prezentacija2

Report
Uloga školskih biblioteka u očuvanju
nacionalnog identiteta u multikulturalnom
okruženju
Prof. dr. Senada Dizdar
Filozofski fakultet u Sarajevu
[email protected]
Sadržaj
• Teorijski okvir: Politika kao sudbina ili Slučaj
Bosna
• Bosna kao raskršće svjetova
• Identitet, književnost i bibliotekarstvo
• Nacionalni identitet, izjašnjavanje i UDK
• Školska biblioteka i multietičnost
• Learning commons
Teorijski okvir: Politika kao sudbina ili Slučaj
Bosna
• Teorijsko okvir za: nacionalni identitet,
multikulturano društvo i školske biblioteke
• Problem: historijskog naslijeđa, političkog diskursa,
kolektivnog legitimiteta
• Bosanska paradigma, šta je to?
• Sihrionijsko vs. dijahronijsko istraživanje
• Frustrirajuća povijest Bosne i njen interkulturalni
status
Bosna kao raskršće svjetova
• Popunjavanje bjelina
• Uvođenje metafora
– Tamni vilajet
– Raskršće svjetova
– Poetika raskršća i
Raskršća I-IV
• Susret svjetova ili
razmeđe puteva
Ima jedna zemlja da prostiš...prkosna od sna ...
• Vječna periferija moćnih carstava i susret Istoka i Zapada
• Ratovanja, pustošenja, patnje, ali i neizmjerno bogatstvo
• Različite interpretacije historije zasnovane na mitskom i
ideološkom konstruktivizmu
• „Zato metafora raskrsnice, nije ideološki nevina
konstrukcija, niti smije bez njenog odlučnog izlaganja
kritičkoj refleksiji biti prihvaćena kao samorazumijevajuća
predođba o povijesnom identitetu.“ (MoranjakBamburać. 2000: 124).
Identitet, književnost i bibliotekarstvo
• Ne želim redefinirati
pojam identiteta
• „Upoznaj samoga
sebe!“
• Devijantan identitet
• Šta je, dakle, identitet
U ime identiteta
• “Geni duše“, većina njih nisu nasljedni“ (Maalouf,
2002: 16)
• Da li neko može biti napola Bošnjak, a napola
Turčin, ili Bošnjak i Hrvat....
• Moj identitet
• Identitet se ne dijeli ni na polovice, ni na trećine i
ne može biti više identita, postoji samo jedan
identitet, stvoren od svih elemenata koji su ga
oblikovali prema ličnom doziranju, koji nikada nije
isti ni kod jednog čovjeka.
Zakoni, obrazovanje, prosvjetne prakse
• Dejtonski ustav Bosne i
Hercegovine u kome su
konstitutivni narodi:
Bošnjaci, Hrvati, Srbi, i
ostali.
• Pedagoška praksa
• Dvije škole pod jednim
krovom
Bibliotečka praksa i multieničnost
• Da li je i UDK oznaka ideologizirana?
• Književnost i standardizacija jezika
• Bosanskohercegovačka poetika ili
bosanskohercegovačke književnosti
Nacionalni identitet, izjašnjavanje i UDK
• Kameni spavač = Stone sleeper / MakDizdar;
prijevod = translation Francis R. Jones ;
pogovor = afterword Rusmir Mahmutćehajić;
pogovor i bilješke = afterword and notes
Francis R. Jones.
• Sarajevo : DID, 1999. (Ljubljana :Mladinska
knjiga)
• 253 str. :ilustr. (pretežno u bojama) ;23.
• 821.163.42-1=111=163.42
Nacionalni identitet, izjašnjavanje i UDK
• DIZDAR, Mak
Kameni spavač = Stone sleeper / Mak Dizdar ; prijevod, pogovor i
bilješke = translation, afterword and notes Francis R. Jones ;
pogovor = afterword Rusmir Mahmutćehajić ; grafičko oblikovanje =
graphic design Dževad Hozo. - Sarajevo : DID, 1999 (Ljubljana :
Mladinska knjiga). - 253 str. : ilustr. ; 23 cm
Uporedo tekst na bos. i engl. jeziku. - Slika autora. - Slovo iz slova :
pjesništvo Maka Dizdara = The text beneath the text : the poetry of
Mak Dizdar: str. 208-240 str. - Tražeći spavača = Seeking the
sleepers: str. 242-248. - Translator's notes: str. 250-253. - Bilješke i
rječnik = Notes and glossary: str. 192-201. - Bibliografija uz tekst
• 821.163.4(497.6)-1=163.43*=111
COBISS.BH-ID 819494
Interkulturalnost u književnosti
• O tome Z. Kovač kaže:
• „U svjetlu teorije međuknjiževnoga procesa, odnosno
posebne interkulturne povijesti književnosti, slučaj
bosanskohercegovačke i bošnjačke književnosti ukazuje
se svojom kompleksnom izazovnosti, posebnosti, ne kao
stranputica, nego kao ozbiljenje trocivilizacijske
interkulturne retorte svjetske književnosti: ono što se u
svjetskim integracijskim procesima događa globalno, u
Bosni, upravo u bosanskom jeziku događa se i
lokalno.“(Kovač 2001:150)
• Literarno jemstvo
Školska biblioteka i multietičnost
• ICT, vannastavna aktivnost, educiran bibliotekar,
• Preobilje informacija, i multikulturalno i virtaualno okruženje
koje, htjeli mi to ili ne, umnogome oblikuje njihove stavove,
mišljenje i moralne norme.
