Prezentacja z konferencji Szkół Muzycznych

Report
Porównanie realizacji starego i nowego
ramowego planu nauczania w szkole
muzycznej
Jakie są różnice w ramowym planie szkoły I stopnia?
1. Możliwość realizacji zajęć umuzykalniających.
2. Połączenie rytmiki z KS i przedmiot ogólnomuzyczny zespół
zamiast rytmiki i osobnego KS.
3. Możliwość tworzenia działu muzykowania zespołowego od IV
klasy (III klasy C4).
4. Obowiązkowy zespół instrumentalny dla wszystkich uczniów.
5. Zajęcia indywidualne zamiast fortepianu dodatkowego.
6. Połączenie KS z audycjami w wymiarze o 3 godziny
mniejszym, ale w mniejszych grupach.
7. Obowiązkowy wymiar chóru lub orkiestry ograniczony do 3
godzin.
8. Godziny dyrektorskie.
Zajęcia ogólnomuzyczne
Porównanie przedmiotów ogólnomuzycznych
Obecna ramówka
Przedmiot
Nowa ramówka
Liczba godz.
KS
15
Rytmika
Audycje muzyczne
3
SUMA
18
Przedmiot
Liczba godz.
Rytmika z KS
6
Zespół (rytmiczny)
3
KS z audycjami muzycznymi
6
Zajęcia umuzykalniające
x
Godziny dyrektorskie
6
SUMA
15 (+6)
Jak planować zajęcia ogólnomuzyczne?
• Czy pozostawić podział na grupy w obecnej liczbie
uczniów i dodać godziny (rozszerzyć wymiar zajęć) z
godzin dyrektorskich?
• Czy realizować zajęcia w mniejszych grupach w
zmniejszonym wymiarze godzin (kl. IV-VI)?
• Czy szkoła planuje zajęcia umuzykalniające?
Jakie są różnice w liczebności grup zajęć
ogólnomuzycznych?
Obecne rozporządzenie: „zajęcia prowadzone są w grupach od
10 do 16 uczniów”.
Projekt nowego rozporządzenia: „zajęcia prowadzone są w
grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór
pedagogiczny mogą być prowadzone w grupach do 16
uczniów”.
Powyższy zapis dotyczy zajęć: rytmika z kształceniem słuchu i
kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi
Chór, orkiestra i zespół instrumentalny
Zakres zmian
• Obligatoryjna liczba godzin z chóru i orkiestry została
zmniejszona do trzech godzin.
• Zespół instrumentalny jest obligatoryjny dla wszystkich
uczniów oprócz obligatoryjnych zajęć z chóru lub orkiestry
• Zajęcia chóru lub orkiestry mogą być realizowane przez
uczniów wszystkich klas – tak jak w obowiązującym
rozporządzeniu.
• Dyrektor może określić większą od minimalnej liczbę godzin
z w/w przedmiotów realizowanych przez ucznia w cyklu
nauki (o trzy godziny w cyklu 6-letnim i dwie – w cyklu 4letnim).
Zakres zmian
• W szkołach, w których nie ma możliwości
utworzenia orkiestry zajęcia mogą być prowadzone
w formie innego zespołu instrumentalnego.
Przedmiot główny
Przedmiot główny – jak podzielić godziny?
Liczba godzin na przedmiot główny została zwiększona
o godzinę w cyklu kształcenia, ale w ramach tej puli
każdy uczeń musi zrealizować zajęcia zespołu
instrumentalnego.
Ponieważ w ramówce nie ma dotychczasowego
przedmiotu zespół kameralny, do puli godzin na
przedmiot główny należy dodać godziny etatowe
nauczycieli przeznaczone obecnie na zespół
kameralny.
Co należy wziąć pod uwagę planując podział godzin?
• Czy szkoła planuje prowadzić dwa działy?
• Czy szkoła chce aby uczniowie działu instrumentalnego i
działu muzykowania zespołowego realizowali tyle samo zajęć
prowadzonych indywidualnie?
• W jakich zespołach (duety, tria itd.) będą prowadzone zajęcia
zespołu instrumentalnego?
• Ile godzin/etatów w obecnym planie przeznaczonych jest na
zespoły kameralne?
• Jaki jest realny odsetek rezygnacji z nauki w szkole?
