hakukalvot

Report
Hakuneuvonta
Erasmus+ -ohjelman KA1 liikkuvuus
Yleissivistävälle koulutukselle
CIMO
Hakuohjeet ja –lomake
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleis
sivistavalle_koulutukselle/avaintoimi_1_liikkuvu
us/hakijalle
Tammikuu 2015
1/2014
Hakemuksen kirjoittaminen
•
•
•
•
•
•
•
Johdonmukainen tarina; eri osat liittyvät toisiinsa
Kaikkiin hakulomakkeen kysymyksiin vastataan
Koulun koulutustarve = osaamisvaje, työn haasteet, ongelma → OPS,
kunnan mahd. suunnitelma, Eurooppa 2020 ja Koulutus 2020
Mitä positiivisia vaikutuksia koulutuksella on 1) koululle 2) opetushenkilöstölle
3) oppilaille 4) vastaanottavalle organisaatiolle ja muille
Mitä hyötyä on siitä, että kurssi on eurooppalainen ja se pidetään ulkomailla –
miksei Suomessa järjestettävä koulutus?
Kenelle ja miten aiotaan kertoa koulutuksesta ja levittää opittua?
Hakemuksen arviointilomake on verkossa
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi ja kriteerit Erasmus+
Programme Guide sivulla 61-62
Erasmus+ Programme Guide (pdf)
KA1 AWARD CRITERIA (s. 61-62) min 60 / max 100
points
Projects will be assessed against the following criteria
Relevance of the project
(max. 30 points)
(min. 15 points)
The relevance of the proposal to:
• the objectives and priorities of the Action (see section "What
are the aims of a mobility project")
• the needs and objectives of the participating organisations and of the
individual participants
The extent to which the proposal is suitable for:
• producing high quality learning outcomes for participants
• reinforcing the capacities and international scope of the
participating organisations
Quality of the project design and
implementation
(max. 40 points)
(min. 20 points)
• The clarity, completeness and quality of all the phases of the project
proposal (preparation, implementation of mobility activities and follow
up)
• The consistency between project objectives and proposed activities
• The quality of the European Development Plan of the applicant
organisation
• The appropriateness of measures for selecting and/or involving
participants in the mobility activities
• The quality of the practical arrangements, management and support
modalities
• The quality of the preparation provided to participants
• The quality of arrangements for the recognition and validation of
participants' learning outcomes, as well as the consistent use of
European transparency and recognition tools
Impact and dissemination
(max. 30 points)
(min. 15 points)
• The quality of measures for evaluating the outcomes of the project
• The potential impact of the project:
• on individual participants and on the participating
organisations during and after the project lifetimeoutside the
• organisations and individuals directly participating in the
project, at local, regional, national and/or European levels
• The appropriateness and quality of measures aimed at
disseminating the outcomes of the project within and outside the
participating organisations
Relevance of the project
Hankkeen relevanssi
• "What are the aims of a mobility project“ ks. s. 33
• Hakemus on yleissivistävän koulutuksen alalta ja kohteena on
koulun henkilökunta ja heidän tietojensa ja taitojensa lisääminen
– esim. opetushenkilökunnan kyky vastata oppilaiden tarpeisiin ja ottaa huomioon
kulttuurien moninaisuus
– uudet opetusmenetelmät ja innovatiiviset lähestymistavat
– koulun johdon tietojen ja taitojen kohentaminen
– täydennyskoulutuksen tunnustaminen
– koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus
•
•
•
•
Koulun ja henkilökunnan tarpeet; miten liikkuvat hlö:t valitaan
Koulutus vastaa tarpeisiin ja saavutetaan tarvittavat tulokset
Liikkuvuuden suhde koulun kv-toimintaan; aloittaa – jatkaa hanketta
max. 30 pistettä, min. 15 pistettä
Erasmus+ Programme Guide (pdf)
Quality of the project design and implementation
Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu
• Eri hankevaiheiden selvyys, aukottomuus ja laatu
–
–
–
–
valmistautuminen, toteutus ja seuranta
hyvin suunniteltu ja selkeä aikataulutus
toiminta on selkeää, sisällökästä ja realistista
hankkeen tavoitteiden ja suunnitellun toiminnan johdonmukaisuus
•
•
toiminta on suhteutettu tavoitteisiin, koulutuksen (tapa, määrä, kesto) vastaa ja on koululle realistinen
on vastinetta rahalle
– eurooppalaisen kehityssuunnitelman laatu
•
•
•
•
koulun kehittämistarpeet ja kansainvälistyminen
liikkuvuuden vaikutukset oppilaisiin, kollegoihin ja koko kouluun
uusien tietojen ja taitojen integrointi OPSiin ja koko koulun toimintaan
mahdollinen eTwinning –työkalun käyttö
– osallistuvan henkilökunnan valinta
•
avoin, läpinäkyvä ja valintakriteerit ovat koululla selkeästi määritetty ja varmistaa, että osallistuvat
omaavat relevantin profiilin
– valmistautumisen ja käytännön järjestelyiden laatu
– kuinka koulu tunnustaa henkilöstön saavuttamat tiedot ja taidot esim. Europassi
• max. 40 pistettä, min. 20 pistettä
Impact and dissemination
Vaikutus ja levitys
• Arviointimenetelmä: yksittäisten liikkuvuuksien tulokset ja myös koko
hankkeen osalta – laatu ratkaisee
– onko tavoitteet saavutettu ja onko eri osapuolten odotukset kohdanneet
• Hankkeen vaikutukset
– positiivinen konkreettinen vaikutus osallistujien tietoihin ja taitoihin, sekä
kouluun ja ehkä myös vastaanottavalle organisaatiolle
– hankkeen kerrannaisvaikutus koululla ja mahdollisesti laajemmin esim. kunnan
muihin kouluihin
– hankkeen tulokset sisällytetään hallintoon, käytäntöön ja/tai
opetussuunnitelmaan
• Levitystapojen sopivuus ja menetelmien laatu sekä koulussa että
sen ulkopuolella
– selkeä levityssuunnitelma; menetelmä ja kanavat, tunnistaa kohderyhmät ja
keskeiset kerrannaisryhmät (muut saman aineen opettajat, paikallishallinto,
järjestöt, lehdet, some, paikalliset ja kansalliset tapahtumat)
• max. 30 pistettä, min 15 pistettä
Hylkäysperusteet
Mihin hakemus yleisimmin kaatuu?
