موضوع سازه های پوسته ای

Report
‫بنام پروردگار هستی‬
‫سازه های پوسته ای‬
‫پوسته‪،‬سازه ای نازک با سطح منحنی می باشد که بارها را بصورت کشش‪،‬‬
‫فشار و برش به تکیه گاه ها منتقل می نماید‪.‬سازه های پوسته ای‬
‫مشابه طاقهای سنتی می باشد با این تفاوت که سازه ی پوسته ای در‬
‫برابر نیروهای کششی مقاوم می باشد‪.‬‬
‫اغلب پوسته ها ی معماری از بتن مسلح ساخته شده اند همچنین از تخته ی‬
‫چند الیی ‪،‬فلز پالستیک های شیشه ای مسلح هم استفاده می‬
‫شود‪.‬پوسته ها به علت شکل منحنی خود مقاومت خوبی در برابر بارهای‬
‫گسترده ی یکنواخت در سازه هایی مانند سقف دارند اما مقاومت این نوع‬
‫سازه به علت نازک بودن‪،‬در برابر خمش های ناحیه ای که ازطریق بارهای‬
‫متمرکزتولید شده قابل توجه نمی باشد‪.‬‬
‫انواع پوسته‬
‫پوسته ها با توجه به شکلشان به چهار دسته (سین کالستیک‪،‬آنتی‬
‫کالستیک‪،‬قابل توسعه‪،‬شکل آزاد)تقسیم می شوند‪.‬‬
‫‪1.‬اشکال سین کالستیک(گنبد ها‪):‬دارای دو منحنی هستند که خطوط‬
‫انحنای آن در جهت مشابه می باشد‪.‬‬
‫‪2.‬اشکال قابل توسعه(مخروط ‪،‬استوانه‪،‬استوانه ای‪):‬آنها در یک‬
‫جهت دارای خطوط مستقیم و درجهت دیگر بصورت منحنی می باشند که‬
‫از خمش در صفحه ی مسطح حاصل شده اند‪.‬‬
‫‪3.‬اشکال آنتی کالستیک(اشکال زین اسبی شامل‬
‫‪:‬مخروطی‪،‬سهموی_هذلولی شبه هذلولی)دارای انحنای مضاعف بوده که‬
‫خطوط انحنا در جهت مخالف هم می باشند‪.‬‬
‫گنبد پوسته ای سین پالستیک‬
‫از دوران یک خط منحنی حول یک محور گنبد بوجود می آید که شناخته ترین آن‬
‫گنبدهایی به شکل کره می باشد که از دوران یک دایره حاصل شده است‪.‬‬
‫قسمتهای عمودی پوسته‪،‬خطوط قوسی طولی (نصف النهار)و قسمتهای افقی‬
‫پوسته‪،‬بصورت دایره های موازی می باشد‪.‬‬
‫رفتار سازه‪ :‬تنشهایی که در پوستهای گنبدی بوجود می آید از دو جهت می توان‬
‫بررسی نمود‪.‬گنبدهای پوسته ای که زیر بار یکنواخت قرار می گیرند در طول‬
‫قوسها(نصف النهار)درهر نقطه تحت فشار می باشند‪.‬‬
‫در گنبدهای نیم کره ای‪،‬به علت اینکه خطوط قوسی آن بصورت نیم دایره می باشد در‬
‫قسمت باالیی خود پایداری آنچنانی ندارشته و در قسمتهای پایینی تمایل به خمش‬
‫رو به باال دارند‪.‬‬
‫در گنبدهای پوسته ای که در برابر کشش مقاوم می باشند‪،‬کمانش آنها توسط‬
‫تنشهای کششی در طول خطوط حلقوی زیر زاویه ی ‪45‬درجه مهار می شود‬
‫گنبد پوسته ای سین پالستیک‬
‫‪‬‬
‫گنبدهای پوسته ای نازک‪:‬در قسمت تحتانی (زیر زاویه ‪ 45‬درجه از مرکز)تحت‬
‫تاثیر فشار حلقوی هستند‪.‬‬
‫گنبدهای پوسته ای عمیق ‪:‬در قسمت تحتانی (زیر زاویه ‪ 45‬درجه از مرکز)تحت‬
‫تاثیر کشش های حلقوی و در قسمت فوقانی(باالی زاویه ی ‪45‬درجه از مرکز)تحت‬
‫تاثیرکششهای حلقوی می باشند‪.‬البته این زوایا بسته به بارگذار متغییر است و در‬
‫صورتی که فقط بار وزن گنبد وجود داشته باشداین زاویه به ‪ 38‬درجه تقلیل پیدا می‬
‫کند‪.‬گنبدهای بیضوی در بخشهای باالیی نسبت به بخشهای پایینی مسطح تر می‬
‫باشد‪،‬در حین بارگذاری قسمت پایینی آن خمشی رو به باال می گیرد که این خمش‬
‫توسط حلقه های کششی مهار می شود‪.‬‬
‫گنبد پوسته ای سین پالستیک‬
‫مقاومت رانشی گنبد پوسته ای سین پالستیک‬
‫مانند قوسها تمام گنبدها دارای نیروی رانشی بیرونی می باشند‪.‬هرچند که‬
‫گنبدهای مرتفع نیروی رانشی کمتری نسبت به گنبدهای کم ارتفاع با‬
‫دهانه های مساوی دارند‪،‬اما در برابر همین مقدار جزئی باید مقاوم باشد‪.‬‬
‫در گنبد مرتفع‪،‬مقاومت حلقوی کششی پوسته معموال کافی می باشد‪،‬ولی‬
‫در گنبدهای کم ارتفاع معموال یک حلقه ی کششی به وسیله ی افزایش‬
‫ضخامت گنبد در آن ایجاد می گردد(برای جای ‪.‬دادن فوالدهای کششی‬
‫اضافی در پایه گنبد) از آنجایی که این حلقه های کششی در برابر رانش‬
‫ذاتا مقاومت می نمایند به هیچگونه پشت بندی نیاز ندارند بنابراین گنبدها‬
‫می توانند بر روی ساقه ی خود(یا حلقه ای از ستونها) بدون نیاز به دیوار‬
‫حائل مقاوم بایستند‪.‬در حالتی که ستونها تکیه گاه ما باشند حلقه های‬
‫کششی به عنوان تیرهای حلقوی می باشد که بین ستونها را پوشانده‬
‫است‪.‬‬
‫مقاومت رانشی گنبد پوسته ای سین پالستیک‬
‫سالن سخنراني كرسگ‬
‫‪(1955:‬کمبریج‪،‬ماساچوست‪،‬مهندس معمار‪:‬ارو سارنین و همکاران‪،‬مهنس‬
‫سازه‪:‬امان و ویتنی) دارای حجم یک هشتم کره می باشد که روی سه‬
‫نقطه قرار گرفته است‪.‬شعاع گنبد ‪34‬متر متر می باشد که ضخامت پوسته‬
