Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

Report
TUTKIMUSEETTINEN
NEUVOTTELUKUNTA
2014
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TUTKIMUSEETTINEN
NEUVOTTELUKUNTA (TENK)
• Itsenäinen ja riippumaton toimija
• Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä
neuvottelukunnasta 1347/1991)
• Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä tutkimusorganisaatioiden esityksestä kolmivuotiskausiksi
• Nykyinen toimikausi 1.2.2013 - 31.1.2016
• Toimisto sijoitettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) yhteyteen Helsinkiin
• Etiikan päivät
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENKin kokoonpano
2013 – 2016
• Puheenjohtaja: Kansleri Krista Varantola, Tampereen yliopisto
• Varapuheenjohtaja: Professori Markku Helin, Turun yliopisto
• Jäsenet:Yksikön johtaja Arja Kallio, Suomen Akatemia
Yliopettaja Jyrki Kettunen, Arcada
Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, Helsingin yliopisto
Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus
Professori Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto
Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Lakiasiainjohtaja Ari Suomela, Tekes
Professori Pirkko Walden, Åbo Akademi
•
Pääsihteeri: TaT Iina Kohonen, TENK
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
Tehtävät (asetus 1347/1991)
1. Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille
tutkimuseettisistä lainsäädäntö- ja muista kysymyksistä
2. Toimia asiantuntijaelimenä tutkimuseettisiä ongelmia
selvitettäeassä
3. Tehdä aloitteita tutkimusetiikan edistämiseksi sekä
edistää tutkimuseettistä keskustelua Suomessa
4. Seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä osallistua
aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön
5. Harjoittaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää
tiedotustoimintaa.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENKin tehtävät ja toiminnan
vaikuttavuus
TENK
1) Tutkimusetiikan (research
integrity) edistäminen:
Tiedeyhteisö
Yhteiskunta
ohjeistukset ja koulutukset
2) Hyvän tieteellisen
käytännön (HTK) seuranta ja Tutkimuksen eettisyys
neuvonta:
ja laadukkuus
- HTK-prosessin valvonta ja
neuvonta, HTK-loukkausten
tilastointi, lausuntojen antaminen
- eettinen ennakkoarviointi
ihmistieteissä (IEEA) -lausuntojen
tilastointi,
Tiedeyhteisön
integriteetti
Tutkimuksen
luotettavuus
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENKin ohjeistot
• Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkaus-epäilyjen
käsitteleminen eli HTK-ohje (2002, 2012)
• Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä: humanistisen,
yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen
tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen
ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (2009)
• Tutkijan ansioluettelomalli, laadittu yhdessä Suomen
akatemian, Suomen yliopistot ry (UNIFI) ja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arenen)
kanssa 2012
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
Uusi HTK-ohje tuli voimaan 1.3.2013
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
Muut tutkimuseettiset ohjeistot 1
• Tieteenalan tai ammattikunnan omat ammattieettiset ohjeet ja
käytännöt, esim.
– lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) ohjeet (ks.
www.tukija.fi)
– sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunnan (ETENE) ohjeet
(ks. www.etene.fi)
• Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaiset toimintaohjeet
tutkimukseen ja opetukseen sekä laadun varmistamiseen
sekä tilanteisiin, joissa epäillään vilppiä
• Suomen Akatemian tutkimuseettiset ohjeet korvattu TENKin
ohjeilla 2013
• Lisäksi tiedeyhteisön otettava huomioon yleinen lainsäädäntö
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
Muut tutkimuseettiset ohjeistot 2
• Kansainväliset ohjeistot, esim.
– Singapore Statement on Research Integrity (2nd World
Conference on Research Integrity, Singapore 2010)
– The European Code of Conduct for Research Integrity
(European Science Foundation ESF & ALLEA 2011)
– Ns. Vancouver-ohjeisto eli Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (International
Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENKin toiminsuunnitelma
2013–2015
• Tutkimusetiikan koulutuksen koordinointi yliopistossa,
erityisesti tohtoriohjelmissa, sekä ammattikorkeakouluissa
ja muissa tutkimusorganisaatioissa hyödyntämällä myös
mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen yhteistyön ja
opetusmateriaalit
• Opettajien ja tutkijoiden tutkimuseettisen
täydennyskoulutuksen ja tarvittaessa alan
kouluttajakoulutuksen käynnistymisen edistäminen
• Tiedeyhteisön entistä laajempi sitouttaminen TENKin
tutkimuseettisiin ohjeisiin
 Näitä tehtäviä varten on perustettu koulutustyöryhmä
 Työryhmän toimikausi 2013-2014
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENKin toiminsuunnitelma 2013 – 2015,
jatkuu
• Opinnäytteiden ohjaamiseen ja arviointiin liittyvien
eettisten ongelmakohtien ohjeistaminen
• Tekijyyteen (ja julkaisemiseen) liittyvien ongelmien
ennaltaehkäisy
 Näitä tehtäviä varten on perustettu TENKin ja
UNIFIN yhteinen väitöskirjojen ja
tarkastusprosessin tutkimuseettisiä
ongelmakohtia kartoittava työryhmä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENKin toiminsuunnitelma 2013 – 2015,
jatkuu
• HTK-loukkausepäilyjen ja eettinen ennakkoarviointi
ihmistieteissä (IEEA)-lausuntojen tilastointi
• Korkeakoulujen sähköisen plagiaatintunnistuksen
käyttöönoton seuranta
• Tutkimuksen johtamiseen liittyvien eettisten
erityiskysymysten esilletuominen
• Sähköisten tietoaineistojen jakamisen (data sharing)
erityiskysymysten esiin nostaminen.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
TENK neuvoo ja antaa lausuntoja
• HTK-prosessi:
– TENK antaa neuvoja HTK-prosessiin liittyen
– Loppuunsaatetun HTK-prosessin tulokseen ja
menettelytapoihin tyytymätön epäilyn kohteena oleva
henkilö tai epäilyn esittäjä voivat pyytää TENKiltä
lausuntoa 6 kk:n kuluessa
• Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi (IEEA):
– Tutkijalla on mahdollisuus pyytää lausuntoa TENKiltä
tutkimusorganisaationsa tutkimuseettisen
toimikunnan lausunnosta, mikäli hän ei hyväksy
toimikunnan antamaa lausuntoa ja/tai sen
muutosehdotuksia.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity
YHTEYSTIEDOT
www.tenk.fi
s-posti: [email protected]
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Tutkimuseettinen neuvottelukunta | Forskningsetiska delegationen | Finnish Advisory Board on Research Integrity

similar documents