Om indsatsen - Ungdomsskoleforeningen

Report
Hvordan vurderer jeg
effekter af indsatser?
- workshop om effektmåling
Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
19. august 2013
Program
10.00-10.10: Velkomst og program for dagen
10.10-10.30: Oplæg om forskellige tilgange til vurdering af effekter
10.30-14.10: Oplæg og arbejde med indsatsteori (både oplæg og arbejde med
case) inklusiv 35 min til frokost
14.10-15.45: Oplæg og arbejde med brug af sammenligningsgrupper (både oplæg
og arbejde med case)
15.45-16.20: Arbejde med case ud fra selvvalgt fokus
16.20-16.30: Opsamling på dagen i plenum
Forskellige tilgange til at vurdere effekt
Hvad er effekt?
•
Definition på effekt:
•
•
•
Årsags-virkningssammenhæng (kausalsammenhæng) mellem en
indsats og et mål.
En indsats har først en effekt, hvis den kan forklare hele eller dele af
ændringen i et ønsket/uønsket resultat (mål).
Evidens:
•
•
•
Evidensbegrebet forbindes ofte med viden om indsatsers effekt (hvad
virker)
Evidens begrebet er bredere end effekt
Evidence: ”the available body of facts or information indicating whether
a belief or proposition is true or valid” Kilde: Oxford Dictionaries
Hvad vil det sige at vurdere effekter?
Indsats
Resultat
Den indsats der
sættes i gang for at
løse et problem for
en given målgruppe
Et mål der kan
beskrive i hvor høj
grad problemet er
løst for målgruppen
Fundamentet i vurdering af effekter
Om indsatsen:
• Indsatsen er afgrænset så vi ved hvilke tiltag der hører
til indsatsen og hvilke der ikke gør
• Vi ved hvem der er målgruppen for indsatsen
• Vi skal have viden om at indsatsen er implementeret
Om resultatmålet:
• Vi har en klar forestilling om hvad indsatsen skal
påvirke og vi kan måle det
Om tidsperspektivet:
• Vi har gjort os nogle tanker om hvornår det er rimeligt
at tro at indsatsen har haft en effekt
Kendetegn
Processuel tilgang
Eksperimentel tilgang
Metodegreb
Teste indsatsteori
Sammenligne indsatsgruppe med
kontrolgruppe
Hvilken viden?
-Hvordan indsatsen fører til et
resultat og indblik i
kontekstfaktorer
-Viden om implementering
-Viden om hvordan man justerer
indsatsen
-Får viden om indsatsen har en effekt
og omfang af effekt
Metoder
-Virkningsevaluering
-Contribution analysis
-Realistic evaluation
-Lodtrækningsforsøg
-Difference in difference
-Matching
-Før- eftermåling
EVA-projekter
-Evaluering af betydningen af
arbejdet med pædagogiske
læreplaner
-Evaluering af TosprogsTaskforcen
-Sprogvurderinger 2009
-AMU-kurser – et springbræt til
videreuddannelse
-Effektmåling af skolepraktik
-Effektmåling af 10. klasse
-Effektmåling af læseindsatser
Virkningsevaluering
Virkningsevaluering
•
Virkningsevaluering handler
om at undersøge hvordan og
hvorfor en indsats virker, for
hvem og under hvilke
omstændigheder.
•
Fokus på den betydning
konteksten har for indsatsen
og resultatet.
To faser ved virkningsevaluering
1) Man opstiller en teori for indsatsen:
Bag enhver indsats ligger nogle antagelser om, hvad,
hvordan og hvorfor vi tror en indsats virker for at nå
et mål.
Teorien gør disse antagelser tydelige.
2) Dernæst tester man teorien, gerne ”real time”
Ved hjælp af forskellige typer data undersøger vi
- om indsatsen rent faktisk implementeres som det
var tænkt
- om og hvordan indsatsen fører til de ønskede
resultater
Virkningsevaluering kræver en indsatsteori
Indsats:
Udfordring
Overgangen
mellem hu og uu
er for mange
elever vanskelig
Netværk mellem
tidligere huelever og hulærere
Netværket består
både af tidligere
hu-elever som
lige er påbegyndt
en uu og tidligere
hu-elever som har
været i gang med
deres uu i længere
tid.
Netværket mødes
ugentligt fra
august –
november.
Møderne foregår
på hu-tilbuddet.
En hu-lærer
faciliterer
netværksmøderne
Eleverne deler
tanker, følelser
og erfaringer
med at
påbegynde en
uu.
