attachment_id=33499

Report
ĮVAIRIŲ DALYKŲ
INTEGRACIJA LIETUVIŲ
KALBOS PAMOKOSE
Jolita Ežerinskė
2014 -11-11

„Mes tikime, kad pats skaitymas ir rašymas kuria
gėrį“

(B.Modigh, Švedijos nacionalinės kultūros reikalų
tarybos Literatūros, viešųjų bibliotekų ir meno
leidinių departamento vadovė)

Mokinių amžius – 14 -17

Kas jiems įdomu?

Kompiuteriai, internetas, jaunimo problemos,
kelionės, meilė, kinas, pinigai, mados, mašinos,
draugystė, tėvų skyrybos, patyčių tema, seksas,
santykiai su draugais...
PAMĄSTYMUI

Meilė tėvynei, tautinė tapatybė, tautos likimo
dramatizmas, gimtosios vietos praradimas, asmuo
ir gamta, tauta ir gamta, gamtos ir kultūros tema,
žmogaus ir visuomenės netobulumas, atjauta ir
gailestis, skriauda, dora, saikas, gyvenimo
prasmės paieškos, laisvė, savęs paieška, siekis
keisti pasaulį, jausmo ir proto kova, kančia, stoiška
asmenybės laikysena, pasiaukojimas, tikėjimas,
žemdirbio gyvenimo vertė, individo maištas,
žmogaus akistata su absurdu, meno vertė, miesto
tema...
APIE KĄ KALBA TEKSTAI, KURIUOS
SKAITOME (YPAČ 9 - 12 KL.)?

Kaip jie vertina tai, kas parašyti ne tiesmukiškai?
Ar juos jaudina literatūra?

Iš 90 (1b, 1c, 3I srautas) atsakiusių buvo tik 2
atsakymai: „Man įdomu sužinoti, kas skatindavo
rašytojus rašyti, įdomios jų istorijos“ (Andželika, 1
kl.), „Kai kurios knygos jaudina, sukelia įvairius
jausmus, ypač tos, kuriose keliamos jaunimo
problemos“ (Eglė, 3 kl.). Visi kiti atsakymai buvo:
„Ne, nejaudina“, „Nežinau, kaip atsakyti“...
TYRIMAS

Mokoma (9-12) klasėje chronologiniu principu,
analizuojama rašytojų kūryba, o per egzaminus
to reikia mažiausiai – reikalaujama samprotauti
įvairiomis ne literatūros dalyko temomis. Ir tą
pasaulį aiškinti remiantis literatūros kūriniais.
IR DAR

Kadangi Vidurinio ugdymo programos nelydi
jokia oficiali, ekspertų aprobuota rašinių mokymo
metodinė priemonė, mokytojui tenka pasikliauti
savo kūrybiškumu.

Sėkmė – N.Alijauskienės „Samprotavimo
literatūrinis rašinys. Pratybos. 11-12 klasei”

Viltis – D.Trijonienės knyga
ir
PROBLEMOS
KUR RAŠINIŲ RAŠYMO (IR MOKYMO)
METODINĖ PRIEMONĖ?

Dalykas – literatūra ir kalba, o egzamino užduotys
yra iš filosofijos, etikos, psichologijos, sociologijos,
politologijos.
Norėdamas gauti aukščiausią
įvertinimą mokinys turi nagrinėti temą bent trimis
aspektais (taip reikalavo temų išklotinės): filosofiniu,
socialiniu, psichologiniu, o tai nėra literatūros
pamokų objektas, tad neretai mokinys turi atspėti,
ko reikalauja užduotis. Taip pat abiturientų galimybę
parodyti dalyko supratimą sumažina ir tai, kad
prašoma aptarti ne esmines kūrinių temas arba
siūloma remtis tik poetais. Neturint eilėraščių
egzamino metu, analizuoti kūrinius, juos cituoti yra
labai sunku. (N.Bartašiūnienė iš „Atsakymo Lietuvos
švietimo tarybai“, 2014 liepa)
PROBLEMOS

Mokome egzaminams ar gyvenimui?