‫ی بتنی مسلح سازه ‪ 8.7‬سانتیمتر می باشد که در تکیه گاه ها به علت‬
‫تمرکز تنشها تا ‪ 50‬سانتیمتر افزایش می یابد‪.‬الیه ای از فایبر گالس به‬
‫ضخامت ‪50‬میلیمتر به عنوان عایق حرارتی روی پوسته ی بتنی به کار‬
‫گرفته است با این حال با استاندارد های داخلی مطابقت ندارد‪.‬برای ایجاد‬
‫شرایط مناسب با عملکرد غیر سازه ای و آکوستیک الیه ی دیگری به‬
‫ضخامت ‪50‬میلیمتر گنبد را پوشانیده است بنابراین تاثیر سازه ی پوسته‬
‫ای با مالحضات غیر سازه ای خنثی شده‪.‬‬
‫سالن سخنراني كرسگ‬
‫سالن سخنراني كرسگ‬
‫کلیسای ارتدیسک بشارت یونان‬
‫‪‬‬
‫این کلیسا(‪:1956‬میلواکی‪،‬مهندی معمار‪:‬فرانک لوید رایت)یکی از آخرین کارهای رایت با ظرفیت‬
‫‪ 670‬نفر محل نشستن در جایگاه اصلی می باشد‪.‬گنبد با‬
‫پوسته ی نازک بتن مسلح در پایه‪،‬قطری برابر ‪ 28.6‬متر دارد و کامال توخالی است‪.‬بخش منحنی‬
‫با شعاع ‪60‬متر فقط ‪3.3‬متر ارتفاع در باالی پله دارد‪،‬ضخامت سازه ی پوسته از ‪ 75‬تا‬
‫‪ 100‬میلیمتردر لبه ها افزایش یافته که برای مقاومت در برابر رانش بیرونی به عنوان حلقه ی‬
‫کششی عمل می کند‪.‬گنبد با یک الیه ی ‪75‬میلیمتری که روی بتن پاشیده شده است‪.‬پوشش‬
‫نهایی‪،‬کاشی آبی رنگ به ضخامت ‪ 50‬میلیمتر است‪.‬کناره های پوسته روی یک ساقه ی کوتاه‬
‫عمودی قرار می گیرد که با پنجره ی قوسی شکل برای دسترسی به نور طبیعی باز می‬
‫شود‪،‬گوی های کره هایی شیشه ای و توپرهستند که درون ساقه ی بتنی سقف قالب گرفته‬
‫شده اند‪.‬به دلیل فاصله ی کم مابین گوی ها‪،‬آنها بار وزن گنبد را به تکیه گاه ها توزیع می‬
‫کنند‪.‬ساقه ی گنبد روی محیط یک گنبد ثانویه که کف تراس را شکل می دهد نگاه داشته می‬
‫شود‪.‬این بخش در اطراف مسلح گردیده و مانند یک حلقه ی کششی عمل می نماید(هدف‬
‫همان مقاومت در برابر نیروی رانش بیرونی است)‪.‬این گنبد واژگون روی چهار دیوار باربر با‬
‫منحنی مقعر وستون هایی تراز جایگاه در طبقه ی همکف را محصور کرده‪.‬‬
‫کلیسای ارتدیسک بشارت یونان‬
‫کلیسای ارتدیسک بشارت یونان‬
‫پوسته ی قابل توسعه‬
‫پوسته ی گهواره ای قابل توسعه هستند از طریق یک خمیده شدن یک سطح‬
‫شکل می گیرند‪،‬فقط در یک جهت دارای انحنا می باشند و از دوران یک‬
‫خط منحنی در مقاومت کششی طول یک خط مستقیم شکل می گیرند‪.‬‬
‫اشکال آنها عمدتا بصورت نیم دایره و سهمی می باشد‪ ،‬از ویژیگی های این‬
‫نوع از پوسته داشتن داشتن مقاومت کششی می باشد که آن را از‬
‫طاقهای قوسی متمایز می کند‪.‬‬
‫این پوسته ها نیاز به تکیه گاهای ممتدد در طول هر پایه که در طاقهای قوسی‬
‫مشاهده می شود ندارند‪ ،‬بنابراین می تواند فقط در گوشه دارای تکیه گاه‬
‫باشد‪.‬‬
‫رفتار سازه ای‬
‫رفتارسازه ای طاقهای استوانه ای بطور قابل توجهی با تغییر طول‬
‫نسبی آنها تغییر می کند‪.‬در پوسته های استوانه ای کوتاه‪،‬ابعاد‬
‫پالن در جهت محور طولی کوتاه تر می باشد‪،‬در حالی که در پوسته‬
‫استوانه ای بلند‪،‬ابعاد پالن در همان جهت بیشتر می باشد‪.‬‬
‫پوسته استوانه ای کوتاه‬
‫این نوع از پوسته ها معموال در گوشه ها‪،‬دارای تکیه گاه می باشند و در یکی‬
‫از دو جهت عمل می کنند(یا ترکیبی از هر دو جهت)‪.‬اولین روش آن است‬
‫با پوسته ای که به عنوان دال عمل کرده و فاصله بین قوس ها را می‬
‫پوشاند هر انتهارا می توان توسط یک قوس‪،‬سخت و مقاوم نمود‪.‬دومین‬
‫روش برای آنکه لبه ی طولی پایین تر بوسیله ی یک تیر سخت شود‪،‬آن‬
‫است که از پوسته ی نازکتر که مانند مجموعه ای از قوسهای مجاورهم‬
‫رفتار کرده و فاصله ی بین تیرهای کناری را می پوشانند‪،‬استفاده نمود‪.‬‬
‫به علت حداقل ضخامت الزم برای اجرا و ساخت (و تامین دستورالعل‬
‫الزم)پوسته ای گهواره ای کوتاه به علت نیازهای سازه ای غالبا تحت‬
‫شرایط مختلف کارا نبوده و بندرت مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬
‫پوسته های استوانهای کوتاه که به عنوان‪(:‬الف)فاصله بین قوسها با دال‬
‫پوشانده شده است‪(،‬ب)مجموعهای از قوسهای مجاور هم که فاصله ی‬
‫بین تیرها ی کناری را پوشانده اند‪.‬مقایسه این دو با (ج)طاق استوانه ای‬
‫که باید در طول پایه‪،‬تکیه گاه ممتد داشته باشد‪،‬رفتار کند‪.‬‬
‫پوسته های استوانه ای بلند‬
‫این نوع پوسته معموال در گوشها دارای تکیه گاه است و مانند تیرهای بزرگ در‬
‫جهت طولی عمل می کند‪.‬تنش خمشی در این نوع از پوسته ها مانند‬
‫تیرها می باشدبه گونه ای که بخش باالیی در سرتاسر طول پوسته تحت‬
