131127 den nye folkeskolereform

Report
Skolebestyrelsesmøde
Den nye folkeskolereform
27. November 2013
Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt
Udmøntningen af lov 215 på baggrund af lov 409 er
vedtaget med et stort flertal i folketinget.
Reformen er IKKE til diskussion – det er et krav til os
alle
Den nye folkeskolereform
Folkeskolereformen lægger op til:
• Anden tilrettelæggelse af skoledagen – form/indhold
• Paradigmeskifte fra undervisning til læring
• Anden prioritering af skolens samlede ressourcer –
ledelse/medarbejdere
• Ændringer i forhold til arbejdstidsregler
• Skabe mere fleksibilitet og fjerne rigiditet
Den nye folkeskolereform
Reformens effektmål:
1. eleverne skal blive så dygtige de kan
2. den negative sociale arv skal nedbringes
3. eleverne skal have det bedre på skolen
Eleverne skal være mere i centrum! Det betyder at der skal tages
udgangspunkt i elevernes virkelighed – ex. digitalisering
Den nye folkeskolereform
Reformens betydning for medarbejdere og ledelse
• Fokus skal flyttes fra opgørelse af tid til opgaveløsning
• Ny prioritering af arbejdstiden både for ledelsen og for
medarbejdere – lærere omfattes af gældende
overenskomst for offentlige ansatte
• Der sættes ændrede krav til ledelse i reformen – en
anderledes prioritering af ledelsens opgaver - fra
administration til pædagogisk ledelse
Den nye folkeskolereform
Argumentation for ny reform:
• Reglerne var en barriere for en bedre skole for eleverne –
reglerne var topstyret og ikke individuelt tilpasset behovet på
den enkelte skole
• Ændringerne er store! Reformen og den nye overenskomst
• Der er tale om et traditionsbrud og et opgør med den gamle
skoletænkning
Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt
Skolereformen er:
• et brud med måden at samarbejde på – individuel/fælles/det
tværfaglige samarbejde
• nye samarbejdsmetoder
• en ny måde at bringe kvalifikationer i spil på tværs af
klasseskel
Visionen nås ikke ved mere af det samme
Der er skarpere resultatkrav til alle – Kvalitetsrapport, KIS,
periodeplaner, elevplan, teammøde med ledelsen mere fokus på
dokumentation og efterbehandling af læringsforløb
Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt
Skolereformen er:
• mere fokus på læring og læringsmål. Eleven skal vide, hvor
læringen skal bringe ham/hende hen og eleven skal kende
næste trin i forløbet
• ny didaktisk tænkning, eleven skal kunne se meningen med
læringen
• læringen skal foregå i autentiske undervisningsmiljøer/
temadage eller –uger
• it skal inddrages mere i læringen
• de fysiske rammer skal tilpasses det nye undervisningsmiljø
• der skal arbejdes innovativt omkring bevægelse
Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt
Skolereformens mål og fælles mål er:
• For-forståelsesfase for elev, tværfaglige samarbejdspartnere
og forældre: Hvad skal vi? Hvad skal vi derefter? Hvad kender
I til det? Hvordan skal vi fordybe os?
• Fordybelsesfase: Aktiviteterne undersøges i det omliggende
samfund, i naturen samt samtaler med den enkelte elev
• Feed-back fase: Hvordan gik det? Hvad forstod vi ikke?
Hvordan gør det bedre næste gang?
Fælles mål forpligter, og ledelsen skal følge op på målene
Den nye folkeskolereform
EVA’s 5 anbefalinger
1. Skabe rum for faglig dialog om undervisning/læring.
Ledelsen skal være tættere på pædagogisk praksis
2. Understøt teamsamarbejdet.
Pt. mest praktisk arbejde på teammøder og meget
forberedelse foregår individuelt –> fælles forberedelse.
Beskriv forventninger til teamsamarbejdet og skab en struktur
i teamsamarbejdet evt. med en fast og ens dagsorden
3. Brug ressourcepersonerne strategisk, ledelsen skal sikre deres
rolle
Den nye folkeskolereform
EVA’s 5 anbefalinger
4.