Ko verti kai kurių mokinių kalbėjimo įskaitos darbai, kai jie
nupirkti ir per įskaitą tenka išgirsti kelis vienodus?

Kaip sudominti „ekrano kartos“ vaikus popieriuje esančiais
tekstais?

Kaip jie turi įsiminti? Kiek jie turi kartoti? Kaip mokyti
naudoti patirtį, kurią jie turi?

Kaip priartinti literatūrą prie jauno žmogaus?

Ar ji juos jaudina?

Ar jie nori sužinoti, ką mąstė ankstesnės kartos?

Ar jie gali ir nori pasimokyti iš to, kas buvo?
?

Pasirinktas mano integravimo modelis: integravimas į
vieną – lietuvių kalba ir literatūra - dalyką ir siejant kelių
mokomųjų dalykų temas: lietuvių kalba ir kitos kalbos,
lietuvių kalba ir informacinės technologijos, istorija, dailė,
filosofija, psichologija, teatras.

Atkreipti dėmesį į mokinių sudominimą, atminties lavinimą
ir motyvaciją.

Uždaviniai: supažindinti su savo pamokų modeliais,
idėjomis, parodyti internetines svetaines, kuriomis
naudojuosi, išbandyti praktinį žaidimą kartojant arba
susipažįstant su Renesansu, pažiūrėti ir aptarti Jane
McGonigal „Žaidimas, galintis prailginti jūsų gyvenimą 10čia metų“ (iš ted.com) arba Lisos Bu „Kaip knygos gali
atverti protą“? (iš ted.com), pasidalinti įvairia rašytine
medžiaga.
MANO TIKSLAS
I
IŠ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ IR IŠSILAVINIMO
STANDARTŲ:

5. Integravimo galimybės. Mokantis kalbų vyksta
dalykų integracija, nes kalbos temos yra iš įvairių
gyvenimo sričių. Pirmiausia pabrėžtina gimtosios,
valstybinės ir užsienio kalbų, literatūros, dorinio
ugdymo, socialinių mokslų ir menų dalykų
integracija.

8.1.4. Integravimo galimybės

Lietuvių kalbai svarbūs keli integravimo aspektai: gimtosios
kalbos ir kitų kalbų ryšys (gretinant gimtosios kalbos ir kitų
kalbų vartoseną (…), atskleidžiamas gimtosios kalbos
savitumas (…); ryšiai su kitais dalykais (skaitydami grožinius
ir negrožinius tekstus, mokiniai remiasi istoriniu, socialiniu
kultūriniu kontekstu, kitų mokomųjų dalykų žiniomis (…).
Informacijos apdorojimas, tekstų pateikimas glaudžiai
sietinas
su
informacinėmis
technologijomis.
(…)
Skaitydami, sudarydami ir pildydami lenteles, braižydami
diagramas ir grafikus, mokiniai gali pritaikyti matematikos,
informacinių technologijų ir kalbos patirtį (…). Lietuvių
kalbos ir integruojamųjų programų ryšiai grindžiami
bendrųjų gebėjimų, būtinų asmens komunikacinei ir
kultūrinei kompetencijai įgyti. (…)
INTEGRAVIMAS

8.5.2.2. Skaitymas, literatūros (kultūros) pažinimas
(iš Bendrųjų programų) 9-10 klasei

„Literatūra ir kiti menai. Kitos komunikacijos
formos. Nagrinėjant įvairių epochų literatūros
kūrinius mokomasi įžvelgti literatūros ir kitų menų
ryšį, remiamasi kitų menų pavyzdžiais. Aptariami
svarbiausių įvykių ir laiko dvasios atspindžiai
nagrinėjamo laikotarpio meno (dailės, muzikos,
architektūros) pavyzdžiuose. Literatūra siejama su
teatrinio meno elementais.“
INTEGRAVIMAS

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų
programa
(pagal
kurią
abiturientai
per
egzaminą):

4.2.3. remdamiesi kalbos ir literatūros žiniomis bei
literatūros (kultūros) raidos supratimu, autoriaus
biografijos, istoriniu, kultūriniu kontekstu, įvairiais
aspektais nagrinėtų, lygintų ir vertintų kūrinius,
aptartų jų sąsajas su dabartimi;