Jak podzielić zajęcia, żeby uczniowie działu
muzykowania zespołowego mieli tyle samo zajęć
indywidualnych co uczniowie działu
instrumentalnego?
Co należy wziąć pod uwagę planując podział godzin?
• Zespoły instrumentalne mogą być prowadzone przez
drugiego nauczyciela.
• Część godzin przeznaczonych na zespół instrumentalny może
być realizowana w formie zajęć indywidualnych –
przygotowanie partii danego instrumentu.
Przykładowy podział godzin zajęć indywidualnych i zespołowych w klasach
IV – VI cyklu sześcioletniego (dział instrumentalny)
Stara ramówka
6 godzin zajęć indywidualnych
Nowa ramówka
7 godzin zajęć indywidualnych i
zespołowych
5 godzin zajęć indywidualnych
2 godziny zajęć w duetach
Przy identycznej liczbie uczniów we wszystkich klasach, podział 7 godzin
przeznaczonych na zajęcia indywidualne/zespół w proporcji 5/2 (2 godziny
zespołu realizowanego w najmniejszym składzie – duecie) pozwala zmieścić
się w tym samym budżecie co 6 godzin realizowanych indywidualnie.
15
Przykładowy podział godzin zajęć indywidualnych i zespołowych w klasach
IV – VI cyklu sześcioletniego (dział muzykowania zespołowego)
7 godzin zajęć indywidualnych i
zespołowych
2 godziny zajęć w duetach
4 godzin zajęć zespołowych
2 godziny zajęć indywidualnych
3 godziny zajęć indywidualnych
3 godziny zajęć indywidualnych
Zajęcia zespołów mogą być prowadzone przez dwóch nauczycieli. Możliwa jest zatem
taka realizacja zajęć przy podziale godzin na każdą z klas: od IV do VI w proporcji 1 1/3
(dwa zajęcia po 30 minut w tygodniu), że jedna lekcja w tygodniu będzie prowadzona
wspólnie, druga zaś będzie indywidualna pracą z pedagogiem nad repertuarem
zespołowym. Uczniowie działu muzykowania zespołowego będą mogli realizować
tyle samo godzin indywidualnie, co uczniowie działu instrumentalnego.
16
Porównanie przykładowego podział godzin zajęć indywidualnych i
zespołowych w klasach IV – VI cyklu sześcioletniego
Dział instrumentalny
Dział muzykowania zespołowego
2 godziny zajęć w duetach
5 godzin zajęć indywidualnych
2 godziny zajęć w duetach
2 godziny zajęć indywidualnych
3 godziny zajęć indywidualnych
17
Przedmioty w ramach zajęć
indywidualnych
Zakres zmian
• Wymiar godzinowy zajęć indywidualnych jest identyczny jak
obecnego fortepianu dodatkowego.
• Szkoła określa ofertę przedmiotów w ramach zajęć
indywidualnych oraz zasady wyboru przedmiotów przez
ucznia.
• Dopuszcza się taką możliwość aby w ramach zajęć
indywidualnych tak jak obecnie prowadzony był wyłącznie
fortepian dodatkowy.
• Zajęcia nie są obligatoryjne dla uczniów, których
przedmiotem głównym jest fortepian.
Zakres zmian
• Wymiar godzinowy zajęć indywidualnych może być
zwiększony - nie więcej niż o 2/3 godziny tygodniowo.
• Tak jak obecnie dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby
godzin w cyklu nauczania lub zmianę przedmiotu w ramach
zajęć indywidualnych po zrealizowaniu podstawy
programowej. Zasady zwiększania i zmniejszania wymiaru
zajęć są określone w statucie szkoły.
Godziny do dyspozycji dyrektora
Jak można wykorzystać godziny do dyspozycji
dyrektora?
• Godziny naliczane są na szkołę a nie na każdego
ucznia.
• Dyrektor dysponuje godzinami w ramach
posiadanego budżetu szkoły. Nie ma obowiązku
wykorzystywania wszystkich godzin do dyspozycji
dyrektora.
Jak można wykorzystać godziny do dyspozycji
dyrektora?
• Godziny do dyspozycji dyrektora ujęte projekcie
rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania to
dodatkowa pula godzin oprócz dotychczasowych
godziny na zwiększenie wymiaru zajęć dla
najzdolniejszych uczniów, które pozostają bez
zmian.