‫فشار و بخش پایینی تحت کشش است‬
‫پوسته ی استوانه ای بلند مانند تیری که فاصله ی بین دو تکیه گاه را می‬
‫پوشاند رفتار می کند‪.‬افزایش تنش فشاری در باال و تنش کششی پوسته‬
‫در پایین پوسته اتفاق می افتد‬
‫نسبت دهانه به ارتفاع در پوسته های استوانه ای بر روی مقدار تنش تاثیر‬
‫داشته و آن را افزایش میدهد‪ .‬همچنین افزایش این نسبتها میزان پوشش‬
‫در دهانه ی بزرگ را افزایش می دهد‪.‬اگر ارتفاع از دهانه در این پوسته‬
‫بیشتر باشد ارتفاع فشار تحتانی کاهش پیدا کرده و نیروی کششی در باال‬
‫امکان ایجاد پوسته ی با ضخامت کمتر را فراهم می کند‪ .‬در تئوری بهترین‬
‫نسبت دهانه به ارتفاع در حدود ‪ 2‬می باشد‪،‬که حداقل حجم بتن و فوالد‬
‫مصرفی را نیاز دارد‪.‬در عمل از نسبت های ‪ 6‬تا ‪10‬به سبب مالحظات فنی‬
‫و حداقل ضخامت مورد نیاز و با توجه به قوانین ساختمانی یا ساختمانهای‬
‫ساخته شده‪،‬معمول تر است‪.‬‬
‫پوسته های استوانه ای بلند‬
‫شرایط لبه ها‬
‫‪‬‬
‫سختی پوسته در دو انتهای و لبه ی طولی با مقاومت در برابر‬
‫رانش بیرونی در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫نمودار تنش براي پوسته های استوانه ای بلند‪،‬همانطور که‬
‫مشاهده می کنید تنشهای فشاری و کششی بر هم عمودند‬
‫فاصله ی بین خطوط تنش اشاره به تمرکز تنش در آن ناحیه دارند‪.‬‬
‫شرایط لبه ها‬
‫شرایط لبه ها‬
‫برای مقابله با نیروی رانشی بیرونی در پوسته های استوانه ای‬
‫بلند‪،‬در محل اتصال قوسها پوسته ضخیم ترمی شودو از دیوار‬
‫برشی و میل مهار همانطور که در تصویر مشاهده می کنید‬
‫استفاده می گردد‪.‬‬
‫لبه های بیرونی پوسته به عنوان یک تیر نازک برای انتقال رانش به‬
‫تکیه گاه های انتهایی عمل می نمایند و برای ممانعت از خمیدگی‬
‫سخت‬
‫می‬
‫گردند‪.‬در‬
‫نقطه‬
‫ی‬
‫بر‬
‫خورد‬
‫پوسته‬
‫های‬
‫همجوار‪،‬هیچگونه سخت کننده ی عرضی نیاز نیست زیرا نیروهای‬
‫رانشی در هر یک بوسیله ی بقیه ی موازنه می شود‪.‬‬
‫انواع پوسته های استوانه ای‪:‬‬
‫پوسته های استوانه ای را به اشکال استوانه ای و مخروطی می توان‬
‫قالب گرفت(با انحنا در یک جهت)به عالوه طاقها متقاطع هم ممکن‬
‫است مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫موزه ی هنر کیمبل‬
‫‪‬‬
‫موزه ی کیمبل ‪Kimball Museum‬‬
‫فورث ورث ‪ ،‬تگزاس ـ امریکا ‪1972 ،‬‬
‫‪‬‬
‫مهندس معمار‪ :‬لویی کان‬
‫‪‬‬
‫مهندس سازه‪ :‬آ کامدانت‬
‫‪‬‬
‫مجموعه ای با استفاده از سازه ی استوانه ای و کوششی برای‬
‫‪‬‬
‫پخش نور جهت ایجاد یک اثر واضح و روشن و بی انتهای معماری است‪.‬‬
‫لویی کان‬
‫لويي كان در ‪ 20‬فوريه ‪ 1901‬در جزيره اوزل واقع در استوني ‹ روسیه› متولد مي‬
‫شود‪ .‬خانواده او در سال ‪ 1905‬به ايالت متحده آمريكا مهاجرت مي كنند واو در ‪ 17‬ماه‬
‫مارس ‪ 1974‬به علت حمله قلبي‪ ،‬دار فاني را وداع مي گويد‪ .‬مرگ او در ايستگاه‬
‫فیالدلفیا در شهر نیويورك هنگام بازگشت از مسافرت هندوستان اتفاق افتاد‪ .‬او يك‬
‫زندگي پر ماجرا را گذرانده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لویی کان معمار استونی‪-‬تبار‬
‫آمریکایی بود‪ .‬نام اصلی او «ایتزه‪-‬‬
‫لیب اشموئیلوسکی» بود‪ .‬درچند‬
‫موسسه دانشگاهی از جمله‬
‫دانشگاه ییل‪ ،‬انستیتو تکنولوژی‬
‫دانشگاه‬
‫و‬
‫ماساچوست‬
‫پنسیلوانیا تدریس میکرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫او معتقد بود‪ " :‬سنتی بودن‬
‫در معماری مانند سایر موارد‬
‫به این معنا نیست که گذشته‬
‫را دوباره تجدید کنیم‪ ،‬بلکه‬
‫باید از آن و با امکانات معاصر‬
‫استفاده کنیم ‪.‬‬
‫از تفکر یک انسان کوچک که وجودش‬
‫به اتفاق رخ داد‪ ،‬شکلهای عظیمی به‬
‫وجود آمدند‪.‬‬
‫بخشی از سروده یونس مالک در مجلس یاد بود لوئی کان‬
‫پنج اصل ثابت لویی کان‬
‫‪1‬ـ احساس تركیب دركل بنا‬
‫در زمینه ي فلسفي‪ ،‬بیشتر رويكرد لويي كان به موضوع وحدت و يكدست بودن شكل نهايي كار معماري‬
‫است‪.‬‬
‫فرضیه ي او در مورد تركیب بخش هاي مختلف ساختمان با نظريه و تعريف زيبايي«سان توماس داكويین»‬
‫منطبق مي شود و كان به طور آشكار‪ ،‬نظريهي سان توماس را نقل مي كند كه در آن زيبايي به‬
‫چهار عامل مشروط مي شود‪ :‬تمامیت‪ ،‬همگني‪ ،‬تقارن و منحصر به فرد بودن‪.‬‬
‫از نظر لويي كان تمامیت در معماري از طريق خودكفايي به دست مي آيد و همگني در آن است كه نتوان‬
‫قسمتي از چیزي را بدون درهم ريختن كل آن از جدا كرد‪ .‬به عبارت ديگر‪ ،‬اگر بخشي از طرحي را جدا كنیم‪،‬‬