15.1. pasirinktą temą reikalaujama atskleisti
analizuojant
pilietines,
egzistencines,
pasaulėvokines ir pan. problemas.
INTEGRAVIMAS

Šiemetinės valstybinių egzaminų temos reikalavo
labai smulkmeniško (ne apibendrintai „įvairūs
aspektai“) tam tikrų etikos, psichologijos, filosofijos
sąvokų suvokimo ir jų problematikos, pavyzdžiui:
atlaidumo ir silpnumo santykis; kodėl žmogus
atsimena tai, ko jau nėra; kokia kasdienybė yra
kilni ar nekilni (šio aspekto nenagrinėja netgi
filosofija),
kam
žmogui
reikalingi
mitai;
džiaugsmas kaip emocija...

Taigi mokinys turi išmanyti filosofiją, psichologiją,
sociologiją, nors šių dalykų prie mokinių
gebėjimų nėra išvardinta.
INTEGRAVIMAS

Galvoja klausimus
medžiagos.
vienas
kitam

Rašo kelis dalykus, kuriuos prisimena iš buvusių
pamokų (gali gauti pažymį, kaupti balus,
patikrinti ir įvertinti draugą).

5 svarbiausi dalykai iš praėjusios pamokos žodžiu
arba raštu.

Prieš klasę stovi keli savanoriai, klasė jiems
užduoda klausimus iš išeitos temos.
PAMOKOS PRADŽIA 1
iš
buvusios

„Kodėl sakoma, kad Šekspyras negalėjo būti vyras?“ (yra
hipotezė, kad sonetų kalbėjimo stilius, kai kurie supainioti
įvardžiai, pasirinktos temos rodo, jog Šekspyro vardu
prisidengusi buvo moteris, dar manoma, kad tai buvęs
turtingas žmogus, prisidengęs Šekspyro slapyvardžiu, o gal nei
vienas teiginys neteisingas...)

„Ar šiais laikais Donelaitis būtų „madingas“ vaikinas?“(mokėjo
ne tik groti, bet ir gaminti muzikos instrumentus, mokėjo kelias
kalbas...)

„Kodėl viduramžius vadiname tamsiaisiais laikais, o ne
žmonijos aušra?“

„Kodėl pažangos amžiumi vadinamame Renesanse dar
kaitriau nei viduramžiais liepsnojo eretikų laužai?“

„Kodėl sakome, kad mūsų amžius su Renesansu siejasi
baimės sąvoka? Ko bijota ir tebebijoma?“...
PAMOKOS PRADŽIA 2

Antika: Homero „Odisėjos“ skaitymas pasitelkiant
J.Vaičiūnaitės ciklą „Keturi portretai“, filmo
„Odisėjas“ ištraukų peržiūra, A.Kavafio eilėraščio
„Grįžimas Itakėn“ skaitymai.

Sofoklio „Antigonę“ perskaičius tinka analizuoti
J.Degutytės „Antigonę“ (rasti turinio sąsajas, aptarti
menines raiškos priemones: pavyzdžiui, ką reiškia:
„Aš tūkstantį kartų grįšiu“?), vaizdinė medžiaga iš
www.šaltiniai.info (Akropolio vaizdai, graikų raštas,
monetos),
https://sodas.ugdome.lt/
puiki
medžiaga!) eiti į SVARBU-10 skaitmeninių priemonių
arba Ugdymo turinys-Mokymo priemonės
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 1

Apie Viduramžius puikus filmukas „Vilnius“ (yra
apie Žalgirio mūšį, apie kulinarinį paveldą, moteris
istorijoje, apie Vytautą).

