬گس‬
‫‪-1‬بهره گامرساختنرجاد رها‪،‬س ها‪،‬تون هاررور‬
‫سایررساز رهایرمه سیرآگاهیرنزروضعیتردرزهارور‬
‫گس رهاربسیاررمهمرنست‪.‬‬
‫‪-2‬نزرن ررتجم رآبرزیرزمی یرنیزردرزهارورکس رهار‬
‫نهمیترزیادیردنرن ‪.‬‬
‫‪-3‬درزهارورگس رهاردررتشلی رکانسارهای گرمابی‬
‫عام رمهمیربهرحسابرمیرآی ‪.‬‬
‫درزرچیست؟‬
‫درزرنوعیرشلستگیرگحتهرمیرشودرکهرس گرهایردور‬
‫طرفرسححردرزرنسبتربهرهمرجابه جارنش رباش ‪.‬‬
‫ننونعردرز‬
‫‪-1‬درزرقائم‬
‫‪-2‬درزرناقی‬
‫‪-3‬درزرمای‬
‫گس رچیست؟‬
‫گس رهارشلستگیرهایی هست رکهردررآنر‪،‬س گر‬
‫هایرطراینرشلستگیرنسبتربهرهمرلغزشرپی نر‬
‫کرد رنن ‪.‬‬
‫مق نررلغزشرح ودرری رسانتیرمتررتارچ ر‬
‫کیلومتررتغییررمیرک ‪.‬‬
‫سححرگس ر‬
‫چیست؟‬
‫ننونعرسححر‬
‫گس‬
‫سححیرکهرشلستگیرورجابه جاییردررنمت ندرآنرنتحاقر‬
‫ناتاد رنسترسححرگس رنامردنرد‪.‬‬
‫‪-1‬سححرگس رقائم‬
‫‪-2‬سححرگس رمای‬
‫‪-3‬سححرگس رناقی‬
‫تعریفر‬
‫ارندیونر‬
‫دررگس رهایی کهرسححرگس رمای رنسترطبقاتررویرسححرگس ر‬
‫رنرارندیونر میرگوی ‪.‬‬
‫تعریفر‬
‫ارودیونر‬
‫دررگس رهایی کهرسححرگس رمای رنسترطبقاتررس گیرزیرر‬
‫سححرگس ررنرارودیونر میرنام ‪.‬‬
‫ننونعرگس‬
‫قائمرنست‬
‫‪-2‬گس رشیبرلغزرکهردررآنرسححرگسف ر‬
‫مای رنست‪.‬‬
‫ننونعرگس رشیبرلغز‪:‬‬
‫نلف‪-‬گس رعادیرکهردرررارندیفونر ر‬
‫دررپففایینرورارودیففونر درربففاهر‬
‫نسبتربهرهمرقرنرردنرن ‪.‬‬
‫ب‪-‬گس رمعلوسرکهرردررآنرارندیونر‬
‫درربففاهرورارودیففونر دررپففایینر‬
‫نسبتربهرهمرقرنرردنرن ‪.‬‬
‫یاررورنن گی‪:‬‬
‫‪-3‬گس ررورنن‬
‫نگرردررگس رهایررنن رمق نررجابه‬
‫جاییربیشرنزری رکیلومتررورزنویفهر‬
‫سححرگسب کمرتررنزر‪ 10‬درجفهرباشف ر‬
‫‪،‬گس ررنررورنن گی میرگوی ‪.‬‬
‫‪-4‬گس رنمت ندرلغز‪:‬‬
‫گاهی ربر رن ر رت ش ربرشفی‪،‬لغزش سف گر‬
‫هاردررنمت ندرسححرگس رنتحفاقرمفیر‬
‫نات ردررنینرصورترگس ررنرنمتف ندر‬
‫درربخشرهایی نزرپوستهرزمینرکهرتحفترت شر‬
‫هایرکششیرقرنرردنرن ر‪،‬مملنرنسترتع ندیر‬
‫هورست ورگرنبن‬
‫چیست؟‬
‫گس رهایرعادیرمونزیرنیجفادرشفون روربفهر‬
‫نینرترتیفبربخفشرهفایی نزرپوسفتهرزمفینر‬
‫پایینربیحت روریارباهربیحت ‪.‬‬
‫بففهربخففشرهففایرپففایینرناتففاد ر‬
‫‪،‬گرنبن (پایین رناتفادگی) و ربفهر‬
‫بخش رباهراته‬
‫گحتهرمیرشود‪.‬‬
‫هورست‬
‫(باهرنن گی)‬

similar documents