Prezentacja - Zanieczyszczenia środowiska

Report
Zanieczyszczenie
środowiska
naturalnego
Patrycja Kmieciak kl. 2j
Patrycja Jurek kl. 2j
pod kierunkiem Ewy Widz
Zanieczyszczenie środowiska
Zanieczyszczenie środowiska stan środowiska wynikający z
wprowadzania do powietrza, wody
lub gruntu, substancji stałych,
ciekłych lub gazowych lub energii
w takich ilościach i takim składzie,
że może to ujemnie wpływać na
zdrowie człowieka, przyrodę
ożywioną, klimat, glebę, wodę lub
powodować inne niekorzystne
zmiany np. korozję metali.
Obszary zanieczyszczeń środowiska:
Do zanieczyszczenia środowiska naturalnego
dochodzi w różnych jego obszarach:
- w przestrzeni powietrznej
- w wodzie
- w glebie
Główne skutki zanieczyszczenia
środowiska :
- dziura ozonowa – jest to częściowe zniszczenie
ozonosfery w wyniku emisji szkodliwych dla tej
warstwy atmosfery gazów
- smog – powstaje głównie nad dużymi miastami, tworzą
go zanieczyszczenia ze spalin komunikacyjnych oraz
zakładów przemysłowych
- efekt cieplarniany- to podwyższenie średniej
temperatury Ziemi na skutek wytwarzania gazów
cieplarnianych: dwutlenku węgla, a także freonu
- kwaśne deszcze
Kwaśne deszcze
Kwaśne deszcze – opady
atmosferyczne, o odczynie pH
mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym;
zawierają kwasy wytworzone w
reakcji wody z pochłoniętymi z
powietrza gazami, takimi jak:
dwutlenek siarki, tlenki azotu,
siarkowodór, chlorowodór,
wyemitowanymi do atmosfery w
procesach spalania paliw,
produkcji przemysłowej,
wybuchów wulkanów, wyładowań
atmosferycznych i innych
czynników naturalnych.
Skład chemiczny kwaśnego deszczu :
Jednym ze składników kwaśnego
deszczu jest siarka występująca w
związkach chemicznych. Szacuje się, że
w wyniku działalności człowieka
emitowanych jest do atmosfery na
całym świecie 60-70 mln ton siarki
rocznie, a najwięcej emitowano w ciągu
ostatnich 50 lat. W tym samym czasie w
wyniku działalności wulkanów i innych
czynników naturalnych, uwalnia się do
atmosfery drugie tyle. Jednak na
obszarach wysoko uprzemysłowionych
lub intensywnie zurbanizowanych
człowiek jest odpowiedzialny za prawie
całą emisję siarki.
Siarka
Skład chemiczny kwaśnego deszczu :
Innym pierwiastkiem, którego
związki chemiczne wywołują kwaśne
deszcze jest azot. W odróżnieniu
od siarki, azot tworzący tlenki
pochodzi nie z kopalin, lecz z
powietrza. Podczas spalania w
wysokich temperaturach tlen łączy
się z azotem. Emisję tlenków azotu
jest trudniej ocenić, niż dwutlenku
siarki. Szacuje się, że wynosi ona
20 mln ton rocznie. Najwięcej
związków tych powstaje w
spalinach silników pracujących na
paliwach ropopochodnych, więc ich
koncentracja jest tam, gdzie jest
duża liczba samochodów.
ciekły Azot
Skutki kwaśnych deszczy:
Kwaśne deszcze działają negatywnie na człowieka, na
glebę, rośliny, zbiorniki wodne, na wszystko co tworzy
ekosystem oraz na te elementy, które zostały
wkomponowane w przyrodę właśnie przez człowieka. W
wyniku opadów kwaśnych deszczy :
- człowiek jest bardziej podatny na liczne choroby
układu oddechowego
- następuje znaczące zniszczenie w glebach
- na obszarach, na których znajdują się zbiorniki wodne
dochodzi do wyjałowienia tych zbiorników a co za tym
idzie również ryby, które żyją w tych zbiornikach giną.
Skutki kwaśnych deszczy:
Najpoważniejszym problemem jest oddziaływanie kwaśnych
opadów na lasy. Kwaśne deszcze wypłukują z drzew wapń i
magnez co powoduje tracenie liści. Jednak drzewo jest
atakowane również przez glebę. Szkodliwe substancje, które są w
kwaśnych deszczach dostając się przez glebę do korzeni drzew
zatruwają je i w ten sposób giną drzewa.
Kwaśne deszcze niszcząc nie ominą także tego co stworzył
człowiek. Pod wpływem ich działania wszelkie konstrukcje
metalowe i zabytki są narażone na znacznie szybszą korozję,
tym samym na wcześniejsze zniszczenie. Ogrom negatywnego
wpływu kwaśnych deszczy jest ogólnie znany i o ile kraje bogate
ograniczyły emisje substancji je powodujących, o tyle kraje
biedniejsze nie mogą sobie z nimi poradzić, skazując siebie na
łaskę i niełaskę kwaśnych deszcz
Koniec

similar documents