AKIM – projektas AKIM - mokomieji videofilmai
(www.lmka.lt/projektas-akim/akim/ )

Viduramžiams aptarti labai tinka filmas „Tristanas
ir Izolda“, po to galima skaityti ištrauką, lyginti.
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 2

Aptariant Renesanso epochos privalumus ir
trūkumus įdomus straipsnis diskusijoms V.Savukyno
„Kuo mūsų amžius panašus į Renesanso?“

http://www.slaptai.lt/zurnalisto-uzrasai/2646-kuomusu-amzius-panasus-i-renesanso.html
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 3

Integruota pamoka, skirta Šekspyro 450 gimimo metinėms (per Kalbų dieną):

1. bibliotekoje eksponuojamos knygos apie V.Šekspyro gyvenimą bei paties V.Šekspyro kūriniai

2. iš dėžutės galima ištraukti sonetą ir jį perskaičius pasiimti

3. atspausdintas straipsnis apie V.Šekspyro asmenybės hipotezes,

4. srautinę pamoką veda mokytojos ir mokiniai, o žiūrovai – trečiokai gimnazistai, nagrinėjantys per
literatūros pamokas V.Šekspyro kūrybą (mokiniai konspektuoja, o vėliau rašo, kas yra svarbu
V.Šekspyro kūrybos žmogui)

5. pamoka pradedama trijų jaunuolių monologais apie didžiojo klasiko vardo hipotezę – gal buvęs
turtingas didikas, gal moteris?

6. paruoštas abituriento V.Šekspyro kūrybos pristatymas

7. V.Šekspyro biografija anglų kalba

8. 136 soneto skaitymai lietuviškai, prancūziškai, angliškai, rusiškai (primenama, kas yra sonetas,
klausantys rašo: „Kas svarbu V.Šekspyro kūrybos žmogui?“). Apklausa

9. Ištraukų iš spektaklių, kino filmų atpažinimas

10. 2 jaunuoliai skaito „Romeo ir Džiuljetos“ ištrauką balkone (priminti, kodėl vaidina vaikinai)

11. Apibendrinimas. Klausome S.Mykolaičio „Nemiga“ (61 soneto interpretacija)
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 4

Dabarties ir Antikos bei Renesanso laikų ženklai
(APPLE ženklas – obuolio motyvas, NOKIA rankų
motyvas – Mikelandželo „Adomo sukūrimas“,
Aušros vartų Mergelės Marijos paveikslas –
Barboros Radvilaitės atvaizdas – P.Roizijaus
epitafijos
Barborai Radvilaitei – koplyčia, kur
palaidota Barbora ...)

Ypač
pažinčiai
su
Renesanso
epochos
asmenybe – Martynu Mažvydu - tinka skaityti iš
E.Barauskienės „Žodi, nekrisk ant akmens“ arba
pažiūrėti filmą „Liuteris“ ir aptarti Reformacijos
idėjas, įtaką mūsų pirmajai lietuviškai knygai.
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 5

Žaidimas „Epochos dvasia“ (pabaigoje)
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 6

Aptariant bet kurią filosofijos sritį ar kalbant apie
įvairias epochas, jų pasaulėjautos bruožus labai
tinka J.Gaarder „Sofijos pasaulis“ (antikai,
viduramžiams, renesansui, barokui...), baroko
epochai - K.Sabaliauskaitės „Silva rerum“.......
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 7

Apie šiuolaikinės informacinės visuomenės
pavojus: straipsniai „Interviu su žudiku“, „Filosofas
gali būti ir kiaulė, ir Jėzus Kristus“ (ir kiti straipsniai iš
www.bernardinai.lt
–
diskusijoms,
teiginių
išsirašymui, taip pat gramatikai – sakinių skyrybos
aiškinimui...)
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 8

Impresionizmo analizei labai tinka E.Mane
paveikslai (taip pat šalia I.Šeiniaus „Kuprelio“
nagrinėjome B.Radzevičiaus „Kaltė“)
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 9

Simbolizmo pristatymui įdomu papasakoti apie
kelis M.K.Čiurlionio paveikslus „Ramybė“, „Karalių
pasaka“...., čia gerai suskamba V.Kernagio
„Margi sakalai“ ir
„Ko nerimsti, žmogau, it
paukštis?“. Taip pat galima rekomenduoti skaityti
R.Bacho „Džonataną Livingstoną Žuvėdrą“

Klasėje sudėti įvairūs bendraamžių tapybos
darbai. Užduotis – pasirinkti vieną ir įrodyti, kad tas
darbas priklauso simbolizmui (2-3 bruožai ir
teiginio įrodymas)
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 10

Katastrofų literatūros įvadui ir kalbant apie
B.Sruogos „Dievų mišką“ padeda šie įžanginiai
eilėraščiai iš knygos “Poezijos posme gyvi“ (čia yra ir
apie Hamletą, apie Antigonę...)