Eleverne får
redskaber til at
håndtere
vanskelige
situationer
Eleverne
oplever at de er
i stand til at
håndtere nye
udfordringer
De ‘erfarne’
elever fortæller
om deres
overgang fra hu
til uu og om
deres tid på uu.
Eleverne bliver
inspireret af de
gode historier
Eleverne trives
Eleverne
fastholder
relationen til
deres hukammerater
Eleverne
oplever at de
ikke står alene
med deres
oplevelser
Mål (kort sigt)
Eleverne
fastholdes i de
første 3 måneder
i uu.
Mål (lang sigt)
Eleverne
gennemfører en
ungdomsuddannel
se
Hvad kan en indsatsteori bruges til? (1)
I planlægningsfasen:
• fokusere indsatsen og tydeliggøre
sammenhængen mellem aktiviteter og mål
•
opnå et fælles billede af antagelserne – og gøre
implicitte antagelser eksplicitte
•
træffe en fælles beslutning om hvor kompleks
eller enkel indsatsteorien skal være
•
synliggøre behov for prioritering/fokusering
Hvad kan en indsatsteori bruges til? (2)
I gennemførelsen:
• tydeliggøre hvilke aktiviteter der skal
gennemføres, og hvilke indikatorer og
succeskriterier, der skal følges/holdes øje
med/registreres
I evalueringsfasen:
• udgøre en ramme for evaluering af indsatsen
Virkningsevaluering kræver en indsatsteori
Indsats:
Udfordring
Overgangen
mellem hu og uu
er for mange
elever vanskelig
Netværk mellem
tidligere huelever og hulærere
Netværket består
både af tidligere
hu-elever som
lige er påbegyndt
en uu og tidligere
hu-elever som har
været i gang med
deres uu i længere
tid.
Netværket mødes
ugentligt fra
august –
november.
Møderne foregår
på hu-tilbuddet.
Eleverne deler
tanker, følelser
og erfaringer
med at
påbegynde en
uu.
Eleverne får
redskaber til at
håndtere
vanskelige
situationer
Eleverne
oplever at de er
i stand til at
håndtere nye
udfordringer
De ‘erfarne’
elever fortæller
om deres
overgang fra hu
til uu og om
deres tid på uu.
Eleverne bliver
inspireret af de
gode historier
Eleverne trives
Eleverne
fastholder
relationen til
deres hukammerater
Eleverne
oplever at de
ikke står alene
med deres
oplevelser
Mål (kort sigt)
Eleverne
fastholdes i de
første 3 måneder
i uu.
Mål (lang sigt)
Eleverne
gennemfører en
ungdomsuddannel
se
En hu-lærer
faciliterer
netværksmøderne
Kontekstfaktorer
Dét læreren har indflydelse på: Trygge rammer, god facilitering, møderne bliver
afholdt etc.
Dét læreren ikke har indflydelse på: Elevernes travlhed (på studie, job..),
dynamikken mellem eleverne etc.
På hvilket grundlag opstilles indsatsteori ?
Forandringsteorien kan opstilles ud fra:
•
•
•
•
•
•
Egen viden
Forestillinger
Strategier, handleplaner og lign.
Forskning og/eller undersøgelser
Lovtekster/bekendtgørelser
osv.
Øvelse
•
Lav en grafisk opstilling af din indsatsteori.
•
Beskriv følgende i nævnte rækkefølge:






•
Udfordringen
Målet (lang sigt)
Målet (kort sigt)
Indsats
Virksomme mekanismer (trin på vejen)
Kontekstforhold
Placér de gule sedler i en kausal rækkefølge. Omplacér
dem hvis der er behov for det.
Støttespørgsmål:
Udfordringen:
•
Hvilken konkret udfordring ønsker I at løse?
•
Hvad tror I er årsagerne til udfordringen?
•
Hvilke årsager til udfordringen er det realistisk at gøre noget ved?
Indsatsen:
•
Hvilke aktiviteter består indsatsen af?
•
Hvad skal være på plads, for at indsatsen kan gennemføres?
•
Hvad skal være på plads for at indsatsen har den virkning, I forventer?
Virksomme mekanismer:
•
Hvilken adfærdsændring vil I gerne se?
•
Hvilke processer skal indsatsen være med til at forbedre/ændre/sætte i gang?
Målet:
•
Hvad vil I i sidste ende opnå med jeres indsats?
•
Hvad har ændret sig som resultat af indsatsen?
Kontekstforhold:
•
Hvad har især betydning for om indsatsen kan implementeres og målene nås?
GOD ARBEJDSLYST!
