2s 1

Report
baghshahi 09372103959
1
5
4
3
baghshahi 09372103959
2
1
2
baghshahi 09372103959
4
0
baghshahi 09372103959
5
‫این بند از نظریه ی اتمی دالتون را نقد کنید‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫این بند از نظریه ی اتمی دالتون را نقد کنید‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫این بند از نظریه ی اتمی دالتون را نقد کنید‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
9
‫نظر دالتون و دموکریت در باره ی اتم چیست ؟‬
‫‪10‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫تفاوت نظریه تالس و ارسطو در مورد عناصر سازنده ی جهان هستی در چیست؟‬
‫‪11‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫نظر رابرت بویل در باره ی عنصر چه بود؟‬
‫‪12‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫اختالف نظر رابرت بویل با یونانیان در مطالعه ی طبیعت چه بود؟‬
‫‪13‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫تشابه و تفاوت نظر دالتون و دموکریت در چیست؟‬
‫‪14‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
15
‫آیا بار بوجود آمده ازالکتریسیته مالشی ناشی از عامل خارجی است؟‬
‫‪16‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫برقکافت چگونه به کشف الکترون کمک کرد؟‬
‫‪17‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫کاتد‬
‫آند‬
baghshahi 09372103959
18
baghshahi 09372103959
19
baghshahi 09372103959
20
‫آند‬
‫آند‬
‫‪21‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫کاتد‬
‫کاتد‬
‫در آزمایش تامسون با پرتو کاتدی‪ ،‬تغییر کاتد از مس به آهن تولید پرتو کاتدی‬
‫را متوقف نکرد‪ .‬تامسون از این پدیده چه نتیجه ای گرفت؟‬
‫‪22‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫کاتد‬
‫آند‬
baghshahi 09372103959
23
‫در میدان الکتریکی پرتو کاتدی به سوی قطب مثبت منحرف شد‪.‬‬
‫تامسون از این پدیده چه نتیجه ای گرفت؟‬
‫‪24‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
25
baghshahi 09372103959
26
baghshahi 09372103959
27
baghshahi 09372103959
28
baghshahi 09372103959
29
baghshahi 09372103959
30
baghshahi 09372103959
31
baghshahi 09372103959
32
‫آند‬
‫کاتد‬
baghshahi 09372103959
33
baghshahi 09372103959
34
baghshahi 09372103959
35
‫آند‬
‫کاتد‬
baghshahi 09372103959
36
‫هانری بکرل‬
baghshahi 09372103959
37
baghshahi 09372103959
38
‫هانری بکرل‬
baghshahi 09372103959
39
baghshahi 09372103959
40
baghshahi 09372103959
41
baghshahi 09372103959
42
baghshahi 09372103959
43
baghshahi 09372103959
44
baghshahi 09372103959
45
baghshahi 09372103959
46
‫هانری بکرل‬
‫خاصیت‬
‫پرتوزایی‬
‫ماری کوری‬
‫رادرفورد‬
‫‪47‬‬
‫•کشف خاصیت پرتو زایی‬
‫• کشف بکرل را پرتوزایی نامید و ثابت کرد که یک پدیده اتمی است‪.‬‬
‫• ثابت کرد که مواد پرتوزا از سه پرتو آلفا‪ ،‬بتا و گاما ساخته شده اند‪.‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
48
baghshahi 09372103959
49
‫•آزمایش بر روی لوله های پرتو کاتدی‬
‫پژوهش های‬
‫تامسون‪:‬‬
‫• اثبات تجزیه پذیر بودن اتم ومعرفی الکترون به عنوان ذره زیر اتمی‬
‫اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون‬
‫•ارایه ی مدل اتمی ( هندوانه ای )‬
‫‪50‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
51
baghshahi 09372103959
52
baghshahi 09372103959
53
baghshahi 09372103959
54
baghshahi 09372103959
55
2
baghshahi 09372103959
56
baghshahi 09372103959
57
19??
1919
1932
baghshahi 09372103959
58
‫آند‬
‫کاتد‬
baghshahi 09372103959
59
baghshahi 09372103959
60
baghshahi 09372103959
61
baghshahi 09372103959
62
baghshahi 09372103959
63
baghshahi 09372103959
64
‫نماد‬
‫‪O‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪F‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪A‬‬
‫تعداد پروتون‬
‫‪O‬‬
‫‪238‬‬
‫‪92‬‬
‫‪U‬‬
‫‪65‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫تعداد نوترون‬
‫تعداد الکترون‬
baghshahi 09372103959
66
‫‪67‬‬
‫تعداد الکترون‬
‫تعداد‬
‫پروتون‬
‫تعداد‬
‫نوترون‬
‫عدد‬
‫اتمی‬
‫عدد‬
‫جرمی‬
‫خواص‬
‫فیزیکی‬
‫خواص‬
‫شیمیایی‬
‫خواص فیزیکی‬
‫ترکیب های مربوطه‬
‫مشابه‬
‫مشابه‬
‫متفاوت‬
‫مشابه‬
‫متفاوت‬
‫متفاوت‬
‫مشابه‬
‫متفاوت‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
68
baghshahi 09372103959
69
baghshahi 09372103959
70
baghshahi 09372103959
71
baghshahi 09372103959
72
baghshahi 09372103959
73
baghshahi 09372103959
74