Taip pat labai tinka P.Pikaso paveikslo „Gernika“
analizė (ieškoti per „Lituanistų miestelį“, buvo
D.Bikelytės įkelta. Tik reikalingas mokytojo vertimas iš
rusų kalbos)

R.Magritte paveikslai (galima aptarti Literatūros
vadovėlio 10 kl. II dalies viršelį, nemažai šio dailininko
darbų yra ir N.Šervenikaitės literatūros vadovėlyje Id.
10 kl.). Tinka kalbėti apie A.Škėmą, pasąmonės
srautą.
PAMOKOMS APIE EPOCHAS 11

Viešieji skaitymai bibliotekoje (išmoktų Donelaičio
eilučių sakymas kitų klasių mokiniams, o po to
pastraipos struktūros pasisakymas su tema,
pavyzdžiais, apibendrinimu). Mokiniai įvardino šią
pamoką kaip labai naudingą (2014 balandis).

Su ta pačia klase dailės mokytoja skaitė
R.Černiausko „Tolminkiemio istorijas“, tada piešė
„Mano Donelaitis“.

Vykome į susitikimą su R.Černiauskaite ir knygos
„Tolminkiemio istorijos“ ir mokinių parodos „Mano
Donelaitis“ pristatymą. Klausėmės įgarsintų novelių,
sužinojome apie rašytoją R.Černiauską, klasiką
K.Donelaitį (2014 spalis).
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 1

Spektaklio peržiūra ir aptarimas (žiūrėtas Šilutės
kamerinio teatro S.Paciuko „Dubleris“ ir aptartas
su pačiu režisieriumi)

Mėnuo su rašytoju (skaitėme K.Donelaičio
„Metus“ visą mėnesį, aptarėme svarbiausias
temas, ruošėmės viešiesiems skaitymams, visą
mėnesį esame skyrę ir Maironiui, po to žiūrėjome
dokumentinį filmą mūsų bibliotekoje apie
rašytoją)

Universumai (kai kurių pastraipų išmokimas,
naudojimas rašiniuose, kuriant savo pastraipas)
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 2

Įdomių interviu ištraukų skaitymas arba paties
autoriaus mintys apie save, kūrybą, gyvenimą
(Just.Marcinkevičiaus biografija, apie M.Martinaitį
filmas www.lrt.lt/mediateka „Tarp rugių ir ugnies“,
M.Ivaškevičiaus interviu – bet neina parsisiųsti,
būtinai reikalingas geras interneto ryšys!)
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 3

Prie
iššūkių
–
www.bernardinai.lt)
knygų

Klausimų kėlimas – pavyzdys apie Bilą

Temai apie meilę – pasakojimas apie mamos širdį

Įvairių žmonių atsiliepimai apie skaitymą, knygas
(M.Mikutavičiaus „Už viską, ką turiu, esu dėkingas
skaitymui“, A.Mamontovo mintys)

Forumo teatras, literatūrinis teismas
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 4
dešimtukai
(iš