‫تمام طرح به هم خواهد ريخت‪ .‬تقارن‪ ،‬در ارتباط بین قسمت هاي مختلف است و در پايان ‪ ،‬حالت انحصاري‬
‫وضعیتي است كه يك شيء مانند شيء ديگري نباشد و آن شيء داراي حالت منحصر به فرد باشد‪.‬‬
‫ايجاد تفاوت براي مشخص كردن فضاهاي خدماتي و فضاهاي اصلي يك طرح معماري‪ ،‬بر آن داللت دارد كه‬
‫لويي كان سعي مستمر بر روشن سازي مقصد كلیه ي اجزاي طرح ـ كه در تركیب كلي آن وارد مي شوند ـ‬
‫دارد‪ .‬مخصوصا در مورد حمام هاي بناي مركز گردهمايي يهوديان ترنتون و عالوه بر همه‪ ،‬در بناي اصلي‬
‫پروژهي آن مركز‪ ،‬تفاوت بین قسمت هاي مختلف بنا مشخص است‪.‬‬
‫در طرح خانهي آدلر تشخیص فضاهاي متنوع آسان تر است‪ .‬همچنین ساختمان آزمايشگاه هاي دانشگاه‬
‫ريچارد ـ كه فضاهاي آن داراي تفاوت هاي واضحي مي باشد ‪ .‬مثال بهتري است‪ .‬تركیب و آمیختگي سازه‬
‫هاي باربر بنا با فضاهاي متنوع آن در طرح نمايشگاه هنر دانشگاه يال به اجرا در آمده و به واقعیت رسیده‬
‫است‪ .‬ولي تنها بعد از پروژه ي ترنتون بود كه كان كامال متقاعد شد كه امكان اجراي چنین طرح هايي به‬
‫خوبي وجود دارد‪ .‬در ساختمان انستیتو سالك اسكلت بنا به گونه اي متفاوت يك عضو سادهي باربر تغییر‬
‫شكل يافت‪ .‬در اين مثال سازه ها نقاط ثابتي را تشكیل مي دهند كه از تفكر اصلي فضاي معماري قابل‬
‫تفكیك بوده و در هم آمیخته شده اند‪ .‬لويي كان عقیدهي خود درباره ي ارزش هاي ثابت و شكل دهندهي‬
‫تركیب كلي معماري را در مورد شبكهي خیابان ها و معابر شهر فیالدلفیا نیز بر حسب درجه بندي حجم عبور‬
‫و مرور به كار برده است‪ .‬او در اين طرح ترافیكي ‪ ،‬خطوط اصلي ارتباطات را احیا كرده و بدين ترتیب جنبه هاي‬
‫زشت بهره برداري از خیابان ها را به ابعاد جديد حركت و ارتباط تبديل كرده است و سادگي و مناسب هاي‬
‫داخلي بین قسمت هاي مختلف بخش قديمي شهر را نیز بازيابي نموده است‪.‬‬
‫پنج اصل ثابت لویی کان‬
‫‪2‬ـ استفاده از مواد و مصالح ساختماني‪ ،‬متناسب با طبیعت آنها‬
‫دومین مشخصهي كارهاي لويي كان را مي توان در ارتباط بین هنرهاي دستي و مصالح‬
‫ساختماني تعريف كرد‪.‬‬
‫ديوارهاي انستیتو سالك كه از طريق قالب بندي با بتون مسلح ساخته شده از نمونه هاي‬
‫بارز و زندهي نماسازي به طريق هنرمندانه است‪ .‬آزمايشگاه هاي ريچاردز شايد اولین بنايي‬
‫باشد كه در آن بتون پیش فشرده به كار رفته و هر عضو بتوني‪ ،‬در مجموعهي تركیب‬
‫ساختمان جزء مكمل قلمداد ميشود‪.‬‬
‫كارهايي كه لويي كان در هندوستان اجرا كرد موقعیت استفاده از آجر را براي او فراهم كرد‪.‬‬
‫آجر نه تنها از جمله مصالح ساختماني است كه بیش ترين استفاده از آن در ساختمان مي‬
‫شود؛ بلكه از بهترين و مناسب ترين آنها نیز مي باشد‪ .‬آجر در دست هاي لويي كان زندگي‬
‫جديدي پیدا مي كند‪ .‬او با تركیب آجر و سیمان روش بي سابقه اي را خلق مي كند كه ضمن‬
‫كسب استحكام بیش تر‪ ،‬ارزش هاي آن نیز به خوبي حفظ مي گردد‪.‬‬
‫پنج اصل ثابت لویی کان‬
‫‪3‬ـ احساس فضاي معماري به عنوان هدف اصلي‬
‫احساس فضا كه لويي كان بر آن تأكید داشت بدين شكل مطرح مي شود كه يك پالن از‬
‫مجموع فضاها تشكیل شده است‪ .‬واحد فضا‪ ،‬يك اتاق است كه اغلب‪ ،‬وجود آن نسبت به‬
‫شكل پالن داراي حالت مستقل مي باشد‪.‬‬
‫ولي براي كان اين واحد فضايي خصلت انتزاعي ندارد بلكه امري واقعي در رابطه با ابعاد‬
‫وجودي انسان است كه در آن فعالیت هايي كه انجام مي شود كامال احساس مي شود‪ .‬در‬
‫اين اتاق‪ ،‬صدا‪ ،‬نور و يا حتي ارتباط بسیار ظريفي كه در فعالیت هاي انسان ها وجود دارد نیز‬
‫به طور دقیق قابل دريافت مي باشد‪.‬‬
‫به طور كلي براي لويي كان اتاقي كه در آن دو انسان داراي تفاهم و هم زيستي باشند با‬
‫اتاق ديگري كه چندين نفر در آن‪ ،‬فقط اجتماع مي كنند متفاوت است‪ .‬تفاوت موجود در اين‬
‫قضیه را مي توان به سادگي همچون تفاوت يك عمل اتفاقي با يك كار متداول طوالني‬
‫دانست‪.‬‬
‫پنج اصل ثابت لویی کان‬
‫‪4‬ـ اهمیت نور به منزله ي بخشي از طرح نور طبیعي‪،‬‬
‫هويت يك اتاق را تعیین مي كند و طرح و نقشهي ساختماني‪ ،‬نور را در قسمت هاي‬
‫مخصوص به خود پراكنده مي كند‪.‬‬
‫كان در اسكیس معبد يوناني پارتنون اجزاي ضخیم و توپر‪ ،‬مانند ديوارها و ستون ها را با رنگ‬
‫سیاه مشخص كرده است‪.‬‬
‫در بناي معبد‪ ،‬اينها از جمله اجزاي الزم و كافي به حساب مي آيند‪ .‬اين صرفه جويي طبیعي‬
‫در اجزاي مهم بنا‪ ،‬يكي از نگراني ها و اشتغاالت فكري كان‪ ،‬از ابتداي كارش بوده است؛‬