• Sve postaje upitno
• Većinska kultura / manjinske kulture
• Razvoj kulturnog senzibiliteta jest sastavni dio opće
pismenosti današnjeg društva.
Nova pismenost
• Informacijska, medijska, informatička i multikulturalna pismenost,
četiri bitne pismenosti 21. stoljeća
• Multikulturalna pismenost vezana je uz društvenu osviještenost i
sposobnost komunikacije u svijetu kulturnih različitosti i izgradnji
demokratskog društva.
• Multikulturalna pismenost uključuje i kompetencije vezane uz
kulturnu osviještenost i izražavanje u području kulture, a pod
kompetencijama se smatraju znanja, vještine i stavovi.
• „Kulturne kompetencije“ odnose se na poznavanje i poštivanje
vlastite kulture, ali i otvorenost prema drugim kulturama, onima
koje su prisutne u pojedinoj lokalnoj zajednici kao i kulturama koje
čine globalno multikulturalno društvo. Ključne su riječi poznavanje,
prihvaćanje i djelovanje.“( Stričević, 2011)
Mulikulturalni/interkulturalni dijalog
• Mutikulturalna zajednica, život jednih pored drugih.
• Kulturne informacije važne, jer one u sebi nose zalihnost sjećanja i
kolektivnu svijest...
• IFLA-in Manifest o multikulturalnoj biblioteci u podnaslovu navodi
da je multikulturalna biblioteka most prema izgradnji kulturno
različitog društva temeljenog na dijalogu.
• Multikulturalna biblioteka podrazumijeva izgradnju kulturno i
jezično različitih zbirki i usluga, zaštitu materijalnih i nematerijalnih
kulturnih dobara, programe usmjerene na obrazovanje korisnika i
uspostavu međukulturnog dijaloga, te pristup izvorima na
odgovarajućim jezicima.
• Globalni nivou definiraju ulogu (školskih) biblioteka, a njihova
provedba u lokalnoj zajednici je vezana uz sve njene specifičnosti
Learning commons
• Learning commons - koncept suradničkog učenja
• „Learning commons je fleksibilan i odgovoran način, tačnije pristup
u radu i podučavanju u svrhu promoviranja vrijednosti i prednosti
suradničkog načina učenja. Ono proširuje iskustvo učenja kao
takvog uvodeći učenika i edukatora u virtualni prostor izvan
zvaničnih školskih i bibliotečkih zidova.“
• To je živ, sveobuhvatan proces koji sadrži iznimno uzbudljive
mogućnosti za suradnju između nastavnika, školskih bibliotekara i
učenika. U realizaciji tog koncepta ključnu ulogu mora da preuzme
bibliotekar koji će inovirati procese učenja u kontekstu umreženog,
saradničkog informacijsko-komunikacijskog okruženja i aktivno
učestvovati u procesima opismenjavanja za tzv. eru participatorne
kulture.
Learning commons
•
•
•
•
•
•
Tako leraning commons postaje fizički i virtualni prostor u kojem oživljavaju
pojmovi kao što su: propitivanje, imaginacija, radoznalost i kretivnost, te postaju
fokalne tačke za razvoj ličnih, akademskih, socijalnih vrijednosti.
Leraning commons omogućava razavijanje kritičkog i kreativnog mišljenja, što će
onoga koji uči pripremiti na inteligentan pristup određenoj problematici.
Propitivanje vrijednosti i valjanosti informacija
Učenje zahtijeva fleksibilan um koji ne uzima samo informacije već ih i propituje.
Korištenje ovog koncepta trasnformirae učenike u nezavisne i samostalne
istraživače koji će zajedničkim radom steći samopuzdanje i dubinsko razumijevanje
neke problematike – a to je upravo ono što se i mimo škole u demokratskom i
pluralističkom svijetu očekuje od njih.
Learning commons je esencijalan pri pomaganju učenika da školu percipiraju kao
dinamično mjesto za učenje na kojem mogu kontinuirano povezivati nove ideje,
zadati kurikulum i njihove vlastite potrebe i interese .
