Közlekedési logisztika

Report
Közlekedési logisztika
Tantárgy kód: ZNEBK 374002
Oktató: Dr. Tóth Bálint egyetemi docens
2009/2010. tanév II. félév
A tantárgy fontosabb követelményei
(teljes idejű képzésben)
Előtanulmányi feltétel:
•
Logisztika alapjai (ZNEBK 704302)
•
Közlekedéstan (ZNEBK 374301)
Félévi követelmények:
– Egy írásbeli feladat (házi dolgozat) és egy zárthelyi
dolgozat eredményes teljesítése,
– A foglalkozások 50%-án való részvétel
Értékelés: Vizsga (szóbeli)
– Félévben összesen: 35 óra előadás és 10 óra tantermi
gyakorlati foglalkozás
– Heti óraszám: 3 óra
A tantárgy fontosabb követelményei
(részidejű – levelező – képzésben)
Előtanulmányi feltétel:
•
•
Logisztika alapjai (ZNEBK 704302)
Közlekedéstan (ZNEBK 374301)
Félévi követelmények:
– Egy írásbeli feladat (beadása – 2010. május 31-ig) és egy
zárthelyi dolgozat (2010. május 27-én) eredményes
teljesítése,
– A foglalkozások 50%-án való részvétel.
Értékelés: Vizsga (szóbeli)
– Félévben összesen: 12 óra előadás
A tantárgy ajánlott irodalmai
- szerk. Dr. Prezenszki József: Logisztika I.
(bevezető fejezetek) Budapest 2000, 2004, BME Mérnöktovábbképző Intézet
- Szegedi Zoltán – Prezenszki József : Logisztikamenedzsment, Budapest, 2003,2005,2008 Kossuth Kiadó
- internet
A tantárgy tananyaga
• A logisztika alapfogalmai és a közlekedés szerepe a
logisztikában
• A marketing és az információ szerepe a logisztikában.
• Közlekedési és szállítási technológiák, azok helye, szerepe a
logisztikai folyamatokban.
• Közlekedési vállalatok logisztikai rendszerei és feladatai
• Közlekedési szolgáltatások és a logisztikai vevőkiszolgálás
kapcsolata.
• Áruforgalmi- és logisztikai szolgáltató központok.
• Az áruszállítás logisztikája (hagyományos és kombinált
áruszállítási
rendszerek,
ellátási-elosztási
logisztikai
rendszerek, áruszállítás irányítási rendszereik).
• Személyszállítás logisztikája (vevőkiszolgálási módszerek,
eljárások).
• Közlekedési hálózatok és járművek üzemeltetésének
logisztikai rendszerei.
A logisztika fogalma, értelmezése
A logisztika fogalmának közel két évezredes múltja! – Marcus Terretius Varro római
pedagógustól (ie. I. évszd), Római Birodalom hadseregének ellátása (i.u I- IV.
évszd), illetve VI. Leo bizánci császár (iu. X. évszd), majd Baron de Jomini francia
tábornokig (iu. XIX. évszd) – elsősorban a hadászati műveletek és a csapatok
ellátási szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységek megszervezésének
összességét foglalta magába.
A közelmúlt háborúiban is kiemelt szerepet kapott a katonai értelemben vett
logisztika tudománya, amelynek módszerei és eljárásai már az elmúlt évszázad
közepétől egyre szélesebb körben terjedtek el a gazdasági (termelési,
szolgáltatási, kereskedelmi) rendszerekben.
A logisztika fejlődése ettől kezdve felgyorsult és ma már a a nemzetgazdaság
minden területén a termelési rendszerekben végbemenő technikai, technológiai
fejlődést és megújulást, a kutatás-fejlesztés intenzitását és a gyakorlati
megvalósítás folyamatait szolgálja.
(Ennek megfelelően egyre több féle értelmezés is napvilágot látott.)
A logisztika fogalma, értelmezése
(CLM. Consuil of Logistics Management USA 1963)
„A logisztika alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó
információk származási helyről a felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői
elvárásoknak történő megfelelés szándékával.”
