Inkluderende arbeidsliv 2015-2018

Report
Implementering av IA- avtalen
Oppgavebeskrivelse
Julestorledersamling
Bergslia 2.12.2014
Alexander Jørgensen
Personalkonsulent
1
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv – IA- avtalen
• Gran kommune har vært IA- bedrift siden 2002
• Ny IA- avtale for perioden 4.3.2014 – 31.12.2018
• IA- avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål
i arbeids –og sosialpolitikken
• Gran kommune inngikk den 2.6.2014 en ny samarbeidsavtale
om et mer inkluderende arbeidsliv
2
IA – avtalens overordnede mål er:
•
•
•
•
Å bedre arbeidsmiljøet
Styrke jobbnærværet
Forebygge og redusere sykefravær
Hindre utstøting og frafall i arbeidslivet
3
IA- avtalens tre delmål på nasjonalt nivå
• Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til andre kvartal i
2001. Sykefraværet på nasjonalt nivå skal ikke overstige 5,6 %.
• Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt
funksjonsevne
• Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder
4
Inkluderende arbeidsliv og Vi i Gran
• Vi i Gran- dokumentet ble vedtatt i kommunestyre i 2011
• Dokumentet inneholder et grunnleggende verdisett som alle
ansatte i Gran kommune har vært med på å lage
–
–
–
–
–
«Den gode medarbeideren»
«Den gode lederen»
«Fellesskap og trivsel»
«Utvikling og kompetanse»
«Omdømmebygging»
5
Mål for tjenestestedene i avtaleperioden
2014 - 2018
• Gjennom avtaleperioden skal:
1. Hvert tjenestested i Gran kommune jobbe med å utvikle et felles
sett av mål, aktivitetsmål og tiltak med bakgrunn i IA- avtalens tre
delmål
2. Det skal utarbeides tre overordnede mål for tjenestestedet
3. Målene, aktivitetsmålene og tiltakene skal nedfelles i en
overordnet handlingsplan for tjenestestedet
4.Ett av delmålene skal omhandle sykefravær, ett om å ivareta og
beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne og ett som
omhandler å få flere til å være yrkesaktive utover 50 år
6
Mål for tjenestestedene i avtaleperioden
2014 – 2018 forts.
5. Tjenestestedene skal arbeide kontinuerlig for å nå målene som
er satt i perioden år 2015 – 2018
6. Tjenestestedet skal evaluere målene, aktivitetene og tiltakene for
hvert kalenderår
7. Det skal legges stor vekt på ansattes medbestemmelse. Det er
særdeles viktig å få med de ansatte i dette arbeidet
7
Strategi og måloppnåelse
• For å oppnå målsettingen med arbeidet kreves det at alle
ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud arbeider godt med å
utarbeide tre mål for tjenestestedet
• Det er svært avgjørende for et godt resultat at lederne på hvert
tjenestested er pådriver
• Det er viktig at det arbeides kontinuerlig med IA- arbeidet i
avtaleperioden
8
Resultatet
• Resultatet av arbeidet vil være et klargjort verdisett som
beskriver hvordan de ansatte ved hvert tjenestested i Gran
kommune ønsker å jobbe mot egne mål med bakgrunn i IAavtalens tre delmål.
• Målene, aktivitetene og tiltakene som blir fremstilt i
handlingsplanen vil være representativt for arbeidstakere ved
hvert tjenestested
• Det over vil medføre at målene oppnår en god forankring hos
hver enkelt arbeidstaker
9
Frister
• Fra 1.1.2015 til og med 31.3.2015 skal tjenestestedet arbeide
med å få på plass et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak
(handlingsplan)
• Handlingsplanen skal sendes tjenestevei senest 1.4.2014.
Virksomhetssjefer sender handlingsplanene videre til leder av
AMU, Anita Øverland på e-post:
[email protected] innen 1.5.2014
• Husk at det er lov å tilpasse/endre målene underveis.
Tilpasninger/endringer skal også sendes tjenestevei.
10
Hvordan jobbe målrettet med IA og denne
oppgaven?
• Ingen fasitsvar på hvordan skal arbeide med oppgaven
• I startfasen av arbeidet er det kanskje naturlig å tenke gjennom
følgende:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hvor er vi i dag?
Hva vil vi oppnå?
Hvor vil vi?
Hva skal til for å komme dit?
Hvem skal gjøre det?
Når skal det gjøres?
Er sykefraværet en utfordring hos oss?
Hva kan vi gjøre for å styrke nærværet?
Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for de som trenger det?
11
Kartlegging av arbeidsmiljøet
• I mange tilfeller nødvendig å kartlegge arbeidsmiljøet som et
utgangspunkt for å lage en handlingsplan
12
Handlingsplanen
13
Inspirasjon
• For å få tips til arbeidet anbefales det at dere tar en titt på
www.idebanken.org/inspirasjon
Lykke til med oppgaven
14

similar documents