•
•
•
•
•
•
Hakemuksen perustelut ovat liian niukat ja yleiset → enemmän konkretiaa!
Hyötyjä on tarkasteltu suppeasti, vain yhdestä näkökulmasta → perustelut
tulisi laatia kattavasti ja eri näkökulmat (organisaatio, opetushenkilökunta)
huomioiden
Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu → pisteitä saa vain siitä, mikä on
kirjoitettu hakemukseen
Liian kevyt koulutus tai puutteellinen kuvaus → koulutuksen oltava riittävän
tarkasti kuvattu, ei turismia!
Joskus hakemuksesta löytyy hyviä aineksia, mutta palaset eivät loksahda
yhteen → hakemuksen perusteluista rakennettava kokonaisuus, joka
aukeaa hakemuksen ulkopuoliselle arvioitsijalle
Kelpoisuussyyt: hakemus tulee myöhässä, koulutus ei ajoitu
sopimuskaudelle (haetaan väärään aikaan)
Vahva hakemus on
• Kokonainen (ongelmat, ratkaisut, kohderyhmät, budjetti,
kohde, resurssit, kyky – kaikki vastaa toisiaan)
• Yksinkertainen (tavoite, lähestymistapa)
• Tietoon perustuva (tarveanalyysi)
• Selkeä (identifioi ehdotuksen tarpeen, ratkaisut ja
tuotoksen)
• Huolellisesti suunniteltu (mitä tehdään? kuinka kauan?
millä resursseilla?)
• Täsmällinen (ei pidä mitään tietoa itsestäänselvyytenä,
se mikä ei ole hakemuksessa ei voida ottaa huomioon
• Rajattu (selkeä aihe; vaikka voi olla moninainen)
Teknistä tietoa
• Muista olla huolellinen !
Erasmus+ KA1 –hakemus
School education staff mobility
PIC-koodi
ECAS-tunnus
ohje CIMOn Erasmus+ -verkkosivulle viikolla,
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
lyhyt ohje
1. ECAS-tunnus tarvitaan, jotta pääsee tekemään PIC–koodin
2. PIC-rekisteröityminen, josta saa 9-numeroisen koodin hakulomakkeeseen
3. PIC/URF -tietokantaan ladataan lomakkeita
• oikeussubjektilomake (Legal Entity form)
• tilitietolomake (Financial Identification form)
• koulujen ja päiväkotien perustietolomake
ECAS = European Commission Authentication Service
PIC = Personal Identification Code
URF = Unique Registration Facility
Erasmus+ KA1 –hakemus
School education staff mobility
Keskeisin osa hakemusta
• European Development Plan - eurooppalainen
kehityssuunnitelma
• Relevance of the project, ks. mm. seuraavat lomakkeen
kysymykset
• E. Description of the Project
• F. Participants' Profile
• F.1. Learning Outcomes
• Competences
• Certificate
Erasmus+ KA1 –hakemus
School education staff mobility
• Quality of the project design and implementation, ks. mm.
seuraavat lomakkeen kysymykset
– G. Preparation
•
•
•
G.1. Practical Arrangements
G.2. Project Management
G.3. Preparation of Participants
– H. Main Activities
•
•
main activities
H.1. Activities' Details
– J. Budget
– K. Project summary
• Impact and dissemination, ks. mm. seuraavat lomakkeen
kysymykset
– I. Follow-up
•
•
•
I.1. Impact
I.2. Dissemination of projects' results
I.3. Evaluation
Erasmus+ KA1 –hakemus
School education staff mobility
Checklist: submitting online your application form to the National Agency, please make sure that it fulfils the eligibility
criteria listed in the Programme Guide and check that:
•
you have used the official Key-Action 1 application form.
•
all relevant fields in the application form have been completed.
•
you have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established.
•
the application form has been completed using one of the official languages of the Erasmus+ Programme
Countries.
•
you have annexed all the relevant documents:
–
–
•
•
•
•
•
•
•
the Declaration of Honour signed by the legal representative mentioned in the application.
the mandates of each partner to the applicant signed by both parties.
all participating organisations have uploaded the documents to give proof of their legal status in the participants’
portal (for
more details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide).
for grants exceeding 60 000 EUR, you have uploaded the documents to give proof of your financial capacity in the
participants’
portal (for more details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide). Not applicable in
the case of
public bodies or international organisations.
you are complying with the deadline published in the Programme Guide.
you have saved or printed the copy of the completed form for yourself.

similar documents