• Pfohl -1972
„ a logisztika tartalmaz minden olyan tevékenységet, amellyel egy hálózatban
mozgásokat és tárolásokat alakítanak ki, irányítanak és szabályoznak. Az
együttműködés a hálózatban tárgyak és információk áramlását indítja meg úgy,
hogy a teret és az időt minél eredményesebben áthidalják.”
• R. Gysi -1975
„a logisztika nem más, mint a rendszerelmélet alkalmazása az anyagáramlás
területén”.
• Jönemann – 1989
„ a logisztika anyagok, személyek, energiák és információk rendszereken belüli
áramlásának tervezésével. Szervezésével, irányításával és ellenőrzésével foglalkozó tudomány.”
A logisztika fogalma, értelmezése
A logisztika hazai megfogalmazása
„Logisztika alatt napjaink nemzetközi szakirodalma
anyagok, energiák, információk (esetleg személyek)
rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának
létrehozásával, irányításával és lebonyolításával
kapcsolatos tevékenységek összességét érti. A logisztika
a szállításokon, a raktározáson és az ezekkel kapcsolatos rakodásokon (tehát az RST folyamatokon) kívüli
(pl. a csomagolással, vagy a telephely-megválasztással
kapcsolatos) tevékenységeket is magába foglalja.”
(Felföldi László: Anyagmozgatási folyamatok tervezése, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1976.)
A logisztika fogalma, értelmezése
Ismét más megfogalmazásban:
” a logisztika azon vezetési, szervezési és
műszaki tevékenységek tudománya, amelyek
meghatározott célok és tervek elérésére,
valamint a működés érdekében az
elvárásokra, az erőforrások fenntartására és
ellátására koncentrálnak.”
(SOLE - Egyesült Államok Logisztikai Mérnöki Társaság,
1995)
A logisztika feladata, célja és területei
Feladata:
• anyagok és információk rendszeren belüli és
rendszerek közötti áramlásának tervezése,
szervezése, irányítása és ellenőrzése,
• a vizsgált rendszerben adódó feladatok megvalósításához szükséges tárgyi feltételek
megteremtése.
A logisztika feladata, célja és területei
A logisztika küldetése (feladata)
a megfelelő áruknak, vagy szolgáltatásoknak a
megfelelő helyre, a megfelelő időben és mennyiségben, a
megkívánt állapotban, a megfelelő költséggel való
eljuttatása.
Ez a 6M elve.
Létezik még:
7M a 6M+ a Megfelelő felhasználónak,
9 M a 6M-ből a Megfelelő anyagot, kibővíti az
információval, az energiával és a megfelelő személyzettel.
A logisztika feladata, célja és területei
Célja, hogy a piaci, termelési igényekhez igazodva a
– Megfelelő anyag (áru, termék)
– Megfelelő időpontban
– Megfelelő helyen
– Megfelelő mennyiségben
– Megfelelő minőségben
– Megfelelő költséggel eljuttatható legyen. ( Ez a 6 M!)
Létezik még:
7M a 6M+ a Megfelelő felhasználónak,
9 M a 6M-ből a Megfelelő anyagot, kibővíti az
információval, az energiával és a megfelelő személyzettel.
A logisztika feladata, célja és területei
• R.Gysi megfogalmazása szerint: A logisztika
nem más, mint a rendszerszemlélet
alkalmazása az anyagáramlás területén.
E területek:
–
–
–
–
–
A beszerzés, alapanyag-ellátás
Az elosztás és áruterítés
A készlet gazdálkodás és a raktározás
A szállítás és szállítmányozás
A rendelés-feldolgozás és a kommunikáció
A fentiekhez szükséges informatikai háttér!