Durstinys – mokinių bendradarbiavimu grįstas mokymosi metodas. Durstinio
esmė ta, kad kiekvienas grupės narys tampa mokymosi medžiagos dalies
ekspertu ir moko kitus. Veiklos pradžioje sudaromos nedidelės grupės (po 3–
4 mokinius). Jos vadinamos „namų“ grupėmis. Kiekvienas „namų“ grupės
narys gauna skirtingą medžiagą (temą, klausimą, užduotį), kurią turės išmokti
pats ir išmokyti kitus grupės narius. „Namų“ grupėje mokiniai susipažįsta su
savo mokymosi medžiagos dalimi ir pasako vieni kitiems savo nagrinėjamų
klausimų tematiką. Tada mokiniai persigrupuoja: susiskirstoma į „ekspertų“
grupes. Kiekvieną grupę sudaro tą pačią mokymosi medžiagos dalį turintys
mokiniai. Jie kartu nagrinėja medžiagą ir planuoja, kaip mokys „namų“
grupės draugus, kaip pateiks informaciją, kad kiti ją suprastų. Mokytojas gali
pasiūlyti pasitikrinti, ar visi grupės nariai pasirengę mokyti kitus. Atlikę šią
užduotį mokiniai grįžta į „namų“ grupes ir moko vieni kitus. Grupės tikslas –
kad visi gerai išmoktų visą mokymosi medžiagą. Kad įsitikintų, ar mokiniai
suprato ir įsidėmėjo svarbiausius dalykus, mokytojas gali paprašyti, kad
kiekvienos temos / klausimo esmę pristatytų ne „ekspertai“, o „namų“
grupės nariai. Veikla baigiama įsivertinimu, kas išmokta ir kaip sekėsi. Galima
paskatinti mokinius apmąstyti pamokoje taikyto mokymosi būdo privalumus,
trūkumus, taikymo galimybes.

www.youtube.com/watch?v=51oYOvqiGnY
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 5

Vertimo užduotys (iš L.Cholinienės):

V.Šekspyro „Hamleto“ I veiksmo V scenos pabaiga:
The time is out of jodint O cursed spite,
That ever I was born to set it right! (...)

A.Nykos –Niliūno vertimas: Išniro laikas. Prakeiksmas
būties,
Kad jį sujungti skirta man lemties (...)!

A.Churgino vertimas: Sugverusi gadynė! Ir, deja,
Aš gimęs tam, kad pataisyčiau ją.

Mokinio vertimas:………………………..
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 6

Filmų žiūrėjimas klasėje davus klausimus grupėms ir bendrą klausimą
visiems (iš seminaro):

J.Trukano “Knygnešys” (http://filmasknygnesys.lt/).

Užsirašę atsakymą mokiniai turi pacituoti, kai aptariamas filmas (gali
suvaidinti):

Kas, anot vieno iš personažų, yra Lietuvos ateitis?

Kaip iškovojama Lietuvos laisvė?

Kur slypi tautos stirpybė?

Kas filme tampa priešybėmis?

Apie kokį saves įprasminimo ir įamžinimo būdą kalbama filme? Kas
iš skaitytų autorių kalbėjo šia tema?

Bendra užduotis: prisiminkite istorinius įvykius, kurie rodomi šiame
filme.

Galima šią užduotį atlikti namie, tada reikia iškirpti atsakymui
tinkančią vietą, o klasei pristatyti, komentuoti.
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 7

Filmuose galima rasti minčių apie rašytojus: „Little
Miss Sunshine“ (2006) dėdės ir sūnėno dialoge
apie paauglystės problemas ir kaip tai ištverti,
kalbama apie Marselį Prustą...
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 8
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 9

Maironio „Trakų pilis“ dainuojama V.Kernagio

Filme „Balkonas“ (2008) skamba Maironio „Trakų pilis“

V.M-Putino „Margi sakalai“, K.Binkio „Šimtas pavasarių“,
S.Gedos „Strazdas“, įdainuojami V.Kernagio

K.Donelaičio „Metų“ ištraukos skamba filme „Donelaitis tarp
mūsų“ (2012), E.Nekrošiaus spektaklio įraše

V.Šekspyro „Hamleto“ tekstai skamba filme „Hamletas“
(2000), spektaklių įrašuose

Protų mūšis, intelekto patikrinimo testas iš literatūros, iš bendrų
žinių, draugo sukurto kryžiažodžio sprendimas

Meninės raiškos priemonės: ieško visomis kalbomis, kaip
vadinasi, renka pavyzdžius, pristato klasei

www.ted.com lietuviškai (gali atsispausdinti visą
kalbą, yra titrai)

Pasirinktų paskaitų peržiūra užsirašant pagrindinę
mintį, svarbiausius teiginius.

Stebėti kalbos eigą, pastraipos struktūra, kaip
kalbėtojas naudoja pavyzdžius, vaizdinę medžiagą.