‫گرچه او هیچ گاه آن را به اين روشني بیان نكرده است‪.‬‬
‫وي در كارهاي اولیه اش سعي كرده تا يك توزيع منطقي در قسمت هاي پر و خالي نماها به‬
‫وجود آورد به طوري كه بازكردن يك سوراخ در ديوار براي ايجاد يك پنجره را كاري خودسرانه‬
‫قلمداد مي كند‪ .‬بدين ترتیب نماي خانهي ويس از تركیب پانل هاي متحرك عمودي درست‬
‫شده كه در هر زمان مي توان طبق شرايط مورد نظر جهت آنها را تغییر داد‪.‬‬
‫پنج اصل ثابت لویی کان‬
‫‪5‬ـ تناسب ها و ارتباط هاي معمارانه‬
‫عامل ديگري كه موجب تداوم منطقي تركیب معماري مي شود رابطه و تناسب بین اجزا و‬
‫فرم هاي ساختمان است؛‬
‫چه از لحاظ مواد و مصالح ساختماني و چه از جنبهي اشكال و ابعاد آن‪.‬‬
‫اين عامل همواره براي معماران و طراحان ساختمان ايجاد نگراني كرده است‪ .‬آنان براي‬
‫كشف راه حل هاي اين مسأله‪ ،‬گاهي موضوع را در محورهاي گسترش خطي و زماني در‬
‫نماهاي فضايي و حالت هاي هندسي آن مطرح كرده اند‪.‬‬
‫سبک کاری لویی کان‬
‫" در آثار کان تجربیات معماری مدرن‪ ،‬الهامات معماری کالسیک یونان‪ ،‬معماری قرون‬
‫وسطی‪ ،‬معماری اسالمی و حتی آکادمیسم قرن ‪ 19‬اروپا را می توان دید‪.‬‬
‫وی به شیوه بوزار( مدرسه هنزهای زیبای پاریس) تعلیم یافت‪ .‬او در اکثر کارهایش‬
‫تحت تاثیر مکتب بوزار بود و از همین روست که در کارهای او نوعی نگرش به تاریخ‬
‫پیداست‪.‬‬
‫قرینه سازی‪ ،‬فضاهای بزرگ و حجم های هندسی متوازن عواملی بودند که در آن‬
‫زمان وی را از پیوستن به نهضت های درحال توسعه مکاتب مدرن بازداشت‪ .‬آثار او‬
‫نه در قالب معماری ارگانیک لوید رایت و نه در قالب نهضت های مدرن کوربوزیه جای‬
‫میگیرد‪.‬‬
‫برخی از آثار معمار‬
‫‪‬كاخ دولت ‪ :‬داكا ـ بنگالدش‬
‫‪ 73‬ـ ‪1962‬‬
‫‪‬نگارخانه ي هنردانشگاه يال ‪ :‬نیوهاون‬
‫‪53‬ـ‪1951‬‬
‫‪‬خانه ي اشريك ‪ ،‬فیالدلفیا‪ ،‬پنسیلوانیا ‪1965‬‬
‫‪‬مؤسسه علمي سالك براي پژوهش هاي‬
‫زيست شناسي ‪:‬‬
‫جوال ـ كالیفرنیا‪ .‬طراح سازه ‪:‬‬
‫آگوست كونبداتن‬
‫‪ 65‬ـ‪1959‬‬
‫موزه هنر کیمبل‪1967-72:‬‬
‫تاریخچه موزه‬
‫درسال ‪1931‬کی کیمبل موسس یک شرکت صنایع غذایی به همراه همسرش‬
‫ولما اولین اثر هنری که یک نقاشی بود را خریدند‪ .‬این دو پنج سال بعد به همراه‬
‫خواهر کی و شوهرش بنیاد هنری کیمبل را بنا نهادند‪ .‬کلکسیون به سرعت‬
‫وسعت یافت ودر سال ‪ 1948‬در کتابخانه عمومی شهر فورت ورث که تنها مکان‬
‫موجود در شهر برای این گونه اتفاقات بود به نمایش گذاشته شد‪.‬‬
‫از آن موقع ایده داشتن یک فضای نمایشگاهی خوب زده شد‪.‬در سال ‪ 1964‬پس از‬
‫مرگ کی کیمبل و بر حسب تمایالت او برای یک موزه شهرداری فورت ورث مکانی‬
‫در پارک ویل راجر مموریال را به موزه اختصاص داد‪ .‬که موزه مدرن فورت ورث و موزه‬
‫آمون کارتر در آن قرار داشت ‪.‬ریچارد اف براون یکی از موثرترین و بهترین مدیران‬
‫موزه در امریکا ومدیر وقت موزه کانتی در لس آنجلس به عنوان مدیر این موزه‬
‫انتخاب شد‪.‬واو لویی کان را به عنوان طراح این موزه انتخاب کرد‪.‬‬
‫موزه هنرهای‬
‫مدرن‬
‫موزه امون‬
‫کارتر‬
‫موزه هنرکیمبل (لویی کان)‬
‫بخش الحاقی رنزو پیانو به موزه‬
MAIN
ENTRAN
CE
‫سایت پالن موزه هنر کیمبل‬
‫در سایت پالن موزه‪،‬‬
‫طراحی آب نمای بزرگ‬
‫همجهت با محور طراحی‬
‫موزه ایجاد شده است‬
‫چند فضای سبز پیرامون‬
‫موزه و در نظر گرفتن‬
‫پارکینگ و محل گردش‬
‫اتومبیلها در پشت‬
‫ساختمان موزه جهت‬
‫جلوگیری از ازدحام‬
‫عابرین سواره و پیاده‪،‬‬
‫و طراحی ورودی فرعی‬
‫پیاده از سمت مقابل‬
‫برای آنها از دیگر نکات‬
‫قابل توجه در طراحی‬
‫این بناست‪.‬‬
‫پالن مجموعه موزه هنر کیمبل‬
‫پالن مجموعه از بخشهایی‬
‫ترکیب یافته که دارای ‪ 10/6‬متر‬
‫پهنا و درازای متغیر در ‪ 6‬محور‬
‫بوده و به طور یک در میان‪ ،‬بین‬
‫فضاهای کوتاه خدماتی (مثل‬
‫رستوران‪ ،‬فروشگاه کتاب و‪)...‬‬
‫قرار گرفته است‪.‬‬
‫بخشی از گالری ها نیز در زیر‬
‫زمین قرار گرفته و از نور‬
‫مصنوعی استفاده می کنند‪.‬‬
‫‪‬پالن ها و مقاطع‬
‫ورودی اصلی‬
‫‪‬نمای غربی‬
‫ورودی اصلی‬
‫گسترش در جهت افق‬
‫برای جلوگیری از تخریب‬
‫دید و خط آسمان موزه‬
‫های اطراف و شکست نور‬
‫به وسیله درخت نارون‬
‫برای جلوگیری از تابش‬
‫نورمستقیم‬
‫‪‬نمای شمالی‬
‫تکرار‬
‫‪‬نمای شرقی‬
‫‪44‬‬
‫‪KIMBELL ART MUSEUM‬‬
‫ایوان‬
‫ورودی‬
‫نور گیر‬
‫ارتباط عمودی‬
‫سالن پذیرش‬
‫کتابخانه‬
‫سالن سخنرانی‬
‫رستوران‬
‫گالری‬