baghshahi 09372103959
75



baghshahi 09372103959
76
baghshahi 09372103959
77
‫• جرم یک اتم بر حسب واحد کربنی‬
‫•‬
‫• مجموع تعداد پروتون و نوترون‬
‫•‬
‫• جرم یک مول اتم بر حسب گرم‬
‫•‬
‫‪79‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
80
baghshahi 09372103959
81
baghshahi 09372103959
82
baghshahi 09372103959
83
baghshahi 09372103959
84
baghshahi 09372103959
85
baghshahi 09372103959
86
+
-
baghshahi 09372103959
87
baghshahi 09372103959
88
baghshahi 09372103959
89
baghshahi 09372103959
90
baghshahi 09372103959
91
baghshahi 09372103959
92
baghshahi 09372103959
93
baghshahi 09372103959
94
baghshahi 09372103959
95
baghshahi 09372103959
96
baghshahi 09372103959
97
baghshahi 09372103959
98
baghshahi 09372103959
99
baghshahi 09372103959
100
baghshahi 09372103959
101
baghshahi 09372103959
102
baghshahi 09372103959
103
Schrodinger
baghshahi 09372103959
104
baghshahi 09372103959
105
baghshahi 09372103959
106
baghshahi 09372103959
107
baghshahi 09372103959
108
baghshahi 09372103959
109
‫نوع اوربیتال‬
‫‪110‬‬
‫عدد کوانتومی‬
‫اوربیتال(‪)l‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
111
baghshahi 09372103959
112
baghshahi 09372103959
113
baghshahi 09372103959
114
baghshahi 09372103959
115
baghshahi 09372103959
116
baghshahi 09372103959
117
baghshahi 09372103959
118
baghshahi 09372103959
119
baghshahi 09372103959
120
‫تعداد اوربیتال ها در زیر الیه‬
‫عدد‬
‫کوانتومی‬
‫اوربیتال(‪)l‬‬
‫‪2(0)+1‬‬
‫‪2(1)+1‬‬
‫‪2(2)+1‬‬
‫‪2(3)+1‬‬
‫‪121‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
‫نوع اوربیتال‬
ml
baghshahi 09372103959
122
n
1
l
n-0 ― 1
ml
-l ― +l
0
0
0
0
-1
0
+1
2
1
0
0
1
-1
0
+1
2
-2
-1
0
+1
+2
3
baghshahi 09372103959
123
baghshahi 09372103959
124
baghshahi 09372103959
125
4d
baghshahi 09372103959
126
‫حرکت الکترون در اطراف هسته ی اتم را حرکت اوربیتالی می نامند‪.‬‬
‫گردش الکترون به دور خودش را حرکت اسپینی می گویند‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫‪baghshahi 09372103959‬‬
baghshahi 09372103959
128
baghshahi 09372103959
129
ml
mS
baghshahi 09372103959
130
baghshahi 09372103959
131
baghshahi 09372103959
132
baghshahi 09372103959
133
baghshahi 09372103959
134
baghshahi 09372103959
135
baghshahi 09372103959
136
baghshahi 09372103959
137
baghshahi 09372103959
138
baghshahi 09372103959
139
baghshahi 09372103959
140
baghshahi 09372103959
141
baghshahi 09372103959
142
baghshahi 09372103959
143
baghshahi 09372103959
144
baghshahi 09372103959
145
baghshahi 09372103959
146
baghshahi 09372103959
147
baghshahi 09372103959
148
baghshahi 09372103959
149
baghshahi 09372103959
150
baghshahi 09372103959
151
baghshahi 09372103959
152

similar documents