Svarsto, siūlo,
informaciją.

Mokiniai patys rašo
išgirstus pavyzdžius.

Rašo pamąstymus pasirinkta tema...
kur
galima
panaudoti
pastraipas
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 10
tokią
panaudodami

Ypač naudingos yra temų išklotinės aptariant
įvairiausius kūrinius laisvės, maišto („Prikaltasis
Prometėjas“, „Antigonė“, „Hamletas“), vergystės
temomis pagal N.Bartašiūnienę.

Temų ir filmų ryšys (meilė, ištikimybė karaliui,
narsa: „Tristanas ir Izolda“, naujų idėjų sklidimas,
ištikimybė savo įsitikinimams: „Liuteris“)

Sena knygelė „Gairės“ bet kuriai temai papildyti,
minčių pasisėmimui...
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI? 11

www.vaizdopamokos.lt, www.klaidutis.lt - įvairios
gramatikos aiškinimo užduotys
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI 12

„Flipped Classroom“ (atvirkštinė klasė) (pagal
V.Birenienę): namie mokiniai susipažįsta su nauja
tema, o klasėje ją įtvirtina: skaito namie kūrinį,
susipažįsta su jo turiniu, o klasėje kūrinį aptaria,
analizuoja... (iš ted. com lietuviškai: S.Khan
„Video pamokos atveria naujus švietimo
horizontus“)

Čia
labai
medžiaga

Taip pat neretai praverčia www.klausimėlis.lt,
Gustavo enciklopedijos medžiaga
tinka
https://sodas.ugdome.lt/
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI 13

https://lt-lt.facebook.com/Lituanistai - įvairiausios
nuorodos, patarimai...
IDĖJOS PAMOKOMS:
KAIP SUDOMINTI 14

QR kodai (reikia išmaniųjų telefonų)

Užkoduoti informaciją arba teiginius, kuriuos
surinkęs mokinys gali pasiruošti atsiskaitymui

Tinka kartojimo pamokoms

Perskaitę knygą mokiniai parašo atsiliepimą,
sukuria QR kodą ir lengvai nulupamą lipduką
klijuoja ant knygos. Kiti mokiniai, nuskenavę kodą,
gali peržvelgti atsiliepimus ir nuspręsti, ar tą knygą
skaityti.

http://goqr.me/ arba http://www.qrstuff.com/
IDĖJOS PAMOKOMS
KAIP SUDOMINTI? 15

Kiekvieną
dieną
tikrinami
namų
darbus,
aptariami, renkami pliusai, po to sumuojama.

Analizuoja ištaisyto darbo klaidas, jas paaiškina
mokytojai individualiai, taip užsidirba vieną balą
prie gauto pažymio

Įsivertina klausydami mokytojos atsakymų

Renka papildomus balus darydami gramatikos
pratimus namie (padaryta be klaidų +1 balas, jei
yra klaidų, ištaiso, paaiškina, kodėl taip, tada
gauna balą)
VERTINIMAS

Kartojimas išeitos medžiagos viską užvertus žiūrint
mokytojai į akis.

Jei pakartojama – atsakoma į klausimus be
kliūčių – neužduodami namų darbai.

Pasako po vieną teiginį, ką sužinojo naujo.

5-10 teiginių, ką prisimena iš pamokos (vertinimui,
savianalizei...)
PAMOKOS GALE

Vedu pamokas, kuriose visą pamoką skaitome
visi kartu teorinę medžiagą ir žymimės teiginius

Skaitome garsiai kūrinius ir komentuojame,
žymimės komentarus arba tai, ką siūlo skaitęs
garsiai

Skaito
mokiniai
savarankiškai
konspektuoja, o po to aptariame

Rašome diktantus, taisome savo ir draugų klaidas
TAČIAU...
ir
patys

Jane McGonigal „Žaidimas, galintis prailginti jūsų
gyvenimą 10-čia metų“ (iš ted.com),

https://www.ted.com/talks/lisa_bu_how_books_c
an_open_your_mind?language=lt (Lisa Bu „Kaip
knygos gali atverti protą?“)

Sėkmės!
PABAIGA

similar documents