‫‪‬هندسه پالن‬
‫‪‬تناسب طالیی‬
‫‪‬هندسه پالن‬
‫‪‬کاسته افزوده‬
‫‪‬هندسه پالن‬
‫‪‬تعادل وتقارن‬
‫‪‬سیرکوالسیون‬
‫‪‬طبقه همکف‬
‫ارتباط عمودی‬
‫سرویس ها‬
‫بخش اداری‬
‫استودیو عکس‬
‫هنرهای زیبا‬
‫انبار‬
‫البی‬
‫موتورخانه‬
‫استراحت‬
‫جارو برقی مرکزی‬
‫اتاق ضد عفونی‬
‫سکوی حمل ونقل‬
‫‪‬سیرکوالسیون‬
‫‪‬زیر زمین(بخش اداری)‬
‫موزه هنر کیمبل‬
‫این موزه در باغی قرار دارد که اطراف آن را زمینی وسیع احاطه کرده است ‪ .‬بنابراین‬
‫تصمیم گرفته شد که ساختمان آن در سطح افق گسترش یابد و برای ایجاد روشنایی‬
‫طبیعی ‪ ،‬از نورگیرهای سقفی استفاده شود ‪ .‬بدین منظور سقف موزه از سازه از‬
‫پوسته های استوانه ای تشکیل یافته است و هدف از ایجاد این نوع سازه ‪ ،‬استفاده‬
‫مناسب از نور طبیعی و در نتیجه ایجاد وضوح و شفافیت بوده است ‪.‬‬
‫موزه هنر کیمبل‬
‫کان ‪ ،‬در ساخت این مجموعه مشابه ساختمان های قبلی خود و به طور خاص‬
‫‪ ،‬مرکز اجتماع شهر ترنتون و تاالر شهر بوستون ‪ ،‬از شبکه های سازه ای‬
‫تارتان بهره گرفته است ‪.‬‬
‫او اساسا با انتخاب‬
‫این نوع سازه هم‬
‫دهانه های بزرگ‬
‫شامل گالری ها و هم‬
‫دهانه های کوچک‬
‫شامل بخش های‬
‫خدماتی و تأسیسات‬
‫مکانیکی را به خوبی‬
‫تعریف نموده است ‪.‬‬
‫پوشش بتنی موزه هنر کیمبل‬
‫از بیرون نمای موزه پوشیده شده با بتن ‪ expose‬و بدون هیچ روزنه ای‬
‫است که این خود ماهیت درونگرای موزه را تقویت می کند و حس‬
‫کنجکاوی و دعوت کنندگی شدیدی در مخاطب بر می انگیزد‪.‬‬
‫سازه پوسته ای استوانه ای سقف موزه هنر کیمبل‬
‫سازه سقف ‪ ،‬به طور عمده از ‪ 14‬پوسته استوانه ای تشکیل شده که هر یک مساحتی‬
‫برابر با طول ‪ 30‬متر و عرض ‪ 7‬متر را پوشش می دهند ‪ .‬دو پوسته انتهایی ‪ ،‬فرم سایبان به‬
‫خود گرفته و پیاده رو را مسقف نموده اند‪.‬‬
‫این پوسته ها در مقطع ‪ ،‬به شکل منحنی و شبیه دایره به نظر می رسند و ضخامتی برابر با‬
‫‪ 10‬سانتیمتر دارند ‪ .‬این ضخامت با در نظر گرفتن محدودیت های آیین نامه ای و جهت تقویت‬
‫پوسته انتخاب شده است ‪.‬‬
‫موزه هنر کیمبل‬
‫موزه هنر کیمبل از یک سری طاق های مدور بتنی و متصل به هم‪ ،‬شامل ‪ 13‬حجم‬
‫پر که فضاهای اصلی را تشکیل می دهند و سه حجم خالی و باز به فضای بیرون‬
‫تشکیل شده است که به فرم ‪C‬سازماندهی شده اند‪.‬‬
‫موزه هنر کیمبل‬
‫پوسته ها عموما به منظور ایجاد عایق مناسب ‪ ،‬با پوششی از مس پوشیده‬
‫شده اند ‪.‬‬
‫تکیه گاه های مجموعه نیز ‪ ،‬ستون های بتنی بوده و دیوارها کال غیر باربر می‬
‫باشند که در خارج با سنگ مرمر سفید و از داخل با سنگ سفید به همراه قطعات‬
‫چوبی پوشانده شده اند ‪.‬‬
‫رفتار سازه ای پوسته سقف‬
‫اکثر پوسته ها توسط یک پنجره سقفی‬
‫با ابعادی برابر ‪ 91‬سانتی متر و ارتفاع‬
‫متغیر ‪ ،‬در محل مرکز پوسته بریده شده‬
‫اند و بدین ترتیب نیروهای فشاری دو‬
‫طرف پوسته در عرض شکاف بوسیله ‪11‬‬
‫جدا کننده بتنی که به منظور جدا نگاه‬
‫داشتن هر پوسته مجزا بکار رفته اند ‪،‬‬
‫منتقل می شود ‪.‬‬
‫حال آنکه خود پوسته ‪ ،‬در بخش فوقانی‬
‫مانند یک تیر افقی رفتار می کند و‬
‫پوشش کلی مجموعه ‪ ،‬رفتاری شبیه‬
‫یک دیافراگم دارد ضخامت پوسته ها در‬
‫اطراف بازشوها برای ایجاد پایداری‬
‫بیشتر افزایش یافته است ‪.‬‬
‫موزه کیمبل‬
‫رفتار سازه ای پوسته سقف‬
‫موزه کیمبل‬
‫لبه ی تحتانی پوسته ها ‪ ،‬به شکل کانال و از جنس بتن بخش های دیگر پوسته‬
‫ها را استحکام می بخشد ‪.‬‬
‫در عین حال ‪ ،‬نباید تصور کرد که تمامی بار پوسته ها روی این لبه بتنی وارد می‬
‫شود و این بخش سازه اصلی را تشکیل می دهد چرا که در آن صورت باید لبه‬
‫تحتانی پوسته ها دارای ارتفاع بیشتری بود ‪.‬‬
‫رفتار سازه ای پوسته سقف‬
‫موزه کیمبل‬
‫به بیانی دیگر سازه اصلی را پوسته ها تشکیل می دهند و کانال های بتنی به‬
‫منظور سخت کردن لبه پوسته ها و مقاومت در برابر خمش بکار رفته اند ‪.‬‬
‫پوسته های بتنی بوسیله سه کابل فوالدی زنجیرواره در بخش تحتانی پوسته ها‬
‫به همراه میلگردهای فوالدی پس کشیده شده اند ‪ .‬این پوسته ها در بخش های‬
‫انتهایی و به منظور ایجاد قوس های مستحکم ‪ ،‬ضخیم تر اجرا شده اند ‪.‬‬
‫یک نوار شیشه ای باریک‬
‫این قوس ها را از دیوارهای‬
‫زیرین جدا می کنند ‪ .‬اجرای‬
‫این نوار شیشه ای عموما‬
‫برای تأکید بر غیر باربر بودن‬
‫دیوارها بوده است ‪.‬‬
‫نور در موزه کیمبل‬
‫استفاده هوشمندانه کان از نورگیر های نواری و سرتاسری سقف از چند جهت قابل‬