PRISTUP –
angažiranje
moći digitalnih
medija
UVAŽAVANJE –
osnaživanje
kreativnosti
Medijska
pismenost
ISTRAŽIVANJE
– odgajanje
kompetentnih
tražitelja
informacija;
Saradičko učenje
IZRAŽAVANJE –
pregovaranje u
vezi sa online
identitetom
/ KRITIČO
PROMIŠLJANJE
– razlikovanje
online
informacija;
Zaključak
• Globalno informacijsko društvo otvara niz pitanja koja proizlaze iz
multikulturalnosti i rastuće potrebe za uspostavom
interkulturalnosti u današnjem društvu.
• Svaka lokalna zajednica danas postaje multikulturalna i dio jednako
multukulturalne svjetske zajednice, a svaki se pojedinac nalazi pred
izazovima cjeloživotnog učenja.
• Put od multikuturalnog društva do interkulturnog razumijevanja je
dug.
• Život u mutikulturalnoj zajednici, dakle zajednici u kojoj na istom
prostoru žive pripadnici različitih kultura, ne garantira da postoji
interkulturalni dijalog, jer on podrazumijeva interaktivan odnos
među različitim kulturama.
• U takvom okruženju jedna od ključnih uloga školske biblioteke je
njena uloga u javnom djelovanju, koje se ogleda u razvijanju
tolerancije prema drugom i drugačijem.
Zaključak
• U svjetu su u tom smislu već oprobani i evaulirani načini da se to
može provoditi.
• Kao bitan metod je već usvojen model saradničkog učenja iskazan
kroz koncept learning commons-a.
• Learning commons zahtijeva veliki angažman cjelokupne školske
zajednice, a ono može biti implementiarno samo kroz dobrovoljnu
kooperaciju i kolaboraciju svih koji učestvuju u procesu učenja u
školi.
• Na nivou škole, direktor i školski bibliotekar su ključne osobe u
uspostavljanju i poticanju partnerstava između nastavnog kadra i
učenika.
• Koncept obećava veliki potencijal, ali samo ukoliko svi učestvuju u
njemu.
• Mora se prilagođavati zajednici u kojoj se realizira, jer svaka od njih
ima svoje specifičnosti koje se moraju poštovati.
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Begić, Midhat ([1975] 1987). 'Imati' i 'biti' Hamze Hume“, u: Midhat Begić, Raskršća IV: Bosanskohercegovačke
književne teme, Djela, knj. V, prir. Hanifa Kapidžić-Osmanagić, 240–245, Veselin Masleša, Svjetlost, Sarajevo
Dizdar, Senada (2010). Poruka zapisana u vremenu. 4. Međunarodna konferencija BAM, 2010, 12-13. Novembar.
Sarajevo BAM, Sarajevo, str. 40-51.
Senada Dizdar, Irena Bando i Marija Purgar. (2013). Uloga školskog knjižničara u promicanju kulturne baštine.
Međunarodni interdisciplinarni skup Kultura, Identitet, Drušvo –Europski realiteti. Osjek. Odjel za kulturologiju
Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, april 2013.
Senada Dizdar i Irena Bando (2013). Uloga školske knjižnice u promicanju kulturne baštine. 2. proljetna škola
školskih knjižničara RH 14-17. Travnja 2013. Vodice, Hrvatska. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje.
Faletar Tanacković, Sanjica; Darko Lacović; Snježana Stanarević (2011). Multikulturalne knjižnične usluge :
istraživanje informacijskih potreba i ponašanja pripadnika jezičnih manjina u Osječko-baranjskoj županiji. Vjesnik
bibliotekara Hrvatske, 54,4 str. 49-94.
Faletar I. Faletar S. Lacović D. (2012). Multikulturalne usluge hrvatskih narodnih knjižnica. Vjesnik bibliotekara
Hrvatske, 55, 3/4, str 153-188.
Kovač, Zvonko (2001). Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo
Kirkland, Anita Brooks et al. (2010) Together for Learning. School Libraries and the Emergence of the Learning
Commons. Toronto: Ontario Library Association. 2010.
Jadranka Lazić -Lasić, Špiranec, S. Mihaela Banek Zorica, M. (2012). Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima –
pronađeni u informacijskom opismenjivanju-. Medij. istraž., god. 18, br. 1. str. 125-142
Maalouf Amin (2002). U Ime identiteta: nasilje i potreba za pripadnošću. Zagreb. Prometej
Moranjak-Bamburać, Nirman (2000). Ideologija i poetika (Interdiskurzivna analiza kuluroloških strategija i taktika.
U: Radovi Filozofskog fakulteta. Knjiga XII. Sarajevo Str. 105-142
Svenonius, Elaine. (2005). Intelektualne osnove organizacije znanja. Lokve. Naklada Benja
• Hvala na pažnji!

similar documents