Boyun cerrahi anatomisi

Report
BOYUN CERRAHI ANATOMISI
EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU:DOÇ.DR.ÖZGÜR YİĞİT
DR.FULYA SAVRAN
UZM.DR.SUAT BİLİCİ
SUNUMUN IÇERIGI
Anatomik sınırları
 Boyun fasyaları
 Boyun osteolojisi
 Boyun boşlukları
 Boyun üçgenleri
 Boyun kasları
 Boyun damarları,sinirleri ve lenf yapıları

SINIRLARI


ÜST:mandibula alt
kenarı,temporal kemik
zygomatik
prosesi,eksternal
occipital protuberens.
ALTTA:manubrium
sterni,klavikula,acromi
oklavikuler
eklem,7.servikal
vertebra spinoz procesi
DIŞARDAN GÖZLENEBİLEN
YAPILAR
BOYNUN FASYA BÖLMELERİ

Yüzeyel servikal fasya
Derin servikal fasya
Yüzeyel tabaka
Orta tabaka-visseral fasya
Derin tabaka-prevertebral fasya

BOYNUN FASYA BÖLMELERİ
YÜZEYEL SERVİKAL FASYA
1.SARDIĞI YAPILAR
A.PLATİSMA
B.YÜZÜN MİMİK KASLARI
2.SINIRLARI
A.SUPERİOR: zigoma
B.İNFERİOR: klavikula
DERİN SERVİKAL FASYA
 Yüzeyel
Katman
(investing)

SKM, trapezius
 Orta



Katman (visseral)
Tiroid
Trakea
Ösefagus
 Derin
Katman
(alar+prevertebral fasya)


Vertebral kaslar
Frenik sinir
YÜZEYEL TABAKA-SARAN FASYA
Sardığı yapılar
-trapezius,scm,strep kaslar
-submandibuler ve parotid bezler
-çiğneme kasları:masseter,pterygoidler,temporalis

ORTA TABAKA-VISSERAL FASYA
Sardığı yapılar
 1.farinks,larinks,trakea,özefagus
 2.tiroid ve paratiroid bezler
 3.buksinatör kas ve farinks konstriktör kasları
 4.boyun strep kasları
 Sınırları

DERIN TABAKA-PREVERTEBRAL VE ALAR FASYA
Sardığı yapılar
 1.paraspinöz kaslar
 2.servikal vertebra
 Sınırları
 1.superior:kafa tabanı
 2.inferior:göğüs

KAROTİS KILIF FASYASI
SARDIĞI YAPILAR
 A.a.karotis kommunis
B.internal juguler ven
C.nervus vagus

BOYUN OSTEOLOJİSİ
ÜST:mandibula,kafa tabanı
 ARKA:1-7 boyun omurları(atlantoaksiyal
eklem,atlantooksipital eklemler)

ÖNDE HYOID KEMIK VE LARENGEAL VE
TRAKEAL KARTILAJLAR TARAFINDAN
DESTEKLENIR.
BOYUN BOŞLUKLARI

Hiyoid kemik ile ilişkisine göre



Tüm boyunu içeren
Suprahiyoid
Infrahiyoid

1-TÜM BOYUNDA YER ALAN BOŞLUKLAR

SÜPERFİSİYEL BOŞLUK

RETROFARİNGEAL BOŞLUK

TEHLİKELİ BOŞLUK

PREVERTEBRAL BOŞLUK

VİSSERAL VASKÜLER BOŞLUK
SÜPERFİSYEL VE RETROFARINGEAL BOŞLUK
TEHLIKELI BOŞLUK VE PREVERTEBRAL
BOŞLUK
VISSERAL VASKÜLER BOŞLUK

2-SUPRAHYOİD BOŞLUKLAR

SUBMANDİBULER BOŞLUK
PARAFARENGEAL BOŞLUK
PERİTONSİLLER BOŞLUK
MASTİKATÖR BOŞLUK
TEMPORAL BOŞLUK
PAROTİD BOŞLUK





3.İNFRAHYOID BOŞLUKLAR

Parafaringeal boşluk

Konnektif doku içerir.
BOYUN ÜÇGENLERI

Anterior üçgen

Posterior üçgen
ANTERİOR ÜÇGEN
Submental
Submandibuler
Muskuler
karotid

Submental üçgen
 Yağ
 Küçük kan damarları
 Lenf nodları

Submandibuler
üçgen
 Hipoglossal sinir
 Fasiyal arter
 Fasiyal ven
 Submandibuler gland

MARJINAL MANDIBULER SINIR
Muskuler üçgen
 İnfrahyoid strap
kaslar
 Larynx,pharynx,trak
ea
 Tiroid bez kompleksi