Test af
virkningsevaluering
Virkningsevaluatoren som detektiv og
analytiker
•
Evaluator følger virkningskæden fra indsats til resultat
og undersøger hvert led i indsatsteorien.
•
Er indsatsen blevet implementeret som forudsat i
indsatsteorien, eller er der tale om implementeringsfejl?
•
Har resultaterne indfundet sig som forudsagt af
indsatsteoriens antagelser, eller er der tale om teorifejl?
Tre hjælpere
Tegn / indikator
Hvilke tegn skal
vi se efter, for
at kunne
vurdere om vi
er på rette vej
Succeskriterium
Hvornår kan vi
konstatere, at vi
har opnået
vores mål?
Hvad er godt
nok?
Dataindsamlingsmetode
Hvilken type
data kan
fortælle os om
de tegn, vi
leder efter?
Dataindsamlingsmetoder
Tests:
Er den ønskede forandring i præstationerne sket?
Fokusgrupper
Hvordan har indsatsen medført et ønsket resultat? Hvad har især fungeret
godt? Hvad skal der til for at det virker? Hvem profiterer bedst?
Interviews
Hvordan virker indsatsen i praksis hos den enkelte?
Observationer
Kan vi iagttage de forandringer vi havde forventet?
Spørgeskemaer
Udbredelse og fordeling af praksis og holdninger
Protokoller /kommunale oplysninger
Virkningsevaluering kræver en indsatsteori
Tegn/
Indikator:
Eleverne lytter aktivt
og respektfuld til
hinandens
fortællinger.
Indsats:
Udfordring
Overgangen
mellem hu og uu
er for mange
elever vanskelig
Tegn/
Indikator:
Netværk mellem
tidligere huelever og hulærere
Netværket består
både af tidligere
hu-elever som
lige er påbegyndt
en uu og tidligere
hu-elever som har
været i gang med
deres uu i længere
tid.
Tidligere hu-elever
deltager i netværket Netværket mødes
ugentligt fra
august –
Succeskriterium
november.
Eleverne deltager i
min. hvert andet
møde.
Dataindsamlings
metode
Lærerne noterer
fremmøde ved
hvert møde
Møderne foregår
på hu-tilbuddet.
En hu-lærer
faciliterer
netværksmøderne
Eleverne deler
tanker, følelser
og erfaringer
med at
påbegynde en
uu.
De ‘erfarne’
elever fortæller
om deres
overgang fra hu
til uu og om
deres tid på uu.
Eleverne
fastholder
relationen til
deres hukammerater
Dataindsamlings
metode
Læreren
observerer .
Eleverne får
redskaber til at
håndtere
vanskelige
situationer
Eleverne
oplever at de er
i stand til at
håndtere nye
udfordringer
Mål (kort sigt)
Eleverne
fastholdes i de
første 3 måneder
i uu.
Mål (lang sigt)
Eleverne
gennemfører en
ungdomsuddannel
se
Tegn/
Indikator:
Eleverne bliver
inspireret af de
gode historier
Eleverne trives
Tegn/
Indikator:
Eleverne
oplever at de
ikke står alene
med deres
oplevelser
Eleverne har lyst til
at gå i skole om
morgenen.
Dataindsamlings
metode
Læreren spørger
eleverne om dette
forb. med
netværksmøderne.
Kontekstfaktorer
Flere elever
fastholdes de første 3
måneder på deres uu.
Succeskriterium
95 % af eleverne
fastholdes de første
3 måneder.
Dataindsamlings
metode
hu-tilbuddet
indsamler data
om de
pågældende
elever fra uu.
Dét læreren har indflydelse på: Trygge rammer, god facilitering, møderne bliver
afholdt etc.
Dét læreren ikke har indflydelse på: Elevernes travlhed (på studie, job..),
dynamikken mellem eleverne etc.
Øvelse: Test din egen indsatsteori
1. Opstil indikatorer eller ”tegn” for de vigtigste
led?
2. Formuler succeskriterier?
3. Hvilke data kan du bruge til at teste de
vigtigste led?
Den eksperimentelle tilgang
Den eksperimentelle tilgang – hvad skal
vi høre om?
•
Hvilket effektræsonnement bygger tilgangen på?
•
Effektmål baseret på årgangen inden indsatsen
gennemføres
•
Effektmål baseret på en før- eftermåling
Hvad kendetegner den eksperimentelle
tilgang?
•
Forsøger at besvare spørgsmålet: Hvad var der sket
hvis de personer der modtog indsatsen ikke fik den?