Følg op på kompetenceudvikling, ved MUS og
kompetenceudviklingsplan. Forventningsafstemning
inden deltagelse i kursus (Forberedelse, gennemførelse og
evaluering - 40-20-40 -> implementering/kultur)
5.
Skab en feedback-kultur – giv sparring og bed om
feedback
Den nye folkeskolereform
Enghaveskolen set i forhold til reformen
• Vi arbejder i tværfaglige teams og har gjort det i flere år
• Helhedskompendium
• Kvalifikationer sættes i spil, kompetencebibliotek,
kompetenceudvikling, specialistfunktioner, vejlederteam
• Fokus på læring og innovative løsninger i undervisningsmiljøet
Visionen nås på Enghaveskolen, ved at gøre mere af det samme
Der er skarpere resultatkrav til alle – Kvalitetsrapport, KIS,
periodeplaner, elevplan, teammøde med ledelsen mere fokus på
dokumentation og efterbehandling af læringsforløb
Den nye folkeskolereform
Enghaveskolen set i forhold til reformen
• Fokus på læring og læringsmål – periodeplaner og individuelle
elevplaner
• Didaktisk tænkning, der skal være en mening med læringen
• Læringen skal foregå i autentiske undervisningsmiljøer/
temadage eller –uger
• It skal inddrages mere i læringen
• Fysiske rammer skal tilpasses undervisningsmiljøet
• Der skal arbejdes innovativt omkring bevægelse
Den nye folkeskolereform
Samarbejdet på Enghaveskolen
• Ledelsesrummet bliver ændret, fokus på opgaverne
• Medarbejderne er professionelle samspilspartnere, der skal
løse opgaverne i teamet i tættere sparring med ledelse og
ressource-personer
• Vigtig ledelsesopgave er at sætte fokus på kompetencer og
opgavefordeling
• Tid til forberedelse, individuel tid o.a. tid erstattes af én tid
nemlig arbejdstid svarende til ca. 7,4 time dagligt
• Alle skal have arbejdstid på alle arbejdsdage, hvor det giver
mening (skal afklares af SKA vedr. fælles eller lokal ordning)
Den nye folkeskolereform
Den gode arbejdsplads handler om:
1. Fagligt stærke medarbejdere med relationskompetencer
2. Dialog med dygtige og professionelle medarbejdere, der skal
kunne løse opgaverne gennem med-indflydelse, medbestemmelse og med-ansvar i forhold til teamets opgaver
3. Stor grad af selvstændighed og engagement i opgaverne
4. Tillid fra ledelsen til at medarbejderne kan løse opgaverne
5. Trivsel
6. Arbejdsglæde
Den nye folkeskolereform
Processen på Enghaveskolen:
Krav til skolens ledelse:
1. Stille sig i spidsen for reformen og bringe den i mål
2. Tilrettelæggelse af hele processen
3. Udarbejdelse af en dynamisk procesplan for hele forløbet
4. Uddelegering af ansvar til medarbejdere
5. Tydelighed i processen
Den nye folkeskolereform
Processen frem til august 2014
6. nov:
Ledermødedag – Præsentation af udvalgte plancher (GS/JS)
- Handle-/tidsplan udarbejdes til ledelsen/medarbejderne
- kommunikationsplan hvordan og hvor ofte.
- Spørgsmål til ledelsen – sendes til ”Skolereformen” på skole-intra (IRK).
Ledelsen inddrager spørgsmålene som behandles i det rette forum evt. ledelse,
PU, MED og SKA.
- Indhold til MED og skolebestyrelsen drøftes
11.nov:
MED-udvalgsmøde (Med-bestemmelse, Med-indflydelse og Med-ansvar)
25. nov: AMR-møde
27.nov: Skolebestyrelsesmøde
9. dec:
PU-møde
- Læring og kompetencer (ressourcepersoner skal sættes i spil)
Mulighed for spørgsmål

similar documents