Karotid üçgen
 a.carotis
 IX,X,XI,XII.kafa
çifleri
 ansa servikalis













POSTERİOR ÜÇGEN
Posterior üçgen,omohyoid
kasının inferior parçası ile
iki üçgene ayrılır
Occipital üçgen
-yağ, lenf nodları
-spinal aksesuar sinir
-aurikularis magnus
-oksipitalis minör
-transvers servikal sinir
- VJE
Supraclavicular üçgen:
brachial plexus (bp)
(frenik sinir)
subclavian arter (sca)
subclavian ven (sv)
KASLAR
SKM
 Platisma
 Suprahyoid kaslar
 İnfrahyoid kaslar
 Prevertebral kaslar
 Anterior ve lateral
vertebral kaslar

Platisma
Cerrahi önemi

Deri fleplerine kan
akımını sağlar
 Kas lifleri SKM
kasına dik olarak
seyreder
 Boyun diseksiyonunda
cilt flebi bu kas ile
beraber kaldırılır.

STERNOKLEIDOMASTOID
KAS(SKM)






SKM kasının posterior
kenarının orta kısmına
ERB noktası denir.Bu
noktadan çıkarak kasın
arkasından uzanan 5
sinir vardır.
1- küçük oksipital
sinir
2- aurikularis magnus
3- transvers servikal
sinir
4- spinal aksesuar
sinir
5- supraklavikular
sinir
SUPRAHİYOİD KASLAR

Digastrik kas
 Posterior karıncık altındaki
önemli yapılar
EKA ve İKA
 Hypoglossal sinir
 IJV



Anterior karıncık
stylohyoid kas

mylohyoid kas

geniohiyoid kas
İNFRAHYOİD KASLAR (STREP KASLAR)
M.Sternohyoideus
 M.Sternothyroideus
 M.Thyrohyoideus
 M.Omohyoideus

OMOHYOID KAS
Inferior karıncık
altındaki yapılar
Brakial pleksus
Frenik sinir
Transverse servikal
arter
Superior karıncık
altındaki yapı
 IJV
LATERAL VERTEBRAL KASLAR
 Posterior
skalen kas
 Orta skalen kas
 Anterior skalen kas
ANTERİOR VERTEBRAL KASLAR
 Longus
koli
 Longus kapitis
 Rektus kapitis anterior
 Rektus kapitis lateral
NOT; prevertebral fasya
longus kasını örter ve
onları farenks ve
özofasgusdan ayırır.
BOYNUN DAMARLARI
A. Carotis communis ;
incisura thyroidea
hizasında bifucartio
 A. Carotis interna kafa
tabanına kadar dal
vermeden devam eder.
 M. Digastricus önemli
bir cerrahi rehber





C4 düzeyinde
a. carotis interna
a. carotis externa
sinus caroticus
glomus caroticus
BOYNUN VENLERI

V.jugularis interna
N. VAGUS
N. accessorius
Plexus cervicalis

C1-4 ventral ramusları
Ansa cervicalis


Radix superior ansa cervicalis (C1)
Radix inferior ansa cervicalis (C2-3)
2001 AMERICAN HEAD AND NECK SOCIETYLENF NODU GRUPLARI
I.Bölge:
IA; Submental
IB; Submandibular

II.Bölge [üst juguler]: V.
Jugularis İnterna 1/3 üst
bölümü ve XI. Sinir etrafı
III.Bölge [orta
juguler]: V. Jugularis
İnterna 1/3 orta kısmı
etrafı
 IV.Bölge [alt
juguler]: V. Jugularis
İnterna 1/3 alt kısmı

V.Bölge [arka
üçgen]: XI. Sinir alt
yarımı ile transvers
servikal arter ve
supraklavikuler lenf
nodları
 VI.Bölge [ ön
kompartman]:
Boyun orta çizgisi
etrafında

LENF SISTEMI

Yüzeyel Servikal Nodlar
Submental Nodlar
Eksternal Juguler Nodlar
Anterior Juguler Nodlar

Derin Servikal Nodlar
Internal Jugular Nodlar
Jugulo-digastrik Nod
Jugulo-omohyoid Nod
KAYNAKLAR
--Otorinolaringoloji, Baş Ve Boyun Cerrahisi,
John Jacob Ballenger, James B. Snow,2000
 --Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş –
Boyun Cerrahisi; Can Koç,2004
 --Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş –
Boyun Cerrahisi; Onur Çelik,2002
 Netter : Interactive Atlas of Clinical Anatomy
 Clinicaly oriented anatomy Keith L. Moore,
Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur, A. M. R. Agur
 Uludağ kbb ders notları



TEŞEKKÜRLER

similar documents