İş sağlığı ve güvenliği kurulu MADDE 80.

Report
Dr. Ayşe ÖZTÜRK
İş Sağlığı Uzmanı
İSGÜM İZMİR BÖLGE LABORATUARI
GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM İŞKOLUNDA
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
Uluslar arası Çalışma Örgütünün 155 ve
161 sayılı sözleşmelerine göre iş sağlığı
“Çalışanın çalışma ortamını, koşullarını,
ilişkilerini ve çevresini, kendisini güdüleyen
bir çalışma yürütecek bir biçimde
etkileyebildiği; sağlıklı ve güvenli bir üretim
ortamının ürünü olan bedensel, ruhsal,
toplumsal optimal (en uygun) iyilik halidir”.
İŞ SAĞLIĞI SİSTEMİNDE EYLEM DÖNGÜSÜ
Çalışanın sağlığının
iyileştirilmesine
KATKI yapmak
Sağlıklı Çalışan
Etkili ve Sürdürülebilir
Üretim
Olguları gözlemek
İşs göstergeleri
AMAÇ
BELLEK
SONUÇ
TANI
TANI
SİYASA
VE
/
EYLEM
İşs kurumlar ve
DURUM
SAPTAMASI
Çalışma Ortamı
Çalışma Koşulları
Çalışma İlişkileri
Mesleki eğitim,istihdam
Riskler ve Öncelikler
Öneriler ve Öncelikler
Risk Altındaki İşgücü
Piyal, B.İş Sağlığı Politikası ve Eylem Programı için Yöntem Önerisi,Doktora tezi.ANKARA.1994
PLANI
Gereksinimlere Uygun
Gerçekleştirilebilir
Öncelikleri Gözeten
Taraflarca Onaylanmış
5
• Gemi söküm işkoluna yönelik Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının özel bir düzenlemesi
bulunmamaktadır.
• Genel yasal düzenlemelerin işkolu özelliklerine göre ilgili
bölümleri temel alınır.
• Bu düzenlemelerin uygulamadaki görünümü ise ;
1-Denetimler
2-İSİG proje denetimi
• 4857 sayılı İş Kanunu AB ve ILO
normlarına uyum çalışmaları
doğrultusunda hazırlanmış ve 2003’te
yürürlüğe girmiştir.
• Bu Kanuna bağlı çıkan yönetmelilerde AB
Konsey direktifleri esas alınarak
hazırlanmıştır.
İSİG Proje denetimi
• İSİG risklerini belirleyerek önleme politikaları
geliştirmek,
• İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için
alınması gerekli önlemleri tespit etmek,
• Sistematik ve sürekli iyileşme sağlamak,
• Gelecekte yapılacak denetimler için veri tabanı
oluşturmak,
• iş sağlığı ve güvenliği yönünden ilgili taraflara
rehberlik etmek.
4857 Sayılı İş Kanunu – (77- 89. Maddeler)
BEŞİNCİ BÖLÜM -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Madde Başlığı
Madde
No.
77
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
78
İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri
79
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
80
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
81
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
82
İptal
83
İşçilerin hakları
84
İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
85
Ağır ve tehlikeli işler
86
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
87
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
88
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik
89
Çeşitli yönetmelikler
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
MADDE 77. – İşverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı
ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla
yükümlüdürler.
İşverenler, İSİG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, bilgilendirmek ve
İSİG eğitimini vermek zorundadırlar.
İşverenler iş kazasını tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde
yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
MADDE 79. – Bir işyerinde işçilerin yaşamı için
tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, tehlikenin
niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur
veya işyeri kapatılır.
İş sağlığı ve güvenliği kurulu
MADDE 80. - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı
olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği
kurulu kurmakla yükümlüdür.
İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla
yükümlüdürler.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 81 – İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları
işyerlerinde
a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık
personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya
birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,
yükümlüdürler.
İşverenler, ayrıca işletme dışında kurulu ortak sağlık ve
güvenlik birimlerinden hizmet alarak da bu yükümlülükleri yerine
getirebilir. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan
kaldırmaz.
Ağır ve tehlikeli işler
MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile
çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılamaz.
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
MADDE 86. - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde
veya işin devamı süresince en az yılda bir,.
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
MADDE 87. - Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil)
çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce ve bunların onsekiz
yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor
muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca
olup olmadığının kontrol ettirilmesi.
Kanun Kapsamında Yayınlanan Yönetmelikler - I
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
77.Md.
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (92/58/EEC)
78.Md.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(90/270/EEC)
78.Md.
Gürültü Yönetmeliği
(2003/10/EC-86/188/EEC)
78.Md.
Titreşim Yönetmeliği
(2002/44/EC)
78.Md.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
(92/57/EEC)
78.Md.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik(98/24/EC)(1991/322/EEC-2000/39/EC-2006/15/EC Sınır Değer)
78.Md.
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
(99/92/EC)
78.Md.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik (90/394/EEC-97/42/EEC-99/38/EC)
78.Md.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(83/477/EEC)
78.Md.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
(89/654/EEC)
78.Md.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(89/655/EEC)
78.Md.
Kanun Kapsamında Yayınlanan Yönetmelikler - II
Elle Taşıma İşleri Hakkında Yönetmelik (90/269/EEC)
78.Md.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak.Yön. (89/656/EEC)
78.Md.
Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(92/104/EEC)
78.Md.
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik
(92/91/EEC)
78.Md.
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
(91/383/EEC)
78.Md.
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
(2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC)
78.Md.
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik (93/103/EC)
78.Md.
İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
78/2.Md.
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
79.Md.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
80.Md.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında
Yönetmelik
81.Md.
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
85.Md.
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım
Yurtlarına Dair Yönetmeliği (92/85/EEC)
88.Md.
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İşverenler, çalışanları;
– yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
– karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla
ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda eğitim
programlarını hazırlamak,
– eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu
programlara katılmasını sağlamak
– verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin
etmekle yükümlüdürler.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşverence,
– acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda
tutulacaktır.
– işyeri ile ekipman, araç-gereçlerin düzenli olarak teknik
bakımları yapılacak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için
tehlikeli olabilecek aksaklıklar en kısa zamanda
giderilecektir.
– işyeri ile ekipman, araç-gereçler, uygun hijyen şartları
sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenecektir.
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
www.isggm.gov.tr
• Proje denetleme sonuçları 2005

similar documents