Tid 0
Indsatsgruppe
Kontrolgruppe
Indsats
Tid 1
Indsatsgruppe
Kontrolgruppe
Hvad betyder det i praksis?
• Fokus er rettet mod at skabe en kontrolgruppe der ligner
indsatsgruppen
• Meget lidt fokus på teori om hvordan indsatsen virker
Forskellige eksperimentelle metoder
•
Lodtrækningsforsøg
•
Kvasi-eksperimentelle metoder (komplicerede)
•
• Difference in difference
• Matching
• Regressionsmodeller
Kvasi-eksperimentelle metoder (pragmatiske)
• Bruge årgang inden som kontrolgruppe
• Før- eftermålinger
Årgangen inden indsats bruges som
kontrolgruppe
•
Brug årgangen inden at indsatsen blev gennemført
som kontrolgruppe. Træk kontrolgruppens resultatmål
fra indsatsgruppens resultatmål
•
En farbar vej hvis man tror at årgangene før indsatsen
kan sammenlignes med den årgang der får indsatsen
Årgangen inden som kontrolgruppe – et
eksempel
Titel: Kontaktlærere på folkeskolerne
Indsats: Ved starten af skoleåret 2013/2014 ansættes der
kontaktlærere på et antal folkeskoler som skal øge elevernes kendskab
til ungdomsskolens tilbud.
Målgruppe: Elever i ungdomsskolealderen.
Mål: Eleverne får et øget kendskab til ungdomsskolen og flere elever
bruger ungdomsskolens tilbud.
Mulige resultatmål: Kendskab til ungdomsskolen, brug af
ungdomsskolens tilbud.
Indikator på effekt: Er der større kendskab til ungdomskolen og større
brug af ungdomsskolens tilbud efter indførelsen af indsatsen.
Effektmålet er kun en indikator
•
•
•
•
•
•
Ens forudsætninger i kontrolgruppe og indsatsgruppe (Er
årgangene sammenlignelige?)
Er der andre faktorer end indsatsen der kan skabe forskelle
mellem indsatsgruppe og kontrolgruppe (fx andre indsatser eller
tiltag for at få flere til at bruge ungdomsskolen)
Har faktorer i omverdenen forandret sig (fx øget aktivitet fra
andre aktører der henvender sig til målgruppen, sportstilbud,
musiktilbud osv..)
Kræver ensartet registreringspraksis for kontrol- og
indsatsgruppe (vi skal altså have registreret antal elever i
ungdomsskolen på samme måde for de to årgange).
Kan målgruppen defineres ensartet på tværs af årgangene (har
der fx været skolesammenlægninger)?
Er indsats og kontrolgrupperne store nok (Hvis målgruppen pr.
årgang er ca. 300 og der fx er 25 % der bruger ungdomsskolen,
så er der en usikkerhed på 5 % på hver årgang)?
Kan man finde en anden
sammenligningsgruppe?
•
Hvad med bare at sammenligne med andre skoler for
de samme årgange?
Problemer
-
-
-
Har eleverne på sammenligningsskolerne i udgangspunktet samme
lyst/motivation, incitament, forudsætninger. Vi ved at elevgrundlaget fra
folkeskole til folkeskole kan være meget forskelligt. Så her skal man passe
meget på.
Det kan endda være at man har udvalgt indsatsskolerne fordi det er skoler der
i særlig grad har brug for ungdomsskolen. Eller det er måske skoler der har
lav aktivitet. I så fald er indsatsgruppen i udgangspunktet bag ud på point.
Det kan også være at der er andre indsatser på de andre skoler
Og sidst kan faktorer i omverdenen påvirke skolerne forskelligt.
Kan vi reducere betydningen af nogle af de her
problemer ved at kombinere de to tilgange?
•
Problemer ved at se på årgangen inden
•
•
•
Problem 1: faktorer i omverdenen ændrer sig
Problem 2: indsatser ændrer sig over tid
Problem ved at se på andre skoler fra samme årgang
•
Problem 3: eleverne på kommunens skoler er forskellige
Effekt af kontaktlærere – forskellen på forskellene – tænkt
eksempel
Årgang 1
Årgang 2
Tid2-Tid1
Skole 1-3
20 % bruger
ungdomsskolen
30 % bruger
ungdomsskolen
(indsatsgruppe)
10 procentpoint
Skole 4-6
25 % bruger
ungdomsskolen
22 % bruger
ungdomsskolen
3 procentpoint
Forskellen på forskellen = 10 – (-3) = 13 procentpoint
Fordele ved dette design:
•
•
•
Såfremt omverden-faktorerne rammer skolerne nogenlunde ens, så er
designet robust over for disse faktorer (men det kan selvfølgelig diskuteres)
Designet er robust over for indsatser der implementeres på alle skoler.
