Modul 1 - Mit BUF

Report
Velkommen til MEDuddannelsen
MED-uddannelsens forløb
Formålet med hele den obligatoriske MED-uddannelse (vedtaget af
arbejdsmarkedets parter) er at styrke samarbejde, dialog og tillid i de nye
MED-udvalg og trioer
Grundmodul – 1 dag
Samarbejdsmodul – 2 dage Udviklingsmodul – 2 dage
•MED-ideen & MED-aftalen
•MED-medlemmernes
roller, opgaver, funktioner
•MEDs ansvar og
kompetence
•Mødekultur
•Hjemmeopgave til
udvikling af eget MED
•Opsamling på
hjemmeopgave
•Arbejdsmiljø i MED,
•Mødekultur & gode,
effektive møder
•MED & budget
•Retningslinjer
•Opsamling på
hjemmeopgave
•Status på MEDsamarbejdet
•Vision og strategi i MED
•Kommunikation til og fra
MED og mellem MEDniveauer
Dagens program 9.00 – 15.30









Velkomst og præsentation
Test din viden
MED-ideen og MED-aftalen – alt hvad man skal vide!
Gruppearbejde om MED-begreberne
Frokost
Opgaver, roller, funktioner i MED
Møder
Hjemmeopgave
Tak for i dag – vi ses på 2. modul!
Dagens udbytte
 Overblik over formål og ideen med MED-aftalen
 Kendskab til de vigtigste begreber og
fokusområder i MED-aftalen
 Styr på ansvar og opgaver i MED-samarbejdet
 Inspiration til det videre samarbejde i eget MED
 Fælles hjemmeopgave til udvalget
MED- og arbejdsmiljøorganisationen
MED og triogrupper
LokalMED
trio
trio
trio
Selvejende institutioner
 Institutioner i netværk:
> 25 medarbejdere  LokalMED
< 25 medarbejdere  TRIO
 Netværksudvalg: Dialog mellem ledere og
medarbejdere i forhold til netværksaftalen samt
til udvikling af samarbejdet i netværket
 Selvejende klynger:
LokalMED i Klyngen – TRIO på enhederne
MED-aftalen i BUF
• MED-aftalen er en ambitiøs aftale. Den vil forbedre, styrke
og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i
Børne- og Ungdomsforvaltningen.
• Målsætningen er, at MED-aftalen er demokratifremmende
og hæver sig over gennemsnittet af andre MED-aftaler.
• Det helt særlige ved MED-aftalen er, at medindflydelse,
medbestemmelse og medansvar er ligestillet.
• MED-aftalen bygger på en tillidsbaseret ledelses- og
samarbejdspraksis.
OBS – Arbejdsmiljø!




MED er et én-strenget system, hvor arbejdsmiljø indgår på lige
fod med samarbejdsdelen (SU-systemet)
MED-aftalen indebærer hermed en opprioritering og styrkelse
af arbejdsmiljøarbejdet
Og det betyder, at det er alle i udvalget/trioen, der har ansvar
for arbejdsmiljøet – ikke kun AMR
Arbejdsmiljø skal inddrages i alle væsentlige beslutninger i BUF
indenfor alle arbejdsfelter og på alle niveauer.
Tillidsdagsorden
 Tillidsdagsorden er grundstenen i MED-aftalen
 Dagsorden indebærer en styrkelse af tillidskulturen og den
dialogbaserede ledelse
 MED-aftalen vil bidrage til udvikling af tillidsdagsordenen i
BUF via medbestemmelse, medindflydelse og medansvar
 MED-aftalen kan være medskaber af tillidskulturen og
dermed den ønskede kulturforandring
o Afskaffelse af krav og regler
o Pejlemærker
o Forenkling af planer og strategier
Stærk, tydelig og professionel ledelse
En stærk, tydelig og professionel leder:
 Har tillid til sine medarbejdere og er bevidst om sin
ledelsesrolle og sin ledelsesadfærd
 Skaber tydelige grundlag for sine beslutninger
 Tager sine medarbejdere med på råd
 Skjuler ikke ubehagelige beslutninger, men tør sige
tingene, som de er
 Tør lade sig repræsentere af andre, og kan repræsentere
sin enhed i professionelle sammenhænge
Professionel uenighed
 Vi har forskellige fagligheder, og det har værdi for
kulturen, hvis alle fagligheder kommer i spil
 På den måde kan vi fremme den faglige kreativitet og
skabe rum til forskelligheder
 Der skal være plads til en åben, aktiv og fordomsfri dialog
 Vi skal turde sige vores mening om forhold på
arbejdspladsen, og vi skal lytte til hinandens meninger
 VI skal turde udfordre hinanden
 Der skal være plads til at være fagligt uenige, og det er
lederens opgave at skabe rum til den professionelle
uenighed
Summeøvelse
tillid - stærk og tydelig ledelse - professionel uenighed
 Hvordan er det hos jer?