‫تامل است ‪:‬‬
‫ورود نور غیر مستقیم‪ ،‬یکنواخت‪ ،‬مالیم و غیر آزار دهنده از طریق سقف‬
‫‪‬‬
‫ایجاد حس متافیزیکی و تامل بر انگیز و درون گرایانه‬
‫‪‬‬
‫جلوگیری از آسیب دیدگی آثار موزه در اثر تابش نور مستقیم‬
‫‪‬‬
‫حفظ امنیت موزه‬
‫‪‬‬
‫در مجموع نور که از اصلی ترین کلید وازه های معماری کان است و استفاده‬
‫هوشمندانه از آن‪ ،‬ایجاد کنتراست های متفاوت و جذاب‪ ،‬به خوبی در این بنا قابل‬
‫مشاهده است‪.‬‬
‫نور در موزه کیمبل‬
‫لوئی کان به دلیل حساسیتش نسبت به ارزش نور در طراحی ساختمان «شاعر‬
‫نور پردازی» نامیده شده است و موزه هنری کیمبل که توسط او طراحی شده‬
‫چکیده تمام طراحی های خوب نورپردازی با نور روز می باشد‪ .‬این ساختمان می‬
‫بایست در زمره کالسیک های تمام دوران ها قرار گیرد‪.‬‬
‫نور در موزه کیمبل‬
‫از قدیم نورپردازی موزه های هنری با شک و تردید فراوان همراه بوده‪ ،‬زیرا اشعه‬
‫ماوراء بنفش موجود در نور روز‪ ،‬بخصوص بر نقاشی ها‪ ،‬می تواند تأثیر مخرب داشته‬
‫باشد‪ .‬اشیای موزه در مجموع از آثار نسبتا ظریف مربوط به قرن نوزدهم و قبل از آن‬
‫تشکیل شده اند‬
‫لذا لویی کان تصمیم می گیرد‬
‫اشیای آن را نیز با نور طبیعی‬
‫در معرض دید قرار دهد کان‬
‫مالیم ترین سطح نور روز را‬
‫برای روشنائی محیط در موزه‬
‫کیمبل انتخاب کرد‪ ،‬با تصور‬
‫اینکه تأثیر مخرب وجود‬
‫نداشته یا حد اقل بسیار کم‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫او انتظار داشت با نور روز‬
‫احتیاجات بیولوژیکی را ارضا‬
‫نماید‪ ،‬و ایجاد احساس آرامش‬
‫از طریق آگاهی به زمان‪ ،‬و‬
‫فراهم نمودن حالت ها و‬
‫احساس های بسیاری دیگر‪.‬‬
‫نور گیری بخش اداری‬
‫در بخش اداری که در زیر زمین قرار‬
‫دارد‪،‬نور گیری فضا هایی که نیاز به‬
‫نور طبیعی دارند‪ ،‬ازطریق شکافهای‬
‫ایجاد شده انجام میشود‬
‫نحوه نور گیری در گالری‬
‫نور مصنوعی‬
‫نور طبیعی‬
‫نور در موزه کیمبل‬
‫نور روز از طریق «اتصاالت نور طبیعی معلق» « ‪natural‬‬
‫‪ » light fixlure‬که در زیر نورگیر سقفی قرار دارد‬
‫بازگردانده و تصفیه می شود‪.‬‬
‫اتصاالت نور روز شامل قابی است که صفحه ای فلزی به‬
‫آن متصل شده است‪ ،‬و دارای سوراخ های ریز می باشد‬
‫که اجازه نفوذ مقداری از نور روز را داده تا هر گونه‬
‫کنتراست شدید ممکن بین قسمت تحتانی اتصاالت و‬
‫اطراف آن را تعدیل نماید‪.‬‬
‫نورگیر کلرستوری‬
‫نحوه اسقرار عمودی است‬
‫و نسبت به نورگیرهای‬
‫سقفی که بصورت افقی‬
‫هستند‬
‫نور‬
‫کمتری‬
‫را‬
‫دریافت میکنند که با تعیین‬
‫موقعیت آنها و یا به وسیله‬
‫احداث سایه بان در آن‬
‫میتوان از تابش مستقیم‬
‫آفتاب به داخل جلوگیری‬
‫کرد‪.‬‬
‫مجسمه واقع در نور گیر‬
‫پنجره های سقفی موزه کیمبل‬
‫بخش دیگری که این‬
‫مجموعه را برجسته نموده‬
‫است ‪ ،‬استفاده گسترده از‬
‫پنجره های سقفی ونور‬
‫طبیعی است ‪ .‬در زیر هر‬
‫پنجره ‪ ،‬منعکس کننده ای به‬
‫شکل منحنی از جنس فوالد‬
‫ضد زنگ سوراخ دار بکار رفته‬
‫‪ ،‬تا حداکثر نور را منعکس‬
‫نموده به داخل بنا هدایت‬
‫کند ‪.‬‬
‫نور مستقیم شیشه ها موزه کیمبل‬
‫در سمت دیگر این پنجره ها ‪،‬‬
‫مستقیما از سطوح شیشه ای و‬
‫قاب فوالدی استفاده شده است تا‬
‫به انعکاس نور تابیده به دیوارهای‬
‫نمایشگاه کمک نماید ‪ .‬جزئیات این‬
‫پنجره ها به علت ضخامت زیادی که‬
‫دارند فقط از پایین دیده می شود ‪.‬‬
‫در زاویه دید طبیعی ‪ ،‬پنجره ها به‬
‫فرم استفاده امتداد یافته اند و تنها‬
‫نور انعکاس یافته از آنها قابل رؤیت‬
‫است ‪ ،‬حال آنکه از قسمت های‬
‫پایینی ‪ ،‬ظاهری کامال درخشان‬
‫دارند ‪.‬‬
‫یکی از نور گیر های گالری‬
‫انعکاس نور موزه هنر کیمبل‬
‫نور انعکاس یافته در فضا‬
‫‪ ،‬یکی نور نقره ای رنگ‬
‫آسمان است که از‬
‫شبکه های آلومینیومی‬
‫گذشته و انعکاس آن از‬
‫صفحات منحنی شکل‬
‫به فضاهای داخلی می‬
‫رسد و دیگری نور سبز‬
‫رنگی است که از‬
‫انعکاس نور خورشید بر‬
‫روی برگ های درختان و‬
‫گیاهان باغچه واقع در‬
‫سه حیاط کناری و‬
‫صفحه های منحنی به‬
‫داخل موزه سرایت می‬
‫کند ‪.‬‬
‫نور موزه هنر کیمبل‬
‫کان در طراحی موزه هنر کیمبال ‪ ،‬راه حل را در نور قوی جنوب غربی و دیدن نور به‬
‫عنوان عصاره موزه و زمینه ای بین بیننده و هنر یافت ‪ .‬او نور و شکل موزه را از‬
‫طریق احیای تاق قوس دار به عنوان اصل نظام دهنده و منبع تأمین روشنایی فضای‬
‫داخلی با هم تلفیق کرد ‪ .‬با تمام این تعاریف ‪ ،‬ساختمان پیچیده تر از آن است که‬