Designet er i nogen grad robust over for forskellige i elevgrundlag, da der ses
på forskelle. Men der er en grænse for hvor store forskelle der må være tale
om.
forbehold/udfordringer:
•
•
•
Har skolerne nogenlunde samme elevgrundlag på tværs af årgange? (tjek med
data)
Er det sandsynligt at der ikke gennemføres forskellige indsatser på skolerne
som fordrer at man går i ungdomsskole
Er vi sikre på at kontrolgruppen ikke har nydt godt af indsatsen?
Er datagrundlaget stort nok?
Ensartet registreringspraksis?
•
Etisk udfordring – er det fair at det kun er nogle skoler der får indsatsen?
•
•
Kan en før- eftermåling bruges som
effektmål?
•
Stil spørgsmålet: Hvis indsatsgruppen ikke havde fået
indsatsen ville deres resultater så være status quo i
indsatsperioden
•
Giver mulighed for at bruge udvikling i resultatmål for
indsatsgruppen som effekt
•
Vi bruger altså i princippet indsatsgruppen som deres egen
kontrolgruppe ved at måle på dem inden de får indsatsen og
efter de har fået indsatsen
•
Effekten er forskellen på de to måleresultater
Før- eftermåling - et eksempel
Titel: IT – satsning (Silkeborg ungdomsskole)
Målgruppen: lærerne på ungdomsskolen
Indsats: Lærerne skal på kursus i brug af IT i
undervisningen.
Mål: At lærerne bliver fortrolige med brug af IT i
undervisningen.
Effektmål: Stigning i brug af IT i undervisningen. Brugen
af IT i undervisningen før kurset sammenlignet med efter
kurset
Forbehold
•
•
•
•
•
Er det rimeligt at antage at lærernes brug af IT havde været status quo
såfremt de ikke havde været på kursus?
Er det rimeligt at antage at måletidspunkterne er sammenlignelige. Hvis
pensum før er mindre IT-rettet end efter, så kan det være en falsk effekt vi
finder frem til.
Antallet – er der nok lærere til at lave en kvantitativ sammenligning. Stor
usikkerhed på estimaterne.
Programeffekt/indsatseffekt i forhold til at måle øget brug – derfor vigtigt at få
data på lidt længere sigt og evt. også data fra andre aktører end lærerne selv
Er det vigtigt at undersøge en kvantitativ forskel? …
Ofte er det ikke muligt at bruge den
eksperimentelle tilgang
•
•
•
•
•
•
Resultatmål er svære at kvantificere
Meget forskellige succeskriterier for målgruppen
For få i indsatsgruppen og/eller kontrolgruppen
Svært at afgrænse hvem der får indsatsen
Tidsperspektivet: Effekt når ikke at indtræde på det
anvendte resultatmål
Ikke muligt at danne kontrolgruppe
Øvelse: Kan I bruge den eksperimentelle
tilgang?
•
•
•
•
•
Kan I bruge ”årgangen” inden indførelse af indsats
som kontrolgruppe i jeres case?
Hvis I kan, hvilke udfordringer kan der være?
Kan I lave en før- og eftermåling på Jeres
indsatsgruppe og bruge det som effektmål?
Hvis I kan, hvilke udfordringer kan der være?
Hvis I ikke kan noget af ovenstående, så prøv at blive
skarp på jeres argumentation
Litteratur
•
EVA’s hjemmeside:
•
•
•
Håndbog I indsatsteori, video om indsatsteori og andet godt:
http://www.eva.dk/tema/indsatsteori
Hvordan kan man evaluere effekter:
http://www.eva.dk/udgivelser/2012/effektevaluering-notat
Øvrig litteratur:
•
•
•
•
Steward Donaldson (2007): Program Theory-Driven Evaluation Science:
Strategies and Applications
Michael Q. Patton (2008): Utilization-Focused Evaluation, 4.th ed..
Sage. (Kap 10).
Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrup (2003): Nye veje i
Evaluering. Forlaget Systime Academic
Krevi (2008) Den logiske model
http://krevi.dk/publikationer/rapporter/den-logiske-model
•
Charlotte Hansen og Maria Rye Dahl (2012): ”Virkningsevaluering og
progressionsmåling som input i beslutningstagen”, paper til Nordisk
Evalueringskonference 2012
Tak for i dag!

similar documents