دریافت فایل کامل درس شیمی پایه دوم دبیرستان

Report
1
5
4
3
2
1
2
4
0
5
‫این بند از نظریه ی اتمی دالتون را نقد کنید‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫این بند از نظریه ی اتمی دالتون را نقد کنید‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫این بند از نظریه ی اتمی دالتون را نقد کنید‪:‬‬
‫‪8‬‬
9
‫نظر دالتون و دموکریت در باره ی اتم چیست ؟‬
‫‪10‬‬
‫تفاوت نظریه تالس و ارسطو در مورد عناصر سازنده ی جهان هستی در چیست؟‬
‫‪11‬‬
‫نظر رابرت بویل در باره ی عنصر چه بود؟‬
‫‪12‬‬
‫اختالف نظر رابرت بویل با یونانیان در مطالعه ی طبیعت چه بود؟‬
‫‪13‬‬
‫تشابه و تفاوت نظر دالتون و دموکریت در چیست؟‬
‫‪14‬‬
15
‫آیا بار بوجود آمده ازالکتریسیته مالشی ناشی از عامل خارجی است؟‬
‫‪16‬‬
‫برقکافت چگونه به کشف الکترون کمک کرد؟‬
‫‪17‬‬
‫کاتد‬
‫آند‬
‫‪18‬‬
19
20
‫آند‬
‫آند‬
‫‪21‬‬
‫کاتد‬
‫کاتد‬
‫در آزمایش تامسون با پرتو کاتدی‪ ،‬تغییر کاتد از مس به آهن تولید پرتو کاتدی‬
‫را متوقف نکرد‪ .‬تامسون از این پدیده چه نتیجه ای گرفت؟‬
‫‪22‬‬
‫کاتد‬
‫آند‬
‫‪23‬‬
‫در میدان الکتریکی پرتو کاتدی به سوی قطب مثبت منحرف شد‪.‬‬
‫تامسون از این پدیده چه نتیجه ای گرفت؟‬
‫‪24‬‬
25
26
27
28
29
30
31
32
‫آند‬
‫کاتد‬
‫‪33‬‬
34
35
‫آند‬
‫کاتد‬
‫‪36‬‬
‫هانری بکرل‬
‫‪37‬‬
38
‫هانری بکرل‬
‫‪39‬‬
40
41
42
43
44
45
46
‫هانری بکرل‬
‫خاصیت‬
‫پرتوزایی‬
‫ماری کوری‬
‫رادرفورد‬
‫‪47‬‬
‫•کشف خاصیت پرتو زایی‬
‫• کشف بکرل را پرتوزایی نامید و ثابت کرد که یک پدیده اتمی است‪.‬‬
‫• ثابت کرد که مواد پرتوزا از سه پرتو آلفا‪ ،‬بتا و گاما ساخته شده اند‪.‬‬
48
49
‫•آزمایش بر روی لوله های پرتو کاتدی‬
‫پژوهش های‬
‫تامسون‪:‬‬
‫• اثبات تجزیه پذیر بودن اتم ومعرفی الکترون به عنوان ذره زیر اتمی‬
‫اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون‬
‫•ارایه ی مدل اتمی ( هندوانه ای )‬
‫‪50‬‬
51
52
53
54
55
2
56
57
19??
1919
1932
58
‫آند‬
‫کاتد‬
‫‪59‬‬
60
61
62
63
64
‫نماد‬
‫‪O‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8‬‬
‫‪O‬‬
‫‪65‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪F‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫‪92‬‬
‫‪A‬‬
‫تعداد پروتون‬
‫تعداد نوترون‬
‫تعداد الکترون‬
66
‫‪67‬‬
‫تعداد الکترون‬
‫تعداد‬
‫پروتون‬
‫تعداد‬
‫نوترون‬
‫عدد‬
‫اتمی‬
‫عدد‬
‫جرمی‬
‫خواص‬
‫فیزیکی‬
‫خواص‬
‫شیمیایی‬
‫خواص فیزیکی‬
‫ترکیب های مربوطه‬
‫مشابه‬
‫مشابه‬
‫متفاوت‬
‫مشابه‬
‫متفاوت‬
‫متفاوت‬
‫مشابه‬
‫متفاوت‬
68
baghshahi 09372103959
69
70
71
72
73
74


75



76
77
‫• جرم یک اتم بر حسب واحد کربنی‬
‫•‬
‫• مجموع تعداد پروتون و نوترون‬
‫•‬
‫• جرم یک مول اتم بر حسب گرم‬
‫•‬
‫‪79‬‬
80
81
82
83
84
85
86
+
-
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Schrodinger
104
105
106
107
108
109
‫نوع اوربیتال‬
‫‪110‬‬
‫عدد کوانتومی‬
‫اوربیتال(‪)l‬‬
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
‫تعداد اوربیتال ها در زیر الیه‬
‫‪2(0)+1‬‬
‫‪2(1)+1‬‬
‫‪2(2)+1‬‬
‫‪2(3)+1‬‬
‫‪121‬‬
‫عدد‬
‫کوانتومی‬
‫اوربیتال(‪)l‬‬
‫نوع اوربیتال‬
ml
122
n
1
l
n-0 ― 1
ml
-l ― +l
0
0
0
0
-1
0
+1
2
1
0
0
1
-1
0
+1
2
-2
-1
0
+1
+2
3
123
124
125
4d
126
‫حرکت الکترون در اطراف هسته ی اتم را حرکت اوربیتالی می نامند‪.‬‬
‫گردش الکترون به دور خودش را حرکت اسپینی می گویند‪.‬‬
‫‪127‬‬
128
129
ml
mS
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

similar documents