Dialogmøde 8 april 2013 præsentation EAAA lokalprojekt

Report
Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi
Aarhus
Lokalprojekt: TRANSFER
Koordinator: LÆRERKVALIFICERING
Eksempler på metoder
• Faste netværksgrupper
• Selvindsigt og forventningsafstemning Psykologiske kontrakter, profiler og
biografimetoden
• Tid til dialog – internalisering gennem fælles dialog
og perspektivbytte
• Læring og transfer – logbog, processpørgsmål og
hjemmeopgaver
• Action Learning Projekt – værdi for ledelse, kultur
og forretning
Den røde tråd
Lederen og
omgivelserne
Lederen og
organisationen
Lederen og
medarbejdere
Lederen
TRANSFER – Lokalt projekt
TRANSFER
• Før handlede undervisning om TILEGNELSE
• Nu handler det om ANVENDELSE
• 3 faktorer der påvirker transfer
• De personlige (vaner og selvopfattelse)
• Undervisningen (løsrevet fra anvendelsessituation)
• Anvendelseskontekst (mangler ofte tidsmæssig
match)
De personlige (35 %)
• Behov for læring – kan skabes
• Målsætning og målforpligtelse - selv har sat
• Tiltro til egne evner - stor effekt
Undervisningen (20 %)
• Identiske elementer – deltager skal selv generere
eksempler
• Træning med transfer – øvelser, opgaver etc.
• Underviserens power – psykologisk back-up
Anvendelseskontekst (45 %)
• Organisering af arbejdssituationer – udvikle
metoder hertil
• Understøttende miljø – drøfte anvendelse med en
anden
• Systematisk opfølgning – udvikle metoder hertil
Hvad vil vi opnå med projektet?
• Dette projekt bidrager konkret med udvikling af en pallette af
metoder til at skabe transfer og facilitere organisatorisk
læring i offentlige kontekster. Vi forudser, at metoderne vil
være kontekstafhængige, og derfor arbejder vi med en
pallette.
• Dette projekt kortlægger også de kvalifikationskrav, det stiller
til underviserne.
• Endelig er det også vores ambition, at gennemføre et
undervisningsforløb i ledelse på AU og AMU-niveau med
henblik på at afprøve, dokumentere og evaluere effekten af
de nye metoder og lærerkvalifikationer, som udvikles i både
dette projekt og de øvrige.
Hvordan vil vi nå målene?
Jan
Feb
Marts April
Undersøgelsesfasen
• Fokusgruppeinterviews
• Casestudier
• Dybdegående
interviews
• Databehandling og
analyse
Maj
Juni
Juli
Aug
Udviklings
-fasen
• Etablering af
udviklingsgruppe
• Idéudviklingsseminar
• Metodeudvikling
• Lærerkvalificering
• Færdigudvikling
Sept
Okt
Nov
Implementeringsfasen
•
•
•
•
Dialogworkshop
Efterbearbejdning
Dialogmøder
Lederudviklingsforløb på AU og
AMU-niveauer
Dec
Målgrupper – et andet blik
• Har brug for at opbygge
studiekompetencer
• Ønsker mindre tid til
forberedelse, mere tid til
praktiske
problemstillinger
• Indblik i, hvad en
lederuddannelse kræver
af mig
• DOL virker for krævende
• Har studiekompetence,
men mangler praktisk
træning
• Ønsker ”den hurtigste
vej” til læring om ledelse
• Har en praktisk tilgang til
læring
Målgrupper
• Koordinatorer
• Projektledere
• Ældreområdet – ledere i
ældreplejen med
sosubaggrund.
• Socialpædagogiske
institutioner – ledere inden
for handicap- samt børn og
unge-området.
• Det grønne område – typisk
ledere inden for vej og park.
• Idræt – fx halinspektører og
ledere af idrætsanlæg og
svømmehaller.
• Pedel og rengøring – bl.a.
ledende
rådhusmedarbejdere,
teknisk service-ledere på
skoler samt
rengøringsledere.

similar documents