A logisztika feladata, célja és területei
• A logisztikával kapcsolatban álló főbb szakterületek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
gyártástechnika
közlekedésközlekedéstechnika
technika
szállítás és
gyártásszállítás és rakodás technika
rakodás
technika
technika
csomagolástechnika
raktározástechnika
marketing
kommunikációs technika csomagolás
technika
LOGISZTIKA
üzem-és vállalatgazdaságtan
marketing
üzem- és
raktározásvállalatinformatika
technika
gazdaságtan
kommunikációs technika
informatika
A logisztika feladata, célja és területei
LOGISZTIKA
ELLÁTÁS
ELOSZTÁS
(Beszerzés)
Alapanyagok,alkatrészek,
fél- és kész termékek,
fogyasztási cikkek
INFORMATIKA
Gazdasági rendszer – gazdálkodó
szervezet
Termék előállítás, szolgáltatás
végzés, üzemeltetés
(Értékesítés)
Felhasználás,
fogyasztás,
újrahasznosítás
A logisztika és a közlekedés kapcsolata
Általános logisztikai rendszer modell
Ellátás
Ellátók
Szállítók
Termelés
Elosztás
Felhasználók
Fogyasztók
A gazdasági tevékenységek tér- és időbeli elkülönülése miatt
a termékek előállításának és értékesítésének folyamatában a
közlekedés az összekötőkapocs, amely jelen van a résztevékenységek valamennyi szintjén és fázisában.
A logisztika és a közlekedés kapcsolata
A gazdasági rendszerek az ellátási –elosztási rendszereken
keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ebbe a kapcsolatba a
közlekedés – elsősorban árufuvarozási szolgáltatásaival –
közvetítő tényezőként lép be.
Ellátói
környezet
Közlekedési
rendszer
Ellátási
rendszer
Gazdasági
rendszer
Elosztási
rendszer
Közlekedési
rendszer
Termelési,
szolgáltatási,
kereskedelmi
rendszer
A közlekedés helye az ellátótól a felhasználóig terjedő
kapcsolatrendszerben
Fogyasztói,
felhasználói
környezet
Iparvállalat logisztikai rendszer modellje.
Ellátási
Gyártási
Elosztási
Logisztika
Logisztika
Logisztika
Ellátás
Termelés
Elosztás
Hulladékkezelési logisztika
Ellátók
Szállítók
Információ
Anyag
Hulladék
Felhasználók
Fogyasztók
A logisztika és a marketing kapcsolata
Fogalma:
A marketing olyan vállalati funkció, amely a piacok
feltárásával, a termékek tervezésével és értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja
magába.
Marketing logisztikának nevezünk minden olyan
tevékenységet, amely a piacok célirányos befolyásolására és a vállalat piaci részesedésének növelésére irányul, a jobb szállítási szolgáltatás, állandó
szállítási készség és megfelelő minőségű termékjelenlét révén.
A logisztika és a marketing kapcsolata
Logisztika elemei
-Szállítás
-Raktározás
-Készletezés
-Rendelés feldolg.
-Széria nagyság
-Információs rendsz.
Erőforrások
Marketing-mix
-Termék
-Ár
-Reklám
Vevő kiszolgálási szint
A két terület dominanciáját a vállalat stratégiai céljainak megvalósítása
(a legnagyobb hosszú távú megtakarítás) a szűkösen rendelkezésre álló
erőforrások elosztásának aránya (marketing-mix) és a logisztika elemei
között-determinálja
Az információ szerepe a logisztikában
Értelmezése
A logisztika folyamatok az anyagáramlás szempontjából két fő csoportra
oszthatók:
- az anyagáramlást megvalósító fizikai (RST) folyamatokra,
- az anyagáramlással kapcsolatos információ áramlási folyamatokra.
Információ áramlás jöhet létre:
- a logisztikai rendszerek elemei között (belső információk),
- a vizsgált logisztikai rendszer és az őt körülvevő külső környezet között
(input, output).
- Ezen információk hatást (befolyást) gyakorolnak a rendszer
működésére, állapotára és a környezetére is!
Az információ áramlás minden esetben vagy megelőzi, vagy kíséri,
vagy követi az anyagáramlást (szállítást!)