 Hvad er vigtigst?
 Hvad er sværest?
MED-begreberne
Hvordan kobles tillid, stærk, tydelig ledelse og
professionel uenighed til medansvar,
medindflydelse og medbestemmelse i MEDaftalen?
MEDansvar
 Medansvar er et begreb, som BUF har valgt at
ligestille med medindflydelse og medbestemmelse
 Kernen i medansvar er den gensidige forpligtelse
 Medansvar gennemsyrer således hele MED-aftalen
og ambitionerne heri
MEDansvar
 Både ledelse og medarbejdere har ansvar for at
skabe et godt arbejdsmiljø
 Det indebærer en fælles forpligtelse i MEDsamarbejdet og forudsætter engagement og mod til
at deltage og formidle relevante synspunkter
 Både medarbejdere og ledere skal tage ansvar for at
bakke aktivt op om de beslutninger, I træffer i
fællesskab – også når beslutningen strider mod egne
overbevisninger
MEDindflydelse & MEDbestemmelse
Der er to former for samarbejde i MED
 Medindflydelse: gensidig information og drøftelse,
kvalificering og videndeling, hvorefter ledelsen
træffer sin beslutning
 Medbestemmelse: fælles beslutning på baggrund af
samarbejde. Udformning af retningslinjer, der er en
aftale mellem leder og medarbejderrepræsentanter
og som herefter er bindende for begge parter
MEDindflydelse
 Ledelsen skal informere om alle væsentlige forhold af
betydning for arbejds- og personaleforhold på så tidligt et
tidspunkt som muligt, så der kan ske en reel drøftelse
 Medarbejderne skal informere om synspunkter og forhold hos
medarbejderne som er betydning for samarbejdet.
 Der skal gives information om forslag og beslutninger truffet i
det politiske system, hvis de har betydning for arbejdsområdet.
 Alle forhold skal drøftes, hvis en af parterne ønsker det.
 Alle udvalg skal sørge for, at samtlige medarbejdere bliver
orienteret om udvalgets arbejde
MEDbestemmelse - retningslinjer
 Medbestemmelse defineres overordnet set som en
fælles beslutning, truffet i enighed på grundlag af åbne
og grundige drøftelser mellem ledere og
medarbejdere.
 Medbestemmelse indebærer fastlæggelse af
retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdsforhold,
personaleforhold, samarbejdsforhold og
arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens ansvars- og
kompetenceområde
 Der er mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler
indenfor det ansvarsområde, som MED dækker
Forståelsesrammen i MED –
MED-trappen
Medbestemmelse - fælles
beslutning om:
Medindflydelse
§12-13
Retningslinjer, (procedurer og
politikker, principper)
§ 12-14
Information
Drøftelse
Ledelsens beslutning
De 4 forhold
MED-udvalg skal beskæftige sig med:
 Arbejdsforhold
 Personaleforhold
 Samarbejdsforhold
 Arbejdsmiljøforhold
De 4 forhold
Arbejdsforhold: Arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse,
velfærdsforanstaltninger, ”ordensregler” etc.
Ikke selve driften, dvs. arbejdet og opgaveløsningen
Personaleforhold: Sygefraværspolitik,
ansættelse/afskedigelse, kompetenceudvikling,
personalegoder etc.