• Z godzin do dyspozycji dyrektora można zwiększyć
wymiar zajęć z ramowego planu nauczania lub
dodać nowe przedmioty wynikające z sylwetki
absolwenta (efekty kształcenia na koniec etapu
edukacyjnego).
Jak można wykorzystać godziny do dyspozycji
dyrektora?
• Liczba godzin dyrektorskich określa limit o ile
uczniowi można zwiększyć liczbę godzin
obligatoryjnych zajęć, ponad to co wynika z
ramowego planu nauczania.
• W szkole muzycznej I stopnia uczeń nie może
realizować więcej niż sześć dodatkowych
obowiązkowych godzin zajęć w cyklu sześcioletnim i
cztery w cyklu czteroletnim.
• Ograniczenie nie dotyczy zajęć nieobligatoryjnych.
Co nie musi się zmieniać?
Klasy I-II (cykl czteroletni)
• Instrument główny – można realizować zajęcia w identycznym
wymiarze godzin.
• Zajęcia ogólnomuzyczne – zwiększenie liczby zajęć o godzinę:
zamiast godziny audycji muzycznych połączonych we wspólny
przedmiot z kształceniem słuchu dochodzą dwie godziny
przedmiotu zespół. W klasie pierwszej będzie realizowany
przedmiot podstawy kształcenia słuchu, realizujący
początkowe treści przedmiotu kształcenie słuchu.
• Akompaniament – przewidziano identyczny wymiar zajęć.
Klasy I-III (cykl sześcioletni)
• Instrument główny – można realizować zajęcia w identycznym
wymiarze godzin.
• Zajęcia ogólnomuzyczne – rytmika z kształceniem słuchu i
zespół sumują się na taką samą liczbę godzin jak obecne
kształcenie słuchu i rytmika. Jeżeli szkoła realizuje przedmiot
zespół jako zespół rytmiczny to forma realizacji zajęć może
być niemal identyczna jak obecnie.
• Akompaniament – przewidziano identyczny wymiar zajęć.
Klasy III-IV (cykl czteroletni) i IV-VI (cykl sześcioletni)
• Zajęcia indywidualne – szkoła tworząc ofertę przedmiotów
może ograniczyć się do fortepianu dodatkowego. Zajęcia dla
pianistów nie są obligatoryjne.
• Audycje muzyczne – szkoła może w ramach godzin do
dyspozycji dyrektora realizować przedmiot audycje muzyczne
w rozdzielnej formie.
• Akompaniament – przewidziano identyczny wymiar zajęć.
• Chór i orkiestra – mogą zostać na obecnym poziomie
ponieważ nie ma potrzeby rekompensowania zwiększenia
godzin innych przedmiotów.
Obszary autonomii dyrektora
• Zajęcia umuzykalniające – nie jest obligatoryjny dla kandydatów
oraz szkoły.
• Zespół – przedmiot ogólnomuzyczny, może być realizowany jako
zespół rytmiczny, ludowy, wokalny, taneczny itd.
• Zajęcia indywidualne – szkoła określa ofertę zajęć oraz zasady
przydzielania uczniów. Zajęcia nie są obligatoryjne dla uczniów,
których przedmiotem głównym jest fortepian.
• Indywidualne i zespołowe zajęcia z gry instrumencie – szkoła
określa proporcję podziału godzin oraz rozkład zajęć w
poszczególnych klasach.
• Dział instrumentalny i muzykowania zespołowego – szkoła określa
czy chce tworzyć dwa działy oraz zasady przydzielania uczniów oraz
rok nauki, w którym może następować wybór.
Harmonogram wdrażania zmian
• Rok szkolny 2014/15 – nowe przedmioty rytmika z kształceniem
słuchu, zespół, podstawy kształcenia słuchu; możliwość dodawania
godzin do dyspozycji dyrektora.
• Rok szkolny 2015/16 – nowy przedmiot - kształcenie słuchu z
audycjami muzycznymi (cykl 4-letni).
• Rok szkolny 2016/17 – możliwość tworzenia działów muzykowania
zespołowego w cyklu 4-letnim; możliwość realizacji innych
przedmiotów niż fortepian dodatkowy w ramach zajęć
indywidualnych w cyklu 4-letnim.