A logisztikai költségek
(költségek közötti konfliktusok)
Az egyes területek
költségeinek
csökkentése
adott esetben
Raktárkészletek
Szállítás
Csomagolás
Megbízás lebonyolítása
Beszerzés
Ügyfélszolgálat
Raktározás
más területeken
költségnövekedést
eredményezhet
Ö
S
S
Z
K
Ö
L
T
S
É
G
Szállítási károsodások
Szállítás
Raktárkészletek
Külső raktár
Gyártás
A logisztikai költségek integrálása a
vállalati költségekbe
4đ
Nyereség
21 đ
Logisztikai
költségek
Hely + idő
hasznosság
27 đ
Marketing
költségek
Tulajdonosi
hasznosság
48 đ
Gyártási költségek
Logisztikai célfüggvény
Termék / forma
hasznosság
LT= f (Vsz; KL)
Ahol:
LT logisztikai teljesítmény,
Vsz a vevőkiszolgálási szint,
KL összes logisztikai költség
A logisztika kapcsolata a termeléssel és
az értékesítéssel
LOGISZTIKA
Jellemző tevékenységek
TERMELÉS
Jellemző tevékenységek Interface
tevékenységek
•Minőség-ellenőrzés
•Temelés ütemezés
•Berendezések
karbantartása
•Kapacitás tervezés
•Teljesítmény mérés
•Beszerzés ütemezése
•Termelés• programozás
•Termelésirányítás
és szabványok
Termelésilogisztikai
interface
•Szállítás
•Készletgazdálkodás
•Rendelés
feldolgozás
•Raktározás
•Belső anyagmozgatás
•Rakodás
Interface
tevékenységek
•Vevőkiszolgálási
szabványok
•Csomagolás
ÉRTÉKESÍTÉS
Jellemző tevékenységek
•Promóció
•Piackutatás
•Termék pozicionálás
•Egységrakományképzés
•Értékesítési hálózat
•Értékesítési
hálózat kialakítása
•Vevői igények gyűjtése,
• menedzsmentje
•visszajelzése
Marketinglogisztikai
interface
A logisztika és a marketing kapcsolata
Fogalma:
A marketing olyan vállalati funkció, amely a piacok
feltárásával, a termékek tervezésével és értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja
magába.
Marketing logisztikának nevezünk minden olyan
tevékenységet, amely a piacok célirányos befolyásolására és a vállalat piaci részesedésének növelésére irányul, a jobb szállítási szolgáltatás, állandó
szállítási készség és megfelelő minőségű termékjelenlét révén.
A logisztika és a marketing kapcsolata
Fogalma:
A marketing olyan vállalati funkció, amely a piacok
feltárásával, a termékek tervezésével és értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja
magába.
Marketing logisztikának nevezünk minden olyan
tevékenységet, amely a piacok célirányos befolyásolására és a vállalat piaci részesedésének növelésére irányul, a jobb szállítási szolgáltatás, állandó
szállítási készség és megfelelő minőségű termékjelenlét révén.
A logisztika és a közlekedés kapcsolata
Az anyagáramlás fizikai folyamata
Valamennyi vizsgált logisztikai rendszerben az
anyagáramlás fizikailag (ténylegesen) az árúk hely- és
időkoordinátáinak változása által valósul meg.
Ez a folyamat felbontható alapfolyamatokra :
- rakodás ( az idő és a helykoordináták változása nem
térnek el jelentősen)
- szállítás (itt a helykoordináták változása lényegesen
nagyobbaz időkoordináták változásához képest)
- tárolás (a hely koordináták változáása nem jelentős,
azonban az időkoorditátk eltérése jelentős).
A logisztika és a közlekedés kapcsolata
Az anyagáramlás alap folyamataiból
- rakodás minden esetben valamilyen szállítási folyamatot
készít elő, illetve fejez be.
- szállítás helye és feladata alapján megkülönböztetünk:
- Üzemi, belső szállítást (ez nem más, mint az anyagmozgatás!)
- külső szállítást ( a hely koordináták változása
jelentős)
- tárolás (a hely koordináták változása nem jelentős,
azonban az idő koorditák eltérése már számottevő)
A logisztikai rendszer szerkezete (struktúrája)
SZÁLLÍTÓK
Beszerzés
Termelés
Értékesítés
Készlet
menedzsment
Anyag- és
alkatrész
készlet
Félkésztermék
készlet
Késztermék
készlet
Anyagi
folyamatok
menedzsmentje
Beszállítás,
raktározás
Anyagmozgatás
raktározás
Kiszállítás
raktározás
Információ
menedzsment
Kínálat
menedzsment,
szállító
nyilvántartás
Termelési
program és
folyamatnyilvántartás
Keresletmenedzsment,
vevő
nyilvántartás
VÁLLALAT
A közlekedés helye a vállalati
logisztikai rendszerekben
A következő előadáson!
Köszönöm a figyelmet!

similar documents