‫آن را مدوالر بنامیم ‪ .‬موزه هنر کیمبال ‪ ،‬آخرین کاری است که توسط کان به اتمام‬
‫رسید ‪ .‬در اواخر دهه ‪ 1980‬طرحی برای توسعه این موزه ارائه شد که با مخالفت‬
‫شدید متولیان بنا روبرو گشت و امروزه به همان شکل ‪ ،‬که کان طراحی کرده بود ‪،‬‬
‫باقی مانده است‬
‫پیش ورودی موزه هنر کیمبل‬
‫پیش ورودی مجموعه شامل‬
‫یک حیاط در درون فرم ‪C‬شکل‬
‫و حجمی خالی در انتهای آن‬
‫می باشد‪.‬‬
‫سه حیاط مرکزی در دل گالری‬
‫ها ارتباط با محیط بیرون را‬
‫فراهم و فرصتی برای توقف و‬
‫تغییر ایجاد می کنند‪.‬‬
‫پیش ورودی موزه هنر کیمبل‬
‫نور این حیاط ها توسط درختان‬
‫ظریفی که شاخه های آن بر‬
‫روی شبکه های سیمی در‬
‫باال با پوششی نیمه شفاف‬
‫کشیده شده است‪ ،‬کنترل‬
‫می گردد‪.‬‬
‫ایوان ورودی موزه هنر کیمبل‬
‫ایوان ورودی موزه‪ ،‬ابتدا مخاطب را وارد فضایی نیمه تاریک می کند و پس از ورود به‬
‫موزه مخاطب با نوری مالیم و یکنواخت که سرتاسر فضا را پر کرده است مواجه می‬
‫شود‪ .‬استفاده گسترده از بتن – سنگ و فلز به شکل خالص‪ ،‬به سادگی و خوانایی‬
‫فضای موزه می افزاید‪.‬‬
‫ورودی اصلی‬
‫پله های جفتی روبروی ورودی‬
‫ورودی موزه هنر کیمبل‬
‫فضای ورودی موزه کیمبل که در آن نحوه هرس درختان طوریست که برای انتقال‬
‫دید از محیط بسیار روشن خارج به محیط داخل به صورت چتر هرس شده اند‬
‫محل نمایش آثار هنری موزه هنر کیمبل‬
‫محل نمایش آثار هنری در سالن هایی بزرگ و به هم پیوسته و تقریبا" بدون هیچ‬
‫دیوار حایل یا جدا کننده کاذبی طراحی شده است که عالوه بر ایجاد سهولت در‬
‫گردش بازدید کنندگان و حفظ امنیت بیشتر(با ایجاد فضای دید وسیع تر)‪ ،‬امکان‬
‫درک کلی فضا را برای مخاطب ایجاد می کند و ترکیب بندی افقی فضاها را بر هم‬
‫نمی زند‪.‬‬
‫جزئیات در موزه هنر کیمبل‬
‫جزئیات با وسواس خاصی (که از ویژگی های معماری کان است) ساخته و‬
‫پرداخته شده اند‪.‬‬
‫از دستگیره درها تا نرده پله ها‪ ،‬از نورگیر های سقفی تا باغچه ها و آب نماها‪،‬‬
‫همه و همه با هماهنگی و نظم خاص لویی کان گرد هم آمده اند تا شاهکاری‬
‫اینچنین خلق شود‪.‬‬
‫دید شمال غربی؛استخر منعکس کننده‬
‫‪‬سکوی حمل و نقل؛‬
‫در روز و شب‬
‫المانهای موجود در‬
‫محوطه‬
‫پوسته های زین اسبی(آنتی کالستک)‬
‫‪‬‬
‫پوسته های آنتی کالستیک فرمهای زین اسبی با انحنای متفاوت‬
‫در هر جهت می باشند ‪.‬آنها شامل اشکال مخروطی ‪ ،‬سهموی ‪،‬‬
‫هذلولی و شبه هذلولی می باشند‪.‬همچنین دارای فرم های‬
‫گونیایی نیز هستند ‪ ،‬زیرا خطوط مستقیم می توانند روی سطح‬
‫خود ادامه یابند ‪.‬‬
‫به طور عکس با حرکت یک خط مستقیم می توان یک سطح ایجاد‬
‫کرد‪ .‬تناقض آشکار در یک سطح با انحنای مضاعف که بوسیله‬
‫خطوط مستقیم ایجاد شده است‪،‬پوسته های زین اسبی را از نظر‬
‫بصری جالب و برای قالب گیری آسان می سازد‪.‬‬
‫پوسته های زین اسبی‬
‫پوسته های زین اسبی‬
‫مخروط بوسیله حرکت رفت و برگشت یک طرف خط مستقیم در طول یک‬
‫مسیر منحنی بوجود می آید (معموال یک قوس مدور یا یک سهمی ) و‬
‫حرکت رفت وبرگشت انتهای دیگر در طول یک خط مستقیم یا یک‬
‫منحنی با خیز بیشتر ‪ ،‬شبه هذلولی ها (هایپار )با حرکت رفت و‬
‫برگشت سهمی محدب در طول یک سهمی مقعر با همان انحنا بوجود‬
‫می آیند ‪.‬‬
‫همان سطح میتواند با حرکت رفت و برگشت یک خط مستقیم در یک‬
‫مسیر مستقیم در یک سمت و خط مستقیم دیگر (نسبت به خط اول‬
‫مایل) ایجاد شود ‪.‬هذلولی سهموی ها با چرخش یک خط مستقیم‬
‫(مورب تحت یک زاویه ) حول یک محور عمودی ساخته می شوند‪.‬‬
‫بخش عمودی عبور کننده از این محور ‪ ،‬یک هذلولی ‪ -‬سهموی است‪.‬‬
‫پوسته های زین اسبی‬
‫پوسته های زین اسبی‬
‫‪ ‬سطح تولید شدهه از مخروط بوسیله ی حرکت یک خط مستقیم در پول‬
‫مسیر منحنی و دیگر انتها در طول خط مستقیم‪،‬توجه کنید که مقاطع‬
‫بصورت قطری بریده شده اندو به خطوط مستقیم تولید شده‬
‫(خط چین)منحنی شده و فرم زین اسبی کم ارتفاعی را ایجاد کرده‪.‬‬
‫‪ ‬رفتار سازه ای‬
‫به طور معمول تنش در پوسته های زین اسبی متناسب با جهت انحنا‬
‫میباشند ‪ .‬برای سقفهای پوسته ای تنش های فشاری منتج از منحنی‬
‫محدب میباشند ‪(.‬عملکرد قوسی)‪،‬در حالی که تنشهای کششی منتج از‬
‫منحنی مقعر میباشند(عملکرد آویز)‬
‫منابع‬
‫‪ ‬تحلیل آثار اندیشه ها و دیدگاه های لویی کان ‪ -‬نوشته ی رومالدو جورگوال‬
‫‪ -‬ترجمه عبداله جبل عاملی‬

similar documents