• Rok szkolny 2017/18 – nowy przedmiot kształcenie słuchu z
audycjami muzycznymi w cyklu 6-letnim; możliwość tworzenia
działów muzykowania zespołowego w cyklu 6-letnim; możliwość
realizacji innych przedmiotów niż fortepian dodatkowy w ramach
zajęć indywidualnych w cyklu 6-letnim; pierwsi absolwenci cyklu 4letniego.
• Rok szkolny 2019/20 – pierwsi absolwenci cyklu 6-letniego.
Symulacja – duża szkoła
Dane do symulacji
PSM I stopnia
• 265 uczniów
• 33 etaty i 87 nadgodzin (w przeliczeniu na
etaty około 38 etatów)
• Szkoła prowadzi cykl sześcioletni i czteroletni
Uczniowie wg roczników
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Uczniowie
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
(pianiści)
11
18
15
19
15
17
0
0
0
0
Podział grup na zajęciach ogólnomuzycznych
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Uczniowie
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Grupy
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
Godziny dydaktyczne nauczycieli przedmiotów
ogólnomuzycznych
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Uczniowie
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Liczba
zajęć
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
Grupy
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
Godziny
dydakt.
6
9
6
6
6
6
4
6
9
6
Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych
realizują łącznie 64 godziny zajęć, co przekłada
się na 3 5/9 etatu
Godziny dydaktyczne nauczycieli przedmiotów
ogólnomuzycznych (nowa ramówka)
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Uczniowie
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Liczba
zajęć
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
Grupy
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
Godziny
dydakt.
6
9
6
4
4
4
6
6
6
4
Przy zachowaniu takiej samej liczebności grup
nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych realizują
łącznie 55 godziny zajęć, co przekłada się na 3 1/18 etatu
(zmniejszenie o 9 godzin, czyli -14%).
Godziny dydaktyczne nauczycieli przedmiotów
ogólnomuzycznych – mniejsze grupy
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Uczniowie
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Liczba zajęć
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
Grupy
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
Godziny
dydakt.
6
9
9
6
6
6
9
6
6
4
Nowa ramówka umożliwia tworzenie grup do 12 uczniów. Przy
takim podziale na grupy nauczyciele mogliby realizować łącznie
67 godziny zajęć, czyli o trzy godziny więcej niż obecnie.
Godziny dydaktyczne nauczycieli przedmiotu
głównego
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Liczba
uczniów
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Liczba
zajęć
1 1/3
1 1/3
1 1/3
2
2
2
2
2
2
2
Godziny
dydakt.
302/3
422/3
382/3
60
50
56
54
38
60
44
Nauczyciele przedmiotu głównego realizują
łącznie 474 godzin zajęć, co przekłada się na
26 1/3 etatu. Wszystkie zajęcia prowadzone są
indywidualnie.
Godziny dydaktyczne nauczycieli przedmiotu
głównego i zespołu
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Liczba
uczniów
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Liczba
zajęć
indyw.
1 1/3
1 1/3
1 1/3
2
2
2
2
2
2
2
Liczba
zajęć
zespoł.
Godziny
dydakt.
1
302/3
422/3
382/3
60
50
56+14
1
54
38
60
44+11
Dodanie jednej godziny zespołu realizowanego jako duet
spowoduje zwiększenie liczby godzin o 25. Jeżeli szkoła miała
wcześniej przyznane godziny na przedmiot zespół kameralny,
mogą one zostać włączone do puli godzin na przedmiot główny.
Godziny dydaktyczne nauczycieli przedmiotu
głównego i zespołu
Klasy
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
Liczba
uczniów
23
32
29
30
25
28
27
19
30
22
Liczba
zajęć
indyw.
1 1/3
1 1/3
1 1/3
1 1/3
2
2
1 1/3 2
2
2
2/3
1
2/3
1
Liczba
zajęć
zespoł.
Godziny
dydakt.
302/3
422/3
382/3
40
50+81/3 56+14
36
38
60+10 44+11
Nauczyciele przedmiotu głównego realizują łącznie 478 1/3 godzin
zajęć (zwiększenie o 4 1/3). W tym wariancie zwiększenie godzin z
przedmiotu głównego zostało rozdysponowane w proporcjach
(ind./zespół) – 9 1/3 do 1 2/3 (C6) i 7 1/3 do 1 2/3 (C4). Zajęcia
zespołów prowadzone są w duetach.