Ikke personer eller personalesager
De 4 forhold
Samarbejdsforhold: Kommunikation, samarbejde,
møder, information
Ikke konkrete (kollegiale) samarbejdsrelationer eller
overenskomstforhold
Arbejdsmiljøforhold: Støj, indeklima, APV,
trivselsundersøgelse
Ikke den enkelte medarbejders trivsel, arbejdsskader
etc.
Ledelsens kompetence og ansvar
Ledelsesret- og pligt
Emner
Ikke MED
MED
Arbejdsforhold
Overenskomstspørgsmål
Personaleforhold
Personalesager
(enkeltpersoner)
Arbejdsmiljøforhold
Daglige driftsmæssige
beslutninger, konkrete sager
Samarbejdsforhold
Hvordan
Medindflydelse
Medbestemmelse
Lederens endelige
beslutning
Fælles beslutning om en
retningslinje, politik,
procedure
Drøftelse
Drøftelse
Information
Information
Arbejdsrelaterede
beslutninger, fx fortolkning af
regler, service og
undervisning/pædagogik
Formkrav for MED-samarbejdet
§ 12, stk.3:
Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde
og i en sådan form, at det giver gode muligheder for grundig
drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes
synspunkter kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller de politiske
beslutninger
(se i øvrigt bemærkninger til § 13, stk. 2)
 Dette stiller i praksis krav til mødekadence, udformning og
udsendelse af dagsorden, udsendelse af referat mv.
 Medarbejderrepræsentanterne i udvalget skal have reel mulighed
for at drøfte forhold med kolleger/bagland for at kunne deltage
kvalificeret i drøftelser og beslutningstagning
 Der er gensidigt medansvar for at sikre, at præmisserne
overholdes
MED i system – øvelse
Lav jeres årshjul med udgangspunkt i årsplan,
forretningsorden og minimumsdagsorden, og
præciser, hvilke konkrete temaer I vil arbejde med
over året
Overvej særligt:
 Hvordan sikrer vi samspil og samarbejde mellem Trio
og MED?
 Hvordan sikrer vi medansvar, medindflydelse og
medbestemmelse hos os?
 Se bilag 8 og 9 i MED-aftalen!
Årshjul
NovemberDecember
SeptemberOktober
Juli-August
JanuarFebruar
Marts-April
Maj-Juni
Roller, opgaver, funktioner i MED
Dilemmaer
Gå i grupper – AMR, TR (MED-repræsentanter) og
ledere
Skriv på post-it, hvad DU synes, er svært, hvad der
undrer dig, hvad du mangler svar på, hjælp til eller
lign. i MED-samarbejdet.
Forklar det for og diskuter med en kollega i gruppen
– gerne én, du ikke kender i forvejen!
Roller, opgaver og funktioner i MED
Ansvar og opgaver
Gå i grupper – AMR, TR (MED-repræsentanter) og
ledere – og diskuter og noter på planchen, hvilke
opgaver I har i MED-samarbejdet
Vær konkrete og beskriv opgaver og ansvar tydeligt
Møder i MED
Øvelse
Gå sammen med eget MED-udvalg og diskuter
og skriv ned, hvad der er vigtigt OG hvordan det
kan realiseres:
1. Før mødet
2. Under mødet
3. Efter mødet
Hjemmeopgave
Hjemmeopgave: Mit virke som MED-udvalgsmedlem/TRIO-medlem på min egen arbejdsplads
Hvad er de første vigtige initiativer, du som MED–udvalgsmedlem/TRIO-medlem nu vil tage på
din egen arbejdsplads?
Overvej - og drøft evt. med medlemmerne af dit eget MED–udvalg - hvilke tre initiativer du som
MED–udvalgsmedlem vil tage, inden vi mødes på næste modul..
Det kan være:
Drøftelser med ledere og medarbejdere vedr. forventninger, ønsker og krav til din funktion som
medlem af MED–udvalget
Undersøgelse af forskellige forhold
Indsamling af information
Fordybelse i de forskellige retningslinier, aftaler, politikker ol.
Opgaven er obligatorisk. Opgaven præsenteres på næste modul og vil indgå i drøftelserne. Der
er ingen formkrav til opgaven i øvrigt. Og husk på at såfremt I har nogle gode politikker,
retningslinier eller lignende, så tag dem med – til glæde for dine kollegaer!
God fornøjelse!

similar documents