ppt - Finansforbundet

Report
10 MINUTTER OM SOCIAL KAPITAL
SOCIAL KAPITAL
- EN FÆLLES SAG
GÅ EFTER GULDET…
”Hvis jeg stod i spidsen for en
virksomhed, ville jeg arbejde intenst
med de tre størrelser (tillid,
retfærdighed og samarbejdsevne).
Der er jo ingen it-systemer eller
andre produktionsapparater, der
med et slag
kan øge produktiviteten tilsvarende.
Så det er da bare om at gå efter
guldet i de gode relationer.”
Kasper Edwards, Seniorforsker, DTU
SIDE 2
SOCIAL KAPITAL –
HVORFOR?
Der er social kapital på
alle arbejdspladser. Men
den kan være høj eller
lav.
Høj social kapital = større
chance for, at alle på
arbejdspladsen trives med
deres arbejde.
SIDE 3
SOCIAL KAPITAL - NÅR DEN
GODE TRIVSEL KAN SES PÅ
BUNDLINJEN
Sammenhæng mellem høj social
kapital og:
•
•
•
•
•
•
SIDE 4
Højere kvalitet og produktivitet
Mere innovation og videndeling
Bedre økonomiske resultater
Øget trivsel og jobtilfredshed
Lavere stressniveau
Lavere sygefravær.
HVAD ER SOCIAL KAPITAL?
Tillid
Kerneopgave
Retfærdighed
Samarbejde
Virksomhedens sociale kapital er den egenskab ved virksomheden,
der sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab
SIDE 5
SOCIAL KAPITAL –
DE 3 ”DIAMANTER”
Tillid
•Kan man regne med hinanden?
•Har medarbejderne tillid til det, kolleger og
ledelse siger?
•Har ledelsen tillid til, at de ansatte
selvstændigt kan udføre et godt stykke
arbejde?
Retfærdighed
•Føler man sig tilstrækkeligt inddraget i
beslutningsprocesser.
•Er der en retfærdig fordeling af goder?
•Føler man sig anerkendt og belønnet for sin
indsats?
Samarbejdsevne
SIDE 6
•Samarbejder ledelse og medarbejdere
tilstrækkeligt om at løse den opgave,
arbejdspladsen er sat i verden for at løse?
•Er der fælles opbakning til ,hvor
arbejdspladsen er på vej hen, og hvordan den
bedst opnår sine mål?
STÆRKE RELATIONER ER
AFGØRENDE
• Inden for teamet, hvor man
samarbejder dagligt
Øverste
ledelse
• Mellem teamet og kolleger, som
man jævnligt samarbejder med
Leder
• Mellem medarbejdere i et team
og nærmeste leder
• Mellem medarbejderne og
øverste ledelse
SIDE 7
Team
Leder
Team
Team
SOCIAL KAPITAL I DEN
FINANSIELLE SEKTOR
SIDE 8
GULDET SKAL FINDES I
DEN GODE LEDELSE….
”Når vi taler om social kapital og
rentabilitet, så er det svært,
endsige umuligt, at sige, at den
ene fører til den anden eller
omvendt, det parameter, der gør
sig gældende hver gang, er den
gode ledelse.
Den gode leder er altafgørende for
den gode trivsel og de positive
bundlinje resultater”.
Bente Overgaard, Koncerndirektør,
Nykredit
SIDE 9
UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL
– EN FÆLLES OPGAVE
Ledelsen
•Skal præge de rammer, der skaber den sociale
kapital
•Skal udstikke retningen for løsningen af
opgaverne
•Bør give konstruktiv feedback til
medarbejderne
Tillidsvalgte
•Skal sparre med ledelsen
•Skal motivere medarbejdere til at indgå
positivt i samarbejdsrelationer – på kryds og
tværs i organisationen
Medarbejdere
•Skal ikke være enige med ledelsen om alt
•Skal bakke op om at samarbejde med andre
for at finde de bedste løsninger for
arbejdspladsen
SIDE 10
SOCIAL KAPITAL OG
PSYKISK ARBEJDSMILJØ
•Bedre psykisk arbejdsmiljø ofte en sidegevinst
ved høj social kapital
•MEN…
•Social kapital løser ikke
alle arbejdsmiljøproblemer
•Stadig behov for fokus
på arbejdets indhold,udførelse og organisering
•Arbejdet med social
kapital og arbejdsmiljø
skal kombineres
SIDE 11
TAG TEMPERATUREN PÅ
DEN SOCIALE KAPITAL
•Godt sted at begynde ..
•God måde at følge op på..
•Har indsatsen båret frugt?
•12 spørgsmål om social
kapital
•Gennemfør undersøgelsen
elektronisk eller på papir
•Læs mere på: www.amr.dk
SIDE 12
TAL OM DEN SOCIALE KAPITAL
PÅ JERES ARBEJDSPLADS
Hvilken opgave er I sat sammen om at løse, og hvordan
løser I den?
Hvordan får I indsigt i andre faggruppers og afdelingers
arbejde?
Hvad styrker eller nedbryder tillid, retfærdighed og jeres
samarbejde om de fælles opgaver?
Hvordan kan I løse udfordringerne i fællesskab, så I kan
skabe en kultur, hvor alle hjælper hinanden?
Hvor skal I sætte ind for at styrke den sociale kapital?
SIDE 13
LÆS MERE OG FÅ GODE
RÅD HER:
www.finansforbundet.dk/socialkapital
SIDE 14

similar documents