Sumowanie godzin przedmiotu głównego i
zespołu kameralnego
• Zespół kameralny – dotychczasowe godziny (5 2/3)
mogą zwiększą pulę godzin na zajęcia indywidualne i
zespoły instrumentalne do 479 2/3, co oznacza, że do
1 klasy można przyjąć dodatkowo jednego ucznia
(obecnie szkoła ma 474 godziny).
Pozostałe zajęcia (chór, orkiestra,
akompaniament, fortepian dodatkowy)
Wymiar pozostałych przedmiotów nie został
zmieniony
• Chór i orkiestra – liczba godzin etatowych
przeznaczonych na te przedmioty pozostaje taka
sama (17/18 etatu).
• Akompaniament i fortepian dodatkowy (zajęcia
indywidualne) – bez zmian.
Szkoła muzyczna II stopnia
Jakie są różnice w ramowym planie szkoły II stopnia?
1. Przedmioty ogólnomuzyczne – zmniejszenie wymiaru
przedmiotów obowiązkowych i dodanie modułów
rozszerzających
2. Blokowe ujęcie praktycznych przedmiotów uzupełniających
– chór, orkiestra, fortepian obowiązkowy, zespół kameralny
3. Nowy przedmiot studia orkiestrowe, dla uczniów grających
na instrumentach „orkiestrowych”.
4. Możliwość otwierania nowych specjalności/specjalizacji
dotychczas realizowanych na zasadach eksperymentu.
5. Godziny dyrektorskie.
Zajęcia ogólnomuzyczne
Porównanie przedmiotów ogólnomuzycznych (C6)
Obecna ramówka
Przedmiot
Nowa ramówka
Liczba godz.
Przedmiot
Liczba godz.
KS
12
KS
11
Zasady muzyki
2
Zasady muzyki z komp. ed.
2
Literatura
4
Historia muzyki z literaturą
9
Harmonia
6
Harmonia praktyczna
4
Formy muzyczne
4
Analiza dzieła muzycznego
2
Historia muzyki
9
Moduły rozszerzające
6
SUMA
37
SUMA
34
Porównanie przedmiotów ogólnomuzycznych (C4)
Obecna ramówka
Przedmiot
Nowa ramówka
Liczba godz.
Przedmiot
Liczba godz.
KS
8
KS
8
Zasady muzyki
3
Zasady muzyki z komp. ed.
2
Historia muzyki z literaturą
12
Historia muzyki z literaturą
9
Harmonia
4
Harmonia praktyczna
4
Formy muzyczne
4
Analiza dzieła muzycznego
2
Rytmika
4
Moduły rozszerzające
6
SUMA
35
SUMA
31
Jakie są różnice w liczebności grup zajęć
ogólnomuzycznych?
• KS – nie ma dolnej granicy liczby uczniów w grupie
• Zasady muzyki, historia muzyki, analiza dzieła/formy –
zmiana analogiczna do I stopnia
• Harmonia – grupa do 6 uczniów, za zgodą organu nadzoru
pedagogicznego do 9.
• Moduły rozszerzające – w grupach od 2 uczniów
Moduły rozszerzające
Jakie zajęcia można planować w ramach modułów
rozszerzających?
• Moduł słuchowy – przedmioty rozszerzające treści
kształcenia słuchu
• Moduł praktyczny – przedmioty rozszerzające treści harmonii
• Moduł ogólnomuzyczny – przedmioty rozszerzające treści
historii muzyki z literaturą i analizy dzieła muzycznego (form
muzycznych)
• W ramach modułów rozszerzających można planować także
inne zajęcia wynikające z sylwetki absolwenta.
• Szkoła określa wymiar i czas trwania zajęć w ramach
modułów. Zajęcia mogą być realizowane międzyoddziałowo.
Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności
zawodowej
Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności
zawodowej
• Praktyczne przedmioty uzupełniające bezpośrednio
związane z przedmiotem głównym – np. zespół
kameralny, orkiestra lub chór, fortepian
obowiązkowy, studia orkiestrowe (dla specjalności
instrumentalistyka)
• Dla każdej specjalności określono obligatoryjne
zajęcia uzupełniające. Oprócz nich w ramach puli
godzin i posiadanych środków można zaplanować
dodatkowo inne przedmioty.
Harmonogram wdrażania zmian – II stopień
• Rok szkolny 2014/15 – rozdysponowanie godzin przedmiotu
historia muzyki z literaturą muzyczną; wybór zajęć w ramach
modułów rozszerzających w specjalnościach realizowanych w cyklu
4-letnim.
• Rok szkolny 2015/16 – początek zajęć w ramach modułów
rozszerzających w specjalnościach realizowanych w cyklu 4-letnim.
• Rok szkolny 2016/17 – rozdysponowanie godzin zajęć harmonii
praktycznej; wybór zajęć w ramach modułów rozszerzających w
specjalnościach realizowanych w cyklu 6-letnim.
• Rok szkolny 2017/18 – początek zajęć w ramach modułów
rozszerzających w specjalnościach realizowanych w cyklu 6-letnim;
pierwsi absolwenci cyklu 4-letniego.
• Rok szkolny 2019/20 – pierwsi absolwenci cyklu 6-letniego.
Najnowsze zmiany
Uwagi wdrożone po konferencji CENSA
• Zajęcia umuzykalniające – odejście od minimum 1 godziny
tygodniowo w ujęciu rocznym oraz określenia proporcji między
realizacją treści umuzykalniających i prezentacją instrumentów.
• Akompaniament – w uśrednionym wyliczeniu wymiaru zajęć w
klasach IV-VI stosuje się identyczny przelicznik niezależnie od
przydziału uczniów do działów
• Zespół instrumentalny – możliwość prowadzenia zajęć przez
drugiego nauczyciela
• Historia muzyki z literaturą – w cyklu czteroletnim zwiększa się
wymiar tych zajęć do 9 godzin w ujęciu tygodniowym.
Jak przygotować się do zmian?
Szkoła muzyczna I stopnia
• Zajęcia umuzykalniające – czy planować te zajęcia w ramach
budżetu szkoły?
• Zespół – w jakiej formie realizować ten przedmiot? Zespół
rytmiczny pozwoli realizować treści podstawy programowej w
formie najbardziej zbliżonej do obecnej.
• Przedmiot główny – jak podzielić zwiększoną pulę godzin pomiędzy
zajęcia indywidualne i zespołowe operując obecnymi etatami
nauczycieli instrumentalistów.
• Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – czy realizować
zajęcia w mniejszych liczebnie grupach (do 12 uczniów), czy
zachować obecne grupy i dodać godziny z godzin dyrektorskich?
• Zajęcia ogólnomuzyczne/godziny dyrektorskie – czy zwiększyć
wymiar zajęć wynikających z ramowego planu nauczania czy
dodatkowe godziny realizować jako odrębny przedmiot (np. solfeż,
literatura muzyczna)? Zależy od kwalifikacji nauczycieli.
Szkoła muzyczna I stopnia
• Dział muzykowania zespołowego – czy szkoła będzie realizowała
naukę w jednym z działów, czy zaplanować dwa działy?
• Zajęcia indywidualne – czy ofertą szkoły będzie wyłącznie fortepian
dodatkowy (tak jak obecnie), czy wprowadzić inne przedmioty?
• Chór i orkiestra – czy zachować obecny wymiar tych przedmiotów,
czy godziny ponad minimum określone w ramowym planie zapisać
jako zajęcia nieobligatoryjne?
• Orkiestra – czy w małej szkole organizować zajęcia innego zespołu
instrumentalnego w ramach godzin przeznaczonych na orkiestrę czy
ograniczyć ofertę do chóru?
• Godziny do dyspozycji dyrektora – na co przeznaczyć godziny do
dyspozycji dyrektora?
Szkoła muzyczna II stopnia
• Przedmioty ogólnomuzyczne – jak rozplanować zajęcia w
poszczególnych klasach?
• Moduły rozszerzające – jaką ofertę może przygotować szkoła? Jak
określić zasady kwalifikowania uczniów na w/w zajęcia (zajęcia
jednoroczne, wieloletnie, zasada kontynuacji przedmiotów, itp.)?
• Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej – jak
rozplanować wymiar godzinowy obligatoryjnych przedmiotów
realizowanych w ramach w/w zajęć? Czy szkoła wprowadzi
dodatkowe przedmioty w ramach zajęć uzupełniających? Czy szkoła
zwiększy minimalny wymiar godzinowy określony w ramowym
planie nauczania?
• Godziny do dyspozycji dyrektora – na co przeznaczyć godziny do
dyspozycji dyrektora?
www.mkidn